Wywóz z refundacją cukru dodanego do przetworów owocowych I warzywnychPobieranie 25.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.11 Kb.

WYWÓZ Z REFUNDACJĄ CUKRU DODANEGO

DO PRZETWORÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundacje wywozowe do produktów rynku cukru (umownie cukru) zużytych w produkcji przetworów owocowych i warzywnych wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

Podstawą wypłaty refundacji jest przedłożenie wniosku o wypłatę refundacji wywozowej WPR1 i przedstawienie w ARR wykorzystanego pozwolenia na wywóz cukru zużytego w produkcji przetworów owocowych i warzywnych, wymaganego przy wywozie powyżej 2000 kg zużytego cukru.

Najważniejsze akty prawne UE dotyczące refundacji wywozowych do cukru zużytego w produkcji przetworów owocowych i warzywnych to:  1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 951/2006 z 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (ze zmianami),

  2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (ze zmianami),

  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (ze zmianami).
Kod(y) Nomenklatury Refundacji Wywozowych

Produkt(y)

Stawka zabezpieczenia

(EUR/100 kg cukru dodanego)1)1701 11 90 9100

1701 11 90 9910

1701 12 90 9100

1701 12 90 9910

1701 99 10 9100

1701 99 10 9910

1701 99 10 9950

Cukier

11,00


1702 90 95 9100

1702 90 95 9900Syrop cukrowy

4,20

1702 40 10 9100

1702 60 10 9000

1702 90 30 9000

Izoglukoza


4,20


Dodatkowe informacje na wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz cukru dodanego

Pole 15 – należy podać opis cukru zużytego w produkcji przetworu zgodny z kodem Nomenklatury Scalonej (CN) oraz kodem Nomenklatury Refundacji Wywozowych (ERN) tego cukru

Pole 16 – należy podać kod ERN cukru dodanego

Pole 20 – należy wpisać:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006Dodatkowe wymagania oraz dokumenty w przypadku wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz cukru dodanego

W przypadku cukru zużytego w przetworach owocowych i warzywnych (z wyjątkiem cukru kandyzowanego oraz cukru zawierającego dodatki aromatyzujące lub barwiące) w danym dniu roboczym można złożyć w ARR tylko jeden wniosek o pozwolenie, gdy podana we wniosku ilość cukru nie przekracza 10 ton. W przypadku, gdy ilość ta jest większa niż 10 ton, powyższe ograniczenie nie obowiązuje.

Terminy składania wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz cukru dodanego

Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane od poniedziałku do piątku do godz. 13ºº. Wnioski złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień roboczy po godz. 13ºº uznaje się za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały złożone.

Rozpatrywanie przez KE wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz cukru dodanego

KE rozpatruje jedynie wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz cukru (z wyjątkiem cukru kandyzowanego oraz cukru zawierającego dodatki aromatyzujące lub barwiące) w ilości powyżej 10 ton.

Jeżeli KE ustali procentowy współczynnik akceptacji wnioskowanych ilości na poziomie mniejszym niż 80%, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz w ciągu 10 dni roboczych od opublikowania decyzji KE w Dzienniku Urzędowym UE.Terminy wydania pozwoleń na wywóz cukru dodanego

Pozwolenia na wywóz cukru w przypadku wniosków rozpatrywanych przez KE są wydawane piątego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. W pozostałych przypadkach pozwolenia na cukru zużytego w przetworach owocowych i warzywnych wydawane są niezwłocznie.

Termin ważności pozwoleń na wywóz cukru dodanego

Pozwolenia są ważne od dnia ich rzeczywistego wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu wydania.

Możliwość przenoszenia praw do pozwoleń na wywóz cukru dodanego

Jest

Rozliczanie pozwoleń na wywóz cukru dodanego

W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca dokonuje wywozu określonych w nim ilości. Następnie zobowiązany jest zwrócić to pozwolenie do ARR w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu zabezpieczenie ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Refundacje wywozowe do cukru dodanego

W przypadku cukru zużytego w przetworach owocowych i warzywnych wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stosowne są stawki refundacji wywozowych ustalone okresowo dla produktów rynku cukru wywożonych bez dalszego przetworzenia.

Refundacja wypłacana jest według stawki refundacji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz lub w przypadku gdy nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na wywóz, według stawki obowiązującej w dniu przyjęcia przez urząd celny wniosku o refundację wywozową i objęcia produktów kontrolą celną.

Refundacje wywozowe do cukru dodanego są stosowane do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Watykanu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.

We wniosku o refundację wywozową należy podać:

1. w polach 33 i 38 odpowiednio kod CN i masę netto (kg) wywożonego przetworu owocowego lub warzywnego;

2. w polu 47 - kod ERN i masę netto (kg) cukru zużytego w procesie produkcji przetworu;

3. w polu C49 deklaracje uzupełniające (tabela Deklaracje uzupełniające), przedsiębiorca zobowiązany jest zadeklarować, że przetwór spełnia warunki przewidziane dla przetworzonych owoców i warzyw wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

W przypadku, gdy pozwolenie na wywóz cukru lub syropu cukrowego zostało wydane na ilość nieprzekraczającą 10 ton, nie można użyć więcej niż jednego takiego pozwolenia w ramach jednego wniosku o refundację wywozową.

W celu ograniczenia wszelkich nieprawidłowości służba celna została upoważniona do kontroli fizycznej produktów oraz pobierania do badań laboratoryjnych reprezentatywnych próbek wywożonego towaru. Wypłata refundacji zależy od uzyskania pozytywnych wyników kontroli potwierdzających zgodność towaru wywożonego z zadeklarowanym przez przedsiębiorcę.

Zawarte we wnioskach o refundację wywozową deklaracje uzupełniające mogą być ponadto przedmiotem popłatnościowych kontroli służb celnych, polegających na sprawdzeniu dokumentacji prowadzonej przez producenta przetworów. Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację handlowa i produkcyjną potwierdzającą deklarowane zużycie produktów w przetworach oraz parametry produktów wymagane do wypłaty refundacji.


1) Uwaga: Stawka zabezpieczenia określona jest dla:

  • 100 kg cukru i syropu cukrowego netto,

  • 100 kg izoglukozy i aromatyzowanych lub barwionych syropów izoglukozowych wyrażonych w suchej substancji netto.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna