Xii bankowośĆ I rynek pieniądzaPobieranie 1.27 Mb.
Strona1/24
Data06.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
XII BANKOWOŚĆ I RYNEK PIENIĄDZA
W dotychczasowej nasze analizie zajmowaliśmy się wyłącznie rynkiem towarowy i zachodzącymi na nim procesami i mechanizmami wyznaczanie PKB na poziomie równowagi oraz rynkiem pracy, pomijaliśmy natomiast całkowicie zjawiska finansowe. Nie braliśmy pod uwagę faktu ,że sfera finansowa i pieniężna może oddziaływać na procesy produkcji dóbr i usług. Nasza analiza prowadzona była tak jakby zjawiska i procesy w sferze finansowo pieniężnej przebiegały niezależnie od zjawisk w sferze produkcji i nie miały na nie żadnego wpływu. Inaczej mówiąc przyjmowaliśmy umownie ,że pieniądz jest całkowicie neutralny. Pora obecnie rozszerzyć nasze pole badawcze i wyjaśnić jaki jest związek pomiędzy sferą realną i pieniężno –finansową i wyjaśnić mechanizm kształtowania się rynkowej stopy procentowej, a następnie przeanalizować związki między jej poziomem a poziomem wielkości realnych. 1

Aby poznać i zrozumieć zasady polityki pieniężnej musimy w pierwszej kolejności wyjaśnić współzależność sfery realnej i finansowej. Wiedza ta pozwoli nam lepiej zrozumieć zasady polityki monetarnej państwa, czyli celów i metod wykorzystania tych zależności przez państwo. Jest to ważne, bo jak wykażemy dalej, podażowa strona rynku znajduje się w dużym stopniu pod kontrolą państwa, zatem może ono wpływać na poziom stopy procentowej. Jeśli produkcja i konsumpcja reagują na jej zmiany, państwo regulując podaż pieniądza może oddziaływać na wielkości realne, tym samym ma do dyspozycji narzędzie do prowadzenia polityki wpływania na poziom PKB, którą ze względy na monetarny charakter stosowanych narzędzi nazywać będziemy dalej polityką monetarną.


Rynek pieniężny
Rynek pieniężny, podobnie jak każdy inny składa się ze strony podażowej, popytowej, oraz mechanizmu równoważenia popytu, w wyniku którego dochodzi do ustalenie ilości i ceny równowagi. Jest nią rynkowa stopa procentowa

Aby poznać podażową stronę rynku odwołamy się do funkcje pieniądza i pojęcia płynności. Wyjaśnimy, co to jest baza monetarna i pieniądz wielkiej mocy, pieniądz właściwy czyli w wąskim tego słowa znaczeniu, niby pieniądz oraz pieniądz w szerokim tego słowa znaczeniu. Potem przyjrzymy się funkcjonowaniu sektora finansowego. Następnie przedstawimy rolę, jaką sektor prywatnej bankowości odgrywa w przekształcaniu pieniądza banku centralnego w pieniądz kredytowy. Pokażemy jak w systemie banków komercyjnych kreowana jest podaży pieniądza.

Po wyjaśnieniu strony podażowej zajmiemy się analizą popytu na pieniądz. Nie będziemy pytać, ile pieniędzy chcieliby mieć ludzie, ponieważ na takie pytanie odpowiedź jest prosta: „możliwie jak najwięcej. Zastanowimy się natomiast nad tym, dlaczego i w jakich ilościach ludzie skłonni są trzymać swoje aktywa w nie przynoszącej dochodu gotówki i depozytów na żądanie oraz co skłania ich do tego by zwiększać lub zmniejszać trzymane ilości?

Znając obie strony rynku zestawimy je ze sobą i opiszemy mechanizm kształtowania stopy procentowej, która na tym rynku jest ceną równowagi.2

Teoria podaży pieniądza wraz z omawianym w dalszych częściach wykładu teorią popytu na pieniądz tworzyć będzie teoretyczne podstawy wyjaśnienia mechanizmów transmisji wpływu impulsów pieniężnych na poziom rynkowej stopy procentowej a przez to na wielkość zagregowanego popytu i poziom realnego dochodu narodowego i zatrudnienia. Teoria ta jest również podstawą do wyjaśnienia przyczyn i mechanizmów inflacji. Ogólnie należy zatem stwierdzić, że teoria podaży pieniądza stanowi fundament polityki pieniężnej, bardzo istotnej części prowadzonej przez państwo ogólnej polityki stabilizacyjnej i wzrostu.

Naszą analizę rozpoczniemy od wyjaśnienia pojęcia podaży pieniądza i równych wchodzących w jej skład kategorii pieniądzaCo to jest podaż pieniądza?
Podaż pieniądza jest wielkością, której żaden analityk procesów gospodarczych nie może marginalizować. O ile in­tuicyjnie nie ma w tej kwestii istotniejszych kontrowersji, to praktyce, gdy przychodzi do precyzyjnego określenia, co należy zaliczyć do podaży pieniądza, powstają wątpliwości. Aby je rozwiać trzeba zacząć od zdefiniowania pojęcia pieniądza.
Co to jest pieniądz ? 
Wyczerpującą informacje na temat pieniądza znajduje się w poprzednim wykładzie. Tu przypomnijmy tylko, że jest to uniwersalny ekwiwalent dóbr, który pełni funkcję środka wymiany dóbr i usług, miernika ich wartości, środka tezauryzacji oraz zwalniania ze zobowiązań czyli środka płatniczego .

Wiele różnych przedmiotów odgrywało w ciągu stuleci rolę pieniądza, począwszy od muszelek, soli czy bydła, przez takie metale jako złoto srebro, kończąc na banknotach i zapisie elektronicznym na kontach bankowych.3

Z całą pewnością w dzisiejszym świecie w normalnych warunkach takie towary jak np. domy samochody, spirytus czy papierosy nie są wykorzystywane jako środek wymiany i płatniczy. Funkcje te pełnią kreowane przez system bankowy instrumenty finansowe. Ale powstaje pytanie, które z nich należy, a których nie będziemy uznawali za pieniądz?

Odpowiedź brzmi: to czy dany instrument finansowy będziemy uważali za pieniądz czy nie, zależy to od tego, jak szeroko zdefiniujemy pojęcie pieniądza. Dlatego rozróżniamy pieniądz właściwy i pieniądz w szerokim tego słowa znaczeniu.

Mówiąc najogólniej pod pojęciem pieniądza kryją się aktywa finansowe o najwyższym stopniu płynności, czyli takie, które ze względu na ich powszechną akceptowalność można w każdej okoliczności używać do realizacji wszystkich wyżej wymienionych funkcji natychmiast i bez ponoszenie jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Aktywa te będziemy definiować jako pieniądz właściwy (lub w wąskim tego słowa znaczeniu), natomiast pozostałe mniej płynne substytuty pieniądza będziemy traktować jako pieniądz w szerokim tego słowa znaczeniu.
Pieniądz właściwy
Co w takim razie jest pieniądzem właściwym, a co za pieniądzem w szerokim tego słowa znaczeniu. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak łatwa, ponieważ granica między tym, tymi kategoriami bywa niestety nieostra a w dodatku ulega zmianie .

Zobowiązania systemu bankowego
Dzisiejszy pieniądz kreowane przez system bankowy to instrumenty finansowe, tworzące relację dłużnik- wierzyciel, stanowią zatem zobowiązania systemu bankowego w stosunku do ich posiadaczy. Jednak nie każde zobowiązanie systemu bankowego jest pieniądzem. Jest nim tylko dług zmonetyzowany, czyli te należności, które ze względu na najwyższy stopień płynności są w gospodarce wykorzystywana jednocześnie w charakterze :

* środka wymiany

* środka płatniczego.

Zobaczmy zatem jakie instrumenty spełniają jednocześnie oba te wymagania

: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin

Pobieranie 1.27 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna