Z dnia 25 lipca 1994 r ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowychPobieranie 186.42 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar186.42 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 94/39/WE
z dnia 25 lipca 1994 r.
ustanawiająca wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady nr 93/74/EWG z dnia 13 września 1993 r. w sprawie pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych1, w szczególności jej art. 6 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa Rady nr 93/74/EWG przewiduje ustanowienie pozytywnego wykazu zastosowań pasz zwierzęcych przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych; wykaz ten musi wskazywać dokładnie zastosowanie tzn. szczególne potrzeby żywieniowe, podstawowe właściwości odżywcze, oznaczenia na etykietach oraz – gdzie właściwe – odpowiednie wymogi szczególne dotyczące etykietowania;
niektórych specjalnych celów żywieniowych nie można w obecnej chwili włączyć do tego wykazu, ponieważ Wspólnota nie dysponuje metodami kontrolowania wartości energetycznej oraz błonnika spożywczego w paszach; wykaz musi zostać uzupełniony w chwili przyjęcia takich metod;
ustalony wykaz może być modyfikowany, gdzie sytuacja tego wymaga, zgodnie z postępem naukowo-technicznym;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. pasz,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie wymagają, aby pasze przeznaczone do szczególnych potrzeb żywieniowych w rozumieniu dyrektywy Rady nr 93/74/EWG były sprzedawane jedynie wtedy, gdy ich zamierzone użycie jest zawarte w części B Załącznika do niniejszej dyrektywy i jeśli spełnia inne wymagania tej części Załącznika.


Ponadto, Państwa Członkowskie zapewnią stosowanie “Przepisów ogólnych” części A Załącznika.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 1994 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.


Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1994 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ A

Przepisy ogólne

1. Jeśli w ramach tych samych potrzeb żywieniowych, w kolumnie 2 części B wskazano więcej niż jedną grupę właściwości odżywczych oznaczonych wyrazami “i/lub”, wytwórca – w celu zapewnienia odnośnych potrzeb żywieniowych określonych w kolumnie 1 – może wybrać jedną lub obie grupy niezbędnych właściwości odżywczych. W każdym przypadku, odpowiednie informacje dotyczące etykietowania są podane w kolumnie 4.


2. Jeśli w kolumnie 2 lub 4 części B wymienione są dodatki – należy stosować dodatki dopuszczone dyrektywą Rady nr 70/524/EWG1 jako odpowiadające niezbędnym właściwościom odżywczym.
3. Jeśli w kolumnie 4 części B wymagane jest podanie źródła (źródeł) składników lub składników analitycznych, producent musi podać dokładne wskazanie (np. konkretną nazwę składnika(ów), gatunek zwierząt lub część zwierzęcia) pozwalające na ocenę zgodności danej paszy z odnośnymi niezbędnymi właściwościami odżywczymi.
4 Jeśli w kolumnie 4 części B wymagane jest podanie substancji, również dopuszczonej jako dodatek do paszy, i towarzyszy jej wyraz “ogółem” – deklarowana zawartość musi podawać, w zależności od sytuacji, albo ilość tej substancji występującą w sposób naturalny w paszy, albo drogą odstępstwa od dyrektywy nr 70/524/EWG – łączną ilość substancji występującej naturalnie oraz jej ilości dodanej jako dodatek.
5. Wymóg wskazania określonych substancji w kolumnie 4 z adnotacją “jeśli obecne” jest obowiązkowy wtedy, gdy dany składnik lub dodatek włączono lub zwiększono jego ilość specjalnie w celu osiągnięcia danego celu żywieniowego.
6. Wskazania podawane zgodnie z kolumną 4 części B dotyczące składników analitycznych i dodatków muszą być wskazaniami ilościowymi.
7. Zalecany okres stosowania wykazany w kolumnie 5 części B wskazuje czas, w jakim dany cel żywieniowy powinien zostać zwykle osiągnięty. W ramach tych ustalonych okresów producenci mogą podawać bardziej precyzyjne okresy stosowania.
8. Jeśli dana pasza ma spełniać więcej niż jeden wymóg szczególnych potrzeb żywieniowych, musi on być zgodny z odpowiednimi postanowieniami w części B.
9. W przypadku mieszanek paszowych uzupełniających przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, w instrukcji użycia na etykiecie należy podać wskazówki dotyczące bilansowania racji dziennych.

CZĘŚĆ B
Wykaz planowanych zastosowań

Szczególne potrzeby żywieniowe

Zasadnicze właściwości żywieniowe

Gatunki lub kategoria zwierząt

Oznaczenia na etykiecie

Zalecany czas stosowania

Pozostałe przepisy

1

2

3

4

5

6

Wspomaganie funkcji nerek w przypadku ich chronicznej niewydolności1

Niski poziom fosforu i ograniczony poziom białka, ale wysokiej jakości

Psy i koty

 • Źródło(a) białka
 • Wapń
 • Fosfor
 • Potas
 • Sód
 • Zawartość kwasów tłuszczowych (jeśli są dodane)

Wstępnie do 6 miesięcy2

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.”
Wskazanie w instrukcji użycia:
“Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.”


Rozpuszczanie kamieni struvite3

Właściwości zakwaszające mocz, niski poziom magnezu, ograniczony poziom białka, ale wysoka jakość

Psy

 • Źródło(a) białka
 • Wapń
 • Fosfor
 • Sód
 • Magnez
 • Potas

5-12 tygodni

Wskazanie w instrukcji użycia:
“Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.”
Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”
1

2

3

4

5

6


 • Chlorki
 • Siarka
 • Substancje zakwaszające mocz

Właściwości zakwaszania moczu oraz niski poziom magnezu

Koty

 • Wapń
 • Fosfor
 • Sód
 • Magnez
 • Potas
 • Chlorki
 • Siarka
 • Tauryna ogółem
 • Substancje zakwaszające mocz


1

2

3

4

5

6

Zapobieganie ponownemu tworzeniu się kamieni struvite4


Właściwości zakwaszania moczu oraz umiarkowany poziom magnezu

Psy i koty

 • Wapń
 • Fosfor

Do 6 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie: • Sód
 • Magnez
 • Potas
 • Chlorki
 • Siarka
 • Substancje zakwaszające mocz“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”

Ograniczanie powstawania kamieni moczanowych

Niski poziom puryn, niski poziom białka, ale o wysokiej jakości

Psy i koty

Źródło(a) białek

Do 6 miesięcy, jednak w przypadku nieodwracalnych zaburzeń metabolizmu kwasu moczowe-go


Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”
1

2

3

4

5

6

Ograniczanie powstawania kamieni szczawianowych

Niski poziom wapnia, niski poziom witaminy D oraz właściwości alkalizujące mocz

Psy i koty

 • Fosfor
 • Wapń
 • Sód
Do 6 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”


 • Magnez
 • Potas
 • Chlorki
 • Siarka
 • Witamina D ogółem
 • Hydroksyprolina
 • Substancje alkalizujące mocz


Ograniczanie powstawania kamieni cystynowych

Niski poziom białka, umiarkowany poziom aminokwasów siarkowych, właściwości alkalizujące mocz

Psy i koty

 • Aminokwasy siarkowe ogółem
 • Sód
 • Potas

Wstępnie do 1 roku

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się
1

2

3

4

5

6


 • Chlorki
 • Siarka
 • Substancje alkalizujące moczkonsultację z weterynarzem.”

Zmniejszanie nietolerancji składników odżywczych5

 • Wybrane źródło(a) białka

Psy i koty

 • Źródło(a) białka
 • Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeśli są dodawane)
3-8 tygodni: jeśli objawy nie-tolerancji znika-ją, można stosować przez czas nieokreślony

––
i/lub


 • Wybrane źródło(a) węglowodanów


 • Źródła węglowodanów
 • Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych (jeśli są dodawane)

1

2

3

4

5

6

Ograniczenie ostrej niewydolności przewodu pokarmowego

Zwiększony poziom elektrolitów i wysoko trawiennych składników

Psy i koty


 • Wysoko trawienne składniki włączając w to ich odpowiednią obróbkę
 • Sód
 • Potas
 • Źródło śluzowatych substancji (w przypadku dodania)
1-2 tygodni

Informacje na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:


 • Czas trwania choroby i powrotu do zdrowia po ostrej biegunce
 • Zalecane jest zasięgnięcie opinii weterynarza przed użyciem

Wspomaganie funkcji serca w chronicznej niewydolności serca

Wysokotrawienne składniki i niski poziom tłuszczu

Psy i koty

 • Wysoko trawienne składniki włączając w to ich odpowiednią obróbkę
3-12 tygodni

Informacje na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Zaleca się zasięgnięcie opinii weterynarza przed użyciem.”


Wspomaganie funkcji serca w chronicznej niewydolności serca

Niski poziom sodu i zwiększona zawartość K/Na

Psy i koty


 • Sód
 • Potas
 • Magnez

Początkowo do 6 miesięcy

Informacja na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Zaleca się zasięgnięcie opinii weterynarza przed użyciem lub przedłużeniem okresu użycia.”
1

2

3

4

5

6

Regulacja zaopatrzenia w glukozę

Niski poziom szybkiego uwolnienia glukozy z węglowodanów

Psy i koty

 • Źródła węglowodanów
 • Odpowiednie leczenie węglowodanami
 • Skrobia
 • Cukier ogółem
 • Fruktoza (jeśli zawiera)
 • Zawartość podstawowych kwasów tłuszczowych (jeśli zawiera)
 • Źródła krótkich i średnich łańcuchów kwasów tłuszczowych (jeśli zawiera)
Początkowo do 6 miesięcy

Informacja na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Zaleca się zasięgnięcie opinii weterynarza przed użyciem lub przedłużeniem okresu użycia”.
1

2

3

4

5

6

Wspomaganie czynności wątroby w wypadku jej chronicznej niewydolności

Wysokiej jakości białko, umiarkowany poziom białka, niski poziom tłuszczu, wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych i wysoko-strawnych węglowodanów

Psy

 • Źródło(a) białka
 • Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowychWstępnie do 6 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.”
Wysokiej jakości białko, umiarkowany poziom białka, umiarkowany poziom tłuszczu, wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych

Koty

 • Źródło(a) białka
 • Zawartość
 • Niezbędnych kwasów tłuszczowych
 • Sód
 • Miedź ogółem

1

2

3

4

5

6

Regulacja przemiany lipidów w wypadku hiperlipidemii

Niski poziom tłuszczu i wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych

Psy i koty

 • Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych
 • Zawartość kwasów tłuszczowych n-3 (jeśli są obecne)
Wstępnie do 2 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.”

Ograniczanie poziomu miedzi w wątrobie

Niski poziom miedzi

Psy

Zawartość miedzi ogółem

Wstępnie do 6 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem lub przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z weterynarzem.”


Wspomaganie funkcji skóry w wypadku dermatozy i wypadania sierści

Wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych

Psy i koty

Zawartość niezbędnych kwasów tłuszczowych

Do 2 miesięcy

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”


Zapobieganie wystąpieniu gorączki wywołanej zastojem mleka

Niski poziom wapnia

Krowy mleczne

 • Wapń
 • Fosfor
 • Magnez

1-4 tygodni przed ocieleniem

Wskazanie w instrukcji użycia:
“Zaprzestać podawania po ocieleniu.”
1

2

3

4

5

6
i/lub:


 • Niska stosunek kationy/aniony


 • Wapń
 • Fosfor
 • Sód
 • Potas
 • Chlorki
 • Siarka


Zapobieganie kwasicy ketonowej6 7

Składniki dostarczające źródeł energii wytwarzających glukozę

Krowy mleczne i owce

 • Składniki dostarczające źródeł energii wytwarzających glukozę
 • Propano-1,2-diol (jeśli dodawany jako prekursor glukozy)
 • Gliceryna (jeśli jest dodawana jako prekursor glukozy)

3-6 tygodni po porodzie8
Ostatnie 6 tygodni przed ocieleniem się i pierwsze 3 tygodnie po ocieleniu91

2

3

4

5

6

Zapobieganie tężyczce (niedoborowi magnezu w krwi)

Wysoki poziom magnezu, łatwo przyswajalne węglowodany, umiarkowany poziom białka, niski poziom potasu

Przeżuwacze

 • Skrobia
 • Cukry ogółem
 • Magnez
 • Sód
 • Potas

3-10 tygodni w okresie szybkiego wzrostu traw

W instrukcji użycia należy podać wskazówki dotyczące równoważenia racji dziennych z uwzględnieniem błonnika i łatwo przyswajalnych źródeł energii.
W przypadku artykułów paszowych dla owiec wskazać na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Szczególnie wskazane dla owiec karmiących.”

Zapobieganie kwasicy

Niski poziom łatwo fermentowalnych węglowodanów, duże właściwości buforujące

Przeżuwacze

 • Skrobia
 • Cukry ogółem

Maksymalnie 2 miesiące11

W instrukcji użycia należy podać wskazówki dotyczące równoważenia racji dziennych z uwzględnieniem błonnika i źródeł łatwo fermentujących węglowodanów.
W wypadku artykułów paszowych dla krów mlecznych wskazać na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
1

2

3

4

5

6
“Szczególnie dla krów wysokowydajnych”.
W wypadku artykułów paszowych dla przeżuwaczy tucznych na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie wskazać:
“Szczególnie wskazane przy tuczu intensywnym.”12


Stabilizacja równowagi wodno -elektrolitowej

Głównie elektrolity i łatwo przyswajalne węglowodany

Cielęta

Prosięta


Jagnięta

Koźlęta


Źrebięta

 • Źródło(a) węglowodanów
 • Sód
 • Potas
 • Chlorki

1-7 dni (1-3 dni przy karmieniu wyłącznie tym)

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:


 • “W wypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych zaburzeniach trawiennych (biegunka).”
 • “Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”
Ograniczanie powstawania kamieni moczowych

Niski poziom fosforu, magnezu, właściwości zakwaszania moczu

Przeżuwacze

 • Wapń
 • Fosfor

Do 6 tygodni

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:

1

2

3

4

5

6

 • Sód
 • Magnez
 • Potas
 • Chlorki
 • Siarka
 • Substancje zakwaszające mocz“Przeznaczone szczególnie do intensywnego żywienia młodych zwierząt.”
Wskazanie w instrukcji użycia:
“Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.”


Łagodzenie reakcji stresowych

 • Wysoki poziom magnezu

Trzoda chlewna

Magnez

1-7 dni

Wskazówki, w jakich sytuacjach można podawać tę karmę.

i/lub:


 • Składniki o wysokim stopniu strawności


 • Składniki o wysokim stopniu strawności wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki


1

2

3

4

5

6


 • Zawartość kwasów tłuszczowych n-3 (jeśli są obecne)


Stabilizacja czynności trawiennych

 • Mała zdolność do buforowania, składniki o wysokim stopniu strawności

Prosięta

 • Składniki o wysokim stopniu strawności wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki
 • Źródło(a) substancji ściągających (jeśli są obecne)
 • Źródło(a) substancji śluzowatych (jeśli są obecne)
2-4 tygodni

Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“W przypadku zagrożenia, w trakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych.”
 • Składniki o wysokim stopniu strawności

Trzoda chlewna

 • Składniki o wysokim stopniu strawności wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki


1

2

3

4

5

6


 • Źródło(a) substancji ściągających (jeśli są obecne)
 • Źródło(a) substancji śluzowatych (jeśli są obecne)––

Zapobieganie zaparciom

Składniki pobudzające ruchy jelitowe

Maciory

Składniki pobudzające ruchy jelitowe

10-14 dni przed oraz od 10 do 14 dni po oprosieniu się


––

Zapobieganie stłuszczeniu wątroby

Niska wartość energetyczna, wysoki udział procentowy energii metabolizowanej z lipidów, wysoki poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych

Kury nioski

 • Wartość energetyczna (obliczona wg metody EWG)
 • Procentowy udział energii metabolizowanej z lipidów

Do 12 tygodni

––
1

2

3

4

5

6


 • Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych.


Wyrównywanie złego wchłaniania pokarmu

Niski poziom nasyconych kwasów tłuszczowych, wysoki poziom witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

Drób z wyłączeniem gęsi i gołębi

 • Procent nasyconych kwasów tłuszczowych w stosunku do ogólnej ilości kwasów tłuszczowych
 • Witamina A ogółem
 • Witamina D ogółem
 • Witamina E ogółem
 • Witamina K ogółem
W pierwszych 2 tygodniach po wylęgu

––
1

2

3

4

5

6

Zapobieganie zaburzeniom trawiennym jelita grubego

Wysoki poziom błonnika, ale składniki o wysokim stopniu strawności

Konie

Składniki o wysokim stopniu strawności wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki

1-2 tygodni

Wskazówki dotyczące sytuacji, w jakich można podawać tę karmę.
Wskazanie na opakowaniu, zbiorniku lub etykiecie:
“Przed użyciem zaleca się konsultację z weterynarzem.”


Łagodzenie reakcji stresowych

Składniki o wysokim stopniu strawności oraz wysoki poziom magnezu

Konie

 • Magnez
 • Składniki o wysokim stopniu strawności wraz z ewentualnym sposobem ich obróbki
2-4 tygodni

Wskazówki dotyczące sytuacji, w jakich można podawać tę karmę.

Wyrównanie utraty elektrolitów w wypadku nadmiernego pocenia się

Głównie elektrolity oraz łatwo przyswajalne węglowodany

Konie

 • Sód
 • Potas
 • Chlorki
 • Glukoza

1-2 dni

Wskazanie w instrukcji użycia
“Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.”

1 W miarę potrzeb, wytwórca może także zalecić użycie w razie czasowej niewydolności nerek.

2 Jeśli pasza jest zalecana do użycia w razie czasowej niewydolności nerek, zalecany okres stosowania powinien wynosić dwa lub cztery tygodnie.

3 W przypadku pasz dla kotów “choroba dolnego odcinka układu moczowego” lub “syndrom urologiczny – F.U.S.” może uzupełniać szczególny cel żywieniowy.

4 W przypadku pasz , odniesienie poszczególnych odchyleń do szczególnych odchyleń może zastępować “składnik i składnik odżywczy”.

5 Producent może spełnić szczególny cel żywieniowy odniesieniem “zewnątrzwydzielniczy niedobór trzustkowy”.

6 Określenie “ketoza” może być zastąpione przez “acetonemia”.

7 Wytwórca może także zalecić użycie dla odzysku ketozy.

8 W przypadku pasz dla krów mlecznych.

9 W przypadku pasz dla owiec.

10 W przypadku pasz dla krów mlecznych: “maksymalnie dwa miesiące od rozpoczęcia laktacji”.

11 Wskazać właściwą kategorię przeżuwaczy.
1 Dz.U. nr L 237 z 22.09.1993, str. 23.

1 Dz.U. nr L 270 z 14.12.1970, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna