Wyznanie wiaryPobieranie 27.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.71 Kb.
3. Dyspozycje i normy

_________________________________________________________________


WYZNANIE WIARY

I PRZYSIęGA WIERNOści PRZY OBJęCIU URZęDU WYKONYWANEGO W IMIENIU KOśCIOłA

Sekretarz generalny
List Apostolski AD TUENDAM FIDEM ogłoszony przez Jana Pawła II w formie Motu proprio w dniu 18 maja 1998, opublikowany w Osservatore Romano w dniu 30 czerwca - 1 lipca 1998, wprowadził w niektórych kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego i w Kodeksie Kościołów Wschodnich niewielkie zmiany dotyczące Wyznania wiary i Przysięgi wierności, składane przez obejmujących i pełniących urząd w imieniu Kościoła.

Tekst Wyznania wiary załączony do Listu Apostolskiego wiernie odpowiada tekstowi, jaki Kongregacja ds. Wiary opublikowała w roku 1989, przytoczonemu w Acta Apostolicae Sedis (AAS 81 [1989] s. 104). Niniejszy tekst wraz z wprowadzeniem, opublikowaliśmy w numerze 331 Dokumentów Rady Generalnej na stronach 40-44. Jak zauważa sama Kongregacja ds. Wiary w "nocie wprowadzającej", tekst wyznania wiary zasadniczo odpowiada formule obowiązującej od roku 1967, z niewielką zmianą, natomiast Przysięga wierności, rozumiana jako uzupełniająca Wyznanie wiary, została ułożona na nowo.

Odsyłając do wspomnianego wyżej numeru 331 Dokumentów Rady Generalnej na temat ogólnych norm regulujących to zobowiązanie i osób do tego zobowiązanych zgodnie z Kodeksem a także z naszymi Konstytucjami (przełożeni zakonni, proboszczowie, profesorzy teologii i filozofii, rektorzy Uniwersytetów kościelnych, wszyscy, którzy otrzymali święcenia diakonatu), przytaczamy formułę Wyznania wiary i Przysięgi wierności, zgodnie z tekstem załączonym do Listu Apostolskiego Ad tuendam fidem, którego treści zostaną załączone wyłącznie do niektórych kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Opublikowanie Listu Apostolskiego z odwołaniem do tych norm, które pragną podkreślić jedność w wykonywaniu posług i urzędów kościelnych, także dla nas stanowi okazję, by przypomnieć wszystkim, którzy są do tego zobowiązani - z różnego tytułu -, aby byli wierni tej powinności, która nie jest zwykłą formalnością. Dla nas Salezjanów jest ona wyrazem wierności i jedności z Kościołem i z Ojcem Świętym, o której mówi artykuł 13 naszych Konstytucji.

Oto teksty - w języku łacińskim i w tłumaczeniu włoskim - Wyznania wiary i Przysięgi wierności. Odnoście do Przysięgi przytaczamy nową wersję paragrafów 4 i 5, przewidzianych dla zakonników.

tekst łaciński
Professio fidei
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam; confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Fima fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non defintivo actu easdem proclamare intendant.
Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo
Ego N. in suscipiendo officio … promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.

Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.

In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.

Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur.

Chistiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.

Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.NB. Czwarty i piąty paragraf zasadniczo (dla nie zakonników) brzmią następująco:

Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur, servabo.Chistiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.

tłumaczenie z języka włoskiego
Wyznanie wiary
Ja N.N. mocno wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:
Wierze w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Wierzę również we wszystko to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Magisterium powszechnym.
Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów, sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła
Ja N.N. obejmując urząd ……. przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.
W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę się troszczył o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, i jako rządcy Kościoła postanawiają. Zachowując charakter i cel mego Instytutu, będę wiernie służył pomocą biskupom diecezjalnym, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.
Tak mi dopomóż Bóg i ta Święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.
NB. Tłumaczenie czwartego i piątego paragrafu w tekście ogólnym (dla nie zakonników):
Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę się troszczył o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.

Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze, jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary i co jako rządcy Kościoła postanawiają. Będę wiernie służył pomocą Biskupom diecezjalnym, aby działalność apostolska, która ma być wykonywana w imieniu i z polecenia Kościoła, była pełniona w jedności z tymże Kościołem.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna