Wzorcowa instrukcja podatkowaPobieranie 482.28 Kb.
Strona1/15
Data02.05.2016
Rozmiar482.28 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


WZORCOWA INSTRUKCJA PODATKOWA

dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania, rozliczania i deklarowania podatku akcyzowego od napojów alkoholowych

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 kwietnia 2011 r.

Sporządził zespół: Nadzór:

Jacek Matarewicz prof. dr hab. Witold Modzelewski

Doradca podatkowy nr 11401 Doradca podatkowy nr wpisu 00001

Jarosław Szajkowski

Wersja I

SPIS TREŚCI


Część I. Wstęp 3

Część II. Podmiot opodatkowania 8

Część III. Właściwość organów podatkowych. 14

Część IV. Przedmiot opodatkowania 15

Część V. Moment powstania obowiązku podatkowego 21

Część VI. Dokumentowanie i ewidencjonowanie oraz znakowanie na potrzeby akcyzy 22

Część VII. Podstawa opodatkowania i stawki podatku 55

Część VIII. Procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych 57

Część I. Wstęp

Rozdział 1. Cel Instrukcji.I. Podmioty, do których kierowana jest Instrukcja

Niniejsza Instrukcja jest przeznaczona dla podmiotów podlegających podatkowi akcyzowemu z tytułu dokonania czynności dotyczących napojów alkoholowych w rozumieniu art. 92 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Zawiera ona kompendium wiedzy praktycznej z zakresu tego podatku adresowane do podmiotów mających zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz do innych podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania, deklarowania, rozliczania lub informowania organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego od tych wyrobów.II. Misja Instrukcji

Instrukcja jest unikatowym wewnętrznym dokumentem zarządzania dla potrzeb Podatników podatku akcyzowego służącym zgodnemu z prawem dokumentowaniu, ewidencjonowaniu, deklarowaniu i rozliczaniu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych.Instrukcja jest pierwszym tego rodzaju dokumentem w Polsce.

III. Zadania Instrukcji:

  • Środek zapewniający prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych przez wszystkie osoby odpowiedzialne za dokumentowanie, ewidencjonowanie, deklarowanie oraz rozliczanie podatku akcyzowego,

  • Środek służący maksymalizacji bezpieczeństwa prawno-podatkowego zarządów spółek na gruncie przepisów karnoskarbowych,

  • Instrukcja w postaci przekazania odpowiednim pracownikom wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produkcji oraz obrotu napojami alkoholowymi,

  • Racjonalna interpretacja przepisów prawnych służąca również optymalizacji obciążeń podatkowych, osiągając maksimum bezpieczeństwa podatkowego oraz minimum ciężaru finansowego.

Prawidłowe spełnienie zadań Instrukcji jest uzależnione od jej praktycznego wdrożenia przez Podatnika, w którego interesie jest nadać jej charakter generalnego polecenia służbowego adresowanego do pracowników odpowiedzialnych zgodnie z zasadami a także zwyczajami panującymi w danej jednostce oraz zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach prawa pracy.


Rozdział 2. Wykaz skrótów.ADT – administracyjny dokument towarzyszący,

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów stworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Dyrektywa Rady 92/12/EWG – Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L. z 1992 r. nr 76 s. 1 ze zm.),

Dyrektywa Rady 2008/118/WE - dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/WE (Dz. Urz. UE L. z 2009 r. nr 9 s. 12);

e-AD elektroniczny administracyjny dokument,

IC – dyrektor izby celnej, izba celna;

Instrukcja – niniejsza instrukcja;

KKS – Kodeks Karby Skarbowy ustawa z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z pózn. zm.);

MF – minister właściwy do spraw finansów publicznych;

NBP – Narodowy Bank Polski,

Nowela – ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151 poz. 1013)

Ordynacja podatkowa – Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.);

Podatek – podatek akcyzowy w rozumieniu z dnia 6 grudnia 2008 r.;

Podatnik – podatnik podatku akcyzowego od napojów alkoholowych;

Podmiot odbierający – podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, nabywca na terytorium państwa członkowskiego będący podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

Podmiot wysyłający – podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany wysyłający, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.),

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212 poz. 1337 ze zm.);

SP – Skarb Państwa,

Stara ustawa – poprzednia ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915);

System – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

UC naczelnik urzędu celnego, urząd celny;

UDT – uproszczony dokument towarzyszący;

UE – Unia Europejska;

Ustawa - ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.);

Ustawa VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.),

WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa,

WE – Wspólnota Europejska;

WIT – wiążąca informacja taryfowa,

WKC – Wspólnotowy Kodeks Celny,

WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie,

Ze-AD – dokument zastępujący e-AD,
Pobieranie 482.28 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna