Z dnia 7 lipca 1997 r ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanejPobieranie 107.37 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar107.37 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 7 lipca 1997 r.
ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(97/467/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych mięczaków dwuskorupowych1, ostatnio zmieniona decyzją 97/34/WE2, w szczególności jej art. 2 ust. 1 i art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
decyzja Komisji 94/278/WE3, ostatnio zmieniona decyzją 96/344/WE4, ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa króliczego;
wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz dziczyzny hodowlanej został opracowany zgodnie z dyrektywą Rady 92/118/EWG5, ostatnio zmienioną dyrektywą 96/90/WE6;
dla wielu państw znajdujących się na tym wykazie, wymagania sanitarne i świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej zostały określone w decyzji Komisji 97/219/WE7;
Komisja otrzymała wykazy zakładów od niektórych państw trzecich, z gwarancjami, że zakłady te spełniają odpowiednie wspólnotowe wymagania sanitarne oraz że w przypadku niezastosowania się do tych wymagań przez zakład, wywóz do Wspólnoty Europejskiej zostanie zawieszony;
Komisja nie mogła ustalić we wszystkich danych państwach trzecich, czy spełniają wymagania Wspólnoty, jak również ważności gwarancji udzielonych przez właściwe władze;
w celu zapobieżenia wstrzymania handlu mięsem króliczym i dziczyzną hodowlaną z tych państw, należy przyznać im kolejny okres, podczas którego Państwa Członkowskie będą mogły kontynuować przywóz mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej z zakładów, którym wydały zezwolenie z zastrzeżeniem, że handel takim mięsem zostanie ograniczony do rynku krajowego; podczas wymienionego kolejnego okresu, Komisja odbierze od tych państw gwarancje niezbędne do włączenia ich do wykazu zgodnie z procedurą określoną w decyzji 95/408/WE;
odnośnie Republiki Czeskiej, wykaz zakładów został ustalony decyzją Komisji 97/299/WE8;
po zakończeniu tego okresu, państwa trzecie, które nie przekazały swoich wykazów zakładów zgodnie z zasadami wspólnotowymi, nie będą mogły wywzić do Wspólnoty mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej;
w związku z powyższym, Państwa Członkowskie będą odpowiedzialne za upewnienie się, że zakłady, z których przywożą mięso królicze i dziczyznę hodowlaną, spełniają wymagania w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek, które są nie mniej rygorystyczne niż wymagania Wspólnoty;
stąd, w przypadku niektórych państw można sporządzić tymczasowe wykazy zakładów produkujących mięso królicze i dziczyznę hodowlaną;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej z zakładów w państwach trzecich, wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.


2. W przypadku państw trzecich, innych niż wymienione w Załączniku, Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przywóz mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej z zakładów, do 1 stycznia 1998 r.
3. Przywóz mięsa króliczego i dziczyzny hodowlanej podlega wspólnotowym przepisom weterynaryjnym przyjętym w innych aktach prawnych.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od 1 lipca 1997 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 1997 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ANEXO - BILAG - ANHANG – ΠAPATHAMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO – BIJLAGE - ANEXO – LITE - BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: Carne de conejo y carne caza de cría (*) / Produkt: Kød af kanin og af oprættet vildt (*) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*) / Product: Rabbit meat and framed game meat / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d´élevage (*) / Prodotto:Carni di coniglio e carni di selvaggina d´allevamento(*) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*) / Produto: Carne de coelho e crne de caça de criação (*) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)
(*) = Carne fresca / Fresk kød / Frisches Fleisch / Νωπό Κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Carni fresche / Vers vlees / Carne fresca / Tuore liha / Färskt kött
1 = Referencia nacional / National reference / Nationaler Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referência nacional / Kansallinen referenssi / Nationell referens
2 = Nombre / Navn / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi / Namn
3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad
4 = Región / Region / Region / Περιοχή / Region / Région / Regione / Regio / Região / Alue / Region
5 = Actividad / Aktivität / Tätigkeit / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Activiteit / Actividade / Toimintamuoto / Verksamhet
SH = Matadero / slagteri / Schlachthof / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / slaughterhouse / abattoir / macello / Slachthuis / matadouro / teurastamo / Slakteri
CP = Salda de despise / opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Εργαστήριο τεμαχισμού / cutting plant / découpe / sala / di sezionamento / Uitsnijderij / sala de corte / leikkaamo / Styckningsanläggning
CS = Almacén frigorífico / frysehus / Kühlhaus / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / entreposage / deposito frigorifero / Koelhuis / armazém frigorífico / kylmävarasto / Kyl-och fryshus
6 = Menciones especiales / Særlige bemærkninger / Spezielle Bemerkungen / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Menções especiais / Erikoismainintoja / Anmärkningar
a = Conejo / Kanin / Kaninchen / κουνέλι, κουνέλια / rabbit / lapin / coniglio / Konijn / coelho / kanit / Kanin
b = Biungulados / klovbærende dyr / Paarhufer / δίχηλα / bi - ungulates / biogulés / Tweehoevigen / biungulados / sorkkaeläimet / Klövdjur
c = Aves de caza silvestres / opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / farmed game birds / giger d´élevage à plumpes / sevaggina da penna di allevamento / Gekweekt vederwild / aves de cação / tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn
d = Otros mamíferos / andre landlevende dyr / andere Landsäugetiere / άλλα χερσαία θηλαστικά / other land mammals / autres mammifères terrestres / altri mammiferi terrestri / Andere landzoogdieren / outros mamíferos terrestres / muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur
e = Estrucioniformes / strudse / Zucht - Flachbrustvögel / στρουθιονίδες / ratites / ratites / ratiti / Loopvogels / ratites / sileälastaiset linnut / Ratiter
Las instalaciones sólo podrám sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l´adoption des certificats. / Gli stablimanti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkand nadat de Certificaten zijn goedgekeurd. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados.numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Laitokset Hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå inna antygen har antagits.
País: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Χώρο: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIË / País: AUSTRÁLIA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN


1

2

3

4

5

6

124

Gold Medal Holdings Pty Ltd

CASUARINA

WESTERN AUSTRALIA

SH – CP - CS

e

167

Dromaius Australia Ltd

WUBIN

WESTERN AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

398

Gunnedah Abattoir Holdings Pty Ltd

GUNNEDAH

NEW SOUTH WALES

SH – CP - CS

b

533

Metro Meat International Ltd

MURRAY BRIDGE

SOUTH AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

572

Metro Meat International Ltd

KATANNING

WESTERN AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

689

Australian Lamb Co. Pty Ltd

SUNSHINE

VICTORIA

CP - CS

b

1027

Metro Meat International Ltd

WOOROLOO

WEST AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

1471

Agro Australia Pty Ltd

GEPPS CROSS

SOUTH AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

1549

Select Meat Exports Pty Ltd

MOUNT SCHANK

SOUTH AUSTRALIA

SH – CP - CS

b

1857

AGP (VIC) Pty Ltd

WYCHEPROOF

VICTORIA

SH – CP - CS

e

1889

Australian Lamb Co. Pty Ltd

WEST

FOOTSCRAYVICTORIA

CP - CS

b

2019

The Emu Company Pty Ltd

EUROBIN

VICTORIA

SH – CP - CS

e

2346

Pyramid Hill Processing Pty Ltd

PYRAMID HILL

VICTORIA

SH – CP - CS

e

2773

Crown Meats Pty Ltd

DANDENONG

VICTORIA

CP - CS

b
Castricum Brothers Pty Ltd

DANDENONG

VICTORIA

SH – CP - CS

b

3416

Meramist Pty Ltd

CABOOLTURE

QUEENSLAND

SH – CP - CS

b


País: BUŁGARIA / Land: BULGARIEN / Land: BULGARIEN / Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA / Land: BULGARIJE / País: BULGÁRIA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN


1

2

3

4

5

6

62

Gorna Oryahovitsa

GORNA ORIAHOVITZAPaís: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE / Χώρα: ΧΙΛΗ / Country: CHILE / Pays: CHILI / Paese: CILE / Land: CHILI / País: CHILE / Maa: CHILE / Land: CHILE


1

2

3

4

5

6

5

Comercial Mañihuales

Ltda


COYHAIQUE

XI REGIÓN

CP - CS

c

8

Comercial Mac Lean Y

Cia LtdaPUERTO NATALES

XII REGIÓN

CP - CS

a

País: HUNGRÍA / Land: UNGARN / Land: UNGARN / Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ / Country: HUNGARY / Pays: HONGRIE / Paese: UNGHERIA / Land: HONGARIJE / País: HUNGRIA / Maa: UNKARI / Land: UNGERN
1

2

3

4

5

6

44

Komyei Mezogazdasagi

Kombinat


KORNYE

KOMAROM MEGYE

SH - CP

a

48

Fotk Kereskedelmi es

Szolgaltaro Rt Kisallat

Feldolgozo Uzem


JASZBERENY

SZOLNOK MEGYE

SH

a

H 100

Szeker Kft Nyulvago

SZADA

PEST MEGYE

SH

a

H-112

Hajdu Bet Rt Kisvardai

Gyara


KISVARDA

SZABOLES - SZATMAR -

BEREG MEGYESH - CP

a

H-115

Bacska Agrar - Ipari Rt

Kisallat Vagonzem
VASKUT

BACS - KISKUN MEGYE

SH - CP

a

H-116

Gerecse Rt Nyulfeldolgozo Uzeme

BAJ

KOMAROM MEGYE

SH - CP

a

H-124

Timek Kft Nyulvago Uzeme

GYOMA

BEKES MEGYE

SH

a

H-136

Olivia Kft Nyulvagohid

LAJOSMIZSE

PEST MEGYE

SH - CP

a


País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND / Pays: POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA / Land: POLEN


1

2

3

4

5

6

169

Rzeźnia i Przetwórnia Królików

„Poparex”TARNOWO PODGÓRNE

POZNAŃ

SH - CP

a

190

Eksportowa Rzeźnia Królików

RYMANÓW

KROSNO

SH - CP

a

194

Eksportowa Rzeźnia Królików „Kanwie” Sp. z.o.o.


DĘBICA

TARNÓW

SH - CP

a

196

Eksportowa Rzeźnia Królików

MAKÓW

RADOM

SH - CP

a

232

Eksportowa Rzeźnia Królików


WASILKOW

BIAŁYSTOK

SH - CP

a

240

Eksportowa Rzeźnia Królików

KSAWERÓW

LÓDŹ

SH - CP

a

249

Eksportowa Rzeźnia Królików

TOMNICE

KALISZ

SH - CP

a

788A

Hubertus Sp. z.o.o.

DOBRZYCA

DOBRZYCA K/PIŁY

PILA

a
1 Dz.U. nr L 243 z 11.10.1995, str. 17.

2 Dz.U. nr L 13 z 16.01.1997, str. 33.

3 Dz.U. nr L 120 z 11.05.1994, str. 44.

4 Dz.U. nr L 133 z 04.06.1996, str. 28.

5 Dz.U. nr L 62 z 15.03.1993, str. 49.

6 Dz.U. nr L 13 z 16.01.1997, str. 24.

7 Dz.U. nr L 88 z 3.04.1997, str. 45.

8 Dz.U. nr L 124 z 16.05.1997, str. 50.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna