Xix olimpiada teologii katolickiej kalisz 2009 Otoczmy troską życie etap diecezjalnyPobieranie 67.15 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar67.15 Kb.
XIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Kalisz 2009
Otoczmy troską życie
ETAP DIECEZJALNY

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 62

1.

Co Bóg obiecał Noemu, zawierając z nim przymierze po potopie? (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. że już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię,

 2. że wprowadzi go do ziemi obiecanej,

 3. że posiądzie na własność ziemię, na której osiadła arka,

1

2.

Dlaczego Elżbieta i Zachariasz nie mieli dzieci? (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. Zachariasz był kapłanem w świątyni i prawo mu tego zabraniało,

 2. Elżbieta była niepłodna,

 3. ze względów religijnych złożyli Bogu ślub życia we wstrzemięźliwości seksualnej, bardziej oddając się modlitwie,

1

3.

W którym dniu po urodzeniu dokonywano w Izraelu obrzezania dziecka i nadania imienia?

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. w siódmym,

 2. w dwunastym,

 3. w ósmym,

1

4.

Napisz, kto był głównym doradcą Józefa w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i przyszłości jego rodziny?
Anioł Pański

1

5.

Uzupełnij fragment z Listu do Kolosan:

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych szukajcie tego, co w górze,

gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze

nie do tego co na ziemi”.3

6.

Co św. Paweł w Liście do Kolosan nazywa więzią doskonałości?

 1. miłość,

 2. wierność,

 3. wiarę,

1

7.

Na mocy czego Józef był uważany za ojca Jezusa?

Na mocy więzi małżeńskiej (1), która łączyła go z Maryją (2).

2

8.

Co objawił Duch Święty Symeonowi?

Że nie ujrzy śmierci (1), aż zobaczy Mesjasza (2).

2

9.

Uzupełnij zdanie Jana Pawła II przypomniane w homilii kaliskiej 4 czerwca 1997 r.:

"Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”.2

10.

Na kim, według nauki Jana Pawła II, w szczególny sposób spoczywa obowiązek służby życiu?

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. na rodzinie,

 2. na narodzie,

 3. na Kościele,

1
Ilość punktów na stronie:11.

Uzupełnij zdanie Jana Pawła II z homilii kaliskiej 4 czerwca 1997 r.:

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka Jest prawem najbardziej podstawowym”.2

12.

Kto z rodziny Jana Pawła II miał ogromny wpływ na kształtowanie jego religijności w dzieciństwie? (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. matka,

 2. ojciec,

 3. brat,

1

13.

Wg ks. Alfreda Wierzbickiego, uznanie godności człowieka domaga się jednocześnie:

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. afirmacji jego postępowania,

 2. afirmacji jego życia, bez którego nie ma człowieka,

 3. pozwolenia mu na decydowanie, co jest w życiu dobre, a co złe,

1

14.

W swoim artykule ks. Alfred Wierzbicki przypomina, że najwyższym dobrem w porządku moralnym jest: (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. życie,

 2. zbawienie,

 3. sama osoba,

1

15.

Uzupełnij zdanie, które przytacza w swoim artykule s. Regina Kolinko:

„Mąż staje się ojcem poprzez macierzyństwo swojej żony, żona jest matką poprzez ojcostwo swego męża”.2

16.

Napisz, kto jest autorem niżej podanych słów oraz kiedy i w jakich okolicznościach zostały one wypowiedziane po raz pierwszy?
„Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali?”
Bł. Matka Teresa z Kalkuty (1) podczas obrad Międzynarodowej Konferencji ONZ w Kairze (2) w 1994 r.(3)

3

17.

S. Regina Kolinko w swoim artykule wskazuje na niebezpieczny kryzys:

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. ojcostwa,

 2. macierzyństwa,

 3. rodzicielstwa,

1

18.

Według nauczania Kościoła Katolickiego każdy człowiek jest: (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. zarządcą życia otrzymanego od Boga,

 2. właścicielem życia otrzymanego od Boga,

 3. przekazicielem życia otrzymanego od Boga,

1

19.

Napisz, co wg Katechizmu Kościoła Katolickiego stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa?
Niezbywalne prawo do życia (1) każdej niewinnej istoty ludzkiej (2).

2

20.

Ojcostwo św. Józefa wobec Chrystusa: (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. pochodzi ze zrodzenia,

 2. jest tylko zastępcze,

 3. posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa,

1

21.

Która z poniższych sytuacji zgodnie z nauka Kościoła Katolickiego nie jest równoznaczna z eutanazją? (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. zakończenie życia osoby upośledzonej, chorej, umierającej,

 2. zaprzestanie uporczywej terapii u osoby upośledzonej, chorej, umierającej,

 3. stworzenie godziwych i humanitarnych warunków do bezbolesnego zakończenia życia osoby upośledzonej, chorej, umierającej,

1
Ilość punktów na stronie:


22.

Kiedy wg Katechizmu Kościoła Katolickiego moralnie dopuszczalne jest zaprzestanie uporczywej terapii? (zaznacz poprawne odpowiedzi)

 1. gdy chory bardzo cierpi,

 2. gdy terapia jest ryzykowna,

 3. gdy chory o to prosi,

 4. gdy terapia jest niewspółmierna do spodziewanych rezultatów,

2

23.

Zaznacz zdanie fałszywe:

 1. Małżeństwo przyznaje małżonkom prawo do posiadania dzieci.

 2. Rodzice mają niezbywalne prawo do wychowania potomstwa.

 3. Każde dziecko, niezależnie od tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach zostało poczęte, posiada tę samą godność.

1

24.

Kto wg nauki Kościoła jest pierwszym i głównym wychowawcą dziecka?

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. rodzice,

 2. Bóg,

 3. Kościół,

1

25.

Napisz, jakie podwójne (nierozerwalne) znaczenie, którego chciał Bóg posiada wg nauki Kościoła akt małżeński?

Jednoczące i rodzicielskie.

2

26.

Zgodnie z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedno dla drugiego. Mają się oni wzajemnie… (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. tolerować,

 2. uzupełniać,

 3. szanować,

1

27.

Kiedy diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona? (zaznacz poprawne odpowiedzi)

 1. gdy szanuje życie poczęte i integralność płodu,

 2. gdy nie wymaga znacznych kosztów,

 3. gdy dąży do ochrony embrionu,

 4. gdy zapobiega przyjściu na świat dzieci z wadami rozwojowymi,

 5. gdy ma za zadanie bezwzględnie chronić życie matki, jako tej, która daje życie i podtrzymuje je w istnieniu w pierwszych miesiącach,

 6. gdy dąży do leczenia płodu,

3

28.

Napisz, jaką karę kanoniczną nakłada Kościół Katolicki na osoby dopuszczające się i współdziałające w przerywaniu ciąży?

Ekskomunikę.

1

29.

P. Teresa Olearczyk w swoim artykule wskazuje na rodzinę jako „gniazdo” i wyjaśnia w tym aspekcie jej funkcje. Wymień jedną z nich.

 1. rodzi nowe życie, przygotowując je do samodzielności,

 2. rodzi się w niej miłość rodzicielska; „rodzą się rodzice”,

 3. jest miejscem, do którego chce się wracać, w którym czujemy się dobrze, bo tam zawsze ktoś na nas czeka,

1

30.

Wytwarzanie embrionów ludzkich przeznaczonych jako dostępny „materiał biologiczny” w świetle nauki katolickiej jest: (zaznacz poprawną odpowiedź)

 1. niemoralne,

 2. dopuszczalne,

 3. dozwolone, pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami,

1

31.

Napisz, czy można mówić o prawie do eksperymentu na embrionach ludzkich?

Nie.

1

32.

Czy zabiegi lecznicze na płodzie ludzkim są moralnie dopuszczalne? (zaznacz odpowiedź)

 1. tak,

 2. nie,

 3. tak, ale pod pewnymi warunkami,

1
Ilość punktów na stronie:
33.

Uzupełnij zdanie z encykliki Evangelium Vitae przypomniane w artykule ks. Aleksandra Gendery:

„Fundamentem stanowionych praw winno być uznanie obiektywnego prawa moralnego

które jako ‘prawo naturalne’ wpisane jest w serce człowieka”.


3

34.

Wg instrukcji Donum Vitae doświadczenia dokonywane na embrionach nie w bezpośrednim celu leczniczym są:

(zaznacz poprawną odpowiedź) 1. niegodziwe,

 2. moralnie poprawne,

 3. dozwolone, jeśli służą rozwojowi nauki, dzięki czemu w przyszłości można będzie uniknąć pewnych chorób czy wad, ratując w ten sposób inne życie,

1

35.

Napisz, które praktyki wg encykliki Evangelium Vitae przyczyniają się do poważnego spadku liczby urodzin we współczesnym świecie.

 1. aborcja (1),

 2. sterylizacja (2),

 3. antykoncepcja (3),

3

36.

Jakie są najczęściej spotykane działania pośrednio wrogie życiu ludzkiemu? (wymień trzy)

 1. palenie tytoniu,

 2. nadużywanie alkoholu,

 3. zażywanie narkotyków,

 4. niezachowanie podstawowych wymogów higieny osobistej i społecznej,

 5. zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

3

37.

Które z poniższych sytuacji nie są wykroczeniem przeciw piątemu przykazaniu Dekalogu?

(zaznacz poprawne odpowiedzi) 1. stosowanie w nieuleczalnej chorobie środków przeciwbólowych, których skutkiem ubocznym może być śmierć,

 2. samobójstwo,

 3. odebranie życia dziecku nienarodzonemu, gdy jest nieuleczalnie chore lub ma poważną wadę wrodzoną,

 4. odebranie życia napastnikowi, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia własnego życia,

 5. bezpośrednie przerwanie ciąży, gdy ta zagraża życiu matki,

 6. kara śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem,

3

38.

Jakim określeniem Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa zabójstwo zamierzone?

Grzech wołający o pomstę do nieba.

2

39.

Czy według magisterium Kościoła Katolickiego wszyscy samobójcy są potępieni?

Nie.

1
Ilość punktów na stronie:……………………………………………

Podpis sprawdzającego

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna