Xxiii olimpiady teologii katolickiejPobieranie 29.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.14 Kb.
INFORMACJE DOTYCZĄCE

XXIII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

Legnica 2013

Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele

I. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Komitet Organizacyjny XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej

ul. Jana Pawła II 1; 59-220 Legnica

tel. 76 72 44 118

e-mail: katechetyczny@diecezja.legnica.pl

strona internetowa: www.otk.pl (będzie aktywna od 01.08.2012 r.)
II. ETAPY OLIMPIADY
- etap szkolny przeprowadzany w szkołach w dniu 29 listopada 2012 r.

- etap diecezjalny przeprowadzany w diecezjach w dniu 28 lutego 2013 r.

- etap ogólnopolski przeprowadzany w Legnicy w dniach 4-6 kwietnia 2013 r.
III. OPIS
Temat XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej został sformułowany w odniesieniu do postaci dwóch patronów diecezji legnickiej – świętych Piotra i Pawła. Zakres wiedzy obejmuje nie tylko zagadnienia biblijne lecz również dogmatyczne, dlatego też rozwinięciem tematu jest stwierdzenie: „urząd i charyzmaty w Kościele”. Wiedza biblijna, zwłaszcza dotycząca postaci o tak fundamentalnym znaczeniu dla Kościoła, jak święci Piotr i Paweł ma szczególne znaczenie dla współczesnej młodzieży. Uczy bowiem w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pogłębienie treści biblijnych w oparciu o teologię dogmatyczną ma zaowocować poznaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego i życiem w zgodzie z jego nauczaniem.

Program Olimpiady zakłada realizację kluczowych zagadnień odnośnie do treści oraz podejmowanych działań wychowawczych. Zagadnienia te można przedstawić następująco:  • doprowadzenie do odkrycia przez ucznia swojego miejsca i zadania w Kościele;

  • przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych decyzji i zadań wobec rodziny i społeczności, w której żyje w oparciu o wyzwania stojące przed katolikiem po przyjęciu sakramentu bierzmowania;

  • doprowadzenie do umiejętności interpretacji problemów egzystencjalnych w perspektywie Ewangelii;

 • analiza i interpretacja tekstów Apostołów Piotra i Pawła w pogłębionej dyskusji na temat Kościoła i religii;

 • pogłębienie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z dialogiem międzyreligijnym i życiem Kościoła;

 • kształtowanie potrzeby świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa na współczesnych areopagach.


IV. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY
Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów z postaciami Apostołów Piotra i Pawła – ich życie, apostolskie zaangażowanie oraz dzieła pisane na tle ówczesnej sytuacji społeczno-kulturowej Europy i świata.

Cele szczegółowe:

 • w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: urząd, charyzmat; poznanie komplementarnej roli charyzmatów w strukturze Kościoła: zapoznanie ze świadectwami archeologicznymi i ikonograficznymi oraz dokumentami piśmiennymi Apostołów Piotra i Pawła; rozumienie podstawowych pojęć związanych z ewangelizacją kultury i inkulturacją Ewangelii;

 • w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność odczytywania własnego charyzmatu i właściwego miejsca w Kościele; umiejętność odkrywania różnorodności posług we wspólnocie Kościoła;

 • w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i ustroju Kościoła; pogłębianie sensu apostolskiego zaangażowania na rzecz kościelnej wspólnoty; uświadomienie, że charyzmaty są zaczynem żywotności i wolności, a także mogą przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę Kościoła;

 • w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej; włączanie się w dialog międzyreligijny i promocję kultury języka.


V. LITERATURA
ETAP I:

Pismo Święte:

Mt 10,1-4; Mk 3,13-19; Łk 6,13-16 (ustanowienie Dwunastu)

Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; Łk 5,1-11 (powołanie pierwszych uczniów)

Mt 17,1-13; Mk 9,2-13; Łk 9,28-36 (świadkowie przemienienia Jezusa)

Dz 2, 1-36; 3,12-26; 10,34-43 (przemówienia Piotra)

Dz 13,13-41; 17,16-34; 20,18-35 (przemówienia Pawła)

Dz 22,1-21; 24,10-21; 26,2-23; Ga 1,1-2,21 (Paweł w obronie swojego apostolatu)

Magisterium Kościoła:

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego:

pyt. 153-160 (Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego); 177-193 (Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane); 422-425 (Rodzaje łaski).Benedykt XVI, Sukcesja apostolska, Katecheza podczas audiencji generalnej 10 maja 2006.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_10052006.html.

Benedykt XVI, Piotr – skała, na której Chrystus zbudował Kościół, Katecheza podczas audiencji generalnej 7 czerwca 2006.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07062006.html.

Benedykt XVI, Paweł – życie w Kościele, Katecheza podczas audiencji generalnej 22 listopada 2006.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_22112006.html.

Opracowania biblijno-teologiczne:

S. Stasiak, Paweł z Tarsu – pielgrzym, w: Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii. Rok Świętego Pawła (red. W. Irek), PWT; Wrocław 2009, 27-32. (.pdf).

S. Stasiak, Paweł z Tarsu – misjonarz, w: Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii. Rok Świętego Pawła (red. W. Irek), PWT; Wrocław 2009, 33-38. (.pdf).

W. Tokarski, Miejsce charyzmatów w nauczaniu Jana Pawła II, w: Charyzmaty. Studium biblijno-teologiczne, Wyd. Calvarianum 2003. (WORD za: http://sfd.kuria.lublin.pl).
II etap:

Pismo Święte:

Ga 3,1-6,18; 1-2Kor; 1PMagisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego:

nr 84-95 (Interpretacja depozytu wiary – Urząd Nauczycielski Kościoła); 797-801 (Kościół świątynią Ducha Świętego: charyzmaty); 873-945 (Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane); 951 (Komunia charyzmatów); 1508 (Charyzmat uzdrawiania); 2003-2004 (Łaska szczególna: charyzmat i łaska stanu); 2032-2040 (Urząd Nauczycielski Kościoła a życie moralne)Sobór Watykański I: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus (.pdf).

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium

nr 4-5; 8; 10; 12; 24-25; 28; 30-33; 38.Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam auctositatem

nr 2-4; 9-10; 30.Opracowania biblijno-teologiczne:

J. Kudasiewicz, Rola charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle listów św. Pawła. www.biblista.pl (.pdf).

J. Kudasiewicz, Każdy ma własny charyzmat od Boga (1Kor 7,7), w: Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998, s. 338-352.

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/biblia-mainmenu-77/113-kady-ma-wasny-charyzmat-od-boga-1kor-77 (WORD).

H. Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła, t. 1: Wielkie Listy, Atla2: Legnica 2009, 216-237 (.pdf).

S. Chłąd, Charyzmaty w Rz 12,6-8, 24-32. (.pdf po zalogowaniu się na stronie www.biblistyka.umk.pl).

J. Czerski, Obraz Kościoła w Listach św. Pawła.

(http://xczerski.digita.pl/files/Kościół_Paweł.pdf).

S. Stasiak, Uczniowie, apostołowie, przyjaciele i bracia Jezusa, „Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego” nr 4 (2012), 144-148 (.pdf).

J. Stępień, Kościół Ciałem Chrystusa w Wielkich Listach św. Pawła, „Collectanea Theologica” 41(1971) f. IV, 25-44 (.pdf po zalogowaniu się na stronie www.biblistyka.umk.pl).


III etap:

Pismo Święte:

1-2Tm; Tt; 2-3PMagisterium Kościoła:

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, nr 20-25.

(http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html)Jan Paweł II, Kościół jako wspólnota bogata w charyzmaty. Katecheza podczas audiencji generalnej 24 czerwca 1992 (.pdf).

Jan Paweł II, Duch Święty – źródło charyzmatów i posług. Katecheza podczas audiencji generalnej 5 sierpnia 1998.

(http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05081998.html).Opracowania biblijno-teologiczne:

H. Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła, t. 3: Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Listy Pasterskie, Atla2: Legnica 2011, 103-162. (.pdf)T. Pikus, Charyzmaty w Kościele, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXII/2/2009, 105-120. (.pdf)

S. Stasiak, Problemy krytyczno-literackie Listów Pasterskich, „Perspectiva” Rok III 2004 nr 2, 52-66. (http://www.perspectiva.pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/p5/Ks.Slawomir_S.Stasiak.pdf).W. Tokarski, Komplementarna rola charyzmatów w strukturze Kościoła, w: Charyzmaty. Studium biblijno-teologiczne, Wyd. Calvarianum 2003. (WORD za: http://sfd.kuria.lublin.pl).

W. Tokarski, Soborowa wizja charyzmatów, w: Charyzmaty. Studium biblijno-teologiczne, Wyd. Calvarianum 2003. (WORD za: http://sfd.kuria.lublin.pl).

(http://www.perspectiva.pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/p5/Ks.Slawomir_S.Stasiak.pdf).W. Tokarski, Miejsce charyzmatów w nauczaniu Jana Pawła II, w: Charyzmaty. Studium biblijno-teologiczne, Wyd. Calvarianum 2003. (WORD za: http://sfd.kuria.lublin.pl).

NA WYŻSZYCH ETAPACH, OPRÓCZ NOWEJ BIBLIOGRAFII, OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE LEKTURY Z POPRZEDNICH ETAPÓW.

Artykuły i fragmenty książek oznaczone symbolem „pdf” i „WORD” będą dostępne w formie załączników na stronie internetowej Olimpiady. Materiały na pierwszy etap dostępne będą pod koniec sierpnia, kolejne dodawane będą sukcesywnie.

Obowiązującym tekstem Pisma Świętego jest Biblia Tysiąclecia (IV lub V wydanie).


V. NAGRODY
- wjazd zagraniczny lub sprzęt elektroniczny (I nagroda),

- sprzęt elektroniczny (II – III nagroda),

- dyplomy gratulacyjne i nagrody książkowe dla laureatów dziesięciu pierwszych miejsc;

- indeksy na niektóre uczelnie (lista zostanie przesłana i opublikowana na stronie Olimpiady w późniejszym terminie),

- pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników finału.


_____________________________________________________________________________

XXIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

KOMITET ORGANIZACYJNY

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej

ul. Jana Pawła II 1; 59-220 Legnica

tel. 76 72 44 118; e-mail: katechetyczny@diecezja.legnica.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna