Xyz towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Nowowiejska 1 00-902 Warszawa OdwołaniePobieranie 12.98 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar12.98 Kb.
Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - wypłata jedynie części odszkodowania z powodu wielości sprawców (odpowiedzialność solidarna kilku sprawców)
Warszawa, dnia ………………..
Jan Kowalski

ul. Belwederska 7/14

00-902 Warszawa


XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Nowowiejska 1

00-902 Warszawa


Odwołanie
Działając na podstawie art. 19 zdanie pierwsze w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) składam odwołanie od stanowiska XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyznanej kwoty odszkodowania za szkodę komunikacyjną z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (nr szkody 123456789) i wnoszę o zapłatę w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma kwoty 5000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lipca 2010 roku do dnia zapłaty.
Uzasadnienie
W dniu 1 czerwca 2010 roku około godz. 12:00 kierujący samochodem marki Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym XYZ0123, posiadający umowę ubezpieczenia OC zawartą z XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (nr polisy: XYZ 11112008), nie zachowując należytej ostrożności w ruchu drogowym doprowadził do kolizji drogowej z pojazdem marki Opel Astra o nr ABC4321, posiadającym umowę ubezpieczenia OC zawartą w ABC Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., którego kierujący wykonywał nieprawidłowy manewr wyprzedzania przekraczając na jezdni podwójną ciągłą linię. W następstwie powyższego zdarzenia samochód Opel Astra zderzył się i uszkodził należący do mnie pojazd marki Honda Civic o numerze rejestracyjnym YZX4321.

Powyższy fakt został stwierdzony przez przybyłych na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji poprzez ustalenie sprawstwa kolizji drogowej zarówno przez kierującego pojazdem mechanicznym marki Skoda Fabia, jak i Opel Astra, którzy zostali ukarani mandatami karnymi za popełnienie wykroczenia. W dniu 3 czerwca 2010 roku zgłosiłem Państwu fakt zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego i wniosłem o wypłatę odszkodowania, które umożliwi naprawienie w pełni szkody w moim pojeździe.

W dniu 9 czerwca br. zostały przeprowadzone oględziny uszkodzonego pojazdu. Ustalone zostało, że w wyniku zdarzenia z dnia 1 czerwca 2010 roku uszkodzeniu uległy następujące części pojazdu: tylny zderzak, lampa, osłona tablicy rejestracyjnej, bagażnik, gniazdo haka holowniczego, lewy tylny błotni, podłużnice tylne i pas tylny. Stopień ich uszkodzenia spowodował zakwalifikowanie szkody jako całkowitej.

W dniu 23 czerwca 2010 roku XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poinformowało mnie, że wartość szkody całkowitej wynosi 10000 zł. Następnie w dniu 30 czerwca 2010 roku zostało mi doręczone pisemne stanowisko zakładu ubezpieczeń w sprawie uznanej wysokości odszkodowania na kwotę 5000 zł. Ustalona suma odszkodowania z tytułu szkody całkowitej została pomniejszona o 50%. Jak wynika z uzasadnienia, odpowiedzialność cywilną za szkodę w pojeździe ponoszą w równiej mierze kierujący pojazdami Skoda Fabia i Opel Astra. XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w którym umowę ubezpieczenia OC posiadał posiadacz pojazdu marki Skoda Fabia, postanowiło wypłacić 50% ustalonej łącznej kwoty odszkodowania, natomiast w celu uzyskania pozostałej części należnego mi świadczenia, powinienem dokonać zgłoszenia szkody w ABC Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które przyzna pozostałą część odszkodowania.

Powyższe stanowisko oceniam jako nieprawidłowe. Zgodnie z art. 441 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Istota instytucji odpowiedzialności solidarnej została określona w art. 366 § 1 KC, zgodnie z którym kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Stosownie do art. 368 KC zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiązany w sposób odmienny albo chociażby wspólny dłużnik był zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z wierzycieli.

Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z którym sprawca szkody zawarł obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych uregulowany został w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z art. 36 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Skoro więc określeni posiadacze (kierujący) pojazdów mechanicznych odpowiadają za szkodę solidarnie (na podstawie art. 441 § 1 KC), to również ich ubezpieczyciele, skoro mają wypłacić odszkodowanie w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierującego), nie mogą uchylić się od spełnienia roszczenia dotyczącego pełnego naprawienia szkody.

Podkreślić więc należy, iż poszkodowany może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Dotyczy to zarówno samych sprawców szkody, jak i zakładów ubezpieczeń, które na mocy zawartych umów ubezpieczenia odpowiadają w granicach ich odpowiedzialności cywilnej. Natomiast zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Uwzględniając fakt, iż w dniu 3 czerwca 2010 roku zgłosiłem Państwu fakt zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego i wniosłem o wypłatę odszkodowania, które umożliwi naprawienie w pełni szkody w moim pojeździe, żądam zapłaty pozostałej części odszkodowania, tj. kwoty 5000 zł wraz z odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jan Kowalski
Pobieranie 12.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna