Z posiedzenia komisji rewizyjnejPobieranie 28.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.08 Kb.
PROTOKÓŁ NR 12/2003

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 6 sierpnia 2003 r.
Godzina rozpoczęcia – 14.00

Godzina zakończenia - 15.35

Miejsce posiedzenia – sala posiedzeń Biura Rady Powiatu.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji oraz:

1. p. Adam Łącki – Starosta Kłodzki, 1. p. Piotr Zwierzyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku,

 2. p. Irena Brzozowska – Radca Prawny Starostwa,

 3. p. Irena Aksamit – Inspektor w Wydziale Oświaty,

 4. p. Joanna Kusy – Specjalista w Wydziale Oświaty,

 5. p. Elżbieta Kwiecień – Dyrektor SOSzW w Kłodzku,

 6. p. Janina Bartusiak – wnosząca skargę na PINB.Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Pan Marek Bogdał - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – otworzył posiedzenie, przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad:


 1. Rozpatrzenie skarg:

a) p. Janiny Bartusiak na zachowanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku,

b) p. Elżbiety Kwiecień na działania Starosty Kłodzkiego.
 1. Sprawy różne:

a) informacja pisemna - wyjaśnienia merytorycznych wydziałów w sprawie uwag zawartych w protokole pokontrolnym z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. prawidłowej realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

Ad. 1

Radny M. Bogdał – Przewodniczący Komisji – przewodniczący zaproponował rozpatrzenie w pierwszej kolejności skargi p. Elżbiety Kwiecień na działania Starosty Kłodzkiego.
Przewodniczący Komisji poinformował skarżącą, iż Komisja może odnieść się do skargi tylko w zakresie dot. pracy obecnego Starosty Kłodzkiego p. Adama Łąckiego.
Udzielił głosu p. E. Kwiecień.
P. E. Kwiecień – wyjaśniła, iż pismo, które wystosowała do p. Krystyny Łybackiej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nie było skargą, lecz jedynie informacją o nienormalnej sytuacji, w jakiej zmuszona jest pracować – szczególnie z powodu częstych kontroli, które dezorganizują pracę. Kontrole odbywały się co dwa tygodnie. Dodała, iż nie obwinia za tę sytuację nikogo personalnie. Nie jest to skarga na Starostę ani na Wydział Oświaty, lecz informacja o sytuacji, za którą stoi p. B. Rynkowska – były dyrektor placówki. Jedna z kontroli, która odbyła się w lutym br. nie była zapowiedziana. Przeprowadził ją p. Dariusz Felcenloben – Dyrektor Wydziału Geodezji ...., który przybył w tym dniu razem z p. Bożeną Rynkowską oraz z dwiema innymi, nie znanymi ( p. E. Kwiecień) osobami. Osoby przybyłe nie wpisały się do zeszytu kontroli. Na pytanie „dlaczego Państwo tu wchodzicie” odpowiedział p. D. Felcenloben „jesteśmy ze Starostwa i możemy”. P. Kwiecień dodała, iż tego typu kontrole nie mają związku z pracą ośrodka.

Poinformowała, iż p. Bożena Rynkowska – były dyrektor ośrodka często przysyła różne pisma i „pozdrowienia”. Otrzymywała też często szantażujące telefony typu „ przyjdzie SLD to Panią sprzątnie”.


Na zarzut zawarty w wystąpieniu pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kłodzku, iż m.in. w ośrodku są brudne ściany odpowiedziała, iż brudne ściany nie mogą być argumentem przeciwko jej pracy. W tego typu ośrodkach ściany będą zawsze brudne, gdyż przebywa w nich trudna młodzież z rodzin patologicznych, oraz z rodzin, gdzie rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Praca w ośrodku jest bardzo trudna. Dzieci tam przebywające są w wieku od 10 do 18 lat, lecz bardzo często, jeśli się uczą przebywają tam dłużej, do ukończenia szkoły.
Radny M. Jagódka – zapytał Starostę Kłodzkiego – czy wydał dyspozycję, aby Dyrektor D. Felcenloben przeprowadził w dniu 20 lutego 2003 r. kontrolę w ośrodku ?

Zwracając się do p. E. Kwiecień – zapytał w jakim stanie przejęła ośrodek, bo ściany w ośrodku nie zostały zabrudzone i zagrzybione jednego dnia. Prawdopodobnie było tak już wcześniej. Zapytał czy w związku z zaleceniami PSSE p. Dyrektor sugerowała zwiększenie środków dla jednostki np. na pomalowanie ścian i inne remonty.


P. E. Kwiecień – wyjaśniła, iż cała szkoła została wyremontowana w ramach pomocy udzielonej przez sponsorów. Ze Starostwa nie otrzymano środków. W chwili przejmowania placówki w sali gimnastycznej były powybijane szyby, w ścianach były dziury itp. Poza tym w chwili przejęcia placówki nie zatrudniano tam konserwatora.
Radny H. Wnętrzak - zapytał, czy od jesieni 2000 r. kiedy to nasiliły się kontrole w ośrodku, ich ciągłość jest taka sama ? Czy p. Dyrektor odbierała te kontrole jako nagonkę na jej osobę ?
P.E. Kwiecień - odpowiadając stwierdziła, iż tak właśnie odbierała kontrole. Zwróciła się nawet w tej sprawie do p. Dariusza Mikosy – byłego Starosty Kłodzkiego.
Radny H. Wnętrzak - zdziwiony stwierdził, iż był członkiem Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji rady i nie przypomina sobie, aby Komisja Rewizyjna taką skargę rozpatrywała.
Starosta Kłodzki – wyjaśnił, iż w pracy kierowników jednostek najważniejsze jest wykonywanie przez nich zadań, do których zostali powołani. Radzenie sobie z problemami jest najważniejsze. W przypadku p. Dyrektor jest to praca bardzo trudna z tej racji, że w ośrodku przebywa trudna młodzież. Lecz nie można w takiej sytuacji zwalniać nikogo z realizacji zadań określonych na danym stanowisku.

Odnosząc się do kwestii kontroli Starosta wyjaśnił, iż odbyły się dwie kontrole: 1. 25 listopada 2002 r. na wniosek Kuratorium Oświaty,

 2. w okresie od 1 – 4 kwietnia br. – z inicjatywy Wydziału Oświaty.

Stwierdzone podczas tej ostatniej kontroli uchybienia zostały ujęte w formie zaleceń i skierowane do wykonania.

Kontrole były reakcją na skargi napływające od osób z zewnątrz.

Odnosząc się do pytania radnego M. Jagódki Starosta wyjaśnił, iż nie przypomina sobie faktu zlecenia dokonania wspomnianej kontroli w lutym br. lecz być może była to wizyta Dyrektora Wydziału Geodezji związana z zakresem jego pracy, dot. np. wykorzystania nieruchomości ośrodka i ich funkcji.
P. E. Kwiecień - odniosła się do stwierdzenia Starosty, że kontrole przeprowadzane są w związku ze skargami osób z zewnątrz. Stwierdziła, iż są to najczęściej skargi pracowników, których pracę p. Dyrektor nisko ocenia.
Radny H. Wnętrzak – zapytał czy ci pracownicy dopuszczają się przestępstw ? Czy pracowali oni we wrześniu 2000 r. ?
P.E.Kwiecień – poinformowała, iż dzieci pod okiem tych wychowawców dopuszczają się przestępstw.
Radny H. Wnętrzak - zapytał czy w stosunku do pracowników nisko ocenianych merytorycznie jest w ośrodku dokumentacja w tej sprawie i czy o tym fakcie p. Dyrektor powiadamiała Wydział Oświaty ?
P.E.Kwiecień – wyjaśniła, iż w ośrodku znajdują się teczki wychowawców. O złej ocenie ich pracy nie informowała Wydziału Oświaty.
Rady M. Jagódka – zapytał czy p. Dyrektor zastosowała wobec takich pracowników jakieś kary.
P. Dyrektor – wyjaśniła, iż stosowała upomnienia, lecz pracownicy ci nie chcą podpisywać ich przyjęcia.
Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, iż Komisja może rozpatrzyć skargę jedynie w zakresie „zaniedbania, nienależytego wykonywania zadań, biurokratycznego załatwiania spraw”. Zarzut o nagonkę polityczną, który przejawia się w skardze uważa za nieuzasadniony. Wyjaśnił, iż wśród członków Komisji Rewizyjnej, która skargę rozpatruje, są przedstawiciele wszystkich opcji politycznych funkcjonujących w powiecie kłodzkim. Przewodniczący zgłosił wniosek iż uważa skargę za bezzasadną.
Radny M. Jagódka - uważa, iż wniosek jest przedwczesny, bo należy wysłuchać wyjaśnień p. Dariusza Felcenlobena – Dyrektora Wydziału Geodezji.

Radny uważa, iż skarżąca składa pośrednio skargę na Starostę p. A. Łąckiego ponieważ toleruje wizyty takie jak w dniu 20 lutego br. p. D. Felcenlobena.


Radny H. Wnętrzak – w okresie od września do grudnia 2000 roku odbyło się osiem kontroli. Zapytał czy przeprowadzając je zachowano drogę służbową ?
P. I. Aksamit - wyjaśniła, iż na początku pracy nowego Dyrektora Ośrodka było kilka wizyt tzw. informacyjnych. Podobnie Wydział postępuje w przypadku innych placówek. Odnośnie ostatniej kontroli wyjaśniła, iż była ona wcześniej zgłoszona.
Radny H. Wnętrzak – zgłosił wniosek, aby Starosta przedstawił Komisji informację uzupełniającą, dotyczącej wizyty w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kłodzku, przy ul. Rajskiej 1 w dniu 20 lutego 2003 r. P. Dariusza Felcenlobena – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności wnioskuje o odpowiedź na pytania:


 • jaki był cel wizyty,

 • z czyjego polecenia była ta wizyta,

 • jakie osoby poza Dyrektorem D. Felcenlobenem w niej uczestniczyły.

Dopiero wówczas Komisja Rewizyjna bedzie mogła rozstrzygnąć co do zasadności skargi.


Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie dwa wnioski:

 1. zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji, aby uznać skargę za bezzasadną:


Komisja głosami: 1 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące odrzuciła wniosek.


 1. wniosek radnego H. Wnętrzaka o uzupełnienie informacji:


Komisja głosami: 4 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący przyjęła wniosek o treści j.w.

a) Rozpatrzenie skargi p. Janiny Bartusiak na zachowanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku
P. I. Brzozowska – Radca Prawny – wyjaśniła, iż z okoliczności sprawy wynika, iż skarga dotyczy pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. W związku z tym skarga nie może być rozpatrywana przez Radę Powiatu bo zgodnie z art. 229 pkt 4 Kpa rada rozpatruje jedynie „skargę dotyczącą zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji , straży i innych jednostek organizacyjnych ...” W tym przypadku skargę na pracownika PINB w Kłodzku winien rozpatrzyć pracodawca, czyli p. Piotr Zwierzyński – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
P. J. Barusiak – stwierdziła, iż nie wie z kim rozmawiała, bo pracownik się nie przedstawił.

P. P. Zwierzyński - stwierdził, iż z rozmowy telefonicznej nie wynikało w czyim imieniu p. J. Bartusiak występuje i w jakiej sprawie. Skarżąca podczas rozmowy nie ujawniła swoich danych. W związku z tym, pracownik, przestrzegając ustawę o ochronie danych osobowych również nie mógł ujawnić pewnych danych.
Radny M. Jagódka – zapytał czy PINB wie, że pracownik Inspektoratu rozmawiał w tej sprawie telefonicznie.
PINB – przyznał, iż pracownik poinformował go o takiej rozmowie, lecz nie wiedział z kim rozmawia.
Radny M. Jagódka –uważa, iż właściwym do rozpatrzenia tej skargi jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.

Uważa, iż skarga p. J. Bartusiak jest zasadna, lecz skargę błędnie skierował do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Kłodzkiego Wojewódzki Inspektor nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.


P.J. Bartusiak – zapytała jak ma potraktować w takiej sytuacji pismo PINB w Kłodzku w tej sprawie ?
Radca Prawny – wyjaśniła, iż należy się wnikliwie zastanowić co powinno być przedmiotem skargi, ponieważ zgodnie z art. 227 Kpa „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.
Komisja jednogłośnie ( 5 głosami ) Komisja uznała, iż powyższą skargę niewłaściwie przekazano z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Kłodzkiego. Skargę dotyczącą pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozpatruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako pracodawca. W związku z tym Komisja wnioskuje o przekazanie skargi do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.
Ad. 3 Sprawy różne:
1. Informacja - wyjaśnienia merytorycznych wydziałów w sprawie uwag zawartych w protokole pokontrolnym z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. prawidłowej realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
Komisja przyjęła powyższą informację.
2. Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 28 sierpnia 2003 r. na godz. 13.00.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Komisja przeprowadzi w tym dniu kontrolę wykonania uchwał Zarządu Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2003 r.


Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: J. Gołek Przewodniczący Komisji
Marek Bogdał
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna