Wzór Załącznik nr 11 umowa /2011 Zawarta w dniu r., pomiędzy Powiatem ZielonogórskimPobieranie 63.57 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar63.57 Kb.
Wzór

Załącznik nr 11
UMOWA ……… /2011

Zawarta w dniu ……………….. 2011r., pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z upoważnienia którego działa Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach ul. Kolejowa 4, 66-131 Cigacice

przy kontrasygnacie Pani Moniki Kwaśnej – Głównej księgowej

zwanym dalej "Inwestorem”,

a

…………………………………………………………………………….………………………..mającym siedzibę w ……………………………………………………………………………….

- zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu, na rzece Bóbr, w ciągu drogi powiatowej nr 1172F, km 6+200 w miejscowości Łagoda, gm. Nowogród Bobrzański” (znak PZZD.272.12.2011) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1


 1. W ramach przedmiotowej umowy Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na: Przebudowie mostu, na rzece Bóbr, w ciągu drogi powiatowej nr 1172F, km 6+200 w miejscowości Łagoda, gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Inwestora i stanowiącą załącznik do SIWZ.

 2. Zakres robót ujęty jest w formularzu cenowym (załączniki nr 1 do umowy) i opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy).

 3. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na przedmiot zamówienia, nie zgłasza uwag do przedmiaru robót, dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowań faktycznych i nie zgłasza zastrzeżeń.


§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

2. Termin zakończenia robót: do dnia 14.10.2011 r.

3. Za zachowanie terminu wskazanego w ust. 2 uważa się podpisanie protokołu określonego w § 15 ust. 1 umowy.§ 3

 1. Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

 2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 7 dni z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron nie stanowi zmiany umowy.

 3. Wraz z przekazaniem placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w organie nadzoru budowlanego zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót.


§ 4

 1. Inwestor ustanawia Inspektora nadzoru wykonującego swe funkcje w procesie budowlanym w osobie:....................................................................................................

 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

 3. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w specjalności drogowo-mostowej w osobie: ……………..………. posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

wydane przez …………………………………………………………………………………..

ważne od ………….. do …………………….


§ 5

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową będącą w posiadaniu Inwestora, z wymaganiami Inwestora zwartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy) i szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

 2. Wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

 3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 1. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń, materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy – Prawo budowlane);

 2. rozpocząć prace o których mowa w § 1 ust. 1 umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania mu placu budowy;

 3. zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

 4. zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu w należytym porządku;

 5. po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania go Inwestorowi w dniu odbioru robót;

 6. uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Inwestora;

 7. przygotowanie i przekazanie Inwestorowi w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje);

 8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Inwestora lub osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

 9. dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy lub opisie przedmiotu umowy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

 10. do zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

 11. pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

 12. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

 1. Koszty związane z realizacją określonych w § 5 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

§ 6

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej


w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.1. Zmiana terminu realizacji zadania:

a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót;

c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, itd.;

2.2. Zmiany osobowe:


 1. zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ

 2. zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

 3. zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

 4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

2.3. Pozostałe zmiany:

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

c) zmiana w zakresie częstotliwości dokonywania płatności (dopuszczenie płatności częściowych, przy czym wartość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 20 % wartości zamówienia brutto);

d) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

g) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH.

h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

i) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego);

j) zmiana nazwy zadania.
§ 7

Wykonawca w przypadku uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.


§ 8

 1. Wykonawcy przysługuje od Inwestora za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe netto ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertowym (załącznik nr 2 do umowy), w wysokości ................................... (słownie ...............................................................................................................) plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto ............................................................ zł (słownie zł: ..............................................................................................................................).

 2. Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z formularzem cenowym, projektem budowlanym, SIWZ i ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie podlegają waloryzacji i są stałe w okresie trwania niniejszej umowy

 3. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej, SIWZ i oferty Wykonawcy, jak również niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

 4. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonywanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 5. Inwestor nie dopuszcza możliwości częściowych płatności. Całość wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu zadania.

 6. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji całej umowy (odbiór końcowy).

 7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w przypadku zakwestionowania robót jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad.

 8. Za roboty objęte formularzem cenowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez Inwestora za zbędne, wynagrodzenie nie przysługuje.

 9. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych formularzem cenowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Inwestora za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe wycenione będą wg zasad sporządzania kosztorysu szczegółowego, z zastosowaniem cen wynegocjowanych i akceptowanych przez Inwestora.

 10. Inwestor ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru końcowego, bez uwag co do przedmiotu odbioru oraz kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

 11. Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

 13. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Inwestora pokryje Wykonawca

 14. Za opóźnienie w zapłacie faktury Inwestor zapłaci odsetki ustawowe.


§ 9

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych w złożonej ofercie.


2. Inwestor może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania czynności robót wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanych w chwili zawarcia umowy, posiadającym wymagane właściwości przepisami kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i zostanie dokonana odrębnym uzgodnieniem stron.

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy jak i innego podwykonawcy, niż wskazany pierwotnie w ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje podwykonawcę jak i zmianę podwykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyższe od wymaganych w SIWZ.

4. Wykonawca musi przedłożyć Inwestorowi propozycję zatrudnienia podwykonawcy jak i zmiany podwykonawcy o której mowa w ust. 1 nie później niż 7 dnia przed planowanym dopuszczeniem do wykonywania robót któregokolwiek podwykonawcy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.2.

6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Inwestora może stanowić podstawę odstąpienia umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 6471 Kodeksu cywilnego).

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Inwestora.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

9. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Inwestor zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.


10. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Inwestora.§ 10

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac zleconych przez Inwestora na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.§ 11
  1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót zleconych przez Inwestora na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

  2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

  3. Roboty uzupełniające zostaną zrealizowane z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienie podstawowe.

  4. Roboty uzupełniające zostaną wycenione wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w ofercie.§ 12

 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,
  tj. ............................................................zł. (słownie złotych: ........................................................) w formie ............................................................................................................................................

 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia odbioru końcowego, o ile uznano prace za należycie wykonane.

 4. Pozostałe 30 % Zamawiający zwraca najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji jakości.

 5. Inwestor wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.


§ 13

Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, ma obowiązek informowania Inwestora (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne


do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
§ 14

1. Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:


 1. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;

 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

 3. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% za każdy dzień przerwy;

 4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;

 5. za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

5. Inwestor oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2.

6. Kara określona w ust. 2 pkt 1) i 2). nie ma zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej.


§ 15

 1. Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

 2. Wykonawca ma obowiązek przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego (kosztorys powykonawczy) nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

 3. Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą musi przekazać Inwestorowi razem z fakturą.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakończeniu robót oraz do dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

 5. Inwestor w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót poinformuje pisemnie Wykonawcę o ustalonej dacie odbioru. Odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia do Wykonawcy.

 6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

 7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

 8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz uprawniony jest do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.


§ 16

  1. Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru.

  2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Inwestora pisemnego powiadomienia.

  3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, Inwestor będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy.

  4. Inwestor wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji określonego w ust. 1.


§ 17

 1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

 2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

 3. Inwestor w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.


§ 18

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:   1. w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

   2. zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;

   3. zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

   4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie;

   5. gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu robót w umówionym terminie przez okres powyżej jednego miesiąca, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym;

   6. w przypadku braku środków finansowych, czego Inwestor nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy.

   7. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Inwestor:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie,

b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem a w wypadku przewidywanych w ust. 1 lit. d i g w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

4. W wypadku nie zrealizowania przez Inwestora pełnego zakresu zadania przewidzianego w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
§ 19

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, w szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia lub przenieść obowiązku zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Inwestorowi.


§ 20

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.


§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


§ 23

Integralną częścią umowy są:

1. formularz cenowy

2. formularz oferty3. opis przedmiotu zamówienia
Inwestor Wykonawca

Pobieranie 63.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna