Z dnia 11 grudnia 2003 r dotycząca zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich oraz uchylająca decyzję 2000/462/WEPobieranie 61.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar61.75 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 11 grudnia 2003 r.
dotycząca zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich oraz uchylająca decyzję 2000/462/WE
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4623)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2003/881/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A punkt I do dyrektywy 90/425/EWG1, w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), tiret pierwsze art. 18 ust. 1 oraz art. 19 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Decyzja Komisji 2000/462/WE z dnia 12 lipca 2000 r. dotycząca świadectw zdrowia przy przywozie pszczół/uli, królowych i ich robotnic z państw trzecich2 określa warunki dla świadectw zdrowia przy tym przywozie z państw trzecich zgodnie z wymaganiami dyrektywy 92/65/EWG.

 2. Mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida) jest egzotycznym pasożytem atakującym pszczoły miodne, który rozprzestrzenił się z różnych krajów afrykańskich do kilku innych państw trzecich, powodując poważne problemy dla pszczelarstwa. Obecnie nie ma skutecznego i bezpiecznego sposobu zwalczania tego pasożyta. Po przedostaniu się do Wspólnoty mały chrząszcz ulowy mógłby stanowić zagrożenie dla równowagi w pszczelarstwie, a w konsekwencji dla rolnictwa i środowiska naturalnego z uwagi na zakłócenie zapylania.

 3. Mały chrząszcz ulowy nie znajduje się jeszcze na liście chorób Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii (OIE). Z uwagi na to, zasięg zakażenia tym pasożytem w państwach trzecich nie jest znany.

 4. Roztocze Tropilaelaps (Tropliaelaps spp.) jest egzotycznym pasożytem pszczół miodnych, który rozprzestrzenia się w różnych państwach trzecich, powodując poważne problemy dla pszczelarstwa. Po przedostaniu się do Wspólnoty roztocze to mogłoby powodować podobne, poważne konsekwencje dla równowagi w pszczelarstwie.

 5. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1398/2003, obecność małego chrząszcza ulowego oraz roztocza Tropilaelaps we Wspólnocie podlega obowiązkowemu zgłoszeniu, na skutek ich wymienienia na liście w ramach dyrektywy 92/65/EWG. W chwili obecnej brak jest doniesień o pojawieniu się powyższych pasożytów we Wspólnocie.

 6. Poza obowiązkiem zgłaszania obecności tych pasożytów na terenie Wspólnoty, konieczne jest zatem ustalenie dodatkowych wymagań przy przywozie pszczół z pewnych państw trzecich. Ma to na celu ograniczenie ryzyka przedostania się małego chrząszcza ulowego oraz roztocza Tropilaelaps do Wspólnoty w interesie ochrony wspólnotowego statusu w zakresie zdrowia pszczół.

 7. Kontrola na obecność małego chrząszcza ulowego oraz roztocza Tropilaelaps może zostać z łatwością wykonana jedynie u królowych z towarzyszącą im niewielką liczbą robotnic w pojedynczych pakietach. Z tego względu przywóz pszczół powinien w zasadzie ograniczać się do takich przesyłek.

 8. Nie ma jednak dowodów na to, że roztocze Tropilaelaps może zakazić kolonie trzmieli (Bombus spp.). Ponadto wykazano, że mały chrząszcz ulowy powodował zakażenie kolonii trzmieli jedynie w warunkach eksperymentalnych i brak jest udokumentowanych dowodów na to, że mały chrząszcz ulowy może zakazić kolonie trzmieli w środowisku naturalnym. Również niewielkie kolonie trzmieli, hodowane w kontrolowanych warunkach środowiska, mogą być przedmiotem handlu, w szczególności na potrzeby ogrodnictwa. Przywóz królowych trzmieli ze środowiska naturalnego może również być konieczny do celów hodowlanych. Z tego względu przywóz trzmieli (Bombus spp.) powinien być uprawniony również w stosunku do małych przesyłek, hodowanych wyłącznie w kontrolowanych warunkach środowiska, w stosunku do uznanych przedsiębiorstw, przy zapewnieniu statusu – wolny od małego chrząszcza ulowego.

 9. Z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości prawodawstwa Wspólnoty oraz w celu zapewnienia dalszej harmonizacji wymogów Wspólnoty odnośnie świadectw zdrowia zwierząt przy przywozie, decyzja 2000/462/WE powinna zatem zostać uchylona oraz zastąpiona przez postanowienia niniejszej decyzji ograniczającej uznawania przywozu do matek pszczelich (Apis mellifera) oraz matek trzmieli (Bombus spp.) z niewielka ilością robotnic lub do niewielkich kolonii trzmieli (Bombus spp.) hodowanych w kontrolowanych warunkach środowiska, w ramach uznanego przedsiębiorstwa.

 10. Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych1 ustala wzorce świadectw, niezbędne dla ważnej certyfikacji oraz dla zapobieżenia korupcji: stosowne byłoby zapewnić, że przepisy i zasady stosowane przez urzędników wydających świadectwa w państwie trzecim dają gwarancje, które są co najmniej równoważne tym, które zostały ustalone w tej dyrektywie. Z tego względu jedynie państwa wymienione w części I załącznika do decyzji Rady 79/542/EWG2 powinny być upoważnione do przywozu pszczół do Wspólnoty.

 11. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1


 1. Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.), jak zostało to przewidziane w dyrektywie 92/65/EWG, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • pochodzą one z państw trzecich lub ich części wymienionych w części 1 załącznika do decyzji 79/542/EWG oraz,

 • towarzyszy im świadectwo zdrowia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I oraz odpowiadają gwarancjom ustalonym w tym świadectwie,

 • przesyłki są ograniczone do maksymalnie 20 robotnic towarzyszących jednej królowej w pojedynczym pakiecie.

  1. W miejscu przeznaczenia, gdzie roje są poddawane kontroli urzędowej przed wprowadzeniem do miejscowych rodzin, królowe są przenoszone do nowych pakietów.

  2. Pakiety, robotnice i pozostały materiał towarzyszący królowym z kraju pochodzenia będącego państwem trzecim jest przesyłany do laboratorium do kontroli na obecność małego chrząszcza ulowego, jego jaj lub larw oraz roztocza Tropilaelaps. Po kontroli laboratoryjnej cały materiał ulega zniszczeniu.

Artykuł 2


W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 1 tiret drugie i trzecie, Państwa Członkowskie dopuszczają również przywóz przesyłek trzmieli (Bombus spp.) ograniczonych do pojedynczej rodziny, zawierającej maksymalnie 200 dorosłych osobników trzmieli w jednym pojemniku wraz ze świadectwem zdrowia według wzorca określonego w załączniku II, odpowiadającej gwarancjom ustalonym przez ten wzorzec. W takim przypadku oraz w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 i 3, wystarczające jest, aby pojemnik i cały materiał towarzyszący trzmielom z kraju pochodzenia będącego państwem trzecim został zniszczony podczas okresu życia kolonii lub zaraz po jego zakończeniu.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się decyzję 2000/462/WE.


Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 27 grudnia 2003 r.


Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2003 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Wzór świadectwa zdrowia dla matek pszczelich i matek trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) oraz ich robotnic przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej

Informacja dla importera: Niniejsze świadectwo jest przeznaczone wyłącznie do celów weterynaryjnych, a jego oryginał musi towarzyszyć przesyłce aż do osiągnięcia punktu kontroli granicznej.

Wzór świadectwa zdrowia dla matek pszczelich i matek trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) oraz ich robotnic przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej

1

. Kraj pochodzenia będący państwem trzecim oraz właściwy organ2.2 Numer świadectwa CITES (jeśli to stosowne)

2.1 Numer świadectwa zdrowiaORYGINAŁ1

A. Pochodzenie matek pszczelich/matek trzmieli (z robotnicami) (Apis mellifera i Bombus spp.)

3. Nazwa i adres pasieki pochodzenia

4. Nazwa/nazwisko i adres wysyłającego

5. Miejsce załadunku

6. Środki transportu2

B. Przeznaczenie matek pszczelich i matek trzmieli (z robotnicami) (Apis mellifera i Bombus spp.)

7. Państwo Członkowskie przeznaczenia

8. Nazwa i adres pasieki przeznaczenia

9. Nazwa/nazwisko i adres odbiorcy

C. Identyfikacja matek pszczelich/matek trzmieli (z robotnicami) (Apis mellifera i Bombus spp.)
10. Liczba pszczół/trzmieli (jedna matka na pakiet i maksymalnie 20 robotnic na matkę)

11. Gatunki

12. Oznaczenie partii3

10.1


10.2


10.3


10.4


10.54


D. Informacja dotycząca zdrowia

13. Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że:

13.1 Zgnilec amerykański, mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida) i roztocze Tropilaelaps (Tropliaelaps spp.) są chorobami/pasożytami podlegającymi zgłoszeniu w.......................................................................................... (kraj wywozu).

13.2 Matki pszczele/matki trzmiele z robotnicami, o których mowa powyżej:

  1. pochodzą z pasieki hodowlanej, która jest nadzorowana i kontrolowana przez właściwy organ;

  2. pochodzą z obszaru, który nie podlega żadnym ograniczeniom związanym z występowaniem zgnilca amerykańskiego i w przypadku gdy występowanie to nie miało miejsca w ciągu co najmniej 30 dni przed wystawieniem niniejszego świadectwa. Jeśli zgnilec amerykański występował wcześniej, wszystkie ule w promieniu trzech kilometrów zostały sprawdzone przez właściwy organ i w ciągu ostatnich 30 dni od ostatniego odnotowanego przypadku wszystkie zakażone ule zostały spalone lub poddane działaniu leku i sprawdzone z wynikiem zadowalającym dla tego właściwego organu;

  3. są pobrane lub pochodzą z uli lub gniazd (w przypadku trzmieli), z których próbki plastra miodu poddano w ciągu ostatnich 30 dni badaniu na obecność zgnilca amerykańskiego, określonemu w instrukcji OIE dotyczącej norm diagnostycznych, z wynikiem negatywnym;

  4. pochodzą z obszaru o promieniu co najmniej 30 km, który nie podlega żadnym ograniczeniom związanym z występowaniem małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) lub Tropliaelaps spp. i gdzie nie ma zakażeń tymi pasożytami;

  5. są pobrane lub pochodzą z uli lub kolonii (w przypadku trzmieli), które zostały poddane inspekcji bezpośrednio przez wysyłką i nie wykazują żadnych klinicznych objawów i nie wzbudzają podejrzeń występowania choroby, w tym pasożytów atakujących pszczoły lub trzmiele;

  6. zostały poddane szczegółowej kontroli dla zapewnienia, że pszczoły lub trzmiele oraz opakowanie nie zawierają małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) lub jego jaj i larw lub nie zostały zakażone pasożytami, w szczególności Tropliaelaps spp., atakującymi pszczoły lub trzmiele.

13.3 materiał opakowań, pakiety matek, produkty towarzyszące i pożywienie są nowe i nie zetknęły się z chorymi pszczołami lub plastrami zawierającymi larwy i zostały podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia skażeniu czynnikami chorobotwórczymi lub powodującymi zakażenia pasożytami pszczół.

E. Okres ważności

14. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 10 dni.

15. Data i miejsce

16. Nazwisko i kwalifikacje niżej podpisanego (zatwierdzonego weterynarza/zatwierdzonego urzędnika)

17. Podpis zatwierdzonego weterynarza/zatwierdzonego urzędnika i pieczęć5

 1. Oryginał świadectwa musi być przechowywany przynajmniej przez 3 lata.

 2. Podać numer rejestracyjny pojazdu lub pojemnika oraz numer pieczęci, jeżeli został użyty.

 3. Numer pieczęci pakietu.

 4. W razie konieczności należy przedłużyć listę.

 5. Pieczęć i podpis muszą być w kolorze różniącym się od koloru druku.

ZAŁĄCZNIK II

Wzór świadectwa zdrowia dla trzmieli (Bombus spp.) hodowanych w kontrolowanych warunkach środowiska w uznanym przedsiębiorstwie i przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej

Informacja dla importera: Niniejsze świadectwo jest przeznaczone wyłącznie do celów weterynaryjnych, a jego oryginał musi towarzyszyć przesyłce aż do osiągnięcia punktu kontroli granicznej.

Wzór świadectwa zdrowia dla trzmieli (Bombus spp.) hodowanych w kontrolowanych warunkach środowiska w uznanym przedsiębiorstwie i przeznaczonych do wysyłki do Wspólnoty Europejskiej

1

. Państwo trzecie pochodzenia oraz właściwy organ2.1 Numer świadectwa zdrowia

2.2 Numer świadectwa CITES (jeśli to stosowne)ORYGINAŁ1

A. Pochodzenie trzmieli (Bombus spp.)

3. Nazwa i adres uznanego przedsiębiorstwa pochodzenia, posiadającego kontrolowane warunki środowiska

4. Nazwa/nazwisko i adres wysyłającego

5. Miejsce załadunku

6. Środki transportu2

B. Przeznaczenie trzmieli (Bombus spp.)

7. Państwo Członkowskie przeznaczenia

8. Nazwa i adres pasieki przeznaczenia

9. Nazwa/nazwisko i adres odbiorcy

C. Identyfikacja trzmieli (Bombus spp.)
10. Liczba trzmieli (pojedyncza kolonia zawierająca maksymalnie 200 dorosłych osobników w pojemniku)

11. Gatunki

12. Oznaczenie partii3

10.1


10.2


10.3


10.4


10.54


D. Informacja o zdrowiu

13.1

 1. trzmiele (Bombus spp.), o których mowa powyżej były hodowane w kontrolowanych warunkach środowiska w uznanym przedsiębiorstwie, które jest nadzorowane i kontrolowane przez właściwy organ;

 2. przedsiębiorstwo, o którym mowa powyżej zostało poddane inspekcji bezpośrednio przed wysyłką i wszystkie trzmiele i inwentarz hodowlany nie wykazują żadnych klinicznych objawów i nie wzbudzają podejrzeń występowania choroby, w tym pasożytów atakujących trzmiele;

 3. wszystkie rodziny przeznaczone do wysyłki do Wspólnoty zostały poddane szczegółowej kontroli dla zapewnienia, że wszystkie trzmiele, komory zawierające larwy oraz opakowanie nie zawierają małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) lub jego jaj i larw lub nie zostały zakażone pasożytami atakującymi trzmiele;

13.2 materiał opakowań, pojemniki, produkty towarzyszące i pożywienie są nowe i nie zetknęły się z chorymi trzmielami lub plastrami zawierającymi larwy i zostały podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia skażeniu czynnikami chorobotwórczymi lub powodującymi zakażenia pasożytami trzmieli.

E. Okres ważności

14. Okres ważności niniejszego świadectwa wynosi 10 dni.

15. Data i miejsce

16. Nazwisko i kwalifikacje niżej podpisanego (zatwierdzonego weterynarza/zatwierdzonego urzędnika)

17. Podpis zatwierdzonego weterynarza/zatwierdzonego urzędnika i pieczęć5

 1. Oryginał świadectwa musi być przechowywany przynajmniej przez 3 lata.

 2. Podać numer rejestracyjny pojazdu lub pojemnika oraz numer pieczęci, jeżeli został użyty.

 3. Numer pieczęci kontenera.

 4. W razie konieczności należy przedłużyć listę.

 5. Pieczęć i podpis muszą być w kolorze różniącym się od koloru druku.


1Dz.U. L 268 z 14.9.1992 r., str. 54, ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1398/2003 (Dz.U. L 98 z 6.8.2003 r., str. 3).

2Dz.U. L 183 z 12.7.2000 r., str. 18.

1 Dz.U. L 13 z 16.1.1997 r., str. 28.

2 Dz.U. L 146 z 14.6.1979 r., str. 15.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 61.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna