Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 21 lutego 2007 rokuPobieranie 99.74 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar99.74 Kb.
  1   2


Protokół Nr 4 /2007

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej

w Brzesku odbytym

w dniu 21 lutego 2007 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski. Powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych i gości zaproszonych , przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji , zwrócił uwagę że projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku nie został radnym dostarczony ze strony Pana Burmistrza , nie mniej jednak komisja przedstawi przedmiotowy projekt do opinii.Tak przedstawiony projekt porządku posiedzenia ,został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 1. Stopień przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Brzesko na podstawie wniosków złożonych o pozyskanie środków pomocowych z uwzględnieniem wniosków Spółek Komunalnych (BZK, MPEC, MPK, MZGM, RPWiK).

 2. Analiza planowanych inwestycji , związanych z wykupem gruntów ,budową chodników i modernizacją dróg z ustaleniem kolejności ich realizacji.

 3. Wysłuchanie opinii mieszkańców osiedla Wiejska w temacie budowy kanalizacji na tym osiedlu /około godziny 13.00/.

 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski , analiza pism wpływających do komisji ,projektów uchwał i informacji na sesję Rady Miejskiej w miesiącu lutym br.

 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.


Ad.1. Stopień przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Brzesko na podstawie wniosków złożonych o pozyskanie środków pomocowych z uwzględnieniem wniosków Spółek Komunalnych (BZK, MPEC, MPK, MZGM, RPWiK).
Głos zabrał Prezes MPEC w Brzesku Adam Zydroń , który przedstawił komisji informacje o planowanych zadaniach inwestycyjnych ,dla realizacji których podejmie starania o dofinansowanie inwestycji :

 • Modernizacja kotła wodnego WR-25 nr 2 w ciepłowni Rejonowa na ściany szczelne .

 • Przyłączenie budynków przy ul. Ogrodowej 1,2,3 do miejskiej sieci ciepłowniczej -likwidacja niskiej emisji z ogrzewania pomieszczeń piecami węglowymi.

 • Wykonanie połączenia dwóch nitek sieci magistrali Dn300mmm w rejonie os. Brzezowieckie , zabezpieczenie dostaw ciepła dla odbiorców w mieście.

 • Modernizacja linii odpylania spalin w ciepłowni Rejonowa –drugi etap zmniejszenie emisji pyłu do powietrza atmosferycznego.

 • Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej na terenie miasta Brzeska w technologii rur preizolowanych .

Realizację powyższych zadań planuje się na lata 2007 –2010 .Zarzad Spółki podejmie starania o pozyskanie na ich realizacje dofinansowania ze środków pomocowych UE lub niskoprocentowych kredytów celowych z funduszy ochrony środowiska , planowane zadania sa obecnie w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej .Jeżeli przedsiębiorstwo nie pozyska dofinansowania do planowanych zadań będą one sukcesywnie realizowane ze środków własnych. Pozyskanie środków pomocowych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarcza jest bardzo trudne , gdyż uważane sa one za firmy generujące zysk Większe szanse na pozyskanie dofinansowania maja podmioty takie jak gminy , zakłady budżetowe , instytucje i organizacje pożytku publicznego realizujące zadania inwestycyjne.

Izba Gospodarcza ‘Ciepłownictwo Polskie” , do której należy również Spółka MPEC czyni starania o ujęcie przedsiębiorstw energetycznych w ramy beneficjentów funduszy ZPORR , co powinno w przyszłości ułatwić pozyskanie dofinansowania przez te przedsiębiorstwa ze środków pomocowych na realizacje zadań w zakresie ochrony środowiska oraz modernizację źródeł i sieci cieplnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził że są programy z których można otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego , ale są również programy centralne które tez dysponują dużymi zasobami finansowymi w tej kwestii. Wg. Pana przewodniczącego o niektóre dofinansowania na zadania prowadzone przez MPEC mogłaby starać się gmina .
Prezes Adam Zydroń odpowiedział ,że Spółka MPEC jest samodzielnym podmiotem i chyba nie ma takiej możliwości aby o środki pomocowe występowała gmina.
Wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski – odpowiedział , taką praktykę stosuje się np. przy pozyskiwaniu środków pomocowych na kanalizację , wówczas gmina zabezpiecza w budżecie środki finansowe na udział własny w danym zadaniu , a później przekazuje to Spółce w użytkowanie w ramach udziałów własnych , bo nie można tego przekazać na własność .Moglibyśmy jako gmina wystąpić w imieniu MPEC o środki pomocowe , potem przekazać inwestycje w użytkowanie ale na to należy najpierw zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na udział własny , a tych pieniędzy po prostu nie mamy w chwili obecnej. Jeżeli zdarzy się tak ,że jeżeli Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie nie uzyska pozytywnej decyzji o ujęciu MPEC w ramy beneficjentów funduszy ZPORR, to można takie propozycje rozważać , ale wówczas musimy zabezpieczyć środki na udział własny , który potem może być zaliczony jako udziały gminy w Spółce.
Następnie Pan Prezes MPEC Adam Zydroń na prośbę komisji przedstawił komisji jaka jest sytuacja finansowa MPEC w chwili obecnej. Strata na koniec ubiegłego roku wynosi 75 tysięcy złotych , mamy jeszcze założoną rezerwę budżetową w wysokości 45 tysięcy. Od początku bieżącego roku Spółka ma słaba sprzedaż energii cieplnej ze względu na łagodną zimę.
Radny Jerzy Tyrkiel zapytał ,czy rozważane było prawne przekształcenie firmy np. w zakład budżetowy , który ma łatwiejszą ścieżkę do pozyskania środków pomocowych , czy jest to w ogóle możliwe.
Prezes Adam Zydroń –odpowiedział ,że nie było takich możliwości rozważanych , w tej chwili przedsiębiorstwo jest przekształcane z przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Prawa Handlowego .
Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski uważa ,że takie przekształcenie w zakład budżetowy byłby krokiem wstecz , każda z tych Spółek musi na siebie zarabiać , a zakład budżetowy musi dostać w 100% wszystko co mu się należy .Zarządy Spółek są zmobilizowane do tego aby myśleć o tym ,by przynajmniej wyjść na zero .Nie zawsze się to udaje ale nie zależy to w 100 % od Zarządów , ale w przypadku MPEC od aury. Taka była preferowana myśl aby funkcjonowały spółki prawa handlowego , a Zarządy zamobilizować do prowadzenia działań komercyjnych. Wszyscy skupiamy się na funduszach Pana Marszałka pieniądze unijne są puszczane kilkoma strumieniami przez Pana Marszałka i przez programy sektorowe ministerstw .Ogólna uwaga do wszystkich Prezesów Spółek aby w swoich działaniach nie ograniczali się tylko do starania się o środki z Urzędu Marszałkowskiego .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał czy była rozważana propozycja przejęcia Spółki MPEC przez MPEC Tarnowski .
Prezes Adam Zydroń –odpowiedział , że były takie dywagacje ale możliwe byłoby to tylko w momencie gdyby zaszła np. konieczność dużej rozbudowy itp. jak w przypadku browaru i Carlberga. Gdyby pojawiła się duża inwestycja mająca na celu dostarczenie ciepła do dużej liczby odbiorców to wówczas na pewno sami nie poradzilibyśmy sobie z taką ogromną inwestycją za 20 czy 30 mln. Takie możliwości rozważają wszystkie przedsiębiorstwa w kraju mają w planach przejęcie mniejszych przedsiębiorstw i je przejmują. Przedsiębiorstwa mają wolne sroki finansowe i perspektywy rozwoju .Na tą chwilę jeżeli będzie perspektywa ,że pojawi się duży odbiorca to będziemy szukać potencjalnego wspólnika aby nam pomógł zrealizować i sfinansować zadanie. Następnie Pan Prezes przedstawił które budynki w ostatnim czasie zostały podłączone do ciepła MPEC.
Głos zabrał Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku Pan Franciszek Mrzygłód.
Pan Prezes MZGM poinformował ,że –MZGM w ramach programu „Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska „ zgłosił 66 zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Na dzień 20 lutego 2007 roku zakład posiada przygotowaną dokumentację na 17 zadań niezbędnych do złożenia wniosku o przydział środków do Urzędu Marszałkowskiego .


Z chwilą rozpoczęcia przyjmowania wniosków Spółka jest przygotowana do jego złożenia. Ponadto Spółka zleciła wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na dwa zadania Ogrodowa 2, Okocimska 5.Na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani do pierwszego etapu i mamy nadzieję że te środki uda się pozyskać.
Radny Mirosław Wiśniowski zadał pytanie , jaka jest cena sporządzonego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego .
Prezes Spółki MZGM –odpowiedział ,że wszystkie dokumenty przygotowała Firma HECTOR z Tarnowa , koszt 14 tysięcy złotych na 17 zadań , zawarte jest w tym przygotowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku aplikacyjnego.
Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski przypomniał ,że Spółka MZGM działa od stycznia br. jest zadowolony z tego że udało już się tyle zrobić za tak krótki okres czasu pod kątem tych wniosków .Ma natomiast pytania obawiając się o budżet gminy , chciałby aby o tym wiedzieli również radni skąd Spółka zamierza pozyskać środki finansowe na udział własny w tych projektach. Czy środki powyższe będą musiały zostać zabezpieczone w budżecie gminy , czy Spółka sama zamierza to sfinansować.
Prezes Franciszek Mrzygłód – odpowiedział że w tej chwili będzie przekonywał wszystkie wspólnoty mieszkaniowe o gromadzenie na swoich kontach środków z funduszu remontowego na ten cel i tam środki na ten cel na pewno się uzbierają. Wg. podpisanej umowy gmina dopłaca do środków gromadzonych na funduszu remontowym .Następnie Pan Prezes przybliżył komisji jak się układa współpraca z Firmą Hector , wartość sporządzonego projektu nie jest wysoka i wszystko to co można było wytargować to wytargowano. Jeżeli MZGM pozyska założone środki pozabudżetowe to zostaną one na pewno przeznaczone na remonty budynków komunalnych.

Następnie Pan Prezes Mrzygłód odpowiedział na pytanie zadane przez Przewodniczącego Komisji Mirosława Wisniowskiego dot. przedstawienia składu osobowego Rady Nadzorczej MZGM i jak układa się współpraca tej Rady z Zarządem Spółki.


Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski przybliżył komisji w jaki sposób powołano osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki MZGM. Pan Burmistrz przygotowywuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej ale niestety są kłopoty z pozyskaniem chętnych osób do tej pracy z naszego terenu , barierą jest tu brak uprawnień .
Prezes RPWiK w Brzesku Zbigniew Gładyś przedstawił komisji wykaz zadań do zrealizowania z wykorzystaniem środków pomocowych .Zadania zgłoszone do Funduszu Spójności w ramach przedsięwzięcia Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku./ informacja stanowi załącznik do protokołu /.Ponadto Pan Prezes przedstawił wyniki prac związanych z wychwyceniem na terenie starego miasta wszystkich nielegalnych podłączeń sanitarnych do kanalizacji burzowej .Wszystkie wody opadowe z terenu starego miasta , całego obiektu kościelnego sa gromadzone w kanalizacji sanitarnej i są przekazywane do oczyszczalni browaru i za to płacimy bardzo duże kwoty. Obecnie RPWiK płaci kary finansowe do ochrony środowiska z tego tytułu w wysokości

2, 5 tysiąca , a nakłady są w granicach ponad 150 tysięcy złotych .Aby można było rozdzielić odpady sanitarne od wód opadowych to musi zostać wybudowany nowy kanał sanitarny. Będziemy zmuszeni niektóre domy poprzepinać ,te które mają wyjścia na stronę placu plebańskiego ,oraz mieszkańców Uczestników Ruchu Oporu .

Pan Prezes RPWiK przybliżył komisji informacje na temat postępu prac przy budowie magistrali wodociągowej Bochnia –Brzesko .Ta nitka wodociągowa jest bardzo potrzebna ponieważ jest to całe źródło zasilania Pomianowskiego Stoku .Muszą tam zostać wykonane prace wodociągowe mające na celu zwiększenie przekroju rur, ponieważ jest tam planowane budownictwo wysokie i obecnie istniejący przekrój nie wystarczy .2 lata temu kiedy rozpoczynaliśmy to zadanie próbowaliśmy dojść do szpitala aby szpital miał drugie alternatywne źródło zasilania .Jest to całe źródło wody na Stok Pomianowski , są dokumentacje i projekty gotowe ale nie ma pieniędzy .Zadanie zostało ujęte we wniosku do Programu Spójność.
Przewodniczący Komisji radny Mirosław Wiśniowski zwrócił uwagę ,że w związku z tym że Pana Prezesa Spółki BZK Janusza Filipa nie ma już na kolejnym naszym posiedzeniu przedstawił komisji pisemna informację Spółki BZK w temacie przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Brzesko na podstawie wniosków złożonych o pozyskanie środków pomocowych z uwzględnieniem spółek komunalnych.
Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski wyjaśnił ,że Pan Prezes Spółki BZK czyni starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na realizacje swoich zadań statutowych .Były składane wnioski ,gdzie tylko jest to możliwe ale ze skutkiem negatywnym. Ze strony Urzędu były czynione naciski na Prezesów Spółek aby korzystali z funduszy pomocowych , a zwłaszcza w tej Spółce jeżeli chodzi o środki na rekultywację wysypiska śmieci .Przedstawiano nam odpowiedzi od Funduszy że z jakiegoś powodu merytorycznego te wnioski nie kwalifikują się .Należy podkreślić że z funduszu jaki był odpisywany od pobieranych wpłat za wywóz śmieci zostało zrekultywowane prawie do końca całe wysypisko śmieci w Jadownikach i należy go za to pochwalić że własnymi siłami tego dokonał .Fundusz na ten cel się skończył , miejmy nadzieje że znajdzie pieniądze na to aby tą rekultywację dokończyć ,pozostało jeszcze na tym wysypisku wywieść ostatnią urodzajną warstwę ziemi i dokonać nasadzeń .

Nie chce chwalić Pana Prezesa , ale Pani Nawrocka która przygotowywuje w BZK przedmiotowe wnioski o środki strukturalne robi to dobrze i fachowo i za to ją ceni , jednak te wnioski nie są pozytywnie zaopiniowane.


Radny Franciszek Brzyk poinformował o artykule prasowym w którym podano że w Dąbrowie Tarnowskiej dzięki środkom pomocowym z Funduszu Ochrony Środowiska ukończono dwie szkoły , bardzo go to zdziwiło bo generalnie takich środków nie przeznacza się na placówki oświatowe.
Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski - stwierdził ,że jest to bardzo dziwne bo my jako gmina mieliśmy informacje że jest niemożliwe pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska na szkoły .Sam się o tym przekonał , bo na termomodernizację szkoły miały zostać przeznaczone środki finansowe z tkz. Programu Norweskiego ,bo takie były podawane informacje w środkach masowego przekazu , potem okazało się że niemożliwe jest uzyskanie tych środków z tego programu i zbędne jest składanie jakichkolwiek wniosków w tym temacie.
Przewodniczący komisji Mirosław Wiśniowski – nawiązał do informacji Spółki BZK, można stwierdzić że w ciągu ostatnich dwóch latach nie było podjętych przez Spółkę żadnych konkretnych kroków o pozyskanie środków pozabudżetowych, jeżeli by takie były to stosowne kserokopie dokumentów zostałyby na pewno do informacji dołączone. Akceptując sytuację np. związaną z podwyżką cen śmieci może dojść do sytuacji, że klientów tej Spółki będzie ubywać i oby tak nie było że po pewnym czasie w BZK pozostanie jedynie zakład pogrzebowy. Komisja winna częściej spotykać się z Panem Prezesem Spółki BZK i przeprowadzić program naprawczy tej Spółki , bo na dzień dzisiejszy nie wiemy tak naprawdę co się w tej Spółce dzieje.
Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek zadała pytanie, ile Spółka BZK pozyskała klientów w ciągu ostatnich 5 lat , w momencie kiedy pojawiły się firmy konkurencyjne do wywozu śmieci .
Zastępca burmistrza Bogdan Dobranowski odpowiedział ,że w liczbach może udzielić tylko odpowiedzi prezes Spółki BZK , na posiedzeniach Rady Nadzorczej dyskutowano i podejmowane były różne akcje kontrolne –przedstawił jakie , po tych działaniach niektóre podmioty gospodarcze podpisały umowy na wywóz tak z BZK jak i innymi podmiotami świadczącymi te usługi. Takie same kontrole prowadzi się w stosunku do osób prywatnych i część tych osób powraca do BZK .Każda firma gdy prowadzi działalność odbioru odpadów na terenie gminy, musi nas informować ile osób zrezygnowało z umowy a ile osób podpisało nową umowę .Jeżeli są informacje że któryś z podmiotów zrezygnował z umowy to wówczas zlecamy dokonanie kontroli czy podpisana jest umowa z innym podmiotem na wywóz śmieci.

Taka sama procedura jest w przypadku prywatnych osób. W tym temacie jest szereg zgłoszeń sąsiedzkich i też się kontroluje .


Po dyskusji komisja wyraziła opinię:

Komisja wysłuchała informacji Panów Prezesów Spółek MPEC, MZGM, RPWiK w Brzesku , oraz zapoznała się z pisemną informacją złożoną przez Pana Prezesa Spółki BZK dot. ilości wniosków składanych przez Spółki Gminne o pozyskanie środków pomocowych z funduszy europejskich i przyjęła do wiadomości.


 • Zapoznano się z pismem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku ,skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku oraz Pana Burmistrza w sprawie dofinansowania spółki kwotą 400 tysięcy złotych na zakup czterech autobusów o niskiej emisji spalin.


Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski poinformował , Zarząd i Rada Nadzorcza MPK wystąpiła z wnioskiem i propozycją zakupu małych autobusów zgodnie z intencją radnych .
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek uważa ,że jeżeli wnioskuje się o taką dużą kwotę jak 400 tysięcy złotych , to winno być uzasadnienie do wniosku bardziej rzetelne , a z tego pisma praktycznie nic nie wynika.
Radny Jerzy Tyrkiel –stwierdził że czekamy na strategiczne opracowanie ze strony MPK i może w tym opracowaniu będzie więcej odpowiedzi na ten temat .
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek ustosunkowała się do projektu uchwały w sprawie podwyżek cen biletów MPK o 20 groszy .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił ,że pismo powyższe zostało przedstawione do analizy Komisji Gospodarki Komunalnej .Generalnie treść pisma sprowadza się do ostatniego zdania , chodzi o podwyżkę biletów o kwotę 20 groszy aby móc w ten sposób podnieść wynagrodzenie pracownikom , w związku z tym że dotacje do Spółki MPK zostały obcięte. Rodzi się pytanie ,czy ta podwyżka będzie przeznaczona dla kierowców ,którzy stanowią ¾ całej załogi , czy na co innego. Takie pytanie należy skierować do Rady Nadzorczej Spółki i Pana Prezesa , na co te dwadzieścia groszy docelowo pójdzie.
Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski – z informacji jakie uzyskał od burmistrza Bigaja , wynika że nie wiemy czy będą to mniejsze autobusy , na pewno mają być o niskiej emisji spalin .Nie wiadome są jeszcze priorytety w tym programie , założenie jest że ma być niska emisja spalin ,ale czy będą duże czy małe to jeszcze nie wiadomo.

Radny Jerzy Tyrkiel przybliżył komisji ustalenia z posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej , omawiając projekt uchwały w sprawie podwyżki cen biletów MPK wyliczono że z tego tytułu rocznie wpłynie do kasy MPK kwota 60 tysięcy złotych , są to informacje Spółki .

Ad.2.Analiza planowanych inwestycji , związanych z wykupem gruntów ,budową chodników i modernizacją dróg z ustaleniem kolejności ich realizacji.

Przewodniczący komisji Mirosław Wiśniowski skierował pod adresem Naczelnika Wydziału GGiM Józefa Makucha uwagę, w informacji przedstawionej komisji są przedstawione inwestycje , ale brak jest kwot niezbędnych do ich wykonania. Orientujemy się wszyscy ile te zadania mogą kosztować i wynika z tego ,że środków zabezpieczonych w budżecie rb. przynajmniej połowa tych inwestycji związanych z wykupem gruntów nie będzie zrealizowane .Poprosił aby Pan Naczelnik podał w przybliżeniu cenę wykupu tych gruntów , zawsze ostateczna cena wynika z prowadzonych negocjacji z właścicielem gruntu , natomiast może nie dojść do realizacji niektórych wykupów ze względu na wygórowane żądania właścicieli.
Naczelnik Józef Makuch omówił wg. załącznika do protokołu niezbędny zakup gruntów, których potrzeba została stworzona wiele lat temu .(Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji) . Z budżetu bieżącego roku została już wydana na ten cel kwota 60 tysięcy złotych , bo był dokonany zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Umowa notarialna była sporządzona w roku ubiegłym , a 2 stycznia 2007 roku została kwota wypłacona już z nowego budżetu. W informacji wskazuje się niezbędne potrzeby związane z inwestycjami drogowymi , wynikające ze szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego .Obowiązuje 12 planów zagospodarowania , ale te drogi w planach zostały zaprojektowane na gruntach prywatnych , my jako gmina mamy obowiązek wypłacać odszkodowania. W związku z tym że jest to początek kadencji Pan Naczelnik chce przedstawić całościowe syntetyczne potrzeby gminy co do wydatkowania środków na wykup gruntów .
Następnie na zapytanie przewodniczącego komisji Mirosława Wiśniowskiego Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi dot. możliwości sfinansowania ze środków budżetowych projektu budowy wodociągu /dot. sprawy P.Kopalińskich /

Jest to temat którego w budżecie brak , będziemy myśleć jak tym mieszkańcom pomóc.Może rozwiążemy ten problem w ten sposób ,że gmina przeznaczy środki finansowe na zapłacenie mapy geodezyjnej wysokościowej , a RPWiK zobowiązał się że wykona dokumentację techniczną swoimi siłami i będzie w stanie te roboty wykonać , a mieszkańcy muszą za swoje środki zakupić materiał. W chwili obecnej brak jest dokumentacji i nie wiemy jakie te koszty będą. Takie sytuacje często się zdarzają i czy się komuś podoba to czy nie my musimy się trzymać budżetu .W tej samej sprawie byli z interwencją mieszkańcy miasta „zza toru” , mieszkańcy zdecydowali się przygotować rok temu dokumentacje ,wpłacili pewne pieniądze ,projektant okazał się nie rzetelny i nie wykonał tej dokumentacji itp. Będzie to znowu kolejny wodociąg poza budżetem i musimy myśleć jak tym ludziom pomóc.

Naczelnik Józef Makuch objaśnił tematy dot. możliwości połączenia ulicy Zagrody w Okocimiu z ul. Bernackiego w Jadownikach , oraz potrzeby dalszego wykupu gruntu pod

 • poszerzenie cmentarza komunalnego w Brzesku,

 • dla zlokalizowania przepompowni ścieków przy ul. Młyńskiej i Bagiennej
  ( dokumentacja projektowa w realizacji)

 • pod łącznik drogowy pomiędzy ul. Szczepanowską a ul. Na Górkach. W nabywanym gruncie obecnie zachodzi potrzeba zlokalizowania ciągu kanalizacyjnego obsługującego tak osiedle mieszkaniowe pn "Szczepanowskie" jak i powstający zakład przerobu drobiu IMEX,

 • pod stanowiącą część drogi osiedlowej będącej w użytkowaniu wieczystym Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (przecznicę ul. Przemysłowej ) zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wolą mieszkańców.

 • pod częściowo urządzoną drogą przy ul. Mostowej w Sterkowcu.Nowy odcinek drogi powstał jako alternatywny dojazd do posesji w związku z obsunięciem się rzeki Uszwicy w trakcie ulewnych deszczów gdzie istniejący szlak został podmyty.

 • dla projektowanej drogi na Osiedlu Mieszkaniowym w Sterkowcu.

 • pod planowaną drogą na osiedlu Januszowskim w Mokrzyskach.

 • pod ulicą Poprzeczną na zachód od ulicy Leśnej. Ustalenie lokalizacji i dokonanie wykupu.

 • przedłużenie ulicy Powstańców W-wy w Brzesku dla uruchomienia terenów przemysłowo usługowych( grunt obok MPEC-u) - zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego( Rędziny - Brzezowiec)

 • pod poszerzenie ulicy Jasnej - nabywanie gruntu pod chodniki( południowa strona drogi)

 • -pod drogę do przepompowni przy ulicy zwanej "ZAOBLAS" przecznica od ul. Małopolskiej w Jadownikach

 • przy ul. Nowej zrealizowana droga do przepompowni( Kotas, Gurgul, Rudek)

 • regulacja ulicy Wiejskiej ( wynikające z trybu art 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)

 • wykup gruntów w Okocimiu łączącego ulice Stromą z ulica Czerwona Droga (dla poprawy komunikacji w tym rejonie)

 • uregulowanie stanu prawnego funkcjonującej drogi jako publicznej w Porębie Spytkowskiej( na wprost Domu Ludowego)

Realizacja powyższych zamierzeń następować będzie w miarę posiadanych środków na zakup gruntów z uwzględnieniem w pierwszej kolejności ważności realizacji zadań gminnych oraz z uwzględnieniem przygotowania ich z punktu formalno - prawnego. Część tych zadań przygotowywana była geodezyjnie w latach ubiegłych ( podziały działek, uzgodnienia).

Kierownik Roman Olchawa zauważył ,że jeżeli chodzi o wykup gruntów pod inwestycje , po półroczu na pewno zostanie przeprowadzona ocena wykonania budżetu, potrzeby są bardzo duże ,jest kilka spraw zaszłych .Zawsze było tak że rada wolała wybudować kawałek chodnika niż zakupić działkę.

Radny Franciszek Brzyk nie zgodził się z powyższą wypowiedzią , gdyż zawsze było przyzwolenie na wykup działek pod inwestycje jak np. pod oczyszczalnię ścieków .

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że jest wola Rady Miejskiej aby te tematy pilne uregulować. Wykup gruntów jest kluczową rzeczą aby cokolwiek dalej robić. Ustosunkował się do tematu wykupu gruntu pod poszerzenie cmentarza komunalnego , mamy czas na przemyślenia i załatwienia tematu.

Naczelnik Józef Makuch zwrócił uwagę że w chwili obecnej mówi o wszystkich zakupach celowych i docelowych .Dla prawidłowego rozwoju miasta te wszystkie sprawy są bardzo ważne ,bo są to sprawy ludzkie .Należy wykonać dwa łączniki między ul. Szczepanowską i Na Górkach i przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy , to daje kiedyś w przyszłości nowe stanowiska pracy , są to nowe inwestycje stworzone przez osoby fizyczne ,prywatne firmy nie przez gminę.

Radny Mirosław Wiśniowski –zauważył ,że takie były rozmowy przedstawiciela Firmy IMEX z Burmistrzem Brzeska , ale na piśmie tego nie ma .My w tym momencie jeśli byśmy dali priorytet dla wykupu na ul. Szczepanowskiej i dodatkowo na ul. Przemysłowej , gdzie mogą być zlokalizowane dodatkowo nowe zakłady ,to byłoby pewne ryzyko dla radnych i mieszkańców że w jednym kierunku przekazujemy pieniądze. Radny proponuje aby nadrobić zaległości z lat poprzednich związanych z osiedlem Kopaliny i Jagiełły , poprosił o przybliżenie informacji na temat możliwości połączenia ul. Kossaka z ul. Ogrodową .W tym temacie radny Wiśniowski przedstawił już swoją krytykę 4 lata temu na jednym z zebrań osiedla ,przedstawił wówczas swoje propozycje z tym związane – przedstawił jakie. Tak się jednak nie stało , w międzyczasie został zakupiony grunt od Pana Małysy ,udało się dokończyć ul. Poprzeczną i tą część wschodnią , natomiast dalej nie ma tego łącznika, i tego też tematu Pan naczelnik nie ujął w swoim zestawieniu. Nie omówiono również potrzeby w zakresie regulacji ulicy Wiejskiej , jest tylko suchy zapis poprosił o przedstawienie o jaką regulację chodzi ?

Naczelnik Józef Makuch odpowiedział ,że droga , która była stworzona jako działka nr 587 stanowi na mapie ul. Wiejską , jest wpisana w ewidencji gruntów jako władająca Gmina Brzesko ,natomiast cała nieruchomość jest praktycznie nieruchomością prywatną ,jest około 150 przedwojennych właścicieli i z mocy prawa gmina musi wypłacić odszkodowanie , jednak przy zachowanej odpowiedniej procedurze.

Zastępca burmistrza Bogdan Dobranowski przedstawił jaki był przebieg rozmów pomiędzy gminą a przedstawicielem Firmy IMEX .Jeżeli jest prawdą że powstanie tam około 70 miejsc pracy i to do końca br. to trudno się dziwić ,że mają pewne priorytety. Argumentem na komisjach było również i to ,że istnieją tam już budynki mieszkalne i nawet gdyby IMEX nie zrobił tego to i tak to jest potrzebne. W związku z wątpliwymi głosami co do szans tej realizacji przez firmę IMEX poproszono Pana Prezesa aby przedstawił dokumenty, w temacie dofinansowania ze środków unijnych i Pan Prezes przedstawił taką podpisaną umowę .Dlatego też jest to pewien priorytet bo uznaliśmy że stworzenie nowych miejsc pracy jest priorytetem.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek uznała ,że może dzięki tej rozbudowie ta trochę zaniedbana dzielnica ożyje.

Przewodniczący Mirosław Wiśniowski zaproponował aby komisja wytyczyła zadania które należy potraktować priorytetowo i aby zostały wykonane jeszcze w tym roku .Do zadań tych należy zaliczyć:

- dla zlokalizowania przepompowni ścieków przy ul. Młyńskiej i


Bagiennej ,

   • pod łącznik pomiędzy ul.Szczepanowską a ul. Na Górkach .
    W nabywanym gruncie obecnie zachodzi potrzeba zlokalizowania ciągu kanalizacyjnego obsługującego tak osiedle mieszkaniowe pn ”Szczepanowskie” jak i powstający zakład przerobu drobiu IMEX ,

   • pod stanowiącą część drogi osiedlowej będącej w użytkowaniu wieczystym Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej /przecznicę ul. Przemysłowej/ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wola mieszkańców,

   • pod ulicę Poprzeczną na zachód od ulicy Leśnej .Ustalenie lokalizacji i dokonanie wykupu ,

   • przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy w Brzesku dla uruchomienia terenów przemysłowo usługowych /grunt obok MPEC- u/ zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego /Rędziny –Brzezowiec/ ,

   • regulacja ulicy Wiejskiej ,

   • pod budowę łącznika ulicy Kossaka z ul. Ogrodowa ,

   • pod urządzenia wodociągowe w Porębie Spytkowskiej .


po dyskusji komisja jednogłośnie podjęła wniosek :

Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje o priorytetowy wykup w roku 2007 gruntów pod następujące inwestycje:


- dla zlokalizowania przepompowni ścieków przy ul. Młyńskiej i
Bagiennej ,

   • pod łącznik pomiędzy ul.Szczepanowską a ul. Na Górkach .
    W nabywanym gruncie obecnie zachodzi potrzeba zlokalizowania ciągu kanalizacyjnego obsługującego tak osiedle mieszkaniowe pn ”Szczepanowskie” jak i powstający zakład przerobu drobiu IMEX ,

   • pod stanowiącą część drogi osiedlowej będącej w użytkowaniu wieczystym Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej /przecznicę ul. Przemysłowej/ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i wola mieszkańców,

   • pod ulicę Poprzeczną na zachód od ulicy Leśnej .Ustalenie lokalizacji i dokonanie wykupu ,

   • przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy w Brzesku dla uruchomienia terenów przemysłowo usługowych /grunt obok MPEC- u/ zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego /Rędziny –Brzezowiec/ ,

   • regulacja ulicy Wiejskiej ,

   • pod budowę łącznika ulicy Kossaka z ul. Ogrodowa ,

   • pod urządzenia wodociągowe w Porębie Spytkowskiej .

: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00

Pobieranie 99.74 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna