X60apec (Asia–Pacific Economic Cooperation) Układ o Współpracy Gospodarczej Azji I rejonu PacyfikuPobieranie 30.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.39 Kb.
x60APEC (Asia–Pacific Economic Cooperation)

Układ o Współpracy Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku

 • układ podpisany 1989 w Canberze (Australia) na konferencji ministrów spraw zagranicznych i handlu z 12 państw

 • założycielami były kraje ASEAN oraz Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa, Kanada, USA

 • w 1991 dołączyły Chiny, Tajwan i Hongkong

 • w 1993 dołączyły Meksyk i Papua-Nowa Gwinea

 • w 1994 dołączyło Chile

 • + Rosja i Peru

APEC


 • działa na rzecz koordynacji przedsięwzięć finansowych i rozwoju ekonomicznego państw członkowskich

 • podstawowy cel:

  1. liberalizacja handlu i wzajemnych stosunków gospodarczych

  2. uzgadnianie stanowiska prezentowanego na forum organizacji GATT i WTO

 • w ramach APEC odbywają się konsultacje ministerialne oraz coroczne Konferencje Ministrów i spotkania na szczycie szefów państwHistoria APEC:


 • organizacja ta powstała z inicjatywy Boba Hawke’a

 • początkowo organizacja ta istniała jako forum dyskusyjne

 • po czwartym Spotkaniu Ministerialnym APEC stał się instytucją – wrzesień 1992r.

 • na spotkaniu tym podjęto decyzję o utworzeniu Sekretariatu, którego siedzibą jest Bangkok

 • podstawowa funkcja Sekretariatu: monitorowanie gospodarek w regionie

 • nadal nie sprecyzowana misja APEC

 • pierwsze lata istnienia APEC: dotyczyły głównie kwestii wymiany opinii i zaktywizowania współpracy w regionie, a także popierania pozytywnego zamknięcia negocjacji Rundy Urugwajskiej GATT

 • wspólnota Azji i Pacyfiku tworzona była poprzez osiąganie wzrostu gospodarczego i sprawiedliwy rozwój – poprzez handel i współpracę gospodarczą

 • APEC ma tzw. trzech obserwatorów: Sekretariat ASEAN, Rada Gospodarczej Wspólnoty Pacyfiku, Forum Południowego PacyfikuDziałalność APEC:


 • działa na zasadzie consensusu: prowadzenie działalności na bazie otwartego dialogu, z uwzględnieniem poglądów wszystkich członków (aktualnie 21)

 • przewodnictwo następuje na zasadzie rotacji w rocznych kadencjach

 • kraj, który w danym roku obejmie przewodnictwo jest jednocześnie organizatorem dorocznego spotkania ministrów spraw zagranicznych i gospodarek

 • spotkania te poprzedzone są spotkaniami wyższych urzędników, którzy:

  1. dają ministrom zalecenia

  2. wprowadzają w życie ich decyzje

  3. nadzorują i koordynują budżety

  4. nadzorują i koordynują programy robocze podejmowane na forum APEC

 • organizowanie wielu spotkań na szczeblu ministerialnym, dotyczących m.in.:

  1. edukacji

  2. ochrony środowiska

  3. zrównoważonego rozwoju

  4. regionalnej współpracy w dziedzinie nauki i technologii

  5. handlu i trasportu oraz wiele innychKonferencja w Seulu:


 • w listopadzie 1991r. w Seulu odbyła się 3-cia konferencja APEC

 • była to konferencja na szczeblu ministerialnym

 • uchwalono na niej twz. „Oświadczenie Seulu”

 • oficjalnie ustalono cele tej organizacji:

 • utrzymanie wzrostu i rozwoju gospodarki celem wspólnego rozkwitu tego regionu

 • pobudzenie wzajemnych kontaktów między członkami tej organizacji w dziedzinie gospodarczej

 • pogłębianie otwartego mechanizmu handlu wielostronnego

 • zwiększenie wymiany regionalnej

 • zniesienie barier inwestycyjnychSzczyty APEC:


 • Seattle – wrzesień 1993r.

 • Bogor (Indonezja) – 1994r.

 • Osaca – 1995r.

 • Manilia – 1996r.

 • Vancouver – 1997r.

 • Kuala Lumpur – listopad 1998r.

Szczyt w Seattle:
 • przełom w poglądach na temat współpracy regionalnej

 • sceptycy zaczęli się przekonywać do jej zacieśnienia

 • tzw. Komitet Wybitnych Osób (pod przewodnictwem Freda Bergstena) zaprezentował koncepcję utworzenia Wspólnoty Ekonomicznej Azji-PacyfikuSzczyt w Bogor:


 • cel: stworzenie wolnego i otwartego handlu oraz regionalnych inwestycji do 2010r. dla gospodarek rozwiniętych i do 2020r. dla gospodarek rozwijających się

 • wszelkie postępy w tym względzie mają bazować na KNU (cecha odróżniająca APEC od innych ugrupowań integracyjnych)Szczyt w Osace:


 • przywódcy państw członkowskich przyjęli tzw. terminarz działania

 • wyodrębniono trzy filary działalności:

   1. liberalizacja handlu i inwestycji

   2. ułatwienia dla działalności gospodarczej

   3. współpraca ekonomiczno-techniczna

 • 10 zasad prowadzących do ułatwienia liberalizacji handlu i inwestycji wewnątrz grupy:

 1. szeroki zakres

 2. zgodność z zasadami WTO

 3. porównywalność

 4. niedyskryminacja

 5. przejrzystość

 6. zasada standstill

 7. równoległy start

 8. ciągłość procesu z równoczesnym zróżnicowaniem kalendarzy

 9. elastyczność

 10. współpraca

 • zasady te wdrażane są poprzez:

  1. tzw. indywidualne plany działania (realizowane przez poszczególnych członków APEC)

  2. zbiorowe plany działania

  3. łączenie obu tych form na bazie wzajemnych konsultacji

 • to co odróżnia APEC od innych przedsięwzięć integracyjnych to fakt, iż wolny handel ma być osiągany nie poprzez unię celną czy strefę wolnego handluSzczyt w Manilii:


 • ustalono plan działania dla APEC (The Manila Action Plan)Szczyt w Vancouver:


 • pierwsze spotkanie od wybuchu kryzysu finansowego i gospodarczego w Azji

 • uznanie centralnej roli MFW w rozwiązywaniu kryzysu

 • postanowienie identyfikujące specjalne sektory, w których dobrowolna liberalizacja wpłynęłaby pozytywnie na handel, inwestycje i wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach członkowskich

 • wytyczono 15 sektorów:

  • towary i usługi związane z ochroną środowiska naturalnego

  • ryby i przetwory rybne

  • kamienie szlachetne i biżuteria

  • sprzęt i instrumenty medyczne

  • chemikalia

  • sektor energetyczny

  • telekomunikacja

  • sektor spożywczy

  • kauczuk naturalny i syntetyczny

  • nawozy sztuczne

  • samochody

  • nasiona oleiste i pochodne

  • lotnictwo cywilne

 • pierwszych dziewięć sektorów – tzw. szybka ścieżka,

tj. rozpoczęcie realizacji w 1998r. i wdrożenie w 1999r.

 • program sharmonizowania i uproszczenia odpraw celnychSzczyt w Kuala Lumpur:


 • niepowodzenie w sprawie eliminacji ceł w dziewięciu określonych sektorach

 • tworzenie tzw. nowej architektury finansowej, umożliwiającej radzenie sobie z finansowymi krachami (mającymi często miejsce w krajach APEC)Handel towarowy w ramach APEC:


 • na 21 krajów APEC przypada łącznie:

  • ponad połowa światowego produktu narodowego brutto

  • 44% światowego handlu towarowego

  • oraz większość wzrostu w gospodarce światowej

 • jest to jeden z najszybciej rozwijających się regionów na

świecie (pomimo finansowej niestabilności regionu Azja-Pacyfik w latach 1997-1998)

 • obecnie APEC zawiera wszystkie najważniejsze i najbardziej dynamiczne gospodarki w regionieCechy charakterystyczne APEC:


 • w skład APEC wchodzą kraje, których PKB per capita zawiera się w bardzo szerokim przedziale: od 335 USD (Wietnam) do 332 222 UDS (Japonia)

 • APEC to ugrupowanie zróżnicowanych gospodarek, co znacznie utrudnia efektywną współpracę w zakresie handlu i inwestycji

 • „pożyteczna” funkcja APEC: tworzenie dla poszczególnych rządów płaszczyzny dla ogłaszania nowych planów

 • APEC jako narzędzie nacisku na Unię Europejską – w pierwszych latach istnieniaTabela 1: Handel towarowy APEC w latach 1990-1996.
Tabela 2: Handel wewnątrzregionalny APEC w 1991r.
Zwolennicy APEC:


 • argument przytaczany głównie przez kraje nie należące do ASEAN – niewielkie rozmiary handlu wewnątrz ASEAN

 • najwięksi entuzjaści APEC: Amerykanie i Australijczycy

 • APEC umożliwia Amerykanom utrzymanie politycznej i militarnej roli w regionie Azji i PacyfikuKorzyści istnienia APEC:


 • regularne konsultacje i studia nad takimi sprawami, jak:

  • gromadzenie i zestawienie informacji oraz danych o handlu regionalnym i inwestycjachKomitety i ugrupowania powstałe w ramach APEC:


 • Komitet ds. Handlu i Inwestycji (1993)

 • Komitet Ekonomiczny (1994)

 • Podkomitet ds. Współpracy Gospodarczej i Technicznej (1998)

 • Grupa ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Grupa Robocza ds. Energii (1990)

 • Grupa Robocza ds. Rybołówstwa (1991)

 • Grupa Ekspertów Współpracy Technicznej w Dziedzinie Rolnictwa (1996)APEC – informacje dodatkowe:


 • duża niechęć do APEC – spowodowana małymi postępami w osiąganiu założonych celów

 • rozwój APEC dostosowany do tempa rozwoju „powolniejszych” jego członków

 • APEC – jako ugrupowanie mogące wzorować się w przyszłości na doświadczeniach ASEAN

 • koncepcja APEC dotycząca bardziej otwartego regionalizmu (rozumiana jako redukcja barier handlowych na bazie porozumienia regionalnego, a nie na bazie KNU) stała się mało atrakcyjna, zwłaszcza dla członków ASEAN

 • opinia niektórych ekonomistów: możliwość osiągnięcia postępu przez APEC poprzez zgrane konsultacje na poziomie regionalnym (przy liberalizacji dokonywanej na bazie jednostronnych decyzji oraz KNU)Stosunki z Chinami:


 • Chiny od czasu wstąpienia do APEC w roku 1991 aktywnie uczestniczą we wszystkich akcjach zorganizowanych przez APEC

 • wpływa to na stworzenie dobrej atmosfery dla reformy i otwarcia Chin

 • pobudza to również silnie rozwój stosunków bilateralnych między Chinami a odpowiednimi członkami tej organizacji

 • od roku 1993 przewodniczący Chin uczestniczy co roku w nieoficjalnej konferencji przywódców APEC

 • na konferencji tej Chiny wysuwają proprozycje, odgrywając pozytywną i konstruktywną rolę w osiąganiu sukcesów przez tą organizację

 • w roku 2001 Chiny zorganizowały nieoficjalną konferencję przywódców APEC w SzanghajuŹródła do opracowania tematu:


 1. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej – red. Ewa Oziewicz, Warszawa PWN, 2001.

 2. Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller - Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwo Europa, 1999

 3. http://portalwiedzy.onet.pl

 4. http://sciagi.bajo.pl

 5. http://www.roctaiwan.org.pl/policy/20011026/2001102601.html

 6. http://pl.chinabroadcast.cn/chinaabc/chapter4/chapter40404.htm
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna