Z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w SulęciniePobieranie 45.49 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar45.49 Kb.


Protokół nr 4/2014

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie


Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Gospodarki

w dniu 19 maja 2014 r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Zbigniew Florczak – Przewodniczący Komisji Budżetu


i Gospodarki.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1605.

Liczba radnych – 12 osób.

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

Porządek posiedzenia przedstawił przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Działalność sportowo-rekreacyjna.

 2. Przegląd obiektów sportowych - boisk i hal na terenie Gminy i związanych z tym wydatków.

 3. Wykonanie budżetu za 2013 rok

 4. Sprawy bieżące.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.,

 2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina,

 3. w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury,

 4. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy
  i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci sanitarnej
  i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.

 1. Wolne wnioski, zapytania i informacje.


Ad. 1. Działalność sportowo-rekreacyjna.

Informacja na temat działalności sportowo-rekreacyjnej w roku 2014 realizowanej przez Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM przy współpracy instytucji, stowarzyszeń i szkół stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.Radny Andrzej Staats zadał pytania:

 1. Dlaczego w przypadku Gimnazjum nie jest ujęty koszt instruktora? Czy to jest przeoczenie czy jest zapisany w innej pozycji?

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki:

Jeżeli chodzi o Gimnazjum to instruktor jest zapisany po stronie administracji


i obsługi.

 1. W momencie, gdy zatrudniana była ta osoba to do budżetu Gimnazjum wpłynęły pieniądze na tego instruktora czy one były wydzielone z budżetu Gimnazjum (przesunięte)?

Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki:

Ta osoba musiała być zatrudniona gdyż to wynikało z projektu. Nie było sfinansowania wejścia tej osoby do pracy, dopiero w kolejnym roku ta osoba była planowana, jako nowy pracownik i było zwiększenie etatu po stronie administracji i w związku z tym plany finansowe uwzględniały ten nowy etat.

Radny Stanisław Szablewski powiedział, że bezcelowe jest rozpisywanie każdego meczu
z osobna. Wiadomo, że jest amatorska liga siatkówki i ona trwa od-do. Radny podkreślił,
że Pan Kędziora jest przy wszystkich tych imprezach oraz z własnej woli pomaga też Olimpi
i skoro ma być to więcej na papierze to można wypisać wszystkie mecze Olimpi. Radny stwierdził, że jest to naciągane. Radny zasugerował, że wystarczyłoby w jednej rubryce wpisać, że był turniej amatorski, od kiedy - do kiedy trwał, ile meczy rozegrano.

Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że trudno jest stworzyć taką informację na papierze na temat działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie, gdyż ta działalność opiera się tak naprawdę o wszystkie imprezy, które się odbywają.

Radny Stanisław Szablewski powiedział, że chciałby, aby wszystkie adnotacje odnośnie rozgrywanej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, czy to w ramach Gimnazjady czy Licealiady – przy nazwisku Pana Zbigniewa Kędziory dopisać Szkolny Związek Sportowy.

Zastępca Burmistrza Sulęcina wyjaśnił, że w drugiej rubryce jest informacja o organizatorze.

Radny Stanisław Szablewski zwrócił uwagę, że w pozycji 11 –zawody Powiatowe w tenisie stołowym 31 stycznia odbyły się w szkole w Lubniewicach.

Podinspektor ds. sportu Zbigniew Kędziora powiedział, że jeżeli chodzi o sport szkolny, najniższy szczebel eliminacji ma charakter powiatowy. Robił to Szkolny Związek Sportowy w Lubniewicach gdyż Lubniewice mają najlepszą bazę do tego typu zawodów sportowych.

Federacja Związku Sportowego znajdująca się w Zielonej Górze nie finansuje żadnych zawodów sportowych do poziomu finału województwa. Wszystkie, które odbywają się na poziomie gminy i powiatu finansują gminy i powiaty. Dzięki temu odbywają się zawody i szkoły zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej.

Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że Pan Kędziora oprócz tego, że jest podinspektorem ds. sportu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, pełni również rolę koordynatora Szkolnego Związku Sportowego. Jest to funkcja niezależna od zatrudnienia, wykonuje ją społecznie i działa na trzy powiaty. Organizuje również sport na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnym. Na wszystkich tych poziomach sport finansowany jest przez Gminę Sulęcin (nie przez starostwo ani gminy ościenne).

Przewodniczący Rady Miejskiej Leon Szczepański powiedział, że wg niego zapisy są jasne. Jest organizator i odpowiedzialny (z ramienia Burmistrza). Czasami te dwie funkcje się pokrywają a czasami nie.

Radny Adam Miglujewicz powiedział, że w materiałach jest taki zapis: „szkoła nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem boiska”, a wcześniej jest wymieniony tylko koszty usuwania liści. Radny zauważył, że w przypadku boiska w Wędrzynie wymienione są koszty jego utrzymania a w przypadku Trzemeszna Lubuskiego nie ma. Radny zadał pytania: 1. Czy ktoś inny ponosi te koszty, czy w tym przypadku koszty nie są generowane? Dlaczego Wędrzyn wykazuje koszty a Trzemeszno nie?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch:

W Trzemesznie robi to sołtys - w przypadku, kiedy leżał śnieg sołtys zakupił paliwo i odśnieżał. Gdy sołtys był jeszcze konserwatorem to w ramach swojej pracy oczyszczał teren z liści.

Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że w Trzemesznie tak naprawdę wchodzi w rachubę tylko usuwanie liści z boiska i w tym przypadku dużą rolę odgrywają uczniowie.

Radny zaznaczył, że w przypadku boiska w Wędrzynie wykazany jest koszt funkcjonowania 3.540 zł a w przypadku Trzemeszna tylko koszt paliwa do maszyny, która usuwa liście.

Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki wyjaśnił, że te informacje, które radni otrzymali zostały przekazane od dyrektorów poszczególnych placówek, w których są obiekty sportowe. Za tekst odpowiadają dyrektorzy. Być może Pani Dyrektor nie była do końca precyzyjna podając te informacje i należałoby o to dopytać. Naczelnik powiedział, że zada dodatkowe pytanie Pani Dyrektor i udzieli odpowiedzi radnemu.


 1. Z jakich pieniędzy sołtys zakupuje paliwo?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch:

Zakupuje z gminnych pieniędzy.

Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki dodał, że są to pieniądze przeznaczone
na utrzymanie estetyki wsi.
Radny Adam Miglujewicz zadał pytanie:


 1. Czy według Burmistrza czy może pracowników za to odpowiedzialnych – to kondycja naszej młodzieży szkolnej stoi na wysokim poziomie czy tych lekcji w-f, tej działalności rekreacyjno-sportowej jest wystarczająco dużo, czy może jest za mało i powinniśmy dążyć do tego, aby było jej więcej? Jak ta sytuacja wygląda, czy ta młodzież nasza jest zdrowa
  i czy ma kondycję fizyczną?


Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Nowicki:

Gmina, jako jednostka jest odpowiedzialna za rozwój bazy sportowej a nie rozwój działalności sportowej. Jeżeli chodzi o młodzież to Gmina Sulęcin od wielu lat finansuje


w 4 szkołach 50 godzin zajęć sportowych z ukierunkowaniem na kluby, które znajdują się w mieście, czyli piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka, babington.
Radny Stanisław Szablewski powiedział, że mamy wysokie wyniki na przestrzeni województwa. Szkoły podstawowe jak i gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
w rywalizacji lubuskiej olimpiady młodzieży zajmują czołowe miejsca. Od wielu lat szkoły są wyróżniane pierwszym, drugim, czwartym miejscem – w tym zakresie jesteśmy naprawdę wysoko. Dofinansowanie i ilość godzin w szkołach podstawowych i gimnazjum jest adekwatna do potrzeb, baza jest super pod każdym względem.
Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch powiedział, że w ubiegłym roku Ministerstwo Sportu
i Turystyki zauważyło Sulęcin i wyróżniło w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu 2013".
Naczelnik Wydziału OKS Ryszard Nowicki powiedział, że zdawalność na wychowaniu fizycznym wynosi 100%. Zaliczenie przedmiotu opiera się o różnego rodzaju testy
i konkurencje do zdania.
Radny Jerzy Wróżek zauważył, że w klasach 1-3 jest tylko jedna godzina wychowania fizycznego tygodniowo.
Radny Zbigniew Szczepański powiedział, że cała sztuka polega na tym, żeby zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Radny Andrzej Staats powiedział, że miernikiem sprawności naszego społeczeństwa (naszych dzieci) jest to ile dzieci ma zwolnienia lekarskie. Radny dodał, że chciałby zdementować, iż nieprawdą jest, że w Sulęcinie 30 % dzieci ma zwolnienia lekarskie – jest to procent, być może promil.
Ad. 2. Przegląd obiektów sportowych - boisk i hal na terenie Gminy i związanych z tym wydatków.

Informacja na temat przeglądu obiektów sportowych - boisk i hal na terenie Gminy


i związanych z tym wydatków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Wykonanie budżetu za 2013 rok:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.Radny Adam Miglujewicz zadawał następujące pytania:

 1. Czym różni się sprawozdanie finansowe od sprawozdania z wykonania budżetu?

Odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy Jarosław Szymański:

Sprawozdanie finansowe uwzględnia sprawozdawczość budżetową wynikającą z obowiązujących przepisów.

Radny Adam Miglujewicz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu połączonych Komisji pytał o umorzenia.

Skarbnik Gminy Jarosław Szymański powiedział, że radny Adam Miglujewicz wskazywał na to, że jest różnica pomiędzy kwotą umorzeń wykazaną przy poszczególnych podatkach a tą informacją syntetyczną (tym jednym zdaniem, które podsumowuje), tam gdzie są i umorzenia i zwolnienia i ulgi. Tam jest różnica ok. 10 tys zł. na tą różnice składają się głównie dwie kwoty: 6 tys. umorzenia odsetek rolnika, któremu umorzono odsetki po spłacie należności głównej (po spłacie wieloletniego zadłużenia). 4 tys. zł jest to zwolnienie Uroczyska Lubniewsko z podatku leśnego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie z 2009 r.Radny Adam Miglujewicz zadawał kolejne pytania:

 1. Jeśli chodzi o grunty, za które podatek płaci Molex to my dzierżawimy czy to jest ich własność?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina – Michał Deptuch:

To jest ich własność. 1. Jaka była powierzchnia deklarowana hal i jaka była kwota podatku od nieruchomości – dotyczy firmy Molex?

 2. Proszę o przedstawienie osób prawnych, które zalegają z podatkami i kwot tych zaległości.

 3. Proszę o szczegółowe rozliczenie kwot związanych ze współpracą zagraniczną, – to jest kwota wydatkowana 41.256,93 zł (konkretnie przedsięwzięcie – kwota). Proszę również o szczegóły dotyczące Dni Sulęcina, dożynek i Jarmarku Koguciego.


Ad. 4. Sprawy bieżące – przedstawienie projektów uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.,

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r Przewodniczący posiedzenia połączonych komisji Zbigniew Florczak poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie:

wynik głosowania wynik głosowania: na 14 radnych – 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 1. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina,

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina Przewodniczący posiedzenia połączonych komisji Zbigniew Florczak poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie:

wynik głosowania: na 14 radnych – 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 1. w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury,

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny Grzegorz Lewicki zwrócił uwagę na błędnie wpisane nazwisko jednego


z członków Rady Programowej: jest Druzgała – powinno być Wyczachowska.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki powiedział,


że zostanie to poprawione.

Radny Adam Miglujewicz zapytał czy wszystkie wymienione osoby zostały zapytane czy się zgadzają?

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki powiedział, że tak

W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Przewodniczący posiedzenia połączonych komisji Zbigniew Florczak poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie:

wynik głosowania: na 14 radnych – 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.


 1. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy
  i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.


Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia
do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci sanitarnej
i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal powiedziała, że po raz pierwszy ogłoszony został konkurs na dofinansowanie prac projektowych. Gmina oczywiście skorzysta z tego dofinansowania. Jest to dofinansowanie do 85 % wartości kosztów przygotowania dokumentacji projektowych. Termin składania – do końca maja.Radny Adam Miglujewicz zadał pytanie:

 1. Czy Burmistrz wie, w jakim zakresie chciałby modernizację (czy rozbudowę) oczyszczalni przeprowadzić, jakie rozwiązania technologiczne ewentualnie, jaki byłby przybliżony koszt tej modernizacji i jaki byłby ewentualny koszt tego projektu (dokumentacji projektowej)?

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal:

Jeżeli chodzi o koszt inwestycji to na dzień dzisiejszy tego określić nie można precyzyjnie. Jest wykonana koncepcja modernizacji i rozbudowy. Szacujemy wstępny koszt dokumentacji między 300 a 350 tysięcy. Oczywiście koszt dokumentacji zostanie zweryfikowany w drodze postępowania przetargowego – rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 1. Przez kogo została opracowana koncepcja, czy jest na papierze i czy można ją zobaczyć?

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal:

Koncepcja została opracowana w tamtym tygodniu przez firmę specjalizującą się


w technologiach.

W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz


z modernizacją sieci sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” Przewodniczący posiedzenia połączonych komisji Zbigniew Florczak poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie:

wynik głosowania: na 14 radnych – 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.Ad. 5. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Radny Zbigniew Szczepański poprosił o oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta, między innymi na ul. Wiejskiej i Dudka.

Radny Jerzy Wróżek poprosił o przepłukanie kanalizacji deszczowej na drodze gminnej
(tzw. obwodnicy) w Wędrzynie gdyż jest całkowicie zasypana.
Radna Podburaczyńska powiedziała, że rozmawiała z kilkoma uczniami Szkoły Podstawowej. Uczniowie ci twierdzili, że podczas obchodów X-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków wyjątkowo były czyste toalety. Uczniowie skarżą się, że w szkole nie ma papieru i mydła. Radna powiedziała, że wie, iż jest grono uczniów, którzy nie szanują i może dlatego tego papieru się nie daje, ale nie można karać wszystkich uczniów. Radna dodała, że w klasach 1-3 uczniowie przynoszą papier toaletowy za oceny.

Naczelnik Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki powiedział,


że często bywa w Szkole Podstawowej i nie stwierdza braku papieru czy brudnych miejsc. Służby porządkowe w tej szkole szczególnie dbają czystość.

Radna Magda Podburaczyńska powiedziała, że nie była osobiście w tych toaletach, i że jest to opinia kilkorga uczniów.

Zastępca Burmistrza Sulęcina Zbigniew Gruca powiedział, że przeprowadzane są niezapowiedziane kontrole sanepidu, podczas których kontrolowane są toalety. W protokołach z ostatnich trzech lat nie było nigdy uwagi (we wszystkich naszych placówkach) o braku papieru toaletowego.


Radny Andrzej Staats powiedział, że rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 sygnalizują, że jest problem
z parkowaniem rano przy Przedszkolu. Radny dodał, że pobocze przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej jest zupełnie rozjeżdżone i zapytał czy nie byłoby tam miejsca żeby zrobić parking?
Zastępca Burmistrza Sulęcina Zbigniew Gruca powiedział, że jest tam za wąsko i samochód nie zmieści się na szerokość.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że widział na stronie internetowej ogłoszenie konkursu na Dyrektora Przedszkola, radny zapytał czy coś się stało?

Naczelnik Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki powiedział, że kończy się 5-letnia kadencja, dlatego Burmistrz ogłosił konkurs.


Radny Adam Miglujewicz powiedział, że Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Gruca obiecywał sporządzenie bilansu zysków i strat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Chodzi o odpowiedzenie na pytanie – czy ta kwota 10 zł za segregowane i 15 za niesegregowane odpady miesięcznie od osoby jest adekwatna, zaniżona czy wygórowana? Radny podkreślił, że dobrze by było, żeby mieszkańcy zobaczyli jakieś „wyliczanki”. Radny poprosił o deklarację, kiedy będziemy w stanie i czy w ogóle jest możliwe takie wyliczenie.
Zastępca Burmistrza powiedział, że trudno jest ocenić gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kontem finansowym gdyż na 16254 mieszkańców deklarację złożono na nieco ponad 13000 i nadal trwają postępowania wzywające mieszkańców do złożenia deklaracji. Nie wynika to najczęściej z niechęci mieszkańców - zdarza się, że osoby nie mieszkają w Sulęcinie, nie odbierają korespondencji gdyż mieszkają za granicą – w takim przypadku mogą złożyć tzw. deklarację zerową. Zastępca Burmistrza powiedział, że gmina chce uregulować bilans tak, aby wiedzieć ilu mieszkańców faktycznie zamieszkuje gminę
a także uregulować sprawy związane z budynkami wielolokalowymi. 12 zarządców wspólnot złożyło deklarację i płaci za śmieci a 6 jest w trybie spornym z gminą. Ustawa o utrzymaniu czystości czeka na kolejną nowelizację a w związku z tym, że prawo jest niejasne zarządcy nie składają deklaracji. Spółdzielnia mieszkaniowa złożyła odwołanie od decyzji Burmistrza. Mija już pięć miesięcy i nie ma żadnej decyzji SKO. Koszty obsługi administracyjnej są wyższe w przypadku indywidualnego składania deklaracji niż mogłoby to być w przypadku, kiedy deklarację złożyłaby spółdzielnia. Mieszkańcy płaciliby za śmieci w czynszu
a spółdzielnia rozliczałaby się z gminą. Problemem jest również wywiązywanie się mieszkańców z segregowania odpadów. Zastępca Burmistrza Zbigniew Gruca dodał, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości zakłada, że gmina będzie ustalać jedną stawkę za śmieci segregowane, a za śmieci niesegregowane ma być opłata wyższa mająca na celu zniechęcenie ludzi do niesegregowania. Zastępca Burmistrza powiedział, że dane, które posiada może dostarczyć radnym.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że śmieci są odbierane, wywożone, ważone. Są jakieś dane ile tego dostarczono, ile było segregowanych ile niesegregowanych. Radny zasugerował, aby na podstawie tego co się wydarzyło od lipca do kwietnia (nie biorąc pod uwagę osób, które nie złożyły deklaracji) oszacować czy kwoty 10 zł i 15 zł są odpowiednie w stosunku
do kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Radny powiedział również, że dobrze by było, aby przedstawić radnym ile osób, które złożyły deklarację płaci
i jaki jest wpływ na konto Urzędu Miejskiego.
Zastępca Burmistrza Zbigniew Gruca powiedział, że dopiero w marcu gmina otrzymała raport
z CZG. Do tej pory Gmina Sulęcin pod względem odzysku surowców: szkło, papier, plastik klasowała się średnio na ok. 5 miejscu na 15 gmin. Z tegorocznego raportu wynika, że Gmina Sulęcin osiągnęła najwyższe ilości zebranych surowców. Jedynym problemem jest brak możliwości kontroli nad ilością śmieci w nieruchomościach niezamieszkałych, czyli we wszystkich firmach i przedsiębiorstwach działających na terenie gminy. Według Zastępcy Burmistrza podmioty te generują za duże ilości nieczystości zmieszanych (więcej niż połowa tego, co generują wszyscy mieszkańcy) a gmina rozliczana jest całościowo –niezamieszkałe plus zamieszkałe.
Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch dodał, że zdarzają się osoby bardzo nieuczciwe, które np. przywożą duże ilości opon do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (nie prowadząc działalności gospodarczej związanej z oponami) prawdopodobnie czerpiąc z tego tytułu korzyści.
Radny Eugeniusz Dul poinformował, że Komisja Rewizyjna ma w swoim planie kontrolę realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komisja Rewizyjna zrealizuje ten temat w czerwcu.
Radny Adam Miglujewicz zadał pytanie:

 1. Czy Pani Halina Piwko wykonuje zadania na rzecz Urzędu Miejskiego – jeżeli tak to jakie, za jaką kwotę, na jaką umowę?

Burmistrz Sulęcina Michał Deptuch powiedział, że Pani Halina Piwko przestała pracować
w Urzędzie Miejskim, ale wypełnia jeszcze druki, które powinny być zakończone w jej całej działalności.

 1. Czy opłata adiacencka została naliczona i czy Pan Burmistrz wywiązał się z tego?

Odpowiedzi udzieliła Pani Ewa Gocal – Naczelnik Wydziału IZiG:

Jesteśmy po wykonaniu operatów szacunkowych, jest wszczęte postępowanie i będą decyzje.


Radny Stanisław Szablewski zadał pytanie:

 1. Czy to prawda, że ma powstać siłownia Molex?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina:

Tak to prawda. Współpracujemy z firmą Molex. Zarząd Molex-u zaproponował stworzenie siłowni na dworze. Gmina przygotuje zgłoszenie a firma Molex zakupi 9 urządzeń, które będą zamontowane przy promenadzie.


Radny Adam Miglujewicz powiedział, że w ubiegłym roku w ramach zebrania fundusz sołecki – zostały przeznaczone pieniądze między innymi (chyba w jednym z wariantów) na modernizację stawu parkowego.

Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal powiedziała, że rozmawiał z nią sołtys Trzemeszna, ale ten temat nie jest jeszcze do końca rozeznany. Pani Ewa Gocal dodała, że zgodnie z jej wiedzą jest za mało pieniędzy na to przedsięwzięcie i trzeba znaleźć jakiejś wyjście z tej sytuacji (np. etapować prace).

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie zakończyło się o godz. 1730.

Na tym protokół zakończono.


Protokolant Przewodniczący Posiedzenia


Podinspektor

Katarzyna Januszko

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Gospodarki

Rady Miejskiej w Sulęcinie

Zbigniew Florczak: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna