Wzory formularzyPobieranie 228.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar228.21 Kb.
CZĘŚĆ III SIWZ

WZORY FORMULARZY

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:

Wzór nr 1 Części III SIWZ 3

FORMULARZ OFERTY 3

Wzór nr 2 Części III SIWZ 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 5

Wzór nr 3 Części III SIWZ 6

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW 6

Wzór nr 4 Części III SIWZ 7

WARTOŚCI CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH 7

Wzór nr 5 Części III SIWZ 8

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH 8

Wzór nr 6 Części III SIWZ 14

GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR................ NA WADIUM 14

Wzór nr 7 Części III SIWZ 16

GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA


NR ………… NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 16Wzór nr 1 Części III SIWZ

FORMULARZ OFERTY


i. Ofertę składa:

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykonawców występujących wspólnie1


Adres

Nr telefonu

Nr faxu

Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie

Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie
postępowania
dla

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym Wzoru Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia,

wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:Likwidacja awarii transformatora TR2 250MVA, 400/110/31,5 kV w Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów w zakresie dostosowania i podłączenia obwodów pierwotnych i wtórnych do nowego autotransformatora AT2 410/123/15,75 kV 330 MVA
za cenę netto ........................................................................................... zł,

(słownie: ………………………………………………………………………………………..)


kwota podatku VAT2............................................................................... zł,
za cenę brutto..............................................................................................zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………..)


II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

 1. Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 15.2 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.

 2. W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.

 3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.

 4. Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.

 5. Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy

Zakres prac(…)

III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:

 1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto.

 2. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.

 3. Udzielić gwarancji i rękojmi na okres: ……………… i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności Wzorze Umowy.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.


………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej


do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:

1) ................................Wzór nr 2 Części III SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn:

Likwidacja awarii transformatora TR2 250MVA, 400/110/31,5 kV w Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów w zakresie dostosowania i podłączenia obwodów pierwotnych i wtórnych do nowego autotransformatora AT2 410/123/15,75 kV 330 MVA

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodnie z pkt VI 2 lit. a) Części I SIWZ:

Lp.

Nazwa obiektu/ stacji


Napięcie (kV)

Zakres prac / ilość pól

Data

wykonania
Nazwa i adres podmiotu zmawiającego

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
………………………………………….. ……………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy


Wzór nr 3 Części III SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn:

Likwidacja awarii transformatora TR2 250MVA, 400/110/31,5 kV w Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów w zakresie dostosowania i podłączenia obwodów pierwotnych i wtórnych do nowego autotransformatora AT2 410/123/15,75 kV 330 MVA

oświadczam, że w okresie ostatnich 4 lat – (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące dokumentacje projektowe zgodnie z pkt VI 2 lit. b) Części I SIWZ.

Lp.

Nazwa

projektu


Napięcie (kV)

Zakres

prac/ilość pólData

wykonania
Nazwa i adres podmiotu

zamawiającegoDo wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie projektów.

………………………………………….. ……………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Wzór nr 4 Części III SIWZ

WARTOŚCI CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH


robocizna R = ..... zł/rbg

transport T = ..... zł/km

wskaźnik kosztów pośrednich Kp = ... % (R+S)

wskaźnik kosztów zakupu materiałów Kz = ... % (M)

wskaźnik zysku Z = ..... % (R + S + Kp)
Cena jednostkowa netto robocizny (R) jako wartości uśrednionej dla wszystkich rodzajów prac: ........................................ zł.
Cena jednostkowa netto pracy sprzętu (S)

.......................................................... ....................................... zł.

.......................................................... ....................................... zł.

Wzór nr 5 Części III SIWZ

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH


Wykonawca którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wypełnioną poniższą tabelę.

Tabela 1 Modernizacja stacji elektroenergetycznej

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka
miary

Cena na jednostkę
[tys. zł]

1

Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i projektów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia.

kpl

 

2

Opracowanie „Audytu efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej pod kątem uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej.”

kpl

 

3

Wykonanie projektu wykonawczego w formie papierowej i elektronicznej dla całości przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi obliczeniami.

3 egz. papier.

2 egz. elektr.  

4

Przygotowanie uszkodzonego TR2 do transportu i przestawienie na tymczasowe stanowisko na terenie SE Rzeszów oraz demontaż istniejącej klatki zraszaczowej.

kpl

 

5

Dostosowanie istniejącego stanowiska TR2
 

5.1

zaprojektowanie i wykonanie fundamentów pod radiatory nowego autotransformatora 330MVA

kpl

 

5.2

naprawa całego obrzeża misy

kpl

 

5.3

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
6

Prace związane z zainstalowaniem na stanowisku nowego autotransformatora 330 MVA
 

6.1

zaprojektowanie nowej klatki instalacji zraszaczowej, zaprojektowanie zmian oraz wykonanie prac w obwodach istniejącej instalacji w zakresie wynikającym ze zmiany konstrukcji klatki, montaż nowej klatki instalacji zraszaczowej

kpl

 

6.2

wymiana oszynowania górnego strony 400 kV, 110 kV i punktu zerowego oraz podłączenie jednostki AT2 po wymianie

kpl

 

6.3

wykonanie fundamentu i konstrukcji wsporczej punktu zerowego autotransformatora AT2

kpl

 

6.4

wykonanie fundamentu i konstrukcji podtrzymującej wyprowadzenie kablowe z trzeciego uzwojenia autotransformatora

kpl

 

6.5

ewentualny demontaż i montaż urządzeń kolidujących w trakcie montażu autotransformatora

kpl

 

6.6

montaż i podłączenie uziemień roboczych i ochronnych nowego autotransformatora, aparatury i nowych elementów stalowych konstrukcji

kpl

 

6.7

demontaż przekładników punktów zerowych str. 400 i 110kV wraz z konstrukcjami wsporczymi

kpl

 

6.8

demontaż i utylizacja instalacji ogrzewania budynku nastawni za pomocą odzysku ciepła z transformatora TR2 wraz z podporami, naprawa terenu i uzupełnienie ubytków po demontowanej instalacji

kpl

 

6.9

wymiana rozdzielnicy żeliwnej 0,4 kV zasilania układu chłodzenia TR2 wraz z wymianą kabli i ich nawiązaniem do rozdzielni RG1 i nowej jednostki 330MVA

kpl

 

6.10

demontaż rejestratora MR3-GIC do zdalnego odczytu przepływu stałych prądów w punkcie zerowym 400kV TR2 i jego ponowne zainstalowanie na konstrukcji wsporczej punktu zerowego nowego autotransformatora

kpl

 

6.11

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
7

Prace związane z dostosowaniem zasilania potrzeb własnych z nowego autotransformatora 330 MVA
 

7.1

demontaż i utylizacja transformatora potrzeb własnych T6 30/15 kV 2500kVA

kpl

 

7.2

demontaż i utylizacja mostu szynowego pomiędzy uzwojeniem wyrównawczym TR2 a przepustami ściennymi w budynku rozdzielni 30 kV nr 2 wraz z konstrukcją wsporczą

kpl

 

7.3

demontaż i utylizacja mostów szynowych pomiędzy przepustami ściennymi budynku rozdzielni 30 kV nr 2, a transformatorem potrzeb własnych T6 30/15 kV oraz transformatorem T6 a kablem 15 kV zasilającym rozdzielnię 15 kV R2

kpl

 

7.4

demontaż i utylizacja istniejących przekładników 30kV prądowych i napięciowych

kpl

 

7.5

demontaż i utylizacja istniejących ograniczników przepięć typu POLIM I 36

kpl

 

7.6

demontaż i utylizacja odgromników 15kV typu GZSa 18

kpl

 

7.7

zakup, dostawa i montaż kabli SN potrzeb własnych, w tym wykonanie połączenia kablowego 15kV pomiędzy uzwojeniem wyrównawczym AT2 a przepustami ściennymi w budynku rozdzielni nr 2 oraz wykonanie połączenia kablowego 15kV pomiędzy przepustami ściennymi w budynku rozdzielni nr 2 a istniejącym kablem 15kV zasilającym rozdzielnie 15kV R2

kpl

 

7.8

zakup, dostawa i montaż przekładników 15kV prądowych (3 szt.) i napięciowych (3 szt.) w rozdzielni nr 2 przy TR2

kpl

 

7.9

zakup, dostawa i montaż ograniczników przepięć 15 kV – 2 kpl. (6 szt.)

kpl

 

7.10

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
8

Prace w obwodach wtórnych związane z zainstalowaniem nowego autotransformatora 330 MVA
 

8.1

istniejące szafki kablowe strony 400 i 110kV TR2 pozostają bez zmian, wykonać niezbędne uzupełnienia

kpl

 

8.2

sprawdzenie poprawność działania zabezpieczeń odległościowych typu LZ3 strony 400kV i 110kV TR2 oraz sporządzić protokoły z wykonanych sprawdzeń

kpl

 

8.3

zdemontowanie i przekazanie do magazynu rezerw PSE S.A. jedno zabezpieczenie odległościowe typu LZ3 wskazane przez ZES Rzeszów

kpl

 

8.4

zdemontowanie do ponownego wykorzystania zabezpieczenie różnicowe typu 7UT6131-6EB32-1AA0 nr ser. BF1208069716

kpl

 

8.5

zdemontowanie do ponownego wykorzystania szafkę wiszącą zabezpieczenia różnicowego typu 7UT6131-6EB32-1AA0 nr ser. BF1208069716

kpl

 

8.6

zdemontowanie do ponownego wykorzystania zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe strony 400kV typu 7SJ6211-5BB33-1FC0 nr ser. BF0706059979

kpl

 

8.7

demontaż i likwidacja pozostałych istniejących zabezpieczeń TR2, w tym modelu cieplnego MZT-3 wraz z aparaturą pomocniczą, zaciskami, listwami zaciskowymi, połączeniami od aparatury przekaźnikowej do listew zaciskowych, przystosowanie oraz renowacja konstrukcji tablic przekaźnikowych do montażu nowego układu EAZ

kpl

 

8.8

montaż na tablicach przekaźnikowych i konfiguracja nowych zabezpieczeń w obudowie zatablicowej strony 400, 110 i 15kV AT2 na odpowiednich adapterach umożliwiających dostęp do zabezpieczeń od tylnej strony oraz wykorzystanie szafki zabezpieczenia różnicowego typu 7UT6131-6EB32-1AA0 nr ser. BF1208069716

kpl

 

8.9

montaż nowych listew zaciskowych, niezbędnych połączeń pomiędzy zabezpieczeniami, nową aparaturą przekaźnikową i innymi urządzeniami stacji w zakresie AT2

kpl

 

8.10

weryfikacja przydatności istniejących oraz uzupełnienie powiązań kablowych obwodów wtórnych nowego AT2 z pozostałymi urządzeniami stacji

kpl

 

8.11

doposażenie i wykonanie niezbędnych modyfikacji konfiguracyjnych w elementach istniejących RSA i rejestracji zakłóceń w zakresie AT2, w razie potrzeby wykonać doposażenie i modyfikacje sprzętowe w zakresie telemechaniki Harris

kpl

 

8.12

wymiana i uruchomienie przetworniki telemetryczne po stronie 400 i 110kV nowej jednostki AT2, ze względu na istniejąca kasetę montażową zastosować przetworniki typu EVAR 9000

kpl

 

8.13

wymiana i dostosowanie pomiarów po stronie 30kV TR2 do strony 15kV nowej jednostki AT2

kpl

 

8.14

wykonanie niezbędnych modyfikacji konfiguracyjnych i sprzętowych układu ARST obejmującego istniejącą jednostkę TR1 oraz nową jednostkę autotransformatora AT2

kpl

 

8.15

podłączenie nowego AT2 do obwodów wtórnych i zasilających, w tym obwodów zabezpieczeń, telemechaniki, telepomiarów, zasilania chłodnic, przełącznika zaczepów, regulacji napięcia, sygnalizacji centralnej, rejestracji zakłóceń, synchronizacji, pomiarów lokalnych i energii

kpl

 

8.16

dostosowanie przekładni wolnostojących przekładników prądowych strony 400kV do możliwości przesyłowych nowej jednostki AT2

kpl

 

8.17

dostosowanie ZSZ R400kV, pomiarów lokalnych, telepomiarów, pomiarów energii do nowej zmienionej przekładni prądowej wolnostojących przekładników prądowych strony 400kV AT2

kpl

 

8.18

zdemontowanie istniejących aparatów, połączeń oraz listw zaciskowych na tablicach sterowniczych strony 400, 110, 30kV TR2

kpl

 

8.19

renowacja i przystosowanie istniejących tablic sterowniczych strony 400, 110, 30kV TR2 do nowego AT2 wraz z montażem nowych połączeń, zacisków, sterowników, wskaźników, pomiarów lokalnych oraz innych niezbędnych aparatów do sterowania łącznikami, układem chłodzenia oraz regulacji napięcia AT2

kpl

 

8.20

nawiązanie do istniejącego układu synchronizacji R400 i 110kV, oprócz synchronizacji na kolumnie synchronizacyjnej wykorzystanie synchrocheck w zabezpieczeniach odległościowych

kpl

 

8.21

wykonanie i uruchomienie nowego układu EAZ, RSA, rejestracji zakłóceń, pomiarów, sterowania, odwzorowań dla strony 15kV AT2

kpl

 

8.22

zainstalowanie oraz dostosowanie konfiguracyjne istniejącego zabezpieczenia różnicowego typu 7UT613 nr ser. BF1208069716 z obudową szafową do nowego układu obwodów wtórnych AT2

kpl

 

8.23

zainstalowanie oraz dostosowanie konfiguracyjne istniejącego zabezpieczenie ziemnozwarciowego typu 7SJ621 nr ser. BF0706059979 w obudowie natablicowej do nowego układu obwodów wtórnych AT2

kpl

 

8.24

zainstalowanie oraz dostosowanie konfiguracyjne istniejącego zabezpieczenie ziemnozwarciowego typu 7SJ621 nr ser. BF0706059979 w obudowie natablicowej do nowego układu obwodów wtórnych AT2

kpl

 

8.25

pobranie z magazynu rezerw PSE S.A., zainstalowanie oraz dostosowanie konfiguracyjne zabezpieczeń wskazanych w pkt. 9 ppkt. x) cz. II SIWZ

kpl

 

8.26

zakup i wyposażenie stronę 15kV AT2 w 2 sztuki terminali zabezpieczeniowych zgodnie ze standardami PSE S.A.

kpl

 

8.27

dostosowanie pomiaru energii po stronie 30kV TR2 do pomiaru po stronie 15kV nowej jednostki AT2, wymiana istniejących liczników strony 30kV, uruchomienie zdalnego odczytu w istniejącej szafie pomiarowej, zapewnienie synchronizacji czasu dla układów pomiarowych w szafie, pozostałe liczniki pozostają w swoim miejscu zainstalowania.

kpl

 

8.28

wykonanie wszystkich wymaganych przez PSE S.A. badań i prób w tym m.in.: badania zabezpieczeń, sprawdzenia pomontażowe całości układu EAZ, uruchomienie i udział w próbach napięciowych i obciążeniowej nowej jednostki AT2

kpl

 

8.29

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
9

Dostosowanie układu potrzeb własnych 30 kV do napięcia 15,75 kV9.1

powiązanie kablowe 15 kV rozdzielnicy SN z trzecimi uzwojeniami autotransformatora mocy AT2 410/123/15,75 kV

kpl
9.2

powiązanie kablowe 15 kV z rozdzielnicy SN nr 2 przy TR2 do R2 – przy wykorzystaniu nawiązania do aktualnego kabla SN

kpl
9.3

wyposażenie budynku potrzeb własnych nr 2 przy TR2 stacji w nowe przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe i ograniczniki przepięć

kpl
9.4

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
10

Zakres prac, dostaw oraz usług dotyczących obwodów wtórnych, w tym EAZ10.1

zaprojektowanie, modernizacja i doposażenie oraz uruchomienie obwodów wtórnych, w tym EAZ w SE 750/400/110 kV Rzeszów w zakresie rozdzielni 400 kV i obiektów 110 kV, potrzeb SN w tym układów zasilania potrzeb własnych, itp. wykonanie koniecznych prac w obiektach związanych, w tym dyspozycjach mocy (KDM i ODM Radom) i centrach nadzoru (CN i RCN Radom) zgodnie z wymaganiami SPZ i odpowiednich standardowych specyfikacji funkcjonalnych i technicznych PSE S.A.

kpl
10.2

dostawa (wraz z licencją, gdy jest wymagana) oprogramowania do parametryzacji i konfiguracji nowej aparatury EAZ dotychczas nie użytkowanej przez PSE S.A.

kpl
10.3

wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. wykonanie parametryzacji, konfiguracji urządzeń i układów komunikacji, w tym EAZ w SE Rzeszów 750/400/110 kV, przy współudziale i pod nadzorem Zamawiającego

kpl
10.4

wykonanie badań i testów SAT całości obwodów wtórnych, w tym układów EAZ, automatyk, ARST, pomiarów i innych systemów w SE 750/400/110kV Rzeszów zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i standardach

kpl
10.5

instruktaż personelu obsługi urządzeń oraz innego personelu, np. ruchowego, w zakresie wymaganym do obsługi zainstalowanych urządzeń i układów (w tym: parametryzacji, napraw, testów) zgodnie z wymaganiami standardów określonych urządzeń i układów

kpl
10.6

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
11

Zakres prac i dostaw systemu RSA11.1

wykonanie projektu wykonawczego RSA wraz z powiązaniami w ramach realizacji obwodów wtórnych i pomocniczych stacji, uzgodnienie i uzyskanie pozytywnej opinii do projektu od Zamawiającego

kpl
11.2

dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń RSA (zgodnie z projektem Wykonawczym) powiązanie obwodów w szafie RSA

kpl
11.3

wykonanie badań w miejscu zainstalowania nowych elementów RSA zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę a następnie uzgodnionym z Zamawiającym programem badań. Przekazanie do odbioru całości systemu RSA w stacji po pozytywnym zakończeniu badań i testów.

kpl
11.4

dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów (projekt powykonawczy, dokumentacji sprzętu, oprogramowania, wyników badań odbiorczych, gwarancji, licencji, itp.) obejmujących system RSA. Przekazanie w całości wdrożonego systemu RSA w stacji do eksploatacji.

kpl
11.5

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
12

Zakres prac i rozbudowa systemu rejestracji zakłóceń12.1

wykonanie projektu wykonawczego rejestracji zakłóceń wraz z powiązaniami w ramach realizacji obwodów wtórnych i pomocniczych stacji, uzgodnienie i uzyskanie pozytywnej opinii do projektu od Zamawiającego

kpl
12.2

dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rejestracji zakłóceń (zgodnie z projektem Wykonawczym) powiązanie obwodów w szafie rejestracji zakłóceń

kpl
12.3

wykonanie badań w miejscu zainstalowania nowych elementów rejestracji zakłóceń zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę a następnie uzgodnionym z Zamawiającym programem badań. Przekazanie do odbioru całości systemu rejestracji zakłóceń w stacji po pozytywnym zakończeniu badań i testów

kpl
12.4

dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów (projekt powykonawczy, dokumentacji sprzętu, oprogramowania, wyników badań odbiorczych, gwarancji, licencji, itp.) obejmujących system rejestracji zakłóceń. Przekazanie w całości wdrożonego systemu rejestracji zakłóceń w stacji do eksploatacji.

kpl
12.5

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
13

Zakres prac w zakresie ARST13.1

wykonanie projektu wykonawczego ARST, uzgodnienie i uzyskanie pozytywnej opinii do projektu od Zamawiającego

kpl
13.2

dostawa, montaż i uruchomienie niezbędnych elementów doposażenia ARST (zgodnie z projektem Wykonawczym)

kpl
13.3

wykonanie badań w miejscu zainstalowania nowych elementów ARST zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę a następnie uzgodnionym z Zamawiającym programem badań. Przekazanie do odbioru całości ARST w stacji po pozytywnym zakończeniu badań i testów.

kpl
13.4

dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów (projekt powykonawczy, dokumentacji sprzętu, oprogramowania, wyników badań odbiorczych, gwarancji, licencji, itp.) obejmujących ARST. Przekazanie w całości wdrożonego ARST w stacji do eksploatacji.

kpl
13.5

Inne prace nie ujęte wyżej

kpl
14

Uzyskanie i dostarczenie właściwych dokumentów wynikających z Ustawy z 2012 r. o odpadach (Dz. U. 13.0.21) jeżeli są wymagane, w związku z koniecznością unieszkodliwienia materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. W rozumieniu ww. ustawy, Art.3, pkt. 32 Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów.

kpl

 

15

Wykonanie prób technicznych, prób funkcjonalnych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia.

kpl

 

16

Przekazanie do odbioru urządzeń, aparatury pierwotnej, wtórnej i pomocniczej będących przedmiotem zamówienia po pozytywnym zakończeniu prób technicznych, funkcjonalnych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (projekt powykonawczy, dokumentacja urządzeń DTR, protokołów badań i sprawdzeń, wyniki badań odbiorczych, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, itp.) obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia.

kpl

 

17

Uzupełnienie i aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji SE Rzeszów

kpl

 

18

Przeprowadzenie niezbędnego instruktażu dla personelu eksploatacyjnego Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń i układów rozdzielni/stacji.

kpl

 

19

Wykonanie prac niewymienionych powyżej, ale koniecznych do prawidłowego zrealizowania zakresu przedmiotu zamówienia.

kpl

 

Pod pojęciem „dostawa” Wykonawca powinien rozumieć zakup materiałów i transport ich na


miejsce montażu lub odbiór materiałów zakupionych przez inwestora, ich transport łącznie z
zabezpieczeniem podczas transportu i przechowywania oraz montaż na obiekcie.

………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

Wzór nr 6 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR................ NA WADIUM


…………………, dnia………………201..
Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) w dniu .......... w ............... o zamówieniu niepublicznym na............, w którym wysokość wadium wynosi............ zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej „Przetargiem”) ................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”).
My, ......................... z siedzibą w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta …………… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości: ......................... zł (słownie ............................. zł)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca:

 1. nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie lub,

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,

  3. nie zawarł umowy w sprawie zamówienia, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie, lub,

 2. w odpowiedzi na wezwanie do przedłożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia certyfikatów lub świadectw potwierdzających, jakość lub parametry przedmiotu zamówienia, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń a także pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła.


Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w ........ (zwanego dalej „Oddziałem")
Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia
Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone przed tym dniem.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1. gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji,

 2. zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu jej ważności,

 3. gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,

 4. zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności.

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie:  1. jeżeli upłynął termin jej ważności,

  2. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

  3. Zamawiający unieważnił postępowanie i upłynął termin wnoszenia środków odwoławczych.

Obowiązek zwrotu gwarancji nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń a także pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie.


Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy:

 • który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 • który został wykluczony z postępowania,

 • którego Oferta została odrzucona.

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam.


Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem.......
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.

………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji wystawcy gwarancji


Wzór nr 7 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
NR ………… NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres: ………………………, REGON: …………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu ……………………r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę nr………… na ……………………………………… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……………. zł, my, …………………….., z siedzibą w ………………, REGON: …………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić Państwu, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej: …………. Zł (słownie: ………………………….. złotych)

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA:

- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub

- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za wady.

Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji

Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty ……………… zł (słownie: ………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.


Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu ………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.

Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wystawcy gwarancji1 jeżeli dotyczy.

2 uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z zastrzeżeniem pkt XIV 3) Części I SIWZ.

Część III SIWZ – Wzory Formularzy - Likwidacja awarii transformatora TR2 250MVA, 400/110/31,5 kV w Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów w zakresie dostosowania i podłączenia obwodów pierwotnych i wtórnych do nowego autotransformatora AT2 410/123/15,75 kV 330 MVA
Pobieranie 228.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna