Wytyczne przygotowania streszczeniaPobieranie 13.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.39 Kb.
WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA

Tytuł – maksymalnie 2 wiersze


Adam Kowalski
Politechnika Łódzka
Łódź, Poland


adam.kowalski@p.lodz.pl


Zbigniew Nowak
Politechnika Łódzka
Łódź, Poland


zbigniew.nowak@p.lodz.pl

Edward Kamiński

Politechnika Łódzka


Łódź, Poland

edward.kaminski@p.lodz.pl


Słowa kluczowe: min 2 słowa kluczowe trafnie opisujące zagadnienie

1.Nagłówek 1

1.1Nagłówek 2


Celem ogólnym Projektu jest rozwój polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców, zapewniając tym samym podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki. Strategiczny cel projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz koncepcyjnych w obszarach i zagadnieniach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki kraju. Prace badawcze będą prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem kwestii oszczędności energii, wykorzystania alternatywnych materiałów i rehabilitacji obszarów zdegradowanych.

W efekcie realizacji działań bezpośrednich w ramach projektu możliwy będzie rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, w szczególności: • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez możliwość adaptacji wyników i rezultatów badań do zastosowań praktycznych,

 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

 • zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym,

 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, · wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Tym samym Projekt jest w pełni spójny z celami ogólnymi PO IG. Projekt jest również kompatybilny z celami szczegółowymi PO IG zakładającymi m.in.:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,

 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,

 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.

Planowane w ramach projektu działania zakładają m.in.:

 • zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej, w tym aparatury naukowo-badawczej, a z drugiej ukierunkowanie już istniejących zasobów na prowadzenie badań w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju kraju,

 • umożliwienie rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe oraz zdolność do tworzenia rozwiązań, które nadają się do zastosowania w praktyce społeczno-gospodarczej (przedsiębiorstwach, edukacji i administracji publicznej),

 • zwiększenia innowacyjności gospodarki, poprzez zwiększenie liczby skomercjalizowanych wyników prac B+R oraz ich wdrożeń przez przedsiębiorców,

 • zwiększenie potencjału wiedzy kapitału ludzkiego jako siły napędowej wzrostu gospodarczego i służącemu zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa.

Projekt jest zgodny z celami Działania 1.1. PO IG „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy” bowiem rozwiązywanie zagadnień merytorycznych objętych projektem ma duże znaczenie dla szybkiego rozwóju cywilizacyjno-gospodarczego kraju, w szczególności zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rozwoju budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej i infrastruktury sieciowej i drogowej dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.

Celem szczegółowym projektu jest realizacja badań naukowych w dziedzinach takich jak: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, transport, bezpieczeństwo obywateli. Są to kluczowe dziedziny i dyscypliny naukowe, które zgodnie z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR) mają największy wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Oznacza to, że projekt jest zgodny z celami I Osi priorytetowej PO IG, która zakłada wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja naukowo - przemysłowe. Projekt jest formą upowszechniania dobrych praktyk, w zakresie współpracy nauki z gospodarką. Projekt spełnia kryterium wsparcia dla dużego multi - i transdyscyplinarnego projektu badawczego. Równocześnie do udziału w projekcie zostaną włączeni studenci i doktoranci, a prowadzone badania naukowe staną się podstawą prac magisterskich (inżynierskich) i doktorskich.


1.2 Literatura


 1. GAYED R.B., GHALI A., “Double-Head Studs as Shear Reinforcement in Concrete I-Beams”, ACI Structural, Vol. 101, No. 4, July-August 2004, pp. 549-557.

 2. VAN MIER J.G..M., Fracture Processes of Concrete, CRC Press, Boca Raton – New York – London – Tokyo, 1997, 448 pp.

 3. MANCINI G., “Modelling for design”, Proceedings of the fib-Symposium 2004 Concrete Structures: the Challenge of Creativity, April 26-28, 2004, Avignon, pp.59-63 and CD-ROM.

MAKSYMALNIE 2 STRONY A4

Pobieranie 13.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna