Życiorys WykształceniePobieranie 33.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar33.39 Kb.
akademia górniczo-hutnicza, wydział humanistyczny

katedra socjologii ogólnej i antropologii społecznej

gramatyka 8a, 30-071 kraków

e-mail: lkrzyzowsk@gmail.com

www.lkrzyzowski.pl

Tel: 602 791 809


Łukasz Krzyżowski
Życiorys


Wykształcenie_____________________________________________________
2005 - 2007 Akademia Górniczo-Hutnicza, studia magisterskie uzupełniające, socjologia

Praca magisterska:

Wspólnoty lokalne w transnarodowej przestrzeni społecznej. Strategie życiowe, kapitał społeczny i wizje rozwoju lokalnegou transmigrantów i młodzieży wiejskiej”

Ocena na dyplomie: bardzo dobra.

Praca została wyróżniona w konkursie „Diamenty AGH”.
2005-2007 Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie uzupełniające;

socjologia, specjalność: socjologia gospodarki i badanie rynku


2002 - 2005 Akademia Górniczo-Hutnicza, kierunek: socjologia

Praca licencjacka:

Reprodukcja kultury grupowej a proces asymilacji polskich Romów. Ciągłość


i zmiana tradycji romskie w oczach liderek z grup Bergitka Roma i Polska Roma
”.

Zatrudnienie______________________________________________________

Od X 2007 Asystent w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kierownik katedry: Profesor Janusz Mucha.


Od VIII 2008 Specjalista ds. badań i analiz, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Spis publikacji_____________________________________________________
Książki samodzielne
2008. „Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej”, Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna.
2009. „Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji”, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych:
2009. „Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz”, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2, s. 113-133.

2008. Ralfa Dahrendorfa potyczki ze współczesnością, w: Ralf Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, s. XXXV-XLIX (wstęp do wydania polskiego, współautor: Leszek Porębski).

2008. Kapitał społeczny i aspiracje życiowe transmigrantów w kontekście kultury migracyjnej małej społeczności wiejskiej, w: Anna Śliz (red.), Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 135-151.

2008. Wpływ kapitału społecznego na dynamikę przywództwa – Polska na tle Europy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 9, s. 105-115.

2008. Aktywizacja społeczności lokalnej przez pochodzących z niej migrantów w: Hanna Podedworna i Paweł Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi: partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 235-254.

2007. Romowie jako społeczność transnarodowa w perspektywie teoretycznej, w: Piotr Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 175-187.

2007. Kultura tradycyjna wobec wyzwań nowoczesności. Mobilizacja etniczna w oczach wykształconych liderek romskich, „Studia Humanistyczne”, nr 4, s. 71-88.

2005. Ciągłość i zmiana tradycji romskiej, „Dialog-Pheniben”, nr 12, s. 28-34.

Recenzje:
2007. Romowie wobec wyzwań nowoczesności, recenzja książki Agnieszki J. Kowarskiej: Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, „Kultura i Społeczeństwo”, DiG, Warszawa 2005, w: „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2007, s. 220-223.

Konferencje naukowe_______________________________________________
Organizacja konferencji naukowych
8-9 maj 2009 r. Warsztaty dla Młodych Naukowców „Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska”. Warsztaty organizowane przez Wydział Humanistyczny AGH (organizator: Łukasz Krzyżowski) oraz Instytut Socjologii UW (Sylwia Urbańska).
Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych z referatami:
2009 r. 9th ESA Conference, 02-05 września, Lizbona, Portugalia.

Referat: Dynamics of Migrations Across Time and Space. Multi-Sited Ethnography, Grounded Theory and History in Transnational Studies.


2009 r. Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies - a Model for Europe, 22 czerwiec – 10 lipiec 2009, Budapeszt, Węgry.

Referat: The Roma Migration: Socio-Cultural Practices, Social Exclusion and State Control in Transnational Social Spaces.


2008 r. 38th World Congress of the International Institute of Sociology; 26-30 czerwca, Budapeszt, Węgry.

Referat: Historical Perspective of Transmigration. A Case Study of the Polish Community.

Uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich z referatem:
IX 2008 r. Moralne dylematy społeczeństwa polskiego doby ponowoczesnej; 26 września 2008.

Referat: Matka Polka-Matka Migrantka. Rodzina i macierzyństwo w dobie globalnej mobilności.


V 2008 r. Migracje po wejściu Polski do UE – perspektywa psychologiczna i socjologiczna; 29-30 maja 2008.

Organizatorzy: Katedra Psychologii Międzykulturowej SWPS w Warszawie oraz Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Referat: Ciągłość i zmiana tradycji migracyjnej mieszkańców gminy Radgoszcz w pespektywie stu lat. 
IX 2007 r. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; 13-15 września 2007.

Referat: Społeczności lokalne w transnarodowej przestrzeni społecznej.


IV 2007 r. Partycypacja lokalna i aktywizacja społeczności lokalnych jako warunek zrównoważonego rozwoju wsi polskiej; 11 kwietnia 2007.

Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Referat: Aktywizacja społeczności lokalnej przez pochodzących z niej migrantów.

Udział w projektach badawczych______________________________________

2009 Krakowscy seniorzy. Relacje z młodymi i wyzwania technologiczne.


Kierownik projektu: Profesor Janusz Mucha.
2009 Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych. Badanie jakościowe i ilościowe (reprezentatywne dla małopolskich organizacji pozarządowych). Koordynator projektu: Łukasz Krzyżowski
2008 Strategia badawcza projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej na lata 2009-2010/11. Koordynator prac związanych z budową strategii oraz autor dokumentu: Łukasz Krzyżowski.
2008 Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji polityki społecznej. Badanie jakościowe i ilościowe (wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Małopolsce). Realizacja części ilościowej badania: Łukasz Krzyżowski.
2008 – 2009 Badania w ramach Grantu Uczelnianego Zamawianego: Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Barbara Gąciarz.
2007 Badania oraz opracowanie monografii gminy wiejskiej w ramach projektu: Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich i małych miast – bariery w integracji społecznej i zawodowej. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Barbara Gąciarz.
2006 AGH a cywilizacyjne wyzwania współczesności

Koordynator badań jakościowych prowadzonych przez Katedrę

Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Nauk

Społecznych Stosowanych. Kierownik projektu: Profesor Janusz Mucha


Członkostwo w organizacjach naukowych_______________________________
Od 2009 European Sociological Association
Od 2007 Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Doświadczenie dydaktyczne__________________________________________
Od 2007 Metody i techniki badań socjologicznych – ćwiczenia

Od 2007 Statystyka – ćwiczenia laboratoryjne

Od 2008 Współczesne teorie socjologiczne – konwersatorium

Od 2008 Metody jakościowe w praktyce badawczej – warsztaty terenowe (program autorski).
Kursy i szkolenia ___________________________________________________
VII 2009 Ewaluacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych


    1. Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów AGH

IX 2007 Letnie Warsztaty Analityczne SPSS:

Moduły: Complex Sample

Data Mining
V 2008 Wiosenne Warsztaty Analityczne SPSS

Moduł: Analiza szeregów czasowych i prognozowanie


IX 2008 Letnie Warsztaty Analityczne SPSS:

Moduł: Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna