Z dnia  regulamin Pobieranie 83.32 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar83.32 Kb.


Załącznik      

 


z dnia      

regulamin 

Oferty okresowej Elastycznej - dla lojalnych klientów

     
1Oferta okresowa Elastyczna – dla lojalnych klientów zwana dalej „Ofertą” ma na celu umożliwienie zwiększenia prędkości transmisji danych usługi dostępu do Internetu DSL tp zwanej dalej „Usługą”, świadczonej Abonentowi przez Telekomunikację Polską S.A, zwaną dalej „TP”.

2Oferta polega na:

1)Obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Usługi
lub
2)Obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia Usługi w opcjach dodatkowych, zwanych dalej „Opcjami Dodatkowymi”:
a)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s;
b)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s;
c)zwiększenia maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s.

3Oferta trwa w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. na zasadach określonych poniżej.

4Z Oferty może skorzystać każdy Abonent Usługi:

1)Któremu w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. wygasa zawarta na czas określony umowa o świadczenie Usługi z powodu upływu czasu na jaki była zawarta oraz
2)Który w okresie trwania Oferty złoży zamówienie na zmianę parametrów Usługi wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz
3)Który zawrze Aneks do umowy o świadczenie Usługi, zwany w dalej „Aneksem”, przedłużający czas obowiązywania umowy o okres 24 miesięcy oraz zmieniający dotychczasową opcję Usługi na opcję wyższą niż ta, z której dotychczas korzystał, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 oraz
4)Który nie zalega z opłatami na rzecz TP.

5Warunkiem skorzystania z Oferty jest istnienie warunków technicznych świadczenia Usługi. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji Zamówienia na zmianę parametrów Usługi na łączu telefonicznym w lokalu określonym w Umowie:

1)Abonent nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP, a Aneks zawarty przez TP i Abonenta traci moc
oraz
2)Abonent będzie mógł korzystać z usługi dostępu do Internetu DSL tp na warunkach określonych w Ofercie, pod warunkiem zawarcia Aneksu do Umowy o świadczenie tej usługi na dotychczas wykorzystywaną prędkość łącza.

6Użyte w Regulaminie pojęcie:

1)„Okres Wstępny” oznacza dla aneksów przedłużających umowy o okres 24 miesięcy – pierwsze 9 miesięcy świadczenia Usługi,
2)„Okres Końcowy” oznacza okres obowiązywania Umowy liczony od dnia upływu Okresu Wstępnego do dnia wygaśnięcia Umowy.

7W ramach Oferty Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe za Usługę zgodnie z poniższą Tabelą:
Tabela 1

Miesięczne opłaty abonamentowe za Usługę

Opcja Usługi

Miesięczna opłata abonamentowa w Okresie Wstępnym

Miesięczna opłata abonamentowa w Okresie Końcowym

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

DSL 250

39,00

8,58

47,58

89,00

19,58

108,58

DSL 500

49,00

10,78

59,78

99,00

21,78

120,78

DSL 1000

59,00

12,98

71,98

109,00

23,98

132,98

DSL 2000

69,00

15,18

84,18

139,00

30,58

169,58

DSL 4000

149,00

32,78

181,78

279,00

61,38

340,38

DSL 8000

299,00

65,78

364,78

379,00

83,38

462,38

DSL 15000

349,00

76,78

425,78

449,00

98,78

547,78

8W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z poniższą Tabelą:
Tabela 2

Miesięczne opłaty abonamentowe za Opcję Dodatkową

Opcja Dodatkowa

Miesięczna opłata abonamentowa za Opcję Dodatkową

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

  4

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s

19,00

4,18

23,18

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s

119,00

26,18

145,18

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s

219,00

48,18

267,18

9Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 7 są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostępu do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy Usługa jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.

10W związku z zawarciem Aneksu w ramach Oferty, TP przyznaje Abonentowi ulgę w opłacie abonamentowej w wysokości wskazanej w poniższej tabeli. Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy Okres rozliczeniowy zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 3

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za Usługę

Opcja Usługi

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych w Okresie Wstępnym

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych w Okresie Końcowym

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

DSL 250

100,00

22,00

122,00

50,00

11,00

61,00

DSL 500

130,00

28,60

158,60

80,00

17,60

97,60

DSL 1000

170,00

37,40

207,40

120,00

26,40

146,40

DSL 2000

230,00

50,60

280,60

160,00

35,20

195,20

DSL 4000

200,00

44,00

244,00

70,00

15,40

85,40

DSL 8000

100,00

22,00

122,00

20,00

4,40

24,40

DSL 15000

150,00

33,00

183,00

50,00

11,00

61,00

11W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej przez Abonenta, TP przyznaje ulgę w opłacie abonamentowej:
Tabela 4

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za Opcję Dodatkową

Opcja Dodatkowa

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych za Opcję Dodatkową

  1

  Kwota netto [zł]

  Kwota VAT [zł]

  Kwota brutto [zł]

  2

  3

  4

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 512 kbit/s

30,00

6,60

36,60

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s

130,00

28,60

158,60

Zwiększenie maksymalnej prędkości transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s

130,00

28,60

158,60

12Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.

13W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg określonej w ust. 10 i 11 za pozostałe Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Aneksie.

14TP ma prawo żądać zwrotu kwoty określonej w ust. 10 i 11 w terminie do 36 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy

15W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Aneksu Abonent:

1)nie może zmienić opcji Usługi na niższą niż ta, na którą zawarł Umowę oraz
2)nie może zmienić Opcji Dodatkowej na niższą niż ta na którą zawarł Umowę.

16Oferta nie może być łączona z innymi promocjami dla Usługi świadczonej na łączu telefonicznym określonym w umowie o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL tp.

17Do świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp w ramach Oferty, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna