Xyz towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Nowowiejska 1 00-902 Warszawa OdwołaniePobieranie 9.67 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar9.67 Kb.
Warszawa, dnia 5 lipca 2009 roku

Jan Kowalski

ul. Kowalska 7/14

00-892 Kowalewo

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

Odwołanie

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz.U.03.124.1151 składam odwołanie od stanowiska zajętego przez XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szkody w moim majątku polegającej na zniszczeniu mojego samochodu marki Toyota Avensis o nr rej. ZYX 5467 i wnoszę o wykonanie ponownej oceny wartości mojego pojazdu po szkodzie, wypłatę należnego odszkodowania (w szczególności prawidłowo ustalając wartość pojazdu po szkodzie) oraz wypłatę odsetek za zwłokę licząc od dnia 1 lipca 2009 do dnia zapłaty.Uzasadnienie

W dniu 13 lutego 2009 r. zawarłem umowę ubezpieczenia autocasco w wariancie podstawowym z XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na okres od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 15 lutego 2010 r. Nr polisy ABC 1234567.Dowód: umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 13 lutego 2009 o nr ABC 1234567

W dniu 31 maja 2009 r. mój pojazd został zniszczony na skutek kolizji drogowej, którą spowodowałem. Tego samego dnia szkoda została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń. Szkodę w moim pojeździe zakwalifikowano jako całkowitą.Dowód: kopia mandatu karnego nałożonego na mnie przez Policję na miejscu zdarzenia; stanowisko zakładu ubezpieczeń w sprawie uznania odpowiedzialności za szkodę i ustalonej sumy odszkodowania z dnia 30 czerwca br

W dniu 30 czerwca 2009 r. odebrałem stanowisko ubezpieczyciela dotyczące szkody z dnia 31 maja 2009 r. W stanowisku tym zakład ubezpieczeń wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem § 4 ust 18 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC szkoda całkowita ma miejsce gdy szacunkowy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą.

Zgodnie z treścią § 4 ust 10 wartość pojazdu do ubezpieczenia jest ustalona wg tych samych kryteriów, które używane są do szacowania wartości pojazdu w chwili szkody oraz wartości pozostałości (w przypadku wystąpienia szkody całkowitej). Zależnie od wybranego wariantu umowy ubezpieczenia wartości te ustalane mogą być w oparciu o aktualne katalogi cen systemu Info-Ekspert lub też w oparciu analizę rzeczywistej wartości rynkowej. Zgodnie z § 10 ust 2 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w wariancie standard wartości te powinny być ustalane w oparciu o system Info-Ekspert. Wg wyliczeń przygotowanych przez XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wartość pozostałości po zniszczonej Toyocie Avensis o nr rej ZYX 5467 wynosi 9150 zł. Z wyceną tą nie zgadzam się i żądam jej zweryfikowania do kwoty 5300 zł. Powyższe wynika z ekspertyzy certyfikowanego rzeczoznawcy z zakresu uszkodzeń pojazdów mechanicznych przygotowanej na moje zlecenie w oparciu o kryteria ustalone w umowie ubezpieczenia autocasco z dnia 13 lutego 2009 r. Wartość mojego pojazdu określona została w oparciu o system Info-Ekspert uwzględniając wyposażenie w wersji Prestige, silnik o pojemności 2,2l, oraz stopień zniszczenia pojazdu. Należy zauważyć, że błędne ustalenie wartości wraku mojego pojazdu przez ubezpieczyciela wynikało z niewłaściwego przyjęcia iż mój samochód został wyprodukowany w roku 2006 podczas gdy mój egzemplarz wyprodukowany został w roku 2004, a data pierwszej rejestracji to 1 marca 2005 r. Ponadto do oszacowania wartości pozostałości mojego pojazdu XYZ TU S.A. użył nieaktualnych danych

Dowód: kopia ekspertyzy inż. Tomasza Pączka przygotowana w dniu 2 lipca 2009 r.

Powyższe błędy, popełnione przez ubezpieczyciela, spowodowały iż niewłaściwie oszacowano rozmiar straty której doznałem, a w konsekwencji wypłacone odszkodowanie nie pokrywa mojej straty w zakresie wynikającym z zawartej umowy.

Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U.64.16.93 ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni. Zważywszy na fakt, iż nie było żadnych przeszkód by ustalić wartość pozostałości po moim pojeździe należy uznać, że XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pozostaje w zwłoce ze świadczeniem pieniężnym. W związku z powyższym działając na podstawie art. 481 kc żądam wypłaty odsetek za zwłokę od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia zapłaty.

Z poważaniemJan Kowalski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna