Wywiad z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddzialePobieranie 32.51 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.51 Kb.
Wywiad z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale

Struktura badania -> Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej -> Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych

1. Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? (7658)

Klasa Id z rozszerzoną podstawą programową z przedmiotów: matematyki, fizyki i astronomii oraz informatyki, licznie bierze udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, oraz zawodach sportowych. Młodzież jest zaangażowana w zdobywanie doświadczenia płynącego z udziału w takich przedsięwzięciach. Wymieńmy te najważniejsze: • Uczeń Jakub Adamowicz wziął udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i o Świecie Współczesnym i zakwalifikował się do eliminacji okręgowych. Przygotowywał się pod kierunkiem pani Jolanty Nosewicz, nauczycielki wiedzy o społeczeństwie W olimpiadzie brał udział jeszcze jeden uczeń tej klasy- Krzysztof Sulewski

Pojedynczy uczniowie brali udział w następujących olimpiadach:

 • Jedna uczennica w Olimpiadzie Geograficznej, również dwie uczennice w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, przygotowywane przez panią Annę Holeniewską- Włodarczyk, nauczycielkę geografii i przedsiębiorczości. Uczennica Anna Rymarczyk zakwalifikowała się do etapu centralnego w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach;

 • Pięciu kolejnych uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego, przygotowywanych przez panią Anetę Antczak, nauczycielkę języka angielskiego;

 • Jedna uczennica wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i Żywieniu, przygotowywana przez panią Barbarę Meyzę, nauczycielkę biologii;

Młodzież klasy Id, zainteresowani szczególnie poszerzaniem wiedzy z matematyki i fizyki chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych, między innymi:

 • Jedenastu uczniów wzięło udział w Konkursie Matematycznym „ALFIK”, w którym Rafał Okuński zajął 3 miejsce w województwie a Krzysztof Sulewski 10 miejsce w województwie;

 • Dwudziestuczterech uczniów klasy Id wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotów Ścisłych „Sowa Matematyczna”. Do obu tych konkursów przygotowywała uczniów pani Barbara Maćkowiak, nauczycielka matematyki;

 • Wszyscy uczniowie klasy Id wzięli udział w Pomorskim Konkursie Matematycznym;

 • Uczniowie wzięli udział również w innych konkursach matematycznych takich jak: ”MAT” (szesnastu uczniów), „PANGEA”;

 • Dwie uczennice biorą udział w Konkursie Fizycznym- TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW oraz w konkursie Fizyczne Ścieżki, obecnie złożyły prace i czekają na finał konkursów. Przygotowywane pod kierunkiem pana Mirosława Brozisa, nauczyciela fizyki.

Uczniowie wzięli udział licznie w innych przedmiotowych konkursach, w których również uzyskali wysokie wyniki:

 • Sześciu uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund, w którym uczeń Jakub Adamowicz zajął I miejsce w województwie. Otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Dobrochny Grzesiuk, nauczycielki języka niemieckiego;

 • Dziewięciu uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego- English High Flier, w którym uczeń Jakub Adamowicz zajął 5 miejsce w województwie a uczennica Wiktoria Kucharska zajęła 9. Młodzież przygotowywała pani Aneta Antczak, nauczycielka języka angielskiego;

 • W konkursie języka polskiego „ Z poprawną polszczyzną na co dzień” wziął udział jeden uczeń z klasy, przygotowywany przez pana Janusza Kwiatkowskiego, nauczyciela języka polskiego;

 • Siedemnastu uczniów wzięło udział w Konkursie Geograficznym Geo-Planeta, przygotowywani przez nauczyciela geografii, najwyższy wynik w szkole uzyskał Siergiej Sirotyniec.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne konkursy przedmiotowe, do których uczniowie klasy Id zgłosili swoją chęć udziału, między innymi .: konkurs z języka francuskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego, konkurs z informatyki i matematyki.

Klasa ma również sukcesy na polu sportowym: • Trzech uczniów zajęło II miejsce w Biegu Niepodległości

 • Kolejnych trzech zajęło IV miejsce w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych w lekkiej atletyce

Uczniowie trenują pod kierunkiem pana Marcina Praszczaka oraz pana Marka Ryndy, nauczycieli wychowania fizycznego.

Ponadto uczeń Rafał Okuński jest stypendystą „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”Do działań, które pozwoliły uczniom zdobywać sukcesy należą :

 • Prowadzenie ciekawych zajęć z przedmiotu, stosując różne metody pracy, angażujące uczniów;

 • Zaangażowanie każdego nauczyciela, również w czasie wolnym;

 • Motywowanie uczniów do pracy i uświadamianie uczniom, jakie wartości na przyszłość niesie ze sobą zdobywanie doświadczenia ( panującej atmosfery na konkursach, zasad często zbliżonych do zasad na egzaminie maturalnym, z którym przyjdzie im się zmierzyć)

 • Wskazywanie źródeł, z których uczniowie czerpią wiedzę przygotowując się na konkurs;

 • Korygowanie ewentualnych błędów;

Udzielanie wskazówek, na co uczniowie powinni zwrócić uwagę przygotowując się do konkursu.

Struktura badania -> Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się -> Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

2. Jakie działania międzyprzedmiotowe były realizowane, są planowane w tej klasie? (6115)
Mimo, że nauczyciele prowadzą zajęcia w klasie Id zaledwie 5 miesięcy ,udało się zrealizować liczne działania międzyprzedmiotowe. Oto przykładowe tematy i zagadnienia, dające obraz jak bardzo przenikają się treści na różnych przedmiotach szkolnych. Dają one młodzieży możliwość szerszego spojrzenia na świat i codzienne życie.

 • Zastosowanie algebry w planimetrii- następuje korelacja między matematyką a informatyką;

 • Artykuły na temat odżywiania się, ochrony środowiska, uprawiania sportu proponowane na zajęciach języków obcych przenikają się z treściami omawianymi na zajęciach biologii, chemii;

 • Przebieg reakcji chemicznej, zapis chemiczny, poprawna nomenklatura chemiczna- tu koreluje biologia z chemią;

 • Treści dotyczące ochrony środowiska, rozmieszczenia roślin i zwierząt na Ziemi, organizacje zajmujące się ochroną środowiska w Polsce i na świecie korelują z geografią;

 • Przekształcanie wzorów- matematyka, fizyka, chemia;

 • Wpływ rozwoju technologii informatycznej na społeczeństwo- korelacje między historią, wiedzą o społeczeństwie i podstawami przedsiębiorczości;

 • Zajęcia zawierające elementy realioznawcze na temat Francji, Niemiec i Rosji- korelacje między językami obcym i geografią, historią i wiedzą o społeczeństwie;

 • Wykonywanie prac pisemnych w języku obcym na komputerze- korelacja między językami obcymi z informatyką;

 • Sztuka średniowiecza- korelacje między językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie;

 • Filozofowie epoki średniowiecza- korelacje etyki z historią;

 • Analiza widm absorpcyjnych- korelacje fizyki z chemią;

Ewolucja atomu wodoru wg Bohra- korelacje fizyki z historią.

Struktura badania -> Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się -> Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej

3. W jaki sposób dbają Państwo o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie? (6852)
W klasie Id, z młodzieżą o tak licznych zainteresowaniach szkolnych i pozaszkolnych, zwrócenie uwagi na treści omawiane na zajęciach w kontekście wydarzeń w kraju i na świecie wydaje się normą. Dzieje się to na bieżąco, ponieważ wiedza jest ich pasją a uczenie się sprawia im przyjemność.

Podamy kilka przykładów sytuacji i zagadnień gdzie odniesienie do rzeczywistości i wydarzeń jest szczególnie widoczne: • na lekcjach informatyki: odniesienie treści dotyczących prawa autorskiego do polskiego prawodawstwa w zakresie własności intelektualnej oraz do etyki w świecie informatyki, odniesienie treści dotyczących współczesnych tendencji w rozwoju sprzętu komputerowego i sieci komputerowych do postępu technologicznego i jego różnych, w tym społecznych skutków w otaczającym świecie (integracja komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych, globalizacja, komunikacja międzyludzka w sieci, bezpieczeństwo informacji), odniesienie wybranych treści dotyczących internetu do zagadnień i zjawisk w bliższym i dalszym otoczeniu;

 • na zajęciach biologii: odniesienia do aktualnych osiągnięć nauki w zakresie biologii (nagrody Nobla, informacje w prasie popularno- naukowej), do aktualnych wydarzeń związanych z biologią(działania organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, działania Greenpeace w Polsce i na świecie, pokazywanie młodzieży zależności między wiedzą z zakresu biotechnologii, inżynierii genetycznej i ochrony środowiska a stanem środowiska w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie;

 • na zajęciach historii następujące tematy:

 • Wojna niemiecko- radziecka 1941/45- nawiązanie do historii Rosji i ZSRR, współczesnej i dawnej

 • Konferencje pokojowe w czasie II wojny światowej- ich wpływu na losy Polski i świata do dnia dzisiejszego

 • Powstanie ONZ- odniesienie działalności ONZ do dnia dzisiejszego, wpływu, roli oraz działań ONZ

 • na zajęciach etyki: analiza przypadku lub analiza tekstu filozoficznego, na przykład przy temacie: Geneza zła;

 • na zajęciach języków obcych: przy zagadnieniach dotyczących polityki, odżywiania się, sportu, spędzania czasu wolnego i wielu innych odnosimy się do wydarzeń, sposobu życia w krajach danego obszaru językowego, dokonujemy porównań w wielu dziedzinach dotyczących naszego kraju i zagranicy, skupiamy się na omówieniu aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, nauczyciele języków obcych proponują młodzieży sprawdzenie swojej wiedzy i znajomości języka obcego na wycieczkach do Francji (Paryż), do Niemiec (Berlin), do Rosji na tzw. „wymianę”;

 • na zajęciach wychowania fizycznego: uświadamianie, że aktywność fizyczna np.: biegi po lesie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia wzmacniające, jest realizowana w podobny sposób przez zawodowych sportowców, ludzi znanych z telewizji, że zapobiega wszechobecnej otyłości, uczniowie uczestniczą w wydarzeniach sportowych szkolnych i międzyszkolnych wykorzystując umiejętności nabyte na zajęciach wychowania fizycznego.


Struktura badania -> Respektowane są normy społeczne -> Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego

4. W jaki sposób wspierają Państwo inicjatywy uczniowskie podejmowane w klasie, a zwłaszcza te będące wynikiem działań samorządu uczniowskiego? (8028)

Inicjatywy uczniowskie są dla nas, nauczycieli, ważnym elementem w naszej pracy, stąd staramy się wspierać każdą propozycję uczniów, która przekłada się na dobro i rozwój biorących w niej udział.

Przede wszystkim otrzymują od nas rzetelną informację zwrotną o możliwościach i warunkach przeprowadzenia przedstawionych propozycji. Są również informowani o ograniczeniach, jakie mogą się w danym przypadku pojawić. Następnie analizujemy plan działań, przydzielamy zadania do realizacji, podkreślając, że jesteśmy gotowi do pomocy. Za zgodą dyrektora szkoły przechodzimy do realizacji i konkretnych działań. Są nimi na przykład wyjścia do kina, teatru, planowane wycieczki edukacyjne czy imprezy szkolne.

Innym przykładem wsparcia inicjatywy uczniowskiej było przyłączenie się wraz z uczniami do akcji wolontariatu: „Paczka dla rodziny”. Wsparcie rodzin najuboższych zwróciło uwagę uczniów na problemy społeczne w bliskim otoczeniu. Rezygnacja z własnych korzyści dała im satysfakcje i niewątpliwie uwrażliwiła na drugiego człowieka.

Zasadą, która w klasie Id sprawdziła się już wielokrotnie, przy udziale w różnych uroczystościach szkolnych czy wewnętrznych uroczystościach klasowych, jest to, że w każde działanie zaangażowani są wszyscy uczniowie z klasy. Widoczne są wymierne korzyści integracyjne w klasie, w relacjach koleżeńskich, a budowane więzi przekładają się na nowe inicjatywy i coraz lepsze możliwości organizacyjne klasy.

Większość nauczycieli podpisała również petycję, z którą wystąpili uczniowie, w sprawie przyznania dotacji na park do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Na inicjatywy uczniowskie jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy.
Struktura badania -> Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację -> W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

5. Jak Państwo rozpoznają zdolności, możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne uczniów tej klasy? (7040)
Możliwości , potrzeby i osiągnięcia uczniów rozpoznajemy wstępnie już na etapie rekrutacji uczniów do szkoły. Znaczna część nauczycieli ucząca w klasie Id pracowała przy rekrutacji, m.in.: przewodniczącym Zespołu do spraw rekrutacji był pan Zbigniew Ledóchowski, nauczyciel informatyki w klasie. W skład Komisji wchodzili również: pani Barbara Maćkowiak, pani Dobrochna Grzesiuk, pani Barbara Meyza, pani Anna Holeniewska-Włodarczyk, pan Janusz Kwiatkowski, pan Mariusz Filimoniak oraz pan Marcin Praszczak.

Następnym etapem rozpoznania możliwości i zainteresowań uczniów było przeprowadzenie analizy osiągnięć uczniów na podstawie świadectwa gimnazjalnego. Analizę świadectw przeprowadziła wychowawczyni klasy, Dobrochna Grzesiuk, przedstawiając na radzie pedagogicznej wyniki uczniów i ich osiągnięcia.

Wszyscy nauczyciele uczący w klasie dokonują rozpoznania potrzeb i możliwości na swoich zajęciach przedmiotowych, przeprowadzając rozmowy z uczniami, słuchając ich uważnie, by dostosować metody pracy i zaproponować konkretne formy rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy. Jednak wiodącym elementem, który daje nam dużą możliwość poznania uczniów, ich wiedzy i umiejętności są testy diagnostyczne przeprowadzone na pierwszych zajęciach lekcyjnych, szczegółowo potem analizowane i wnioski wykorzystane do dalszej pracy.

Nauczyciel wychowawca prowadząc rozmowy na zajęciach wychowawczych nie pozostawia żadnego pytania ucznia bez odpowiedzi, reaguje na prośby, propozycje i potrzeby uczniów. Dowiaduje się w ten sposób jakie one są i przechodzi do działania. Obserwując przygotowania i zaangażowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości szkolnych, na przykład „Dnia Patrona Szkoły”, „Mikołajek” czy „Otrzęsin klas pierwszych” ma również okazję dostrzec możliwości artystyczne swoich uczniów i pokierować nimi, przypominając z jakich zajęć skorzystać mogą, w celu poszerzania tych umiejętności.

Rozpoznania również dokonujemy analizując bieżące osiągnięcia i oceny wynikające z pracy na lekcji, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy.

Wiedza jaką zdobywamy w rozmowach z gronem pedagogicznym o uczniach jest dla nas również okazją do zdobycia cennej wiedzy o zainteresowaniach, talentach i potrzebach swoich uczniów.

Dzięki prowadzonym rozmowom z rodzicami uczniów dowiadujemy się o ich potrzebach, prosząc rodziców o wskazówki dotyczące syna /córki.

Po ukończeniu pierwszego semestru nauczyciele przeprowadzają ankietę lub wywiad z uczniami na swoich zajęciach dotyczącą realizacji zajęć i potrzeb uczniów, by refleksje i wnioski wykorzystać w pracy z klasą w drugim półroczu.


Struktura badania -> Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację -> Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia

6. Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? (7042)
Z prowadzonego przez nas rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów płyną liczne wnioski często bardzo do siebie zbliżone, gdyż mamy do czynienia z uczniami ambitnymi i zdolnymi, chętnymi do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Między innymi.:

 • uczniowie klasy Id pracują na zajęciach szybko i efektywnie, daje to możliwość zrealizowania na zajęciach dodatkowych zadań;

 • są uczniami o dużym potencjale, którzy uczą się go dobrze, na wielu płaszczyznach wykorzystywać;

 • uczniowie są świadomi swoich możliwości, potrafią nazwać swoje mocne i słabe strony;

 • uczniowie są aktywni na różnych płaszczyznach, nie boją się wyzwań, pokierowani podejmują działania, są sprawni i zorganizowani, pomysłowi;

 • są chętni do udziału w konkursach przedmiotowych, widzą w tym cel i realne korzyści;

 • uczniowie włączają się w akcje charytatywne, rezygnując w jednej chwili z materialnych korzyści na rzecz potrzebujących i czerpią z tego dużo satysfakcji;

 • uczniowie są nauczani i prowadzeni w atmosferze życzliwości i szacunku, co pozwala im skoncentrować się na nauce i budowaniu dobrych relacji z koleżeństwem;

 • uczniowie przestrzegają zasady i normy obowiązujące w szkole, nie stwarzają większych trudności, są uporządkowani, co pozwala ich chwalić a to motywuje ich do dalszych działań i wpływa na wzmożony udział w kolejnych przedsięwzięciach na przykład: konkursach przedmiotowych;

 • na zajęciach sportowych potrzeby w klasie Id są zróżnicowane, część uczniów preferuje gry zespołowe, część wybiera ćwiczenia przy muzyce, młodzież w klasie I d jest sprawna ruchowo i daje sobie radę w wielu czynnościach ruchowych proponowanych na zajęciach wychowania fizycznego.

Wnioski wykorzystujemy na co dzień w dalszej pracy z młodzieżą.

 • Staramy się motywować uczniów do dalszej pracy, wskazując im przydatność nauczanych treści w praktyce;

 • Zachęcamy młodzież do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, uroczystościach szkolnych;

 • Na zajęciach lekcyjnych w miarę potrzeb dostosowujemy tempo pracy;

 • Podkreślamy, że każde zaangażowanie w sprawy szkolne, klasowe, pozaszkolne(wolontariat) niesie ze sobą, poza doświadczeniem, wymierne korzyści na przyszłość, uwrażliwia, daje satysfakcję, otwiera na drugiego człowieka;

 • Wyznaczamy uczniom na poszczególnych zajęciach kolejne cele, które pomagają im się realizować i pogłębiać wiedzę z danej dziedziny;

 • Zachęcamy uczniów do pracy na rzecz szkoły;

 • W drodze do osiągnięcia celu staramy się służyć uczniom pomocą, pokierować nimi ale nie wyręczać ich w działaniu, tak by mieli poczucie, że to co zrobili, wygrali, osiągnęli, jest przede wszystkim dzięki ich zaangażowaniu, pracy i staraniom.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna