Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla tranzytu/składowania żywych zwierząt akwakultury, ikry I niewypatroszonych ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi / Model animal health certificate for transit/storage of live aquaculture animalsPobieranie 34.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar34.82 Kb.
Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla tranzytu/składowania żywych zwierząt akwakultury, ikry i niewypatroszonych ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi /

Model animal health certificate for transit/storage of live aquaculture animals, fish eggs and uneviscerated fish intended for human consumption

PAŃSTWO / COUNTRY Świadectwo weterynaryjne dla UE / Veterinary certificate to EU

Część I: Dane przesyłki / Part I:Details of dispatched consignment

I.1. Nadawca / Consignor


Nazwa / Name
Adres / Address
Tel. / Tel No.

I.2. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number

I.2.a.


I.3. Odpowiedzialna władza centralna / Central Competent Authority


I.4. Odpowiedzialna władza lokalna / Local Competent Authority

I.5. Odbiorca / Consignee


Nazwa / Name
Adres / Address
Kod pocztowy / Postal Code
Tel. / Tel No

I.6. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę w UE / Person


responsible for the the consignment in EU

Nazwa / Name


Adres / Address
Kod pocztowy / Postal Code
Tel. / Tel No

I.7. Kraj pochodzenia / Country of origin


Kod ISO/ ISO Code


I.8. Region pochodzenia / Region of origin


Kod / Code


I.9. Kraj przeznaczenia / Country of destination


Kod ISO/ ISO Code


I.10. Region przeznaczenia / Region of destination


Kod / Code

I.11. Miejsce pochodzenia/Miejsce zbioru / Place of origin


Nazwa / Name Numer zatwierdzenia / Approval number
Adres / Address

I.12. Miejsce przeznaczenia / Place of destination


Skład celny / custom warehouse □ Podmiot / ship supplier □
Nazwa / Name Numer zatwierdzenia / approval number

Adres / Address

Kod pocztowy / Postal code

I.13. Miejsce załadunku / Place of loadingI.14. Data wysyłki / Date of departure

I.15. Środki transportu / Means of transport

Samolot / Aeroplane □ Statek / Ship □

Kolej / Railway wagon □ Samochód / Road vehicle □

Inne / Other □
Oznakowanie / Identification:
Dokumenty towarzyszące / Documentary references:

I.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UE / Entry BIP in EUI.17.

I.18. Opis towaru / Description of commodity


I.19. Kod taryfy celnej (PCN) / Commodity code (HS code)

I.20. Masa / Quantity


I.21. Temperatura produktu / Temperature of produkt

Otoczenia / Ambient □ Schłodzony / Chilled □ Zamrożony / Frozen □

I.22. Liczba opakowań / Number of packages


I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby / Identification of container/seal numberI.24. Rodzaj opakowań / Type

of packaging
I.25. Towar certyfikowany dla / Commodities certified for:

Konsumpcji / Human consumption □
I.26. Tranzyt przez UE do państwa trzeciego / For transit through EU to


3rd country □

Kraj trzeci / 3rd country Kod ISO/ ISO Code
I.27.I.28. Oznakowanie towaru / Identification of the commodities

Gatunek / Species Chłodnia / Liczba opakowań / Waga netto /

(Nazwa naukowa) / Cold store Number of packages Net weight

(Scientific name)Przewóz/składowanie zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi /
Transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption


Część II: Zaświadczenie / Part II: Certification

II. Informacje zdrowotne / Health informationII.a. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number


II.b.

II.1. Poświadczenie zdrowia / Health attestation
Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zwierzęta akwakultury, o których mowa w części I niniejszego świadectwa: /

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to in Part I of this certificate:


II.1.1. spełniają odpowiednie wymagania w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w świadectwach wzorcowych określonych w rozporządzeniu komisji (WE) nr 2074/2005 / complies with relevant animals health requirements laid down in the model certificates laid down in Commission Regulation (EC) No 2074/ 2005.


Uwagi / Notes:
Część I / Part I:

  • Pole nr I.19: Należy wpisać właściwe kody HS: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 lub 0307. / Box I.19: use the appropriate HS code: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 or 0307.

  • Pole nr I.20 i I. 28: Jeżeli chodzi o ilość, należy podać całkowitą masę brutto oraz całkowitą masę netto w kg. / Box I.20 and I.28: As regards quantity, give the total gross and net weight in kg.


Urzędowy inspektor / Official inspector:
Imię i nazwisko (drukowanymi literami) / Name (in capitals): Kwalifikacje i tytuł / Qualification and title:

Data / Date: Podpis / Signature:Pieczęć / Stamp:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna