Z dnia 13 lipca 1998 rPobieranie 41.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar41.89 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1488/98
z dnia 13 lipca 1998 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2635/972, w szczególności jego art. 6 ust. 8,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/833, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 395/984, ustanawia szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowu ryb dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dla których ustalono TAC i kwoty połowowe;
rozporządzenie Rady (WE) nr 45/98 z dnia 19 grudnia 1997 r., ustalające dla niektórych rodzajów zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, ogólny dopuszczalny połów na 1998 r. i niektóre warunki, przy zachowaniu których połowy te mogą być prowadzone5, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 783/986, (WE) nr 50/98 z dnia 19 grudnia 1997 r. przydzielającym na 1998 r. kwoty połowowe Wspólnoty na wodach Grenlandii7 oraz (WE) nr 65/98 z dnia 19 grudnia 1997 r. ustalającym dla niektórych zasobów ryb masowo migrujących, wielkości ogólnych dopuszczalnych połowów na 1998 r., ich podział na kwoty między Państwa Członkowskie, oraz niektóre warunki na jakich mogą być one odławiane8, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1283/989, ustaliło na 1998 r. nowy TAC i rozdzieliło ten TAC między Państwa Członkowskie w celu ograniczenia połowów wielu dodatkowych zasobów rybnych lub grupy zasobów rybnych;
niezbędna jest zatem zmiana rozporządzenia (EWG) nr 2807/83;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2807/83 wprowadza się następujące zmiany:


1. w pkt. 1 załącznika VII dodaje się, co następuje:


Lepidorhombus spp.

Smuklica

LEZ

Lophiidae


Żabinica (nawęd)

ANF

Psetta maxima

Turbot (skarp)

TUR

Scophthalmus rhombus

Nagład

BLL

Rajidae

Raje

SRX

Limanda limanda

Zimnica

DAB

Platichthys flesus

Flądra

FLE

Microstomus kitt

Złocica

LEM

Glyptocephalus cynoglossus

Szkarłacica

WIT

Mallotus villosus

Gromadnik

CAP

Trachurus spp.

Ostrobok

JAX

Pandalus borealis

Krewetka północna

PRA

Ammodytidae

Dobijak

SAN

Solea spp.

Sola

SOX

Penaeus spp.

Krewetka

PEN

Thunnus thynnus

Tuńczyk

BFT

Xiphias gladius

Włócznik

SWO”;

2. w pkt. 1 załącznika VII skreśla się następujące wiersze:
Lepidorhombus whiffiagonis

Smuklica

MEG

Lophius spp.

Żabnica (nawęd)

MON

Trachurus trachurus

Ostrobok

HOM”;3. w pkt. 2 załącznika VII dodaje się, co następuje:

Boreogadus saida

Dorszyk polarny (sajka)

POC

Coryphaenoides rupestris

Buławik czarny

RNG”.Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 1998 r.
W imieniu Komisji

Emma BONINO


Członek Komisji

1 Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1.

2 Dz.U. L 356 z 31.12.1997, str. 14.

3 Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1.

4 Dz.U. L 50 z 20.2.1998, str. 17.

5 Dz.U. L 12 z 19.1.1998, str. 1.

6 Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 8.

7 Dz.U. L 12 z 19.1.1998, str. 72.

8 Dz.U. L 12 z 19.1.1998, str. 145.

9 Dz.U. L 178 z 23.6.1998, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 41.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna