Z obrad walnego zgromadzenia pszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowejPobieranie 68.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar68.3 Kb.
P r o t o k ó ł

z obrad walnego zgromadzenia pszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowej

w dniu 17 maja 2013 roku
Udział wzięli:


 1. wg listy obecności 75 członków Spółdzielni – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 2. Ze strony Spółdzielni

Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie:

Roman Wojtas – Prezes Zarządu

Renata Wojciech – Zastępca Prezesa Zarządu
oraz:

Aleksandra Woźniak – Radca Prawny

Maria Orczyk – kierownik działu ogólnego

Ewa Skop – Sobek – sp. ds. samorządu i windykacji

Izabela Jankowska – sp. ds. windykacji i kadr

Bożena Klos – sp. ds. członkowsko – mieszkaniowych

Jolanta Bielicka – kierownik działu TT

Krystyna Rajwa – kierownik działu eksploatacji

Jadwiga Osiej – administrator

Piotr Krosny – administrator/ informatyk
Pkt. 1


Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Sławomir Osuch.

Pkt. 2


Sławomir Osuch zaproponował, aby przystąpić do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, w związku z czym poprosił o podanie kandydatur.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jana Świerczka, który wyraził zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy został jednogłośnie przyjęty.

W wyniku głosowania, jednogłośnie Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Jan Świerczek.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Władysława Jaroszka, który wyraził zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy został jednogłośnie przyjęty.

W wyniku głosowania, przy 1 głosie „przeciw” Z – cą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został Władysław Jaroszek.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jolanty Gojniczek, która wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy został jednogłośnie przyjęty.

W wyniku głosowania, przy 3 głosach „przeciw’ Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Jolanta Gojniczek.


W związku z powyższym Prezydium Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
Jan Świerczek – Przewodniczący

Władysław Jaroszek – Z – ca Przewodniczącego

Jolanta Gojniczek – Sekretarz
Przewodniczący Zebrania przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór komisji mandatowej.

 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Rozpatrzenie odwołania od uchwały rady Nadzorczej w/s wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012, w tym sprawozdanie finansowe oraz podjęcie uchwał w/s zatwierdzenia tych sprawozdań.

 7. Sprawozdanie z realizacji trzyletniego programu remontu infrastruktury komunikacyjnej.

 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w/s przyjęcia tego sprawozdania.

 9. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2012.

 10. Priorytetowe przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w najbliższych latach.

 11. Podjęcie uchwały w/s podziału nadwyżki bilansowej.

 12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pkt. 3

Do Komisji mandatowej podano następujące kandydatury: 1. Jan Chylaszek – wyraził zgodę

 2. Barbara Kołodziej – wyraziła zgodę

 3. Alicja Staszewska – wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy został przyjęty jednogłośnie.W związku z zamknięciem listy przystąpiono do głosowania, w wyniku którego wybrano Komisję mandatową w składzie:


 1. Przewodniczący – Barbara Kołodziej
 2. Z – ca Przewodniczącego – Jan Chylaszek


3. Sekretarz Komisji – Alicja Staszewska
Pkt. 4

Komisja mandatowa sporządziła protokół, w którym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, członkowie Spółdzielni zostali pisemnie powiadomieni w terminie co najmniej 21 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia o miejscu, terminie i porządku obrad, miejscu wyłożenia do wglądu sprawozdań i projektów uchwał oraz prawie do zapoznania się z tymi dokumentami.

W ustawowym terminie tj. co najmniej 15 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia żadna z osób uprawnionych nie zgłosiła zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Biorąc pod uwagę powyższe komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał. Protokół Komisji mandatowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pkt. 5

Sprawę odwołania od uchwały Rady Nadzorczej omówiła Radca Prawny Aleksandra Woźniak wyjaśniając, że zaskarżona uchwała Rady Nadzorczej numer 30/2012 z dnia 24 października 2012 roku została podjęta w związku z notorycznym uchylaniem się Państwa Judyty i Piotra Lubańskich od regularnego i terminowego wnoszenia opłat za używany lokal mieszkalny, przez okres przekraczający 6 m-cy.

Obecnie p. J. i P. Lubańscy wnoszą opłaty nieregularnie i w niepełnej wysokości, egzekucja komornicza jest skuteczna, jednakże w znikomym stopniu, uzyskiwane wpłaty z prowadzonej egzekucji komorniczej to - ze względu na dużą liczbę innych wierzycieli – zaledwie kwoty od 20 -62 zł/miesięcznie. Przyczyna wygaśnięcia prawa do lokalu nie ustała, ponieważ zadłużenie od momentu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej do dnia dzisiejszego wzrosło o ponad 1.000,00 zł.

p. J. i P. Lubańscy po doręczeniu uchwały Rady Nadzorczej zaczęli kwestionować wysokość współczynnika korekcyjnego stosowanego do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, taki sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązuje od 17 lat i zainteresowani nigdy nie kwestionowali takiego sposobu rozliczenia, który zgodny jest z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego i Regulaminem rozliczania kosztów c.o. w zasobach PSM. W związku z tym, że koszty c.o. rozliczane są do „zera” Spółdzielnia nie uzyskuje z tego tytułu żadnych korzyści.

Również zarzut odnośnie art. 24 § 10 pkt. 4 Prawa Spółdzielczego jest nieuzasadniony, albowiem podjęta uchwała to nie uchwała o wykluczeniu, czy wykreśleniu członka ze Spółdzielni lecz oparta o art. 11 ust 11pkt. 1 i pkt.2 ust 12Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z powodu zaległości w uiszczaniu opłat za 6 miesięcy, i to bez względu na to, czy niewnoszenie opłat jest zawinione. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zainteresowani pomimo zaproszenia nie przybyli na Walne Zgromadzenie w celu poparcia swojego odwołania, brak jest jakichkolwiek przesłanek do uwzględnienia odwołania Pani Judyty Lubańskiej.

Głos w tej sprawie zabrali:Helena Kaczmarek – uważa, że współczynniki korekcyjne dla budynku przy ul. Kopernika 31a zostały źle określone, mieszkańcy w tej sprawie protestowali, ponieważ budynek ma specyficzną konstrukcję i wszystkie mieszkania mają ściany zewnętrze co nie zostało uwzględnione przy określaniu współczynników.
Aleksandra Woźniak wyjaśniła, że określenie współczynników nastąpiło przy uwzględnieniu projektu budynku, warunków położenia, wykonanego ocieplenia ścian zewnętrznych oraz położenia lokali mieszkalnych.
Roman Chrzan – czy jako mieszkańcy ponosimy koszty utrzymania ich lokalu.
Anna Tyc; Henryk Siaszkiewicz – zapytali, czy zainteresowanym proponowano dodatkowy termin spłaty zadłużenia i czy podjęli jakieś zobowiązanie dot. jego spłaty.
Aleksandra Woźniak – przed podjęciem tak ważnej uchwały jaką jest wygaśnięcie prawa do lokalu, członek spółdzielni ma możliwość skorzystania z rozłożenia spłaty zadłużenia w ratach, jeżeli nie skorzysta z tego prawa wyznaczany jest dodatkowy miesięczny termin do spłaty, jak również przy zawiadomieniu o podjętej uchwale Rada Nadzorcza wyznacza kolejny, ponad ustawowy 30 dniowy termin. Państwo Lubańscy nie podjęli żadnych zobowiązań spłaty, a Spółdzielnia jako administrator zasobów pokrywa koszty utrzymania lokalu i rozlicza się z dostawcami mediów.
W uzupełnieniu Jan Świerczek jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wyjaśnił, że sprawy dotyczące podjęcia decyzji o wygaśnięciu prawa do lokalu są tematem posiedzeń komisji Członkowsko – mieszkaniowej Rady Nadzorczej, która prowadzi rozmowy z osobami zadłużonymi, zawiera porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod glosowanie Uchwałę w sprawie odwołania p. Judyty Lubańskiej i p. Piotra Lubańskiego od uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2012 z dnia 24.10.2012 roku w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Pszczynie przy ul Kopernika 31a/2

Za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej oddano 51 głosów, przeciw głosów 5, wstrzymało się od głosowania 6 osób.


Pkt. 6

Prezes Zarządu Roman Wojtas przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności PSM za rok 2012. Poinformował, że działalność Spółdzielni koncentrowała się przede wszystkim na zadaniach określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym Spółdzielni zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PSM oraz uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie wyznaczających kierunki działania Zarządu na lata 2010 – 2012 związane z realizacją programu remontu infrastruktury komunikacyjnej w zasobach PSM w Pszczynie i Goczałkowicach oraz zasad jego finansowania.

W roku 2012 najważniejszym zadaniem na którym skoncentrowane były działania Zarządu to zakończenie III etapu kompleksowego remontu infrastruktury komunikacyjnej – temat ten zostanie omówiony w następnym punkcie porządku obrad.

Roman Wojtas poinformował, że w lipcu 2011 roku zostały uchwalone nowe przepisy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które zmienią dotychczasowy system gospodarki odpadami. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2013 roku.

Zarząd Spółdzielni aktywnie współpracował z przedstawicielami władz gmin w zakresie funkcjonowania przepisów. Spółdzielnia wniosła wiele uwag do przygotowywanych projektów uchwał regulujących kwestie wywozu i naliczeń.

Na terenie gminy Pszczyna nie zmieni się zasada wywozu i dotychczasowy wykonawca usługi, jednakże wzrośnie jej cena.

Natomiast w gminie Brzeszcze i Goczałkowice – Zdrój nowe zasady gospodarki wywozu nieczystości spowodowały, że koszt wyposażenia nieruchomości w kontenery na odpady oraz ich utrzymanie w należytym stanie sanitarnym został przerzucony na właścicieli nieruchomości, co spowoduje znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

W celu poprawienia estetyki i utrzymania czystości Zarząd zdecydował o kontynuacji budowy zadaszonych pomieszczeń na kontenery na osiedlach w Pszczynie – w sumie wybudowano ich już 10 szt.

W 2012 roku kontynuowano i zakończono wymianę wodomierzy w mieszkaniach. Podjęcie decyzji o zamontowaniu wodomierzy z możliwością radiowego odczytu o dużo wyższej czułości a tym samym dokładności pomiaru spowodowało, że na poszczególnych budynkach znacząco poprawiły się wyniki, zniknęły różnice (niedobory) sięgające kilkunastu procent. Wynika z tego że decyzja o zastosowaniu droższych, ale dokładniejszych urządzeń pomiarowych dała oczekiwany rezultat – średnia strat w skali Spółdzielni wynosi 1,38 %, w sytuacji gdzie dopuszczalną normą jest 5%.

20 maja 2013 roku zostanie wyłączony analogowy sygnał telewizyjny, który zastąpiony zostanie sygnałem cyfrowym, dlatego w 2012 roku poczyniono nakłady i dokończono prace związane z modernizacją sieci AZI.

Prezes poinformował, że oferta programowa ciągle się zmienia, dlatego na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć jaki będzie jej końcowy kształt.

Zarząd zdając sobie sprawę, z ciągle rosnących kosztów utrzymania lokali - wzrost inflacji, podatku VAT, podatku od nieruchomości i znacznego wzrostu cen a także przerzucenia przez Gminę na Spółdzielnię kosztów oświetlenia ulicznego – podejmuje działania które pozwalają na ograniczenie kosztów eksploatacji, co przekłada się na utrzymaniu od kilku lat opłaty eksploatacyjnej na tym samym poziomie bez konieczności podwyżki.


Główna Księgowa – Renata Wojciech przedstawiła sprawozdanie finansowe. Poinformowała, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej badanie bilansu przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Raport został przedstawiony i przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok składa się z następujących części:


 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

 2. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 50.772.159,91 zł,

 3. rachunek zysków i strat za 2012 rok wykazujący zysk netto w wysokości 1.821.623,46 zł

nadwyżka kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (bez c..o) wyniosła 40.154,55 zł i została przeniesiona do rozliczenia w następnym okresie

Główna Księgowa poinformowała zebranych, że Spółdzielnia posiada własne źródła finansowania. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna, o czym świadczą wskaźniki charakteryzujące działalność i sytuację finansową takie jak: wskaźniki płynności finansowej, szybkość obrotu należności, pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym. Majątek Spółdzielni na koniec 2012 roku zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego na skutek przeniesienia na odrębną własność 21 lokali mieszkalnych, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz planowego umorzenia środków trwałych.

Majątek obrotowy zmniejszył się głównie w pozycji ”inwestycje krótkoterminowe”.

O sposobie podziału zysku zadecyduje Walne Zgromadzenie. Zarząd proponuje przeznaczyć nadwyżkę w całości na fundusz remontowy.


Wszystkie istotne informacje dotyczące działań i przedsięwzięć Spółdzielni wraz z sprawozdaniem finansowym za rok 2012 zostały zawarte w biuletynie sprawozdawczym dostarczonym wszystkim mieszkańcom.
Głos w dyskusji nad sprawozdaniem zabrali:
Henryk Siaszkiewicz – uważa że w Gminie jest brak konkurencji na rynku wywozu nieczystości; zapytał również jakie są źródła wypracowania zysku przez Spółdzielnię skoro nie jest firmą produkcyjną.
Roman Wojtas wyjaśnił, że w kwestii gospodarki odpadami ustawa daje pełną władzę gminie natomiast spółdzielnia osiąga zyski np. ze zbycia gruntów, działalności finansowej, wynajmu lokali użytkowych.
Halina Wądrzyk – Jaworska prosi o wyjaśnienie co kryje się pod pojęciem należności krótkoterminowych i należności długoterminowych, dlaczego Spółdzielnia odprowadza tak wysoki podatek dochodowy od osób prawnych, jeżeli nie jest firmą produkcyjną; czy zostały uregulowane zobowiązania przez Firmę JAWABUD z tyt. nabytego gruntu; i czy za inne grunty które zostały zbyte w 2012 roku wpłynęły należne środki finansowe; jaki jest status prawny ogrodzonej przez Firmę JAWABUD działki przy ul. Dobrawy.
Kłóska Helena – w sprawie ogrodzonego terenu przy ul. Dobrawy zwraca uwagę, że na terenie tym powstał magazyn, a właściwie wysypisko śmieci, unosi się nieprzyjemny zapach, co jest uciążliwe dla mieszkańców.
Renata Wojciech – należności długoterminowe to skapitalizowane odsetki od kredytów zaciągniętych w 1989 roku przez Spółdzielnię na budowę budynków przy ul. K. Wielkiego – 101-102-103, które objęte są ustawą o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, natomiast należności krótkoterminowe to środki pochodzące ze sprzedaży gruntów, należności czynszowe, odnośnie podatku dochodowego to od 2007 roku obowiązuje ustawa zgodnie z którą Spółdzielnia od wszystkich przychodów zobowiązana jest odprowadzić podatek dochodowy w wys. 19%, zwolnione są jedynie przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na tą gospodarkę.
Roman Wojtas – Firma JAWABUD nie wywiązała się z zobowiązania spłaty za nieruchomość gruntową, na nieruchomości tej została ustanowiona hipoteka, naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. Zgodnie z zawartym porozumieniem reszta ceny nabycia wraz z odsetkami ma zostać uregulowana do końca br. pod rygorem egzekucji z tej nieruchomości.

Pozostałe należności z tyt. zbycia nieruchomości gruntowych zostały uregulowane; odnośnie statusu działki przy ul. Dobrawy poinformował, że teren ten został wydzierżawiony Firmie JAWA BUD, natomiast sprawa „składowiska śmieci”, zostanie przekazana do służb Spółdzielni, celem sprawdzenia rozwiązania problemu.


W uzupełnieniu Renata Wojciech poinformowała, że Firma JAWA BUD w 2013 roku dokonała wpłaty na kwotę 440 tyś.
Teofila Grzechnik zapytała czy te należności krótkoterminowe nie są przeterminowane i czy nie należałoby na nie zawiązać rezerwy a tym samym pomniejszyć dochód do opodatkowania,
Renata Wojciech – zawiązanie rezerwy następuje na należności, których odzyskanie jest nie możliwe lub zagrożone, natomiast należności Firmy JAWA BUD są zabezpieczone hipoteką więc rezerwa byłaby niezasadna dla Urzędu Skarbowego.
Andrzej Krachulec – w związku z tym że w środkach masowego przekazu informowano o znacznej obniżce cen gazu pyta jaki to będzie miało wpływ na opłaty za c.o. wnoszone przez mieszkańców.
Roman Wojtas – pomimo szumu medialnego, obniżka cen gazu nie wpłynęła na zmianę przez PIK taryfy, można jedynie liczyć że nie będzie podwyżki cen w br.
Helena Kaczmarek – nie rozumie dlaczego przy tak wysokich kosztach za c.o. nie likwiduje się grzejników na klatkach schodowych
Roman Wojtas – jeżeli będzie wniosek poparty podpisami wszystkich mieszańców to grzejnik może zostać zlikwidowany – nie można tego robić na wniosek jednej osoby.
W związku z zakończeniem dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu za 2012 rok przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok.

Za uchwałą oddano 65 głosów, przeciw głosów 0, wstrzymało się od głosowania 4 członków Spółdzielni.


Uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 roku.

Za uchwałą oddano 64 głosy, przeciw głosów 4, wstrzymało się od głosowania 0 członków Spółdzielni.


Pkt. 7

Prezes Zarządu poinformował, że w 2010 roku Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji pod względem rzeczowym i finansowym plan kompleksowego remontu infrastruktury komunikacyjnej. Program ten zakończono w listopadzie 2012 roku. Wyremontowano drogi, przebudowano chodniki, wykonano nowe odcinki dróg z placami manewrowymi. Przeprowadzony został remont istniejących parkingów, wybudowano ok 526 nowych miejsc parkingowych. Tam gdzie było to możliwe zlikwidowano bariery architektoniczne. Wykonano obniżone wjazdy i zjazdy z chodników. Wykonano nowe chodniki przy wejściach do budynków, podjazdy na wózki. Oznakowane zostały miejsca parkingowe dla inwalidów.

Powyższe roboty wymagały szczególnego wysiłku organizacyjnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poruszającym się po osiedlowych drogach w trakcie robót oraz sprawną komunikację.

W trakcie prowadzenia prac zachodziła konieczność wykonania różnych nieprzewidzianych dodatkowych robót takich jak np. wymiana gruntu z uwagi na jego niestabilność. Po wykonaniu pełnego zakresu remontu infrastruktury komunikacyjnej, osiedla zostały oznakowane znakami „strefa ruchu”.

Wszystkie prace wykonała Firma DROGRÓD, która wywiązała się w terminie z powierzonych robót i udzieliła 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

Całość inwestycji została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni tj. ze środków wnoszonych przez mieszkańców na fundusz remontowy jak również ze środków uzyskanych np. ze zbycia gruntów.


W temacie remontu infrastruktury komunikacyjnej głos zabrali:

Adam Fajfer – zapytał kto jest właścicielem chodnika przy ul. Skłodowskiej
Roman Wojtas – właścicielem działki na której jest wspomniany chodnik jest Gmina Pszczyna, po wykonaniu robót widać, które tereny są Spółdzielcze, a które gminne; Spółdzielnia od lat w celu zmniejszenia kosztów stara się o przekazanie do Gminy dróg i chodników; obecnie Zarząd stara się przekazać na majątek Gminy ulicę B. Śmiałego.
Kazimierz Grochal – zwrócił uwagę, że przy budynkach na ul. Jagiełły nie przybyło miejsc parkingowych, a pomiędzy tymi budynkami w planach była budowa chodnika, który nie powstał,
Roman Wojtas – po rozpoczęciu prac, do Spółdzielni wpłynął protest mieszkańców, dlatego Spółdzielnia wycofała się z budowy wspomnianego chodnika.
Anna Tyc – w przypadku budynków przy ul. K. Wielkiego remont infrastruktury i budowa nowych miejsc parkingowych nie rozwiązała problemu parkingowego, ponieważ powstało również boisko typu Orlik z którego korzysta wiele osób, które zajmują miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców
Roman Wojtas – gmina planując budowę Orlika nie uwzględniła w planach budowy parkingu, Zarząd wystosuje do Gminy pismo, jednak prosi również mieszkańców o złożenie stosownej petycji w tej sprawie.
Pkt. 8

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił jej Przewodniczący Sławomir Osuch. Poinformował, że Rada Nadzorcza jest organem powołanym do nadzorowania prac Zarządu w zakresie całokształtu działalności Spółdzielni. Rada szczególną uwagę poświęca zagadnieniom, o których mówił Prezes w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni.

Omówił również zadania jakimi zajmują się poszczególne komisje.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PSM za rok 2012.

Za uchwałą oddano 59 głosów, przeciw głosów 1, wstrzymało się od głosowania 6 członków Spółdzielni.


Pkt. 9

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad i zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu PSM w wyniku, którego podjęto następujące uchwały:


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium mgr inż. Romanowi Wojtas – Prezesowi Zarządu – za okres od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 roku.

Za udzieleniem absolutorium oddano 62 głosy, przeciw głosów 6, wstrzymał się od głosowania 1 członek Spółdzielni.

W związku z powyższym absolutorium zostało udzielone.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium mgr Renacie Wojciech – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01. 01. 2012 do 31.12. 2012 roku.

Za udzieleniem absolutorium oddano 63 głosy, przeciw głosów 3, wstrzymało się od głosowania 3 członków Spółdzielni.

W związku z powyższym absolutorium zostało udzielone.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Sodzawicznemu – Członkowi Zarządu za okres od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 roku.

Za udzieleniem absolutorium oddano 62 głosy, przeciw głosów 7, wstrzymało się od głosowania 0 członków Spółdzielni.

W związku z powyższym absolutorium zostało udzielone.
Pkt. 10

Roman Wojtas poinformował, że po termomodernizacji i remoncie infrastruktury komunikacyjnej Zarząd chce podjąć kolejne przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w latach 2013 – 2016 i w imieniu Zarządu przedstawił je do zatwierdzenia: 1. docieplenie stropów piwnic, które przeprowadzone zostanie w dwóch etapach, I etap w latach 2013-2014 obejmować będzie ocieplenie wszystkich stropów w 42 niskich budynkach bez nieruchomości jednobudynkowych, planowany koszt inwestycji szacowany jest na 1.856.790 zł; realizacja tych robót sfinansowana będzie pożyczką z WFOŚ i GW oraz środkami z funduszu remontowego;. okres kredytowania to 3 lata – spłata w latach 2015 – 2017 z możliwością częściowego umorzenia w wys. 40 % po spłacie połowy pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, którym będzie II etap ocieplenia stropów piwnic w pozostałych budynkach wysokich oraz nieruchomościach jednobudynkowych; koszt inwestycji II etapu 670.000 zł.

 2. w związku z tym, iż oświetlenie wykonane w starej, energochłonnej technologii generuje wysokie i stałe koszty dla Spółdzielni Zarząd podjął decyzję o remoncie instalacji oświetleniowej polegającym na wymianie lamp na klatkach schodowych i korytarzach na automatyczne lampy sensorowe LED z wbudowanymi czujnikami ruchu, programatorami czasowymi; w piwnicach planowany jest montaż lamp z czujnikiem ruchu. Remont zaplanowano na dwa lata tj. 2013 – 2014. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 900.000 zł i sfinansowany zostanie z środków funduszu remontowego.

Proponowany remont oświetlenia, przyniesie oszczędności finansowe jak również korzyści ekologiczne; ze wstępnych szacunków, oświetlenie wykonane w nowej technologii spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej co najmniej o ok 40 %. Długa żywotność lamp, ich wysoka jakość i niezawodność obniży również koszty obsługi systemu oświetleniowego.

 1. W planach znalazłaby się również realizacja projektu nowej architektury zieleni osiedlowej związane to jest z koniecznością wykonania nowych nasadzeń roślin narzuconych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie, będących konsekwencją wycinki drzew i krzewów niezbędnych do prawidłowej przebudowy infrastruktury komunikacyjnej; obecnie opracowywany jest projekt zagospodarowania terenów zielonych; koncepcja zagospodarowania osiedli zielenią musi być spójna, zarówno co do rodzaju nasadzeń nowej roślinności, jej wkomponowania w istniejące elementy architektury zieleni jak również lokalizacji. Planowany koszt przebudowy zieleni szacowany jest na ok. 300.000 zł Realizację tych robót zamierzamy sfinansować z dochodów z nadwyżki finansowej przeznaczonej na fundusz remontowy za zgodą Walnego Zgromadzenia.


Józef Plewnia zapytał jaki jest efekt ekonomiczny i czas zwrotu inwestycji ocieplenia stropów piwnic.
Roman Wojtas poinformował, że wg symulacji po zakończeniu inwestycji przewiduje się ok 8% oszczędności na zużyciu ciepła, ponadto przy braku efektu ekonomicznego WFOŚ i GW nie przyznałoby pożyczki na taki cel.
Adam Fajfer – w jakiej kolejności zostanie przeprowadzony remont oświetlenia
Roman Wojtas – planowany remont oświetlenia rozłożony jest na 2 lata, tak aby jak najszybciej uzyskać efekt oszczędności. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze harmonogramu remontu.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego została podjęta Uchwała ws przyjęcia do realizacji w latach 2013 – 2016 głównych przedsięwzięć gospodarczych Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Za uchwałą oddano 54 głosy, przeciw głosów 0, wstrzymał się od głosowania 1 członek Spółdzielni.
Pkt. 11

Renata Wojciech poinformowała, że Zarząd wnioskuje o podział nadwyżki bilansowej za 2012 rok w kwocie 1.821.623,46 zł w całości na fundusz remontowy spółdzielni z przeznaczeniem na remonty ujęte w planie na 2013 rok, częściowo na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z tytułu termomodernizacji w Brzeszczach oraz usuniecie skutków gradobicia w części pokrytej przez ubezpieczyciela.

Wobec braku pytań w tym temacie podjęto Uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok.

Za uchwałą oddano 56 głosów, przeciw głosów 0, wstrzymało się od głosowania 0 członków Spółdzielni.


Pkt. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując obecnym za przybycie i udział w głosowaniu.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jolanta Gojniczek Jan Świerczek

...................................................... ....................................................................

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: pliki aktualnosci
pliki aktualnosci -> Regulamin pobytu gości na terenie Budowy Centralnego Odcinka II linii Metra w Warszawie
pliki aktualnosci -> Rady Miejskiej w Środzie Wlkp w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
pliki aktualnosci -> Kurs Drużynowych „Alma Mater”
pliki aktualnosci -> Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Cyców
pliki aktualnosci -> Załącznik nr 2 do siwz wykaz sprzętu komputerowego I programów mulimedialnych
pliki aktualnosci -> Zagadnienia obowiązujące na I i II etap konkursu „Niezwykły świat ptaków Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”
pliki aktualnosci -> Załącznik nr 1 Zagadnienia obowiązujące na I i II etap konkursu
pliki aktualnosci -> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
pliki aktualnosci -> Regulamin Ogólny VI turnieju Sportowego Społeczności Akademickiej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna