Z dnia 9 lipca 1997 rPobieranie 22.18 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.18 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 9 lipca 1997 r.
w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej ogólnych wymagań przyłączeniowych dla urządzeń końcowych do interfejsu zgodnych z zasadą otwartej sieci (ONP) analogowych czteroprzewodowych łączy dzierżawionych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(97/487/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/263/EWG z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym wzajemnego uznawania ich zgodności1, zmienionej dyrektywą 93/68/EWG2, w szczególności jej art. 6 ust. 2 tiret drugie,
a także mając na uwadze, co następuje:
Komisja przyjęła środek określający typ urządzeń końcowych, dla których jest wymagana wspólna regulacja techniczna, jak również związana z nią deklaracja w sprawie zakresu;
należy przyjąć odpowiednie zharmonizowane normy lub ich części wdrażające zasadnicze wymagania, które mają zostać przekształcone we wspólną regulację techniczną;
wspólna regulacja techniczna przyjęta w niniejszej decyzji jest zgodna z opinią ACTE,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejszą decyzje stosuje się do urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączania do punktu zakończenia publicznej sieci telekomunikacyjnej o wykorzystujących pasmo mowy zgodnych z ONP analogowych czteroprzewodowych łączach dzierżawionych zwykłej lub specjalnej jakości, wchodzących w zakres zharmonizowanej normy określonej w art. 2 ust. 1.


2. Niniejsza decyzja ustanawia wspólną regulację techniczną dotyczącą ogólnych wymagań przyłączeniowych dla urządzeń końcowych określonych w ust. 1.

Artykuł 2

1. Wspólna regulacja techniczna obejmuje zharmonizowaną normę opracowaną przez właściwy organ normalizacyjny i wdrażającą w odpowiednim zakresie zasadnicze wymagania określone w art. 4 lit. c), d) i f) dyrektywy 91/263/EWG. Odniesienie do normy przedstawione jest w Załączniku.


2. Urządzenia końcowe objęte niniejszą decyzją są zgodne ze wspólną regulacją techniczną określoną w ust. 1, spełniają zasadnicze wymagania określone w art. 4 lit. a) i b) dyrektywy 91/263/EWG oraz spełniają wymagania wszystkich pozostałych mających zastosowanie dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady 73/23/EWG1 i 89/336/EWG2.

Artykuł 3

Jednostki notyfikowane wyznaczone do realizacji procedur określonych w art. 9 dyrektywy 91/263/EWG w odniesieniu do urządzeń końcowych objętych art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji stosują lub zapewniają stosowanie zharmonizowanej normy określonej w art. 2 ust. 1, najpóźniej w terminie roku od daty notyfikacji niniejszej decyzji.Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 1997 r.W imieniu Komisji

Martin BANGEMANNCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK
Odniesienie do mającej zastosowanie zharmonizowanej normy
Zharmonizowaną norma określoną w art. 2 niniejszej decyzji jest:
norma Business TeleCommunications (BTC);
wymagania techniczne zasady otwartej sieci (ONP);
wykorzystujące pasmo głosowe analogowe czteroprzewodowe łącza dzierżawione (A40 i A4S) zwykłej lub specjalnej jakości
Wymagania przyłączeniowe dla interfejsu urządzeń końcowych
ETSI
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Sekretariat ETSI
TBR 17 – styczeń 1997 r.
(oprócz przedmowy)

Dodatkowe informacje

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych jest organem uznanym zgodnie z dyrektywą Rady 83/189/EWG1.


Zharmonizowana norma określona powyżej została opracowana na podstawie zalecenia wydanego zgodnie z odpowiednim procedurami dyrektywy 83/189/EWG.
Pełny tekst normy zharmonizowanej, do której odniesienie nastąpiło powyżej można otrzymać od:


Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych,


Komisja Europejska,


650, Route des Lucioles,


DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)


F-06921 Sophia Antipolis Cedex.


Rue de la Loi / Wetstraat 200

B-1049 Bruksela
1 Dz.U. nr L 128 z 23.5.1991, str. 1.

2 Dz.U. nr L 220 z 31.8.1993, str. 1.

1 Dz.U. nr L 77 z 26.3.1973, str. 29.

2 Dz.U. nr L 139 z 23.5.1989, str. 19.

1 Dz.U. nr L 109 z 26.4.1983, str. 8.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 22.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna