Wzory formularzyPobieranie 150.97 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar150.97 Kb.
CZĘŚĆ III SIWZ

WZORY FORMULARZY

Spis zawartości Części III:

Wzór nr 1

Formularz oferty

Wzór nr 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wzór nr 3

Wykaz wykonanych projektów

Wzór nr 4

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór nr 5

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych

Wzór nr 6

Oświadczenie Wykonawcy, polegającego na zasobach innych podmiotów

Wzór nr 7

Wartości czynników cenotwórczych przyjętych do wyceny prac i robót opisanych w SIWZ oraz Tabela średnich cen jednostkowych

Wzór nr 8

Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa na wadium

Wzór nr 9

Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa na zabezpieczenie należytego wykonania UmowyWzór nr 1 Części III SIWZ

FORMULARZ OFERTY


i. Ofertę składa:


Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykonawców występujących wspólnie1


Adres

Nr telefonu

Nr faxu

Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie postępowania
dla

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia,

wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:


Modernizacja linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.
za cenę netto ........................................................................................... zł,

kwota podatku VAT2............................................................................... zł,

za cenę brutto..............................................................................................zł.
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:


 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

 1. Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.

 3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.

 4. Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.

 5. Zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:

  1. ……………………………………………………………

  2. ……………………………………………………………..

(…).

 1. Wskazujemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI.2) Części I SIWZ:
Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę12 …
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:

 1. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto.

 2. Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.

 3. Udzielić gwarancji i rękojmi w terminach i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności Wzorze Umowy.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej


do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:

1) ................................*jeżeli dotyczy

Wzór nr 2 Części III SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Modernizację linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.”, oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty budowlane, opisane w pkt VI 2a) Części I SIWZ:


Lp.

Nazwa (relacja) linii

Zakres wykonanych prac na linii napowietrznej

Długość wybudowanego /zmodernizowanego odcinka linii

Napięcie linii

Data wykonania

(miesiąc/rok)

Nazwa i adres odbiorcy

Nazwa i adres wykonawcy lub podmiotu udostępniającego potencjał*
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………….. ……………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*jeżeli dotyczy


Wzór nr 3 Części III SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Modernizację linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.”, oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące dokumentacje projektowe, opisane w pkt VI 2b) Części I SIWZ:


Lp.

Nazwa (relacja) linii

Rodzaj projektu:

- budowlany na podstawie, którego pozyskano ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę

- wykonawczy

Długość zaprojektowanego
/ zmodernizowanego odcinka linii


Napięcie linii

Data wykonania

(miesiąc/rok)

Nazwa i adres odbiorcy

Nazwa i adres wykonawcy lub podmiotu udostępniającego potencjał*
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

………………………………………….. ……………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*jeżeli dotyczy


Wzór nr 4 Części III SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Modernizację linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.” przedstawiam wykaz osób wraz z niezbędnymi informacjami:

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Podstawa dysponowania osobąKierownik projektu /Kierujący zadaniem inwestycyjnym (umową)
Wykształcenie:

Kwalifikacje:

Doświadczenie zawodowe:


Projektant branży elektrycznej (osoba 1)
Uprawnienia budowlane:

 • Zakres:

 • Nr uprawnień:

Doświadczenie zawodowe:


Projektant branży elektrycznej (osoba 2)
Uprawnienia budowlane:

 • Zakres:

 • Nr uprawnień:

Doświadczenie zawodowe:


Projektant branży budowlanej (osoba 1)
Uprawnienia budowlane:

 • Zakres:

 • Nr uprawnień:

Doświadczenie zawodowe:


Projektant branży budowlanej (osoba 2)
Uprawnienia budowlane:

 • Zakres:

 • Nr uprawnień:

Doświadczenie zawodowe:


Kierownik budowy
Uprawnienia budowlane

 • Zakres:

 • Nr uprawnień

Doświadczenie zawodowe:


Kierownik robót budowlanych
Uprawnienia budowlane:

 • Zakres

 • Nr uprawnień

Doświadczenie zawodowe


Kierownik robót elektrycznych
Uprawnienia budowlane

 • Zakres

 • Nr uprawnień

Doświadczenie zawodowe:


Specjalista do spraw formalnoprawnych
Wykształcenie :

Doświadczenie zawodowe:


Prawnik
Uprawnienia :

Doświadczenie zawodowe:
uwaga: proszę podać wymagane informacje w odniesieniu do każdej z wskazanych osób wyznaczonych do pełnienia danej funkcji wskazując na posiadane uprawnienia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe odpowiednio do wymagań sformułowanych w pkt VI. 2) lit d) części I siwz. W szczególności proszę o podanie dokładnych informacji odnośnie doświadczenia: dat dla przedsięwzięć, w których dana osoba uczestniczyła, ich rodzaju i wartości (jeżeli wskazana w warunku), wykonywanej funkcji w ramach przedsięwzięcia (np. dla funkcji kierownik budowy - Doświadczenie zawodowe: w latach 2001-2002 kierownik budowy dla inwestycji budowa stacji elektroenergetycznej w XY, o napięciu 220 kV, wartość robót budowlanych 100 mln zł)
………………………………………….. ……………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*jeżeli dotyczy

Wzór nr 5 Części III SIWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.”, my:

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………


…………………………………………………………………………………………………………………. (należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)

Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: ……………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………… (W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.


………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji podmiotu

Wzór nr 6 Części III SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POLEGAJACEGO NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW


Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu publicznego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na „Modernizację linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.” oświadczamy, że będziemy polegać na zasobach podmiotów trzecich tj.

…………….……………………………(prosimy podać nazwy i adresy podmiotów trzecich)


w zakresie (uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


i w związku z tym będziemy przy wykonaniu zamówienia w okresie jego realizacji, dysponować i korzystać z ww. zasobów.

………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji WykonawcyWzór nr 7 Części III SIWZ

WARTOŚCI CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH


robocizna R = ..... zł/rbg

transport T = ..... zł/km

wskaźnik kosztów pośrednich Kp = ... % (R+S)

wskaźnik kosztów zakupu materiałów Kz = ... % (M)

wskaźnik zysku Z = ..... % (R + S + Kp)


Cena jednostkowa netto robocizny (R) jako wartości uśrednionej dla wszystkich rodzajów prac: ........................................ zł.
Cena jednostkowa netto pracy sprzętu (S)

.......................................................... ....................................... zł........................................................... ....................................... zł.
Tabela cen jednostkowych
Tabela 1 Modernizacja linii elektroenergetycznej

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka
miary

Cena na jednostkę
[tys. zł]Opracowanie projektów wykonawczych dla zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz spraw formalno - prawnych

kpl

 Dostawa i wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW

km


Dostawa i wymiana przewodów odgromowych AFL na przewody AAFL

km


Wzmocnienie wieżyczek odgromowych

szt


Pomiar i modernizacja uziemień

kpl dla jednego stanowiska słupa


Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

kpl dla jednego stanowiska słupa


Zabezpieczenie antykorozyjne słupów

m2


Dostawa i wymiana telezabezpieczeń

kpl


Dostawa i ułożenie kabla światłowodowego

km


Dostawa i montaż przełącznic ODF

kpl


Utylizacja zdemontowanych elementów

kpl


Wypłata odszkodowań lub naprawa szkód powstałych w trakcie modernizacji linii.

kpl


Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych

kpl


Opracowanie dokumentacji powykonawczej

kpl
uwaga - pod pojęciem „dostawa” wykonawca powinien rozumieć zakup materiałów i transport ich na miejsce montażu lub odbiór materiałów zakupionych przez inwestora , ich transport łącznie z zabezpieczeniem podczas transportu i przechowywania oraz montaż na obiekcie.
………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji Wykonawcy

Powyższa tabela ma charakter informacyjny dla Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu oceny.

Wzór nr 8 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR...................... NA WADIUM


Zostaliśmy poinformowani, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) zamówieniu publicznym na:

............................................................... [nazwa zamówienia]

w którym wysokość wadium wynosi .............. zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej „Przetargiem”) ................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”).
My, ......................... z siedzibą w …………… zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta …………… Wydział …………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości: ......................... zł (słownie ............................. zł)

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca: 1. nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wa­runkach określonych w Ofercie lub

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  3. nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie, lub

 2. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła.

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w (zwanego dalej „Oddziałem")

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłat należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia: ........................................

Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone do siedziby Oddziału w lub przed tym dniem.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1. gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji,

 2. zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu jej ważności,

 3. gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji,

 4. zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności.

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie: 1. jeżeli upłynął termin jej ważności,

 2. po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem, kiedy Oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza,

 3. po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądaliście, w przypadku gdy oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Obowiązek zwrotu gwarancji nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że ich niezłożenie wynikało z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem.......

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji wystawcy gwarancji


Wzór nr 9 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NR …………

NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres: ………………………………….. REGON: , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej Wykonawcą,

zawarł w dniu ……………………r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej Zamawiającym,

Umowę nr………… na ……………………………………………… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……………. zł,

my, …………………….., z siedzibą w ………………, REGON:…………,wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………..zwany dalej Bankiem/Ubezpieczycielem, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantujemy zapłacić każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:

…………. zł (słownie: …………………………..)

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty stwierdzającego, że Wykonawca: • nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub

 • nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za wady.

Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalania nas z odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty ………………… zł (słownie: …………….. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek, powstałych w okresie rękojmi za wady.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu ………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku/Ubezpieczyciela do tego dnia.

Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
………………………………………….. …………………………………………………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wystawcy gwarancji1 jeżeli dotyczy.

2 uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z zastrzeżeniem pkt XV. 3) Części I SIWZ.

Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Modernizacja linii 220 kV na terenie Spółki PSE-Południe S.A.

Pobieranie 150.97 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna