Z działalnośCIPobieranie 126.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar126.12 Kb.SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI

KOMITETU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI PAN


W 2007 ROKU

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NAUKOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W 2007 R.

       I. Skład Komitetu

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi został wybrany na kadencję 2007 – 2010 w roku 2007.

Pełna lista członków Komitetu przedstawia się następująco:


1. Dr hab. Barbara BĄK-RADWANEK

2. Prof.dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE

3. Dr hab. Jan BROMOWICZ, prof. AGH

4. Dr hab. inż. Piotr CZAJA, prof. AGH

5. Prof. dr hab. inż. Wacław DZIURZYŃSKI

6. Dr inż. Lidia GAWLIK

7. Dr hab. inż. Zbigniew KASZTELEWICZ

8. Dr hab. inż. Waldemar KORZENIOWSKI

9. Prof. dr hab. inż. Wiesław KOZIOŁ

10. Mgr inż. Zdzisław KULCZYCKI

11. Dr hab. inż. Jerzy MALEWSKI, prof. PWr

12. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI

13. Doc. dr hab. Jerzy NAWROCKI

14. Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ

15. Prof. dr hab. inż. Roman NEY, czł. Rzecz. PAN

16. Prof. dr hab. inż. Andrzej PAULO

17. Prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI

18. Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ

19. Prof. dr hab. inż. Stanisław RYCHLICKI

20. Dr hab. Andrzej SOLECKI, prof. UWr

21. Prof. dr hab. inż. Stanisław STRYCZEK

22. Doc. dr hab. inż. Wojciech SUWAŁA

23. Dr hab. Lesław TEPER, prof. UŚl

24. Prof. dr hab. inż. Wacław TRUTWIN, czł. Rzecz. PAN

25. Dr hab. inż. Kazimierz TRYBALSKI, prof. AGH

26. Doc. dr hab. inż. Marian TUREK

27. Prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN
W skład Komitetu wchodzi 27 członków, w tym 2 członków rzeczywistych PAN ( prof. Roman Ney i prof. Wacław Trutwin)

Członkowie Komitetu reprezentują: • instytuty PAN – 7 osób (W. Dziurzyński, L. Gawlik, E. Mokrzycki, R. Ney, M. Nieć, W. Suwała, W. Trutwin)

 • uczelnie – 16 osób (W. Blaschke, J. Bromowicz, P. Czaja, Z. Kasztelewicz, W. Korzeniowski, W. Kozioł, J. Malewski, A. Paulo, A. Piestrzyński, K. Probierz, S. Rychlicki, A. Solecki, S. Stryczek, L. Tepper, K. Trybalski, R. Uberman)

 • instytuty resortowe –3 osoby(B. Bąk-Radwanek, J. Nawrocki, M. Turek)

 • przemysł –1 osoba (Z. Kulczycki)


Prezydium Komitetu:

Przewodniczący: – prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ

Honorowy przewodniczący: – prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN Roman NEY

Zastępcy przewodniczącego:

– dr hab. inż. Barbara BĄK-RADWANEK

– prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI

Członkowie:

– prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE

– mgr inż. Zdzisław KULCZYCKI

– prof. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN


II. Działalność organizacyjna
II.1. Zebrania plenarne
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia planarne Komitetu:


 1. W dniu 27.06.2007 r. (posiedzenie z referatem)

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Wydziału VII PAN Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych – prof. dr hab. Bogdana Neya

  2. Wręczenie nominacji na członków KZGSM PAN na kadencję 2007 – 2010.

  3. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziału VII PAN na temat aktualnych zagadnień związanych z działalnością komitetów naukowych PAN

  4. Wybór Przewodniczącego Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN na kadencję 2007 – 2010

  5. Wybór członków Komitetu spośród kandydatów: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr hab. Barbara Bąk-Radwanek, prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, doc. dr hab. inż. Radowsław Tarkowski, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów, a uwzględnienie ich spowoduje przekroczenie 80% miejsc w Komitecie.

  6. Wybory uzupełniające skład Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (20%) składu Komitetu) o 5 specjalistów do iczby 25 członków wybieranych.

  7. Wybór członków prezydium (wiceprzewodniczący, sekretarz, członkowie) Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN na kadencję 2007 – 2010.

  8. Referat Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego – mgr inż. Zdzisława Kulczyckiego na temat „Prawne uwarunkowania wydobywania kopalin i ochrona środowiska”

  9. Dyskusja nad wygłoszonym referatem

  10. Informacja dotycząca ramowego planu pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN na lata 2007 – 2010.

  11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 1. W dniu 8.11.2007 r. (posiedzenie z referatem)

Program posiedzenia:

  1. Dyskusja na temat ramowego planu pracy Komitetu

  2. Referat prof. dr hab. inż. Marka Niecia na temat „Omówienie Międzynarodowych Klasyfikacji Zasobów i możliwości ich stosowania w Polsce”

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioskiII.2. Posiedzenia Prezydium Komitetu

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Prezydium Komitetu ZGSM PAN:
 1. W dniu 7.03.2007 r.:

Program posiedzenia:

 1. Przywitanie

 2. Omówienie wyborów do Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

 3. Wolne wnioski.

Omówiono:

 • ogólne postanowienia wynikające z Regulaminu wyboru członków komitetów naukowych PAN,

 • tryb wyboru członków komitetów naukowych,

 • tryb ustalania listy wyborców i listy kandydatów na członków komitetu naukowego,

 • listę instytucji naukowych, do których mają zostać wysłane pisma o podanie kandydatów na członków Komitetu ZGSM w kadencji 2007 – 2010.II.3. Struktura Komitetu; Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów

Komitet nie posiada komisji, sekcji, zespołów.III. Działalność naukowa
III.1. Konferencje i działalność upowszechnieniowa
III.1.1.1. Konferencje naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez Komitet
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią był współorganizatorem 2 konferencji, organizowanych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN::


 1. XXI Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. „Rynki paliw i energii”

 • liczba uczestników ogółem 229

 • w tym z zagranicy 1

 • liczba referatów 34

 • liczba komunikatów 0

 • liczba posterów 17

 • język konferencji: polski

 • koszt ogółem 198 247 zł

 • w tym poniesiony przez Komitet. 12 000 zł
 1. XVII Konferencja z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

 • liczba uczestników ogółem 114

 • w tym z zagranicy 5

 • liczba referatów 24

 • liczba komunikatów 0

 • liczba posterów 0

 • język konferencji: polski

koszt ogółem 71 018,48 zł

 • w tym poniesiony przez Komitet. 8 000,00 zł

ad 1) Materiały konferencyjne zostały wydane w czasopiśmie Polityka Energetyczna T.10 z. spec.2


Wykaz opublikowanych artykułów:


 1. Malko Jacek

Tendencje w wytwarzaniu energii elektrycznej - rola węgla

2. Chmielniak Tadeusz

Nowe technologie wykorzystania pierwotnych stałych nośników energii


 1. Skoczkowski Tadeusz

Instrumenty wspierające rozwój nowoczesnych technologii energetycznych

 1. Kamrat Waldemar, Augusiak Andrzej, Jaskólski Marcin

Mechanizmy wspierania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł

odnawialnych 1. Maciejewski Zygmunt

Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2012 r.·

 1. Marzec Anna

Globalne wyzwanie - jak chronić klimat i osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne?

 1. Chwaszczewski Stefan, Kilim Stanisław, Mądry Magdalena

Wykorzystanie toru w energetyce jądrowej

 1. Rychlicki Stanisław, Siemek Jakub

Kierunki dostaw gazu do Europy – stan aktualny i tendencje przyszłościowe

 1. Kosowski Piotr, Stopa Jerzy, Rychlicki Stanisław

Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu bezpieczeństwa

energetycznego i rynku gazowego 1. Kasztelewicz Zbigniew , Kozioł Kazimierz

Możliwości wydobywcze branży węgla brunatnego w Polsce po 2025 roku

 1. Stefanowicz A. Jan

Regulacje prawa geologicznego i górniczego a efektywność wykorzystania zasobów

złóż kopalin 1. Hycnar J. Jan

Aspekty ekologiczne procesu zgazowania paliw

13. Dreszer Krzysztof, Więcław-Solny Lucyna

Produkcja paliw silnikowych z węgla poprzez zgazowanie i syntezę Fischera-Tropscha


 1. Stopa Jerzy, Wojnarowski Paweł, Rychlicki Stanisław, Kosowski Piotr

Prognoza wpływu podziemnego magazynowania dwutlenku węgla na koszty

wytwarzania energii elektrycznej 1. Krowiak Andrzej, Stańczyk Krzysztof, Bieniecki Marek

Korzyści ekonomiczne z handlu uprawnieniami do emisji CO2 przy spalaniu w

energetyce zawodowej mieszanek węgla z komponentami organicznymi 1. Sowiński Janusz

Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych

 1. Kudełko Mariusz

Cele i zadania projektu NEEDS dotyczącego metodyki szacowania pełnych kosztów i

korzyści polityki energetycznej 1. Kamiński Jacek

Liberalizacja rynku energii elektrycznej a zużycie węgla w sektorze

elektroenergetycznym – ujęcie modelowe 1. Łyp Jacek

Prognozy krótkoterminowe obciążeń małych odbiorców energii elektrycznej

 1. Popławski Tomasz, Dąsal Kazimierz

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną metodą rozkładu

kanonicznego 1. Nikodem Waldemar

Zgazowanie odpadów komunalnych

 1. Płatek Witold

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w

Polsce


 1. Wasilewski Ryszard, Stelmach Sławomir, Sobolewski Aleksander, Zuwała

Jarosław

Propozycje w zakresie bilansowania energii odnawialnej z wykorzystaniem stałych

paliw wtórnych


 1. Mirowski Tomasz

Koncepcja rachunku kosztów docelowych produkcji biomasy na cele energetyczne

 1. Zaporowski Bolesław

Analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze

zgazowaniem węgla 1. Zaporowski Bolesław, Szczerbowski Radosław, Wróblewski Robert

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej elektrociepłowni małej mocy

opalanej biomasą 1. Sobolewski Aleksander, Wasilewski Ryszard, Stelmach Sławomir

Wykorzystanie stałych paliw wtórnych w energetyce

 1. Plewa Franciszek, Popczyk Marcin, Mysłek Zdzisław

Rodzaje produktów wytwarzanych w energetyce zawodowej i możliwości ich

wykorzystania w podziemnych technologiach górniczych 1. Plewa Franciszek, Pierzyna Piotr, Piontek Piotr

Wpływ rodzaju odpadów energetycznych na właściwości mechaniczne mieszanin

kompozytowych stosowanych w różnych środowiskach górnictwa podziemnego 1. Giemza Henryk, Gruszka Grzegorz, Hycnar J. Jan, Józefiak Tomasz Kiermaszek

Krystyna

Optymalizacja zagospodarowania sedymentu węglowego - technologia brykietowania

sedymentu


 1. Miśka Krzysztof, Huzarewicz Tomasz, Włodarczyk Krystyna

Paliwa dla energetyki w obecnej i przyszłej ofercie Kompanii Węglowej SA.

 1. Zuzelski Jarosław, Kurczabiński Leon

Nowa jakość rynków węgla kamiennego

 1. Paszcza Henryk, Białas Magdalena, Zębala Joanna

Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w krajach UE w świetle

Komunikatu Komisji Europejskiej: "Stosowanie Rozporządzenia Rady (WE) nr

1407/2002"


 1. Gawlik Lidia

Koszty stałe i zmienne pozyskania węgla kamiennego jako element zarządzania

produkcją 1. Grudziński Zbigniew, Blaschke Stanisław, Lorenz Urszula

Formuły indeksacyjne dla cen węgla brunatnego

 1. Lorenz Urszula, Grudziński Zbigniew

Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego

37. Gatnar Kazimierz

Układy energetyczne wykorzystujące metan z odmetanowania kopalń JSW SA jako

element lokalnego rynku energii 1. Kutkowski Jan, Lubryka Mieczysław, Zaniewski Krzysztof

Aspekty determinujące poszukiwanie możliwości utrzymania wydobycia węgla

koksowego w kontekście zczerpywania się złóż w rejonie miasta Jastrzębie 1. Rusak Helena

Model macierzowy energetyki lokalnej w zrównoważonym rozwoju obszarów

cennych przyrodniczo 1. Sobczyk Wiktoria

Plonowanie wierzby wiciowej – w świetle badań

 1. Świtała Franciszek

Stan ekosystemu zlewni rzeki Huczwy a możliwości energetycznego jej

wykorzystania 1. Szurlej Adam

Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE

 1. Kwiatkiewicz Piotr

Azerbejdżan: polityczne i ekonomiczne uwarunkowania eksportu ropy i gazu

 1. Klojzy-Karczmarczyk Beata, Mazurek Janusz

Zanieczyszczenie gleby związkami rtęci w zasięgu oddziaływania konwencjonalnej

elektrowni na paliwo węglowe 1. Olkuski Tadeusz

Porównanie zawartości rtęci w węglach polskich i amerykańskich·

 1. Kucharska Anetta

Przegląd systemów zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed wyciekami

olejów elektroizolacyjnych z transformato-rów w kontekście wymogów prawnych 1. Blaschke Wiesław, Tarnawska Katarzyna

Wpływ dokładności wzbogacania w zakładach przeróbczych na wyniki ekonomiczne

kopalń węgla kamiennego 1. Chroszcz Henryk

Wpływ realizacji rządowego programu restrukturyzacji górnic-twa węgla kamiennego

w latach 2004-2006 na zmiany wielkości zasobów operatywnych (wg stanu na

31.12.2005 r.)


 1. Jureczka Janusz, Galos Krzyszof

Niektóre aspekty ponownego zagospodarowania wybranych złóż zlikwidowanych

kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 1. Ney Roman

W sprawie polityki energetycznej Unii Europejskiej

 1. Ozga-Blaschke Urszula

Rozwój światowego rynku węgla koksowego

 1. Zapart Lesław, Ściążko Marek, Dreszer Krzysztof

Szacowanie kosztów inwestycji przyszłościowych technologii konwersji węgla

ad2) Materiały konferencyjne zostały wydane w serii „Sympozja i Konferencje” nr 71 Instytutu GSMiE PAN


Wykaz opublikowanych artykułów:

 1. C. Bachowski, J. Kudełko, H. Wirth

Czy są szanse na ponowną eksploatację złóż rud miedzi w niecce północnosudeckiej?

 1. J. Dulewski, A. Sowa

Ochrona zasobów złóż kopalin w Polsce – teoria i praktyka

 1. K. Galos

Ocena gospodarczego znaczenia krajowych i importowanych iłów biało wypalających się

do produkcji płytek gres porcellanato w świetle ich charakterystyki jakościowej 1. K. Galos, M. Nieć, J. Kamyk

Waloryzacja bazy zasobowej piasków szklarskich w Polsce

 1. W. Glapa, C. Sroga

Aktualny stan rynku naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych w

województwie dolnośląskim 1. A. Horakova

Monitoring wpływu wydobycia i  przeróbki kopalin mineralnych na środowisko w

Republice Czeskiej 1. A. Jamróz

Działalność marketingowa w koncernach naftowych

 1. J. Jureczka, K. Galos, W. Krieger J. Szlugaj

Ranking złóż węgla kamiennego kopalń zlikwidowanych w procesie restrukturyzacji

górnictwa po 1989 r. w aspekcie możliwości ich ponownego zagospodarowania 1. W. Kaczmarek, R. Rożek

Pierwiastki towarzyszące w złożu polimetalicznych rud miedzi na monoklinie

przedsudeckiej 1. M. Krzak

Możliwości wykorzystania metody mieszanek (diety) w gospodarowaniu surowcami

mineralnymi i złożami kopalin 1. E. Lewicka, P. Wyszomirski, J. Żukrowski

Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic

 1. M. Nieć

Złoża siarki rodzimej w Polsce – szanse wykorzystania i ochrony zasobów

 1. K. Pera

O dwoistości rozumienia metody NPV w ocenie efektywności proekologicznych

projektów inwestycyjnych 1. Radwanek-Bąk

Kierunki i bariery ochrony zasobów kopalin

 1. T. Ratajczak, J. Fijał, J. Mucha, T. Bajda, G. Rzepa

Rudy darniowe jako sorbenty mineralne a zakres ich badań fizykochemicznych i

geologiczno-złożowych 1. G. Rud’ko. W. Łowyniukow, I. Pyżuk

Zadania Państwowej Komisji do spraw Zasobów Ukrainy w zakresie obliczania zasobów

kopalin użytecznych i ich oceny geologiczno-ekonomicznej 1. R. Sałaciński, Z. Puff

Możliwości wykorzystania kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych w technologii ceramiki specjalnej

 1. P. Saługa

Projekt polskiego kodeksu wyceny złóż kopalin

 1. E. Sermet, J. Górecki

Waloryzacja i ocena geologiczno-górniczej atrakcyjności złóż kopalin skalnych

 1. T. Smakowski

Możliwości i bariery rozwoju podaży kruszyw łamanych w Polsce

 1. M. Socha

Możliwości zagospodarowania zasobów złóż wód termalnych w Niecce Podhalańskiej

 1. J.A. Stefanowicz, R. Sałaciński

Prawo do informacji geologicznej wytworzonej przed 2002 r.

 1. K. Szamałek

Kopaliny i surowce mineralne w świetle teorii zasobów naturalnych

 1. P. Wyszomirski, M. Muszyński, W. Zawrzykraj

Kopalina ilasta ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i jej przydatność przemysłowa

 1. M. Zhykalyak

Uwarunkowania prawne wprowadzenia opłat za użytkowanie zasobów kopalin na

Ukrainie
III.1.1.2. Konferencje naukowe organizowane pod patronatem Komitetu


W okresie sprawozdawczym nie odbyły się konferencje organizowane pod patronatem

KomitetuIII.1.2. Inicjatywy Komitetu w działalności upowszechnieniowej i promującej naukę

W okresie sprawozdawczym Komitet nie brał udziału w festiwalach naukiIII.1.3. Inicjatywy Komitetu w np. ocen stanu rozwoju uprawianych dyscyplin ...
W okresie sprawozdawczym Komitet nie podejmował takich inicjatyw.


III.2. Działalność ekspercka, opinie konsultacje
III.2.1. Ekspertyzy

W okresie sprawozdawczym Komitet nie przewidywał wykonania ekspertyz.III.2.2. Opinie i konsultacje

Nie wykonywano
III.3. Działalność wydawnicza

Wyszczegól-nienie

Tytuł

Nakład
egz.

Koszt wydania, zł

całkowity

dofinansowanie

Serie wydawnicze

XVII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi; Seria Sympozja i Konferencje nr 71. Wyd. IGSMiE PAN

ark wyd. 25,92150

9 678,50 zł

8000 zł

Półrocznik

Polityka Energetyczna t.10 zeszyt specjalny 2 – publikacja referatów XXI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej na temat „ Paliwa dla energetyki – rynki i technologie”

ark. wyd. 62,47320

20 449,2 zł

12 000 zł

Kwartalnik

Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23 z. 1, 2 ,3, 4 + 4 zeszyty specjalne

ark. wyd. 172,652 160

102 062,72 zł

0

Razem
2 630

132 190,42 zł

20 000 zł

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN wspólnie z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi wydają kwartalnik „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”.


Treść poszczególnych zeszytów wydanych w 2007 roku jest następująca:


TOM 23

Zeszyt 1
P. Wyszomirski, M. Muszyński: Charakterystyka minearlogiczno-surowcowa przerostów i wtrąceń w czerwonych kopalinach ilastych triasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
R. Morga: Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek
J. Pyssa, G.M. Rokita: Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi
R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych węgla kamiennego
T. Franik: Analiza produktywności branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce z wykorzystaniem funkcji produkcji
P. Bąk: Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 1: Źródła kapitału własnego
M. Klank: Programowanie efektywnej strategii zarządzania wydobyciem węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej
E. Brzychczy: Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część4. Procedura optymalizacji
R. Tarkowski, J. Stopa: Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla
A. Haładus, J. Kania, R. Kulma: Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
D. Zbroński, A. Górecka-Zbrońska: Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część I: Wydajność młyna
nakład 270 egz.

ark. wyd. 14,85

cena: 15 zł

koszt wydania: 13 697,11 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt 2
E. Lewicka: Kobalt – wyjątkowy metal wielu zastosowań

K. Przewłocki, K. Ślizowski: Występowanie jodu w środowisku naturalnym


M. Klank: Perspektywy wykorzystania węgla w Polsce w aspekcie czystych technologii węglowych
R. Uberman, R. Uberman: Metody wyceny wartości złóż antropogenicznych
A. Rozwadowski: Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizy
D. Zbroński, A. Górecka-Zbrońska: Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część II: Skład ziarnowy produktu mielenia
A. Haładus, R. Kulma, T. Burchard: Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak: Emisja CO2 w Polsce w 2004 roku w aspekcie podziemnego składowania
P. Bąk: Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 2: Źródła kapitału obcego
R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Zasady tworzenia baz danych na potrzeby symulacji stochastycznej kosztów produkcji w polach ścianowych
E. Brzychczy: Metoda modelowani i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 5: Przykład zastosowania opracowanej metody w wybranej kopalni
nakład 270 egz.

ark. wyd. 13,20

cena: 15 zł

koszt wydania: 11 936,63 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt 3
E. Lewicka, Z. Ociepa, P. Wyszomirski: Możliwości wzbogacania kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic koło Nysy w świetle dotychczasowych badań
J. Kaleta, D. Papciak, A. Puszkarewicz: Klinoptylolity i diatomity w aspekcie przydatności w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków

T. Franik: Próba optymalizacji nakładów czynników produkcji w górnictwie węgla kamiennego z wykorzystaniem programowania nieliniowego


P. Bąk: Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
J. Kudełko: Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju przedsiębiorstwa górniczego
E. Brzychczy: O możliowściach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych
R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny, J. Jasiewicz: Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego
D. Fuksa: Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowywaniu optymalnych planów produkcji kopalń
R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak: Oddziaływanie CO2 na skały zbiornikowe w celu określenia ich przydatności dla geologicznego unieszkodliwiania dwutlenku węgla
K. Wojtuszewska: Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce
nakład 270 egz.

ark. wyd. 12,50

cena: 15 zł

koszt wydania: 11 234,75 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt 4
J. Jasiewicz, S. Głodzik, R. Magda, T. Woźny: Anachronism of the obligatory copper ores recoverability criteria in Pre-Sudetian Monoclyne consodered in aspect of high metal prices
J. Mačala, I. Pandovà: Natural zeolite-clinoptilolite – raw material serviceable in the reduction of toxical components at combustion engines noxious gases
V. Cablik: Characterization and applications of red mud from bauxite processing
B. Skorupska, D. Saramak, T. Tumidajski, A. Wieniewski: The influence of concentrate’s quality on the economic efficiency of multi-plant mining and metallurgical company
R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny, J. Jasiewicz: Principles of data bases creation for stochstic simulation of driving costs of roadways in hard coal mines
J. Jasiewicz, R. Magda, S. Głodzik, T. Woźny: Pronciples of an integrated information system for the management of the company’s resources (means of production) in the mining sector
J. Jasiewicz, R. Magda, E. Brzychczy, S. Głodzik, T. Woźny: Resource management in the coal mining sector using integrated information systems
T. Franik: Depreciation of fixed assets and efficiency of investment and operation of a mining plant
E. Pilecka: Statistical analysis of the relationbetween locations of high energy epicenter tremors and lineaments in areas of the Upper Silesian Basin
B. Uliasz-Misiak: Polish hydrocarbon deposits usable for underground CO2 storage
A.Uliasz-Bocheńczyk: Waste used for CO2 bonding via mineral carbonation
A. Marecka: Sorption and diffusion investigations of gases on coals in the aspect of carbon dioxide sequestration and methane recovery
A. Krzyżanowski, M. Żyła: Characteristics of water, methanol and benzene vaporus sorption properties of selected metamorphic types of hard coal
J. Kulczycka, R. Lisowski: Finacial charges of enterprises in the mining sector
nakład 270 egz.

ark. wyd. 15,00

cena: 15 zł

koszt wydania: 13 354,23 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN
TOM 23

Zeszyt specjalny 1
A. Banaszak, A. Garlicki, A. Markiewicz: Budowa geologiczna złoża najstarszej soli kamiennej Kazimierzów w OG Sieroszowice I (kopalnia Polkowice-Sieroszowice)
G. Kortas, A. Maj: Zaciskanie wyrobisk w złożu soli Sieroszowice, modelowanie i geomechaniczna interpretacja pomiarów
A.Markiewicz: Naskórkowa struktura południowej części monokliny przedsudeckiej a zagospodarowanie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1)
S. Burliga: Struktura wewnętrzna pokładowego złoża soli w obszarze Sieroszowic – przesłanki mezo– i mikrostrukturalne
P. Wilkosz: Porwaki anhydrytów cechsztyńskich w czapie anhydrytowo-gipsowo-iłowej, wysad solny Mogilno – pierwsze wyniki
A. Kunstman, J. Lepiarz, K. Poborska-Młynarska, K. Urbańczyk: Wstępne koncepcje likwidacji Kopalni Soli Kłodawa: Likwidacja poprzez planowe zatopienie kopalni. Wstępna analiza możliwości wykorzystania wyrobisk kopalni do składowania odpadów
H. Tomassi-Morawiec, G. Czapowski, O. Bornemann, M. Schramm. J. Tadych, G. Misiek, P. Kolonko, S. Janiow: Wzorcowe profile bromowe utworów solnych cechsztynu Polski: sole cyklu PZ2 (Z2) w Kopalni Soli Kłodawa
T. Toboła.L. Natkaniec-Nowak, Am Szybist, G. Misiek, S. Janiów: Sole niebieskie w kopalni Kłodawa
J. Bieniasz, W. Wojnar: Zarys historii pomiarów i wybrane wyniki obserwacji zjawiska konwergencji wyrobisk w pokładowych złożach soli
K. Cynar, T. Toboła: Rola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju kopalń soli Bochnia i Wieliczka
J. Wiewiórka, J. Charkot, K. Dudek. M. Gonera: Nowe dane do budowy geologicznej złoża i historii górnictwa w Kopalni Soli Bochnia
S. Vovnyuk, V. Kovalevych: Ocena chemizmu dawnej wody morskiej za pomocą badań inkluzji cieklych w halicie – zarys problematyki
K. Bukowski, W. Mastej. J. Kępiński: Badania laboratoryjne nad sedymentacją redeponowanych osadów mułowo-solnych na stożku podmorskim
Komunikaty

Wydarzenia i opinie

Raporty przemysłowe
nakład 270 egz.

ark. wyd. 24,3

cena: 15 zł

koszt wydania: 18 999,90 z

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt specjalny 2
B. Barchański, J. Wacławski: Techniczno-ekonomiczna ocena możliwości wykonania geotechnicznej bariery hydroizolacyjnej w rejonie zamkniętego składowiska odpadów
P. Bąk: Sekurytyzacja aktywów na polskim rynku kapitałowym z uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego
E. Brzychczy, M. Kęsek: Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych
S. Cierpisz, K. Kalinowski, R. Kaula, J. Pielot: Zagadnienia optymalizacji produkcji grupy zakładów wzbogacania węgla
K. Czopek: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
S. Duży: Elementy zarządzania jakością w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego
T. Franik: Udział pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w kształceniu kadr dla potrzeb przemysłu wydobywczego
D. Fuksa: Metoda analizy wpływu skorelowanych wahań losowych zapotrzebowania na efektywność kopalń węgla kamiennego

J. Jasiewicz, S. Głodzik, R. Magda, T. Woźny: Wybrane aspekty racjonalnego wybierania złoża w LGOM


M. Jaszczuk, J. Kania: Uwzględnienie czynnika czasu w analizie efektywności wybierania pokładów węgla systemem ścianowym
L. Jurdziak, J. Wiktorowicz: Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego
A. Karbownik, K. Wodarski: Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie w górnictwie węgla kamiennego
M. Kęsek, E. Brzychczy: Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowych
A. Kijewska, H. Przybyła: Elementy kreujące poziom wykształcenia absolwenta uczelni technicznej
B. Kowal: Integracja celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego w ramach koncepcji zrównoważonej karty wyników
R. Magda: 85 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w służbie polskiego górnictwa
T. Pindór: Rynki międzynarodowe czynnikiem rozwoju globalnego sektora węglowego
P. Saługa: Wycena złoża – kluczowy element efektywnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w górnictwie
M. Sierpińska, A. Kustra: Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego
R. Snopkowski: Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych
I. Soliński, J. Jesionek, M. Solińska, B. Soliński, B. Tora: Efekty ekologiczne współspalania biomasy z węglem
M. Sukiennik: Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego
M. Ślósarz: Systemy e-learningowe w szkoleniu kadry kierowniczej na przykładzie Symulacji Biznesowej Marketplace
A. Utrata: Metoda operacyjnego sterowania antycypacyjnego procesami realizowanymi w ramach procesu wydobywczo-przeróbczego
A. Utrata, B. Jabłońska-Firek, I. Łuczak: Prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modelowania stochastycznego

H. Wirth: Alternatywne ujęcie ryzyka w metodzie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych (NPV lub MNPV)


nakład 270 egz.

ark. wyd. 29,0

cena: 15 zł

koszt wydania: 10 999,80 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt specjalny 3
M.R. Bałys, B. Buczek: Rozkład mieszaniny metan-azot na klinoptilolicie oraz jego wykorzystanie w różnych dziedzinach życia
P. Baran, S. Holda, J. Macuda, A. Nodzeński, L. Zawisza: Badania zawartości metanu w węglach brunatnych
B. Buczek, E. Wolak: Ocena przydatności adsorbentów z prekursorów węglowych dla układu magazynowania energii
G. Ceglarska-Stefańska, Z. Majewska, S. Majewski, J. Ziętek, K. Czerw: Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnych.
G. Ceglarska-Stefańska, A, Nodzeński, S. Hołda: Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2
F. Czechowski, A. Marzec, S. Czajkowska: Tworzenie się wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania węgla kopalnego tlenem z powietrza
L. Czepirski: Porowate materiały węglowe w układach magazynowania energii
C. Czosnek: Materiały węglowe modyfikowane nanokrystalicznym węglikiem krzemu SiC
K. Dreszer, L. Więcław-Solny: Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych
L. Gawlik, E. Mokrzycki, R. Ney: Możliwości poprawy akceptowalności węgla jako nośnika energii
T. Grzybek: Możliwości zastosowania modyfikowanych materiałów węglowych w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów dolotowych ze źródeł stacjonarnych
T. Grzybek, J. Klinik, B. Samojeden: Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem
L. Jestin: Udział scentralizowanego sektora energetycznego w planowaniu długoterminowej wizji energetycznej dla Polski
K. Kreiner. M. Żyła, P. Baran: Zmiany właściwości węgli kamiennych w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza i azotu

A. Krzyżanowski, K. Zarębska: Sorpcja par cieczy apolarnych na węglu kamiennym o różnym składzie petrograficzny


A. Marcewicz-Kuba, D. Olszewska: Niskoemisyjne spalanie węgla kamiennego z zastosowaniem katalizatorów DESONOX
M. Miszczak, W. Świderski, D. Szabra, Z. Pierechod: Badanie wybranych, termicznych charakterystyk węglowych modeli dysz hybrydowych pocisków rakietowych na paliwo stałe
D. Olszewska, A. Marcewicz-Kuba: Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych
E. Szlęk: Rozwój i strategia Koksowni Przyjaźń na tle światowych trendów w koksownictwie
M. Ściążko: Nowe szanse technologii węglowych
E. Vogt, B. Buczek: Rola i znaczenie pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w kopalniach węgla kamiennego
K. Zarębska, K. Pernak-Miśko: Zgazowanie węgla – perspektywa dla gospodarki wodorowej
M. Żyła, K. Kreiner: Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowych
nakład 270 egz.

ark. wyd. 25,0

cena: 15 zł

koszt wydania: 8 569,80 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

TOM 23


Zeszyt specjalny 4
A. Białas: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w aspekcie potrzeb sektora górnictwa węgla kamiennego
W. Boroń, W. Mironowicz: Doświadczenia i perspektywy rozwoju systemów monitorowania i wizualizacji procesu technologicznego zakładów górniczych w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa pracy
P. Bugla. M. Lubryka, P. Stroka, J. Śliwiński: System kontroli parametrów bezpieczeństwa i procesów technologicznych w Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”
Z. Choma, K. Grabowski: Elektroniczne Miejsce Pracy jako nowoczesne narzędzie dostępu do informacji w przedsiębiorstwie
P. Czaplicki, J. Czyż, R. Pustelnik: Informatyczne wspomaganie procesu zarządzania eksploatacją złoża węgla brunatnego w warunkach KWB „Konin”
P. Gospodarczyk, K. Kotwica, P. Kulinowski: Doświadczenia i perspektywy rozwoju komputerowego systemu doboru wyposażenia kompleksu ścianowego na przykładzie kopalń JSW SA
R. Hejmanowski: Rozwiązania informatyczne w ochronie terenów górniczych – ich rola i szanse wdrożenia
L. Jurdziak, W. Kawalec: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do optymalizacji funkcjonowania kopalni odkrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu taśmowego
J. Kicki, R. Tadeusiewicz: Informatyka w górnictwie i nie tylko – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Z. Koszowski, J. Horodecki: Nowe produkty oraz formy usług informatycznych oferowane przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA w Katowicach
W. Kraus, A. Sadło: Zastosowanie rozwiązań gospodarki elektronicznej w branży górnictwa węgla kamiennego
A. Krawczyk: Wykorzystanie języków znacznikowych w górnictwie
M. Krzemień, J. Syrkiewicz: Nowa generacja Kompleksu Zatrudnieniowo-Płacowego – SZYK/KZP
J. Kubiak, L.Sikora, R. Jedlecki, G. Pasternak, L. Rybałko, A. Wabik: Aplikacja wspomagająca miesięczne odbiory robót górniczych (ORG G) w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
P. Kulinowski: Informatyczne wspomaganie procesu projektowania przenośników taśmowych

M. Marzec, A. Stankiewicz, Z. Porębski: Praktyczne doświadczenia w zakresie wykorzystania programów Cad do harmonogramowania produkcji w Zakładach Górniczych „Rudna”


K. Miśkiewicz, A. Wojaczek: Integracja dyspozytorskich systemów łączności we współczesnej kopalni
M. Nosal: Istotne determinanty harmonizacji strategii IT ze strategią biznesową przedsiębiorstwa
K. Probierz. M. Marcisz: Nowe szanse i możliwości wykorzystania programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych – ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni
W. Rasała, A. Pukocz: Zamówienia internetowe w Katowickim Holdingu Węglowym SA. z zastosowaniem podpisu elektronicznego
F. Rosiek, M. Sikora, J. Urbański, J. Wach: Praktyczne doświadczenia w zakresie wykorzystania generowanego komputerowo schematu potencjalnego do analizy bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej zakładu górniczego

J. Sałacki: Model informatyczny wspomagania sterowania wielkością i lokalizacją furty eksploatacyjnej w eksploatacji złoża rud miedzi na przykładzie kopalń KGHM Polska Miedź SA


Z. Słota, K. Słota: Edukacyjne i naukowe aspekty pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000 w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu wentylacji i klimatyzacji kopalń
A. Stopkowicz, J. Kicki, A. Dyczko: Niektóre aspekty zarządzania złożem na przykładzie złoża rud miedzi
J. Suchan, R. Rożek: Doświadczenia w zastosowaniu analizatorów rentgenowskich niskiej mocy w świetle budowy zintegrowanego systemu zarządzania złożem w KGHM Polska Miedź SA
Z. Szymański: Nowoczesne metody sterowania transportem urobku w podziemnych zakładach górniczych
P. Śliwiński, T. Jankowski: Optymalizacja procedur ewidencji danych w Działach Maszyn Dołowych KGHM Polska Miedź SA
A. Tomala, M. Brzozowska: Komputerowe wspomaganie rachunkowości organizacji wielozakładowej – SZYK/KFK
A. Wardas, W. Piasecki, A. Mokry: Doświadczenia ruchowe w zakresie wizualizacji i tworzenia map prognozowanych wpływów eksploatacji na powierzchnię terenu w KWK „Jankowice”
T. Winkler, J. Jaszczyk, D. Michalak, J. Tokarczyk: Zastosowanie komputerowych metod modelowania, symulacji i wizualizacji w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych
P. Wojtas, J. Wojciechowski, T. Wałach. D. Cala: Rozwiązania informatyczne w systemach dyspozytorskich kopalń węgla kamiennego w Polsce
Z. Zabawa: Rozwiązania informatyczne w procesie zarządzania jakością produkcji w Kompanii Węglowej SA
S. Żuk, T. Kaczarewski, T. Żwirski: Dziesięcioletnie doświadczenie w eksploatacji Górniczego Systemu Informatycznego w BOT KWB Turów SA
nakład 270 egz.

ark. wyd. 38,8

cena: 15 zł

koszt wydania: 13 279,50 zł

wydawca: Instytut GSMiE PAN

III.4. Aktywność międzynarodowa

III.4.1. Wybrane przykłady współpracy Komitetu z organizacjami międzynarodowymi

 • wykaz udziału członków Komitetu w pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych


Prof. dr hab. inż. Marek Nieć: członek Ad Hoc Group of Experts on harmonization of Energy Reserves and resources Terminology (AHGE) [w:] Economic Commission for Europe – Committee on Sustainable Development

Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo: członek korespondent: Sociedad Geografica de Lima

Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo: członek Commision de la Protection de la Montagne, [w:] Union Internationale des Associations de Alpinisme

Prof. dr hab. Lesław Tepper: członek grupy roboczej Working Group 1- Global Tectonics and Metallogeny Komisji Commission of Tectonics of Ore Deposits [w:] International Association on the Genesis of Ore Deposits

Dr inż. Lidia Gawlik: członek Committee on Cleaner Fossil Fuel Systems [w:] World Energy Council


III.5. Aktywność krajowa KomitetuIII.5.1. Wybrane przykłady współpracy Komitetu z organami rządowymi i


samorządowymi ...
Małopolski Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Środowiska – interwencje w sprawie gospodarowania złożami kopalin.

III.6. Prowadzenie strony internetowej Komitetu

Komitet posiada stronę internetową jako część strony Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Zakres informacji:


 • skład Komitetu,

 • Prezydium,

 • Zakres działania,

 • Wydawnictwa,

Częstotliwość aktualizacji – rocznie

Język – polski

Domena: http://www.min-pan.krakow.pl/index.php

IV. Koszty działalności Komitetu
Komitet współpracuje z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, korzystając bezpłatnie z pomieszczeń Instytutu.

Kraków, dnia 22.01.2008 r.


Informację przygotowała:Lidia Gawlik, tel. +48 12 632 33 00 w.104©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna