Z dnia 16 kwietnia 1997 rPobieranie 272.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar272.3 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 97/17/WE
z dnia 16 kwietnia 1997 r.
wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego1, w szczególności jej art. 9 i 12,
a także mając na uwadze co następuje:
zużycie energii elektrycznej przez zmywarki bębnowe stanowi znaczną część wspólnotowego zapotrzebowania na energię; istnieją znaczne możliwości ograniczenia zużycia energii przez te urządzenia;
większa wydajność mycia i suszenia wymaga często większego zużycia wody i energii; informacje dotyczące wydajności mycia lub suszenia urządzenia ułatwiają ocenę informacji dotyczących zużycia przez niego energii i wody; może to ułatwić konsumentom dokonanie wyboru urządzenia, które spełnia warunek racjonalnego wykorzystania energii;
Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji, zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce wykorzystywane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;
Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (Cenelec) są jednostkami uznanymi za właściwe, aby przyjmować zharmonizowane normy, zgodnie z ogólnymi wytycznymi współpracy między Komisją a tymi dwoma jednostkami, podpisanymi w dniu 13 listopada 1994 r.; w myśl niniejszej dyrektywy, norma zharmonizowana to wymagania techniczne (norma europejska lub dokument harmonizacyjny) przyjęta przez Cenelec na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 83/189/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych2, ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 94/10/EWG3 oraz na podstawie tych ogólnych wytycznych;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 10 dyrektywy 92/75/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa stosuje się do zmywarek bębnowych typu domowego, zasilanych prądem z sieci. Urządzenia, które mogą korzystać z innych źródeł energii wyłącza się z zakresu niniejszej dyrektywy.


2. Informacje wymagane przez niniejszą dyrektywę są mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami, do których odnośniki zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz, do których Państwa Członkowskie opublikowały odnośniki do norm krajowych transponujących te normy zharmonizowane W niniejszej dyrektywie wszelkie przepisy wymagające udzielania informacji dotyczących hałasu stosuje się tylko w tych przypadkach, gdy informacje te wymagane są na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 86/594/EWG4. Informacje te, jeżeli jest to wymagane, są mierzone zgodnie z niniejszą dyrektywą.
3. Zharmonizowane normy, określone w ust. 2, są określane na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z dyrektywą 83/189/EWG.
4. W niniejszej dyrektywie, chyba, że z kontekstu wynikają inne wymagania, użyte wyrażenia mają takie same znaczenia, jak w dyrektywie 92/75/EWG.
Artykuł 2
1. Dokumentacja techniczna określona w art. 2 ust. 3 dyrektywy 92/75/EWG zawiera:


 • nazwę i adres dostawcy,
 • opis ogólny urządzenia umożliwiający jego identyfikację,
 • informacje, włączając w to odpowiednie rysunki, dotyczące głównych cech konstrukcyjnych modelu, w szczególności tych, które znacznie wpływają na wielkość zużycia energii elektrycznej przez to urządzenie,
 • sprawozdania ze stosownych badań pomiarowych, przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, określonych w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy,
 • ewentualne instrukcje obsługi.

2. Etykieta, określona w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG jest zgodne ze wzorem w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Etykieta jest umieszczana na przedniej lub górnej stronie urządzenia w taki sposób, aby była widoczna i nie zasłonięta.


3. Treść oraz format karty, określone w art. 2 ust. 1 dyrektywy 92/75/EWG, są zgodne ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszej dyrektywy.
4. W okolicznościach objętych art. 5 dyrektywy 92/75/EWG oraz jeżeli oferta sprzedaży, wynajmu, lub kupna na raty podawana jest za pomocą informacji w formie drukowanej takiej, jak katalog zamówień pocztowych, informacja w formie drukowanej zawiera wszelkie informacje określone w załączniku III do niniejszej dyrektywy.
5. Klasa efektywności energetycznej, klasa wydajności zmywania oraz klasa wydajności suszenia urządzenia jest ustalona zgodnie z załącznikiem IV.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki zapewniające, aby dostawcy i pośrednicy, posiadający swoje siedziby na ich terytorium spełniali wymogi niniejszej dyrektywy.
Artykuł 4
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 15 czerwca 1998 r. oraz niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lipca 1998 r.
Jednakże, Państwa Członkowskie zezwalają do dnia 31 grudnia 1998 r. na


 • wprowadzanie do obrotu, sprzedaż i/lub wystawianie produktów oraz

- rozpowszechnianie informacji w formie drukowanej, określonej w art. 2 ust. 4,


które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą.
Wspomniane w akapicie pierwszym przepisy muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to musi towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Procedurę dotyczącą takiego odniesienia przyjmują Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 kwietnia 1997 r.
W imieniu Komisji
Christos PAPOUTSIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I
ETYKIETA
Wzór etykiety
1. Etykieta jest we właściwej wersji językowej, wybranej z poniższych ilustracji:


2. Poniższe uwagi określają informacje, które mają zostać zawarte:


Uwaga:


 1. Nazwa lub znak towarowy dostawcy
 1. Identyfikator modelu dostawcy
 1. Klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Litera określająca klasę jest umieszczona na tym samym poziomie, co odpowiednia strzałka.
 1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymagań opartych na wspólnotowym systemie oznakowania ekologicznego, jeżeli modelowi przyznano „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” w zastosowaniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 880/925, egzemplarz tego oznakowania ekologicznego może tu zostać dodany.
 1. Zużycie energii w kWh na cykl w odniesieniu do cyklu standardowego, określone zgodnie z procedurami badawczymi dla zharmonizowanych norm, określonymi w art. 1 ust. 2.
 1. Kategoria wydajności zmywania ustalona zgodnie z załącznikiem IV.
 1. Kategoria wydajności suszenia ustalona zgodnie z załącznikiem IV.
 1. Pojemność urządzenia, w oparciu o standardową ilość naczyń, ustalona zgodnie ze zharmonizowanymi normami określonymi w art. 1 ust 2.
 1. Zużycie wody w litrach na pełny cykl w odniesieniu do cyklu standardowego, ustalone zgodnie z procedurami badawczymi określonymi w art. 1 ust 2.
 1. W stosownych przypadkach, poziom hałasu w odniesieniu do cyklu standardowego, ustalony zgodnie z dyrektywą Rady 86/594/EWG6.


Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, są podane w załączniku V.

Druk
3. Poniższy schemat określa niektóre aspekty etykiety:


Stosowane barwy:
CMYK: niebiesko - zielony, magenta, żółty, czarny.
przykład: 07X0: 0% niebiesko - zielonego, 70% magenty, 100% żółtego, 0% czarnego.
Strzałki:
- A: X0X0,
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.
Kolor konturu: X070.
Całość tekstu jest w kolorze czarnym. Tło jest białe.
ZAŁĄCZNIK II
KARTA
Karta zawiera następujące informacje. Informacje mogą być podane w formie tabeli obejmującej kilka modeli dostarczanych przez tego samego dostawcę. Informacje są podane w porządku określonym poniżej, chyba, że zawarte są w bardziej ogólnym opisie urządzenia:
1. Znak towarowy dostawcy.
2. Identyfikator modelu dostawcy.
3. Klasa efektywności energetycznej modelu określona zgodnie z załącznikiem IV, wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej… w skali od A (bardziej sprawna) do G (mniej sprawna)”. Jeżeli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (bardziej sprawna) a kończy na G (mniej sprawna).
4. Jeżeli informacje podawane są w formie tabeli oraz jeżeli urządzenia wymienione w tabeli uzyskały „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” w zastosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 880/92, informacja ta może zostać tam włączona. W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis: „wspólnotowe oznakowanie ekologiczne” a pozycja ta będzie się składać z egzemplarza oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza jakichkolwiek wymogów opartych na systemie oznakowań ekologicznych UE.
5. Nazwa producenta, kod lub wskazanie cyklu „standardowego”, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i na karcie.
6. Zużycie energii w kWh na cykl w odniesieniu do cyklu standardowego ustalone zgodnie z procedurami badawczymi dla zharmonizowanych norm określonymi w art. 1 ust. 2 i określone jako „Zużycie energii XYZ kWh na standardowy cykl przy użyciu zimnej wody. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu eksploatacji.”
7. Klasa wydajności zmywania ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wyrażona jako „Klasa wydajności zmywania… w skali od A (wyższa) do G (niższa)”. Dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wyższa) a kończy na G (niższa).
8. Klasa wydajności suszenia ustalona zgodnie z załącznikiem IV. Wyrażona jako „Klasa wydajności suszenia… w skali od A (wyższa) do G (niższa)”. Dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób pod warunkiem, że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od A (wyższa) a kończy na G (niższa).
9. Pojemność urządzenia dla standardowej ilości naczyń zgodna z załącznikiem I uwaga VIII.
10. Zużycie wody na cykl w litrach w odniesieniu do cyklu standardowego zgodne z załącznikiem I uwaga IX.
11. Zaprogramowany czas trwania cyklu standardowego, ustalony zgodnie z procedurami badawczymi dla zharmonizowanych norm określonymi w art. 1 ust. 2.
12. Dostawcy mogą dołączyć informacje, określone w pkt. 5-11 w odniesieniu do innych cykli.
13. Szacowane roczne zużycie energii i wody równe dwustudwudziestokrotnemu zużyciu wyrażonemu w pkt. 6 (energia) i 10 (woda). Zostanie ono wyrażone jako „szacowane roczne zużycie (220 cykli)”.
14. W stosownych przypadkach, poziom hałasu w czasie cyklu standardowego, zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 86/594.
Informacja na etykiecie może zostać podana w formie kolorowej lub czarno - białej.
Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.
ZAŁĄCZNIK III
Zamówienia pocztowe oraz inne formy sprzedaży NA ODLEGŁOŚĆ
Katalogi zamówień pocztowych oraz inne informacje w formie drukowanej, określone w art. 2 ust. 4 zawierają następujące informacje, podane w określonym poniżej porządku:
1. Klasa efektywności energetycznej (załącznik II pkt 3)
2. Nazwa cyklu standardowego (załącznik II pkt 5)
3. Zużycie energii (załącznik II pkt 6)
4. Klasa wydajności zmywania (załącznik II pkt 7)
5. Klasa wydajności suszenia (załącznik II pkt 8)
6. Pojemność (załącznik I uwaga VIII)
7. Zużycie wody (załącznik II uwaga IX)
8. Szacowane roczne zużycie (220 cykli) (załącznik II pkt 13)
9. Poziom hałasu, w stosownych przypadkach (załącznik II uwaga X)
Jeżeli podaje się inne informacje zawarte w karcie, mają one formę określoną w załączniku II i są zawarte w powyższej tabeli w porządku wymaganym dla karty.
Uwaga:
Odpowiedniki terminologiczne w innych językach, odpowiadające powyższym, podane są w załączniku V.

ZAŁĄCZNIK IV
KLASA EFEKTYWNOŚCI energetycznej
1. Klasa efektywności energetycznej urządzenia jest ustalona w następujący sposób:
Zużycie odniesienia CR, wylicza się w następujący sposób:
CR = 1,35 + 0,025 x S jeśli S  10
CR = 0,45 + 0,09 x S jeśli S  9
gdzie S jest pojemnością urządzenia dla standardowej ilości naczyń (załącznik I uwaga VIII).
Wskaźnik efektywności energetycznej EI określa się jako
gdzie C jest zużyciem energii przez urządzenie (załącznik I uwaga V).
Klasa efektywności energetycznej ustalana jest zgodnie z tabelą 1:
Tabela 1


Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik wydajności energetycznej EI

A

EI < 0,64

B

0,64  EI < 0,76

C

0,76  EI < 0,88

D

0,88  EI < 1,00

E

1,00  EI < 1,12

F

1,12  EI < 1,24

G

EI  1,24

2. Klasa wydajności zmywania urządzenia ustala się zgodnie z tabelą 2:


Tabela 2


Klasa wydajności zmywania

Wskaźnik wydajności zmywania PC określony na podstawie zharmonizowanych norm określonych w art. 1 ust. 2

w odniesieniu do standardowego cykluA

PC > 1,12

B

1,12  PC > 1,00

C

1,00  PC > 0,88

D

0,88  PC > 0,76

E

0,76  PC > 0,64

F

0,64  PC > 052

G

0,52  PC

3. Klasa wydajności suszenia urządzenia ustalana jest na podstawie tabeli 3:


Tabela 3


Klasa wydajności suszenia

Wskaźnik wydajności suszenia PD ustalony na podstawie zharmonizowanych norm określonych w art. 1 ust. 2

A

PD > 1,08

B

1,08  PD > 0,93

C

0,93  PD > 0,78

D

0,78  PD > 0,63

E

0,63  PD > 0,48

F

0,48  PD > 0,33

G

0,33  PD


ZAŁĄCZNIK V
TŁUMACZENIA TERMINÓW STOSOWANYCH NA ETYKIECIE I KARCIE
Odpowiedniki w innych językach Wspólnoty terminów angielskich podanych wyżej są następujące:


UwagaEN

ES

DA

DE

EL

Etykieta

Karta

Zamówienie pocztowe
Załącznik

I


Załącznik

II


Załącznik

III


X
Energy

Energía

Energi

Energie

Ενέργεια


X

Dishwasher

Lavavajillas

Opvaskemaskine

Geschirrspüler

Πλυντήριο

πιάτων


I

1
Manufacturer

Fabricante

Mærke

Hersteller

Κατασκευαστής

II

2
Model

Modelo

Model

Modell

Μοντέλο


X

More efficient

Más eficiente

Lavt forbrug

Niedriger Energieverbrauch

Περισσότερο αποδοτικό


X

Less efficient

Menos eficiente

Højt forbrug

Hoher Energieverbrauch

Λιγότερο αποοοτικό
3

1

Energy efficiency class... on a scale of A (more efficient) to G (less efficient)

Clase de eficiencia energética ... en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Relativt energi-forbrug ... på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)

Energieeffizienz-klasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης .... σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό)

VEnergy consumption

Consumo de energía

Energiforbrug

kWh / Programm

Κατανάλωση ενέργειας

VkWh / cycle

kWh / ciclo

kWh / opvask

kWh

kWh / πρόγραμμα
6

3

Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used

Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obte-nido en un ciclo normalizado utili-zando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.

Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af stan-dardtest på nor-malprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vii bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges.

Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfpro-gramm bei Kalt-wasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab

Κατανάλωση ενέργειας ΧΥΖ kWh στο τυπικό πρό-γραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατα-νάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής


X

(Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill)

(basado en los re-sultados obtenidos en las pruebas rea-lizadas por el fa-bricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría)

(På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand)

(ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Her-steller festgelegte Standardpro-gramm, bei Kalt-wasserbefüllung)

(με βάση τα αποτε-λέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό)


X

Actual consumption will depend on how the appliance is used

El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato

Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes appa-ratet benyttes

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab

Η πραγματική κα-τανάλωση εξαρτά-ται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής
FR

IT

NL

PT

FI

SV

Énergie

Energia

Energie

Energia

Energia

Energi

Lave - vaisselle

Lavastoviglie

Afwasmachine

Máquina de lavar loiça

Astianpesukone

Diskmaskin

Fabricant

Costruttore

Fabrikant

Fabricante

Tavarantoimittaja

Leverantör

Modèle

Modello

Model

Modelo

Malli

Modell

Économe

Bassi consumi

Efficiënt

Mais eficiente

Vähän kuluttava

Låg förbrukning

Peu économe

Alti consumi

Inefficiënt

Menos eficiente

Paljon kuluttava

Hög förbrukning

Classe d'efficacité énergétique ... sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)

Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)

Energie-efficiëntie-klasse ... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)

Classe de eficiência energética ... numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)

Energiatehokkuus-luokka ... astei-kolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)

Energieffektivitets-klass ... på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)

Consommation d'énergie

Consumo di energia

Energieverbruik

Consumo de energia

Energiankulutus

Energiförbrukning

kWh

kWh / ciclo

kWh / cyclus

kWh / ciclo

kWh / ohjelma

kWh / diskomgång

Consommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipend-erà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio

Energieverbruik XYZ kWh per standaard-test-cyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padråo, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho

Energiankulutus XYZ kWh peru-sohjelmaa kohden kylmävesiliitännäs-sä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötav-oista

Energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslut-ning. Den faktiska energiförbruk-ningen beror på hur maskinen används

(Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant)

(in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda)

(Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water)

(Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria)

(perustuu mittaus-tuloksiin, jotka on saatu tavaran-toimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmäve-siliitännässä)

(Baserat på resultat från provning med tillverkarens nor-malprogram vid kallvattenanslut-ning)

La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato

Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt

O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do apa-relho

Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista

Den faktiska förbrukningen beror på hur apparaten används
UwagaEN

ES

DA

DE

EL

Etykieta

Karta

Zamówienie

pocztowe

Załącznik

I


Załącznik

II


Załącznik

III

VICleaning performance

A: higher

G: lower


Eficacia

de lavado

A: más alto

G: más bajoOpvaskeevne

A: høj


G: lav

Reinigungswirkung

A: besser

G: schlechter


Βαθμός πλυσίματος

A: υψηλότερη

G: χαμηλότερη

7

4

Cleaning performance class ... on a scale of A (higher) to G (lower)

Clase de eficacia de lavado ... en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)

Opvaskeevne ... på skalaen A (høj) til G (lav)

Reinigungs-wirkungsklasse ... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)

Βαθμός πλυσίματος ... σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη από-δοση)

VIIDrying performance

A: higher

G: lower


Eficacia de secado

A: más alto

G: más bajo


Tørreevne

A: høj


G: lav

Trockenwirkung

A: besser

G: schlechter


... Βαθμός στεγνώματος

Α: υψηλότερη

G: χαμηλότερη

8

5

Drying performance ... on a scale of:

A (higher)

to G (lower)


Clase de eficacia de secado ... en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo)

Tørreevne ...

på skalaen A (høj) til G (lav)Trockenwirkungs-klasse ... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)

... Βαθμός στεγνώματος ... σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη από-δοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση)

VIII

9

6

Standard place settings

Cubiertos

Standardkuverter

Standardbefüllung

Σκεύη τοποθετημέ-να κανονικά

IX

10

7

Water consumption l / cycle

Consumo de agua l / ciclo

Vandforbrug l / opvask

Wasserverbrauch l / Programm

Κατανάλωση νερού 1 / πρόγραμμα
11
Programme time

Tiempo del programa

Varighed af normalprogram

Für Standardprogramm erforderliche Zeit

Διάρκεια κανονικού προγράμματος
13

8

Estimated annual consumption

(220 cycles)Consumo anual estimado (220 ciclos)

Anslået årligt forbrug (220 opvaske)

Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standard-programme)

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπι-κού προγράμματος 220 φορές

Х

14

9

Noise

[dB(A) re 1 pW]Ruido

[dB(A) re 1 pW]Lydeffektniveau

dB(A) (Støj)Geräusch

(dB(A) re 1 pW)Θόρυβος

[dB(A) ανά 1 pW]
X

Further information is contained in product brochures

Ficha de información detallada en los folletos del producto

Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten

Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες


X

Norm EN 50242

Norma EN 50242

Standard:

EN 50242


Norm EN 50242

Πρότυπο

ΕΝ 50242X

Dishwasher Label Directive

97/17/EC


Directiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillas

Direktiv 97/17/EF om energi-mærkning af opvaskemaskiner

Richtlinie 97/17/EG Geschirrspületik-ett

Οδηγία 97 /17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτων
FR

IT

NL

PT

FI

SV

Efficacité de lavage

A: plus élevée

G: plus faible


Efficacia di lavaggio

A: alta


G: bassa

Afwasresultaat

A: goed


G: matig

Eficiência de lavagem

A: mais elevada

G: mais baixa


Pesutulos

A: hyvä


G: huono

Diskeffekt

A: bättre

G: sämre


Classe d'efficacité de lavage ... sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible)

Classe di efficacia di lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)

Afwasresultaat :... op een schaal van

A (goed) tot

G (matig)


Classe de eficiência de lavagem ... numa escala de

A (mais elevada) a

G (mais baixa)


Pesutulosluokka ... asteikolla

A:sta (hyvä)

G:hen (huono)


Diskeffektetsklass ... på en skala från A (bättre) till G (sämre)

Efficacité de séchage

A: plus élevée

G: plus faible


Efficacia di asciugatura

A: alta


G: bassa

Droogresultaat

A: goed


G: matig

Eficiência de secagem

A: mais elevada

G: mais baixa


Kuivaustulos

A: hyvä


G: huono

Torkeffekt ...

A: bättre

G: sämre


Classe d'efficacité de séchage ..., sur une échelle allant de A (plus élevée)

à G (plus faible)Classe di efficacia di asciugatura ... su una scala da A (alta)

a G (bassa)Droogresultaat ... op een schaal van A (goed) tot G (matig)

Classe de eficiência de secagem ... numa escala de

A (mais elevada) a G (mais baixa)Kuivaustulosluokka ... asteikolla

A:sta (hyvä)

G:hen (huono)


Torkeffektetsklass... på en skala från A (bättre) till G (sämre)

Nombre de couverts

Coperti

Standaardcouverts

Services de loiça padrão

Täyttömäärä (standardiastiastoja)

Standardkuvert

Consommation d'eau l / cycle

Consumo di acqua l / ciclo

Waterverbruik (l / cyclus)

Consumo de água l / ciclo

Vedenkulutus l / ohjelma

Vattenförbrukning l / diskomgång

Durée du programme

Durata del programma

Programmaduur

Duração do programa

Ohjelman kestoaika

Tid per diskomgång

Consommation annuelle estimée

(220 cycles)Consumo stimato annuo (220 cicli)

Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli)

Consumo anual estimado (220 ciclos)

Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa)

Beräknad förbrukning per år (220 diskom-gångar)

Bruit

[dB(A) re 1 pW]Rumorosità

[dB(A) re 1 pW]Geluidsniveau

(dB(A) re 1 pW)Nível de ruido

[dB(A) re 1 p W]Aäni

(dB(A) re 1 pW)Buller

(dB(A) re 1 pW)Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure

Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata

Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat

Ficha pormenorizada nr folheto do produto

Tuote-esitteissä on lisätietoja

Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information

Norme EN 50242

Norma EN 50242

Norm EN 50242

Norma EN 50242

Standardi

EN 50242


Standard

EN 50242


Directive 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselle

Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie

Richtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachines

Directiva 97/17/CE relativa à etiqueta-gem das máquinas de lavar loiça

Direktiivi 97/1 7/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästä

Direktiv 97/17/EG om märkning av diskmaskiner
1 Dz.U. nr L 297 z 13.10.1992, str. 16.

2 Dz U nr L 109 z 26.04.1983, str. 8.

3 Dz U nr L 32 z 10.02.1996, str. 31.

4 Dz.U. nr L 344 z 6.12.1986, str. 24.

5 Dz.U. nr L 99 z 11.04.1992, str. 1.

6 Dz.U. nr L 344 z 6.12.1986, str. 24. Właściwe normy to: EN 60704-2-3 (pomiar hałasu) oraz EN 60704-3 (weryfikacja).

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna