Z o. O. W ostródzie 14-100 ostróDA, ul. Piłsudskiego 21Pobieranie 178.13 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar178.13 Kb.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, UL. PIŁSUDSKIEGO 21

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000129011

Kapitał zakładowy 2.660.600,00 PLN

tel. (89) 6464271, fax (89) 6463985

www.mpec.ostroda.pl , biuro@mpec.ostroda.pl


Nr zamówienia 8/13
S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków zamówienia publicznego(SIWZ)

Dozór obiektu Kotłownia Rejonowa w Ostródzie przy ul. Demokracji 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro zgodnie z art. 39 i następnymi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej PZP lub Ustawą.

................................................................Zatwierdzam

Ostróda , dnia 15 listopad 2013 r.Rozdział I

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, UL. PIŁSUDSKIEGO 21
tel. (89) 6464271, fax (89) 6463985

2. Tryb udzielenia zamówienia.
PRZETARG NIEOGRANICZONY - stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zm. dalej – PZP lub Ustawa).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5

Kod CPV: 79714000-2


1. zakres zamówienia jest ujęty w:

- Szczegółowym zakresie i warunkach zamówienia – załącznik nr 1 do siwz.

- wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz. 1. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

3. Rozliczenie finansowe.

Rozliczenie finansowe za wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie dokonane w sposób określony we wzorze umowy - wzór załącznik nr 3 do siwz.

4. Termin wykonania zamówienia : 01.01.2014r – 31.12.2015r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.


2). Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy, czyli:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Złożą oświadczenie, że:

a) Wykonawca zapoznał się z treścią SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń oraz, że

otrzymał wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

b) w przypadku wyboru oferty podpisze umowę, której wzór załączono do SIWZ w

terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego,

c) nie zachodzi żadna okoliczność powodująca wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy,

d) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

e) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

f) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia

nie spełnia”.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki ogólne i szczegółowe określone w punkcie 7 SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

 3. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy wraz z określeniem sposobu reprezentacji podmiotu, o ile nie wynika to właściwego rejestru lub umowy,

 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (minimum 2), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie- załącznik nr 6,

 5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ

 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje w pełni jej treść–

załącznik nr 5 do SIWZ.

Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania, albo oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.


3. Zmiany w treści SIWZ.

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.(205)

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

3) Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.   1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

   2. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.


4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia p. Jacek Kordalewski tel. 6464271 7.00-15.00,

- w zakresie procedury udzielania zamówienia p. Janusz Mazur tel. 6464271 g. 7.00-15.00.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

10. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. (374)Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 


11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wymagania podstawowe.


1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

częściowych i wariantowych.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty.


1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

d) dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.
2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane.

Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.


12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


 1. Miejsce oraz termin składania ofert -

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ostródzie ul. Piłsudskiego 21; sekretariat

pok. nr 9 ( I piętro) - do dnia 09 grudnia 2013 r. do godziny 9:00.
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym na dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5Nie otwierać przed dniem: 09 grudnia 2013 r. godzina 10:00”

2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.


3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.


5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie ul. Piłsudskiego 21 w pokoju nr 3 (parter) w dniu 09 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00.

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej.


6) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu

ceny.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryteriumMaksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )


100 %

100 punktów2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = • Max (C)

gdzie:


Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".


3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą

 2. jej treść nie odpowiada reści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w popstepowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3;

 8. Jest nieważna na podstaie odrębnych przepisów.

7. Oferta z rażąco niską ceną.


1). Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2). Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.8. Wyjaśnienia treści ofert.


 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste pomyłki pisarskie,

- oczywiste pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania


1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4) Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

5) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w PORTALU UZP.15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 PZP
2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

 1. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

 2. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

 3. jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;


3. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  1. wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  2. określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy

+ okres realizacji zamówienia), 1. określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

 2. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

 3. postanowienie, z którego wynikałoby, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji – załącznik nr 3.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacje ogólne.

 1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP.

2) Środek ochrony prawnej, przysługuje:

    1. Wykonawcom,

    2. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 PZP,

    3. organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 PZP


Rozdział II - Informacje uzupełniające  1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.


2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Aukcja elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Rozdział III - wykaz załączników do swiz.

1. Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres i warunki zamówienia ,


2. Załącznik nr 2 - formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 - wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z

postępowania,


5. Załącznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ,
6. Załącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – szczegółowy zakres i warunki zamówienia


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I WARUNKI ZAMÓWIENIA

NR 8/13 NA DOZÓR OBIEKTU KOTŁOWNI REJONOWEJ

W OSTRÓDZIE PRZY UL. DEMOKRACJI 5   1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie, przy ul. Demokracji 1, wraz z patrolowaniem obiektu i otoczenia.

   2. Termin realizacji zamówienia 01.01.2014r. – 31.12.2015r.

   3. Dozór obiektu prowadzony będzie w formie ochrony fizycznej, świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy.

   4. Wykonawca musi posiadać własną grupę interwencyjną na terenie Ostródy (maksymalny czas dojazdu do dozorowanego obiektu 10 min.).

   5. Ochrona obiektu prowadzona będzie w następujących godzinach:

  • 24 godziny na dobę.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za mienie znajdujące się na terenie dozorowanego obiektu na warunkach określonych we wzorze umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które maja wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

8. Usługa winna być wykonana z najwyższą starannością wymaganą przy świadczeniu usług tego typu oraz zgodnie z przepisami prawa.

9. Do oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ należy dołączyć opis warunków wykonania usługi, uwzględniający wymagania Zamawiającego.


  1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z obiektem.


Załącznik Nr 2 do SIWZ – formularz oferty

.........................................................................

Nazwa i adres oferenta

......................................................

(miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego


pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej


pod Nr ............................. z dnia .........................
REGON .................................................................
telefon ............................... faks .........................
E-mail .................................................................

O F E R T AMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest Dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5

Za realizację przedmiotu zamówienia przez cały okres jego wykonania oferujemy cenę brutto: ..............................................

słownie.................................................................................................................................................zł

w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. zł


Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : …………………………..

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ.

Oferta została złożona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych od nr ................. do

nr........................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)...........................
2)...........................
3)...........................
..…………………………………………………………………………………………………………

( podpis oferenta lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowania oferenta )Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór umowy
- WZÓR -

UMOWA NR .................
Zawarta w dniu……………...2013 r. w Ostródzie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

nr NIP 741-000-37-28 KRS– 0000129011 , Kapitał zakładowy 2.660.600,00 PLN

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1/ Prezesa Zarządu – Jacka Kordalewskiego

a .......................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1/ ................................

2/ ................................

REGON: ………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy zamówienia pn. „Dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5” zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1


 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę dozoru obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 5, zwanego w dalszej części umowy „obiektem”.

 2. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr .......................... i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§2


 1. Wykonawca zobowiązuje się:

  1. wykonywać usługę ochrony mienia z należytą starannością,

  2. stawiać się punktualnie do służby ochrony obiektu,

  3. patrolować w nieregularnych odstępach czasu chroniony obiekt,

  4. prowadzić dziennik ochrony obiektu,

  5. zatrzymywać i niezwłocznie przekazywać Policji osoby usiłujące dokonać kradzieży,

  6. przed przystąpieniem do ochrony sprawdzić stan zabezpieczenia terenu, a na koniec służby rozliczyć się z powierzonego mienia poprzez wpis do dziennika ochrony obiektu,

  7. świadczyć usługę ochrony mienia w godzinach określonych w § 6 umowy,

  8. strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu w okresie ustalonym przepisami prawa.

  9. Wykonawca wydaje klucze do pomieszczeń Kotłowni w dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami urzędowania tylko osobom upoważnionym przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający zobowiązany jest:

  1. potwierdzać w dzienniku ochrony przekazywanie i odbiór obiektu do ochrony w każdy dzień wykonywania usługi,

  2. należycie zabezpieczyć teren przed kradzieżą.

§3


 1. Obiekt powierzony Wykonawcy do strzeżenia winien być należycie zabezpieczony przed kradzieżą i pożarem, przede wszystkim przez właściwe zamknięcie, ogrodzenie, oświetlenie i wyposażenie w sprzęt p. poz.

 2. Klucze do pomieszczeń ze strzeżonym mieniem powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych. W razie zgubienia lub zaginięcia kluczy Zamawiający zobowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamknięcia.

 3. Za kradzież sprzętu komputerowego, pożarowego, biurowego, akt, dokumentów, pieczęci i pozostałego sprzętu biurowego Wykonawca odpowiada, jeżeli po zakończeniu pracy mienie zostało pozostawione w zamkniętych miejscach.

§4

W razie zaistnienia kradzieży w strzeżonym przez Wykonawcę obiekcie, strony obowiązuje następujący tryb postępowania:  1. w przypadku zaistnienia kradzieży w czasie dozoru dozorca obowiązany jest natychmiast powiadomić Policję oraz przedstawiciela Zamawiającego,

  2. fakt popełnienia kradzieży powinien być odnotowany w książce służb przez zgłaszającego kradzież. Adnotacja winna być dokonana niezwłocznie po ujawnieniu kradzieży,

  3. wstępne dochodzenie, w tym inwentaryzacja pokradzieżowa wykonana przez Zamawiającego, powinna być przeprowadzona w obecności lub w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy,

§5


 1. W przypadku powstania szkody Zamawiający dokona jej wyceny i prześle żądanie zapłaty do Wykonawcy. Termin podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania przez Wykonawcę wynosi 20 dni od daty dostarczenia żądania zapłaty.

 2. W przypadku odzyskania skradzionych lub zrabowanych przedmiotów Zamawiający jest zobowiązany je przyjąć. Jeżeli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, Wykonawca jest zwolniony od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Zamawiający zwróci kwotę odszkodowania. Jeżeli Zamawiający odzyska tylko część przedmiotów lub przedmioty w stanie zmienionym/uszkodzonym, Wykonawca pokrywa różnicę wartości tych przedmiotów przed szkodą i po szkodzie.

§6

Ochrona obiektu Zamawiającego prowadzona będzie w następujących godzinach:    • 24 godziny na dobę.

§7

Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ...................... złotych brutto miesięcznie, słownie: ............................................................
§8

 1. Zapłata Wynagrodzenia za wykonywaną usługę odbywać się będzie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za miniony miesiąc do dnia 5 następnego miesiąca.

 2. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług, o numerach identyfikacyjnych:

Zamawiający: 741-000-37-28, Wykonawca: ……………….i są upoważnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

 1. Należność za wykonywaną usługę przekazywana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§9


 1. Umowę zawiera się na czas określony od 1.01.2014r. do 31.12.2015 r.

 2. Umowa może być rozwiązana:

    • przed upływem okresu obowiązywania za zgodą obu stron,

    • bez wypowiedzenia przez Wykonawcę, w przypadku zalegania z płatnościami za wykonywaną usługę przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,

    • bez wypowiedzenia przez Zamawiającego, w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę.

§10


Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
§11

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§13

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCAZałącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 1,

- oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP.

...................................., dnia .....................................

............................................................................

podpis osoby/ ób uprawnionej /ych

do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 5 do SIWZ – oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr 4/10
Oświadczam, że:


 1. Zapoznałem się ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do prawidłowego przygotowania oferty.

 2. Zapoznałem się i akceptuję warunki wykonania zamówienia określone w SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ - wzorze umowy na wykonywanie usługi „Dozór obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie, ul. Demokracji 1”.

 3. Zapoznałem się z obiektem.

........................................

(Podpis i pieczęć wykonawcy)


Miejscowość i data :


Załącznik Nr 6 do SIWZ – doświadczenie zawodowe

Pieczęć wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie wykonania minimum 2 usług o wartości co najmniej 100% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.
L.p.


Opis wykonanych usług

Wartość brutto wykonanych usług*

Data wykonania usług (zgodnie z zawartą umową)


Miejsce wykonania

*kiedy oferent był podwykonawcą należy wpisać literkę „P” i podać wartość zadania zrealizowanego tylko przez Podwykonawcę
........................., dn. ..................... .....................................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nr 8/13Dozór Obiektu Kotłowni Rejonowej w Ostródzie przy ul. Demokracji 1


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna