Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2011 r o godPobieranie 130.46 Kb.
Strona1/3
Data28.04.2016
Rozmiar130.46 Kb.
  1   2   3


Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 1100

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Głuchołazach.


W sesji wzięli udział radni Rady Miejskiej, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, społeczność miejska i wiejska.
Sesja trwała od 1100 – 1500

Stan Rady – 20 radnych

Obecnych – 20 radnych

Ad. 1a
Sesja rozpoczęła się wysłuchaniem hejnału Głuchołaz. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała. Przywitał przybyłych na sesję radnych, naczelników wydziałów, zaproszonych sołtysów oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad /lista obecności stanowi integralną część protokołu/. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:

Proponowany porządek obrad:


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie porządku obrad;

  3. powołanie sekretarza obrad;

  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja Przewodniczącego o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja na temat planu racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy Głuchołazy.

 5. Sprawozdanie z realizacji Programu „Odnowa Wsi” na terenie gminy Głuchołazy w 2010r oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich za 2010r.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwał:

1) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

2) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

3) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/351/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2006r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach;

4) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/347/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach;

5) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie;

6) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie;

7) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania;

8) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

9) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek za zajęcie

pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy;

10) projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy;

11) any porządek obrad:projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odczytanie protokołu pokontrolnego komisji rewizyjnej.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Pan Burmistrz chce zgłosić jeszcze zmiany do porządku obrad.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – Szanowni radni. Chciałbym do porządku obrad wprowadzić jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r. Szczegółowe uzasadnienie przedstawi Pan Skarbnik w chwili kiedy będą omawiane projekty uchwał. Teraz może jedynie dwa słowa czego dotyczy ta uchwała.

Skarbnik Miasta Roman Zimoch – zmiana tej uchwały dotyczy planu finansowego wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2010 o czym stanowi załącznik do tej uchwały.

Natomiast autopoprawka dotyczy zwiększenia dotacji dla niepublicznego przedszkola w Głuchołazach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy mamy jeszcze jakieś propozycje do porządku? Jeśli nie to proszę o przegłosowanie powyższego porządku obrad. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r.? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Kto z Państwa jest za wprowadzeniem autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Stwierdzam, że autopoprawka została wprowadzona do porządku obrad.Ad.1 c

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – bardzo proszę o powołanie

Sekretarza obrad. Czy Pani radna Jolanta Gawlik wyraża zgodę?

Radna Jolanta Gawlik – tak wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – zatem proszę o przegłosowanie

kandydatury radnej Jolanty Gawlik na sekretarza obrad. Kto z Państwa jest za? Za głosowało

19 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że kandydatura została przyjęta.

Ad.1 d

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są zastrzeżenia lub uwagi do protokołu? Nie widzę, proszę zatem o przegłosowanie kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Stwierdzam, ze protokół został przyjęty.Ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – jesteśmy w punkcie informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym(informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) – jeśli są pytania to bardzo proszę?

Radny Wilhelm Zielonka – 25 stycznia str.4, pkt. 10 jest działka wystawiona na sprzedaż ale nie ma ceny, na str. 15, pkt.18,19 i 20 tutaj ustalone jest wadium, czy cena działki będzie później przedstawiona. Kolejna rzecz, 28 stycznia, str.10, pkt.4 – jaka jest wysokość nowej stawki czynszu za lokale mieszkalne? 2 lutego, str.11, pkt.3 – prosiłbym o bliższą informację o wymianie, o który to kawałek działki chodzi i ta zamiana nastąpiła pomiędzy kim? 2 lutego str.11, pkt.5 – jaka jest cena za 1m3 odpadów.

Radny Jan Dolny – Panie Burmistrzu, bardzo często w Pańskich informacjach ukazują się takie punkty, ze Pan przyznaje lekcje indywidualne uczniom. Abstrahując od tego komu i dlaczego – od strony finansowej, czy subwencja pozwala na pokrycie tych lekcji, czy gmina do tego dokłada?

Radna Jolanta Gawlik – chodzi mi o sprzedaż działki w obrębie ul. Spółdzielczej, czy to jest kontynuacja czegoś zaczętego?

Radny Kamil Bortniczuk – str.3, pkt.11 informacji dotyczy przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego nr 29 przy ul. Góra Św. Anny 8, dlaczego ten tytuł został zabrany?

Przewodniczący rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem proszę Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – Szanowni Państwo ja zacznę od pytań, które są bezpośrednio do mnie kierowane. Było pytanie odnośnie pobranych świadczeń. Każda dotacja jest na zasadzie oświadczeń i dokumentów składanych. Wielokrotnie jest tak, że występujemy do innych gmin czy jednostek z zapytaniem czy dana osoba nie pobiera tam świadczeń albo też na podstawie wydanych informacji musi dostarczyć swoje dochody i okazuje się, że nie została zgłoszona dana sytuacja, że ktoś w tym okresie podjął pracę i wówczas następuje weryfikacja danych. Te osoby piszą oświadczenia i wielokrotnie niezgodnie ze stanem faktycznym. Dlatego też zgodnie z ustawą jest zapis mówiący, że dana osoba pobierająca nienależnie świadczenia powinna je oddać, a gmina powinna wyegzekwować. Oczywiście jeżeli sytuacja tego wymaga można tą spłatę przełożyć na raty, można część umorzyć ale generalnie jest tak, że osoby świadomie popełniają te błędy. Ta sprawa nie dotyczy tylko świadczeń ale innych też płatności, o których może powiedzieć Pani Kierownik wydz. Spraw Społecznych.

Pani Elżbieta Drewniak kierownik wydziału Spraw Społecznych – w ustawie jest zapis, że każda zmiana sytuacji dochodowej rodziny musi być u nas zgłoszona czyli każdego dnia następującego miesiąca taka osoba powinna na zgłosić swoje dochody. Zdarza się tak, że osoby przychodzą do nas po pół roku i wtedy wychodzi, że ta osoba miała dochody ich nam nie zgłosiła, my musimy przeprowadzać całą procedurę zgodnie z ustawą.

Radny Wilhelm Zielonka – czy to dotyczy jednorazowych świadczeń czy odbywa się to cyklicznie?

Pani Elżbieta Drewniak – są to oczywiście świadczenia cykliczne przyznawane na rok.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – odpowiadając na liczbę nauczania indywidualnego jesteśmy związani bezpośrednio z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną, która wydaje orzeczenia czasami na cały pobyt ucznia w danym cyklu kształcenia, dotyczy to szczególnie dzieci niepełnosprawnych i wówczas taka decyzja może być nawet na okres 6 lat. Natomiast są świadczenia również na okres dwóch miesięcy, trzech miesięcy, przypadek losowy uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły ale mogą to być też trwałe uszkodzenia. Taka opinia obliguje nas do przyznania godzin na nauczanie indywidualne. W nauczaniu indywidualnym jest też siatka godzin określona. Może być minimalna liczba godzin przyznana. Czy jest zwrot? Częściowo tak ale nie do końca, bo to też zależy od jakości schorzenia i wtedy są zakwalifikowania i subwencja przeliczana szczególnie na dziecko niepełnosprawne.

Zastępca Burmistrza Roman Sambor – w nawiązaniu do pytania radnego Zielonki odnośnie przetargów. Ta informacja jest już kolejnym etapem. W pierwszym etapie przetargu polecono odpowiednią kwotę i ona została podana. Następne pytanie radnego Zielonki odnośnie przyznania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy Głuchołazy. Po pierwsze – podwyżka tego czynszu wynika z naszej uchwały z 2009 roku, która obliguje Burmistrza do waloryzacji tego czynszu nie mniejszą niż wskaźnik inflacji. Od ostatniej waloryzacji minęły niecałe dwa lata, ta podwyżka jest około 6% czyli 2,25 za 1m2 jest to stawka najniższa na Opolszczyźnie. Podwyżka praktycznie jest dla tych osób, które nie mają dodatku mieszkaniowego.

Pytanie radnego Zielonki odnośnie zamiany nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Jana Pawła II. Na wysokości kiosku część chodnika jest grunt prywatny i zamieniamy się z tym inwestorem na teren z tyłu, który jest niepotrzebny Towarzystwu Tenisowemu. Jest to teren równy terenowi inwestora i to jedno z drugim wszystko rekompensuje.

Pytanie radnego Zielonki odnośnie odpadów. Nasze składowisko jest zamknięte na podstawie decyzji o zamknięciu. Możemy tylko przyjmować te odpady, które podlegają rekultywacji. Kolejne pytanie dotyczy przywrócenia tytułu prawnego. Sprawa ta z powrotem wróciła do Radcy Prawnego, jeżeli mnie pamięć nie myli to chodziło o nie płacenie czynszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są jeszcze pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego tematu porządku.Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – w punkcie tym mamy informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach w okresie międzysesyjnym( informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Informacje otrzymaliśmy w formie elektronicznej. Czy są pytania?

Radny Wilhelm Zielonka – jakie były omawiane tematy dotyczące I Forum Przewodniczących Rad Miejskich i Rad Gmin VI kadencji? 3 lutego, sprawa zorganizowania grupy młodzieżowej zainteresowanej zgłębieniem tajników żeglarstwa. Na jakim akwenie żegluje wspomniany mieszkaniec i co to za żaglówka?, 6 lutego – jaki był główny cel wywiadu Przewodniczącego dla TVP Opole odnośnie petycji w sprawie likwidacji opieki lekarskiej?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – po kolei. Pierwsze Forum Przewodniczących w VI kadencji. Uczestniczyłem w tymże spotkaniu z naczelnik oświaty Panią Kubiszyn. Temat głównie dotyczył oświaty czyli problemy związane z finansowaniem i reorganizacja sieci szkół. Drugi blok tematyczny dotyczył zadań Gminy dotyczący opieki społecznej. Z tymże ¾ czasu spotkania było poświęcone oświacie, a ¼ opiece społecznej. Ja na którejś z komisji wraz z Panią naczelnik dzieliłem się tymi informacjami. Gmina Głuchołazy była podawana jako jedna z przykładów, która podjęła się 10 lat temu racjonalizacji sieci szkół poprzez inicjowanie czy zachęcanie społeczeństwa zwłaszcza tych małych miejscowości do tworzenia szkół stowarzyszeniowych. Były głosy za i przeciw, chociaż byli też tacy przewodniczący jak Przewodniczący Głubczyc bardzo przestraszony, ponieważ w tej chwili jest na tym etapie, na którym myśmy byli 10 lat temu. Przemknęła nam myśl, że może za mało na przestrzeni tych lat podkreślaliśmy możliwości wykorzystania tych funduszy przeznaczonych na szkoły. Spotkanie było zdominowane przez jedną z Pań Przewodniczących, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora szkoły stowarzyszeniowej, która notabene doskonale sobie radzi.

Radny Wilhelm Zielonka – czy było zainteresowanie innych gmin naszymi doświadczeniami?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – zainteresowanie tak, tylko wystąpiła pewna niewiadoma z ich strony czy błądzenie w temacie, ponieważ są laikami w tej sprawie.

Natomiast co do żeglowania są jakby dwa tematy. Mieszkaniec gminy, chciałby uzyskać zgodę na umieszczenie herbu Głuchołaz i logo Głuchołazy i chce w ten sposób promować na różnych rejsach. Tenże mieszkaniec zobowiązał się do zorganizowania grupy młodzieży, którą chciałby zarazić bakcylem żeglarstwa oraz wystąpił z taką propozycją, że może zapewnić wypoczynek letni dla dwu czy trzech osób w postaci żeglowania. Zasugerowałem, że mogą to być podopieczni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Co prawda statut tego nie reguluje ponieważ z Panem Burmistrzem zastanawialiśmy się jak ewentualnie wybrnąć z tej sytuacji. Nasze logo na koszulkach mają sportowcy, ten Pan wystąpił i chwała mu za to.

Trzecie pytanie dotyczyło wywiadu, dosłownie na pół godziny przed przyjazdem telewizji dowiedzieliśmy się, że taka relacja będzie i chciałem w internecie na stronie kuriera opolskiego umieścić ten wywiad. Sprawa dotyczyła służby zdrowia i naszego stanowiska w tej sprawie. Dostaliśmy odpowiedź na nasze stanowisko z NFZ, które nic nie wnosi do sprawy, typowe urzędnicze pismo, które przedstawię Państwu w dalszej części obrad. ale o tym później. Mam również pismo Pana posła Próby, który zobowiązał się do wniesienia interpelacji w sejmie i mamy nieoficjalne wyniki rozmów Pana Burmistrza oraz artykuły w internecie, że wygrała firma prudnicka, która do tej pory świadczyła usługi całodobowe dla nas. Jest to firma Optima, która również wygrała przetarg w Prudniku i w Nysie i Grodkowie. Ucieszyliśmy się wczoraj, że w trzech miejscach wygrała to znaczy, że jest silna i rzetelnie będzie spełniać swoją rolę. Jest nadzieja, rozmowy trwają tutaj na dole miedzy lekarzami i firmą. Ten temat podjęła również Pani Minister Zdrowia, gdzie okręgi 50-tysięczne mają dostać ale mają rozmawiać z dotychczasowymi wykonawcami. W naszym przypadku akurat ten podwykonawca wygrał ten przetarg. Z tego pisma NFZ wynika jedynie, że nie obowiązuje rejonizacja.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – jeżeli mógłbym uzupełnić. Po rozmowie z Dyrektorem Grychowskim uzyskałem zapewnienie, że gdyby nie doszło do prowadzenia świadczeń przez naszych lekarzy to oddział dziecięcy na pewno zostanie. Ta akcja, która była prowadzona o likwidacji oddziału dziecięcego raczej nie wchodzi w rachubę, też nieoficjalnie wiem, że zaproponowana cena dla naszych lekarzy jest bardzo niska. Negocjacje jeszcze trwają, jak zostaną rozstrzygnięte to zobaczymy ponieważ dobro pacjentów będzie zdecydowanie na pierwszym miejscu. Chociaż wiadomo, że pieniądze są tutaj istotne, bo w grę wchodzą tutaj dyżury w weekendy i dni świąteczne. Nie możemy składać daleko idących deklaracji ponieważ nie mamy takich upoważnień niemniej nasz głuchołaski teren liczy na, że gmina dalej będzie wspierała chociażby w ulgach podatkowych i wówczas jest szansa aby ten oddział dziecięcy mógł do końca funkcjonować. Jednak są to nieoficjalne informacje i czekamy na finał ostateczny kiedy zakończa się rozmowy tutaj z naszym personelem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są jeszcze pytania? Nie widzę, przechodzimy więc do kolejnego punktu obrad.Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała w punkcie tym mamy Informację na temat planu racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy Głuchołazy(informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Mam propozycję aby ten punkt powiązać z tymi dwoma uchwałami. Przeprowadźmy tę dyskusję teraz, a później tylko przegłosujemy uchwały. Jeżeli chodzi o komisje to one zapoznały się z tym tematem i przyjęły do wiadomości(wnioski stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Jestem winien również Państwu odczytanie pisma w imieniu rodziców dzieci szkolno-przedszkolnych obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie(pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Proszę bardzo otwieram dyskusję.Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – Szanowni Państwo od dobrych kilku lat na tej sali padają podobne słowa i nie ma na to recepty, aby była najlepsza na reorganizację i na całą sieć szkół. W naszej gminie tak jak Państwo już wielokrotnie na spotkaniach czy zebraniach podkreślaliście i podkreślamy, ze mamy wypracowany pewien model funkcjonowania szkół stowarzyszeniowych. Czy to jest model dobry czy zły? Nie ma modeli idealnych. bo wiemy doskonale, że stowarzyszenia żądzą się swoim prawem, my jako gmina przekazujemy dotację, a organem prowadzącym staje się wówczas Zarząd Stowarzyszenia. Kilka lat temu na tej sali również zostało wypracowany mechanizm, który niejako oddaje obraz mówiący o tym do jakiego poziomu gmina teoretycznie może pozwolić sobie finansowo na funkcjonowanie danej placówki. Wypracowano wówczas model sześćdziesięcioosobowej osobowej placówki i ten model do dnia dzisiejszego staramy się utrzymać. Gdy w danej placówce spada ilość dzieci w danym roku, jest informacja o dyrektorach, gronach nauczycielskich, środowiska o pewnym procesie zamiaru likwidacji placówki. Tak było w przypadku Sławniowic i Polskiego Świętowa w ubiegłym roku na tej sali została taka informacja podana w stosunku do tych dwóch szkół: Charbielina i Biskupowa. W tym roku podobna sytuacja dotyka Gierałcice gdzie liczba dzieci spadła poniżej 60 i myślę, że na dzisiejszej sesji ten sygnał i pismo oficjalne do placówki i Rady Rodziców będzie skierowane przed kolejnym etapem w szkole w Gierałcicach. Rok czasu na dyskusję środowiskową na przygotowanie stowarzyszenia optuje tym, że tak jak było w poprzednich przypadkach te stowarzyszenia się zawiązują. Oczywiście każdy czeka do momentu centralnego czy tez punktu kulminacyjnego, że jest uchwała, która definitywnie likwiduje dana placówkę i wówczas to nabiera odpowiedniego rozpędu. Jednak wcześniej powstające stowarzyszenia występują już do gminy o możliwość wskazania sieci budynku szkoły i w jaki sposób będzie funkcjonować szkoła w nowym aspekcie. Na przełomie stycznia i lutego właściwie w miesiącu lutym odbyły się spotkania środowiskowe zarówno w Biskupowie jak i w Charbielinie w tym roku w wiosce o zamiarze likwidacji. Wydaje mi się, że w miarę obiektywnie została ta informacja przekazana, a społeczność wiadomo nie będzie jej przyjmować oklaskami. Wydaje mi się jednak, że z dużą dozą wyrozumiałości przyjęto tę wiadomość zwłaszcza, że nie zanegowano wiadomości utworzenia stowarzyszenia czyli na zasadzie, że gmina przyjmie do programu i będzie dotowała na zasadach, te które wynikają z ustawy o systemie oświaty. To jest jakby jeden aspekt, drugi to jest ten, o którym rok temu na tej sali mówiliśmy. W tej chwili demografia jeszcze jest w miarę bezpieczna w gimnazjach i wówczas padła tutaj sytuacja, że tak jak w szkołach wiejskich zaproponowano 60 dzieci tak w gimnazjach zaproponowano, że 10 oddziałów, to jest minimalna liczba, która mogłaby utrzymać czy być w miarę stabilna jeżeli chodzi o funkcjonowanie gimnazjum. Tu nie mówi się o gimnazjum Nr 1 czy 2 ale o liczbie oddziałów. Stąd te rozmowy na spotkaniach

Na terenie tak jak już wspomniałem mamy nie tylko szkoły ale tez i przedszkola. Państwo pamiętają, że kiedyś przedszkole było oddzielnym zakładem czy jednostką. Od kilku lat również dokonano likwidacji przedszkoli na terenach wiejskich i włączono je w zespoły szkolno-przedszkolne. I tam gdzie są stowarzyszenia również funkcjonują przedszkola. Podobnie miałaby się kształtować sytuacja w Biskupowie i Charbielinie. Czy będzie to w jednym budynku czy w dwóch, myślę, że decyzja należy do stowarzyszenia natomiast do września gdyby miało to być w jednym budynku, to obiekt jest własnością gminy i na pewno trzeba dokonać dostosowań dla tych dzieci. Koszty przedszkola zarówno w Biskupowie i Charbielinie rzeczowo nie są znaczne. I tutaj na pewno nie będzie to przeszkodą – w Biskupowie niedaleko szkoły, a w Charbielinie przedszkole jest akurat w Nowym Lesie. Na dzisiejszej sesji będziemy wprowadzać pieniądze na niepubliczne przedszkole. Jak Państwo wiedzą mamy w naszej gminie niepubliczne gimnazjum w Jarnołtówku, a teraz będziemy mieć niepubliczne przedszkole jest to nowum w naszej gminie.

Państwo w analizie finansowej, którą otrzymaliście jest główny nacisk na finanse. Subwencji z budżetu Państwa mamy 13mln zł z plusem, a wydatki zamknęły się kwotą 22mln zł z plusem. Formalnie dopłacamy do oświaty w.g wyliczeń 9.156.138zł. Gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie wykonywać zadania, które nie dotyczą przedszkoli, dowozu, świetlic, to wówczas dokładalibyśmy kwotę 3.067.171 zł. natomiast doliczając to, co tutaj wspomniałem przedszkola, świetlice, dowozy czy też te różnice w nauczaniu indywidualnym, urlopy zdrowotne plus inne skutki związane z kartą nauczyciela wychodzi nam kwota, którą Państwu podałem. Stad też racjonalnym jest danie możliwości pozostania danej placówki ale w innej formie organizacyjnej i nie znika dana placówka z obszaru i daje możliwość dalszego funkcjonowania.

Radny Kamil Bortniczuk – Panie Burmistrzu skoro tak dobrze jest w tych szkołach stowarzyszeniowych, to dlaczego tak późno i dlaczego tylko dwie szkoły? Moim zdaniem to kryterium 60 uczniów jest kryterium sztucznym, zupełnie sztucznym, bo ze strony finansowej, i myślę że tu się państwo zgodzicie, zależy to od stałych kosztów funkcjonowania szkoły, często szkoła gdzie jest 70 uczniów jest droższa w utrzymaniu od szkoły w której jest uczniów 58. To jest sztuczne kryterium i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jak dzisiaj wiemy wszystkie nasze szkoły wiejskie balansuje wokół tej liczby 60 uczniów i to powinno nam wszystkim dać do myślenia. Co do dyskryminacji nauczycieli, to ta dyskryminacja występuje w naszej gminie od lat 10. od czasu kiedy żeśmy tę reformę zaczęli, i ona po tych zmianach nadal będzie funkcjonowała, jedynym rozwiązaniem aby dyskryminacja nauczycieli wiejskich nie miała miejsca, jest przekształcenie wszystkich wiejskich szkół w stowarzyszeniowe, wówczas szanse będą równe. Tymi zmianami tę dyskryminację utrzymujemy, tylko zaburzamy proporcje, bo tylko taki jest skutek tych działań. Panie burmistrz to jest pierwszy rok kadencji, wszyscy się z tym zgadzamy bo to jest polityczna prawda, że to jest rok, w którym najłatwiej podejmować trudne decyzje. Moim zdaniem to co robimy to bardzo malutki kroczek na drodze do zakończenia reformy czyli do uczynienia głuchołaskiego systemu oświaty efektywnym, bo tak to trzeba nazwać. Ja oczekuję od państwa więcej, oczekuję więcej od pana panie burmistrzu, oczekuje więcej od pana, panie Tadeuszu. Pan jest dzisiaj przewodniczącym komisji oświaty, funkcjonuje pan w pewnej grupie, która ma możliwość kreowania rzeczywistości, a pana poglądy na ten temat znam. I dlatego zagłosuję przeciwko tym uchwałom, żeby nie zostać posądzony o populizm, nie zagłosuję przeciwko tym likwidacjom, dlatego żeby się przypodobać mieszkańcom jednej czy drugiej wioski, ale dlatego że uważam iż są to ruchy niewystarczające i oczekuję więcej.

Radny Jan Dolny – wielokrotnie na komisjach podnosiliśmy temat oświaty. Były głosy, ze najlepszym dla naszej oświaty byłyby 3 lub 4 duże szkoły z odpowiednim zapleczem sportowym i dydaktycznym jednak było to niemożliwe na etapie jakie przeżywaliśmy ostatnio. 10 lat temu było to niemożliwe aby jakąś szkołę zlikwidować bo względy społeczne wymagały tego aby tą szkołę przekształcić. Być może sytuacja sama się rozwinie, że szkoły stowarzyszeniowe będą musiały się łączyć i wtedy jeśli to będzie wymuszone ekonomicznie i dojdzie do porozumienia między stowarzyszeniami, które szkoły prowadzą i w szkoły które na terenie wiejskim jeszcze powstaną ale to jest jakby sprawa przyszłości. Zastanawialiśmy się też jaka najmniejsza liczba uczniów pozwoli stowarzyszeniom aby mogły jeszcze funkcjonować i te szkoły prowadzić. Czy jest możliwe aby odpowiedzieć mi na to pytanie? Dzisiaj kiedy likwidujemy szkołę w Biskupowie być może dobrze byłoby nie zawiązywać tam szkoły stowarzyszeniowej, a połączyć ją ze szkołą w Gierałcicach i wtedy te dwie szkoły miałyby szansę przetrwać być może, bo jak słyszeliśmy z usta Pana Burmistrza, że jeśli powstanie stowarzyszenie w Biskupowie i zacznie prowadzić swoja działalność stowarzyszeniową to za rok szkoła w Gierałcicach da sygnał, że chce poddać się tej samej procedurze. Mam pytanie, czy wiemy ile najmniej uczniów musi być w takiej szkole stowarzyszeniowej aby stowarzyszenie ze względów ekonomicznych mogło ja utrzymać.

Radny Artur Kamiński – moje pytanie, czy na dzień dzisiejszy, na dzień podejmowania decyzji o likwidacji szkół mamy praktyczne uzasadnienie, że do społeczeństwa w Biskupowie i Charbielinie, że powstaną stowarzyszenia, które prawnie będą mogły prowadzić te szkoły. Drugie pytanie w zasadzie dotyczyć będzie uchwały o zamiarze likwidacji tych szkół, a głównie nazewnictwa uchwały. Czy nie jest to taka informacja, dzisiaj przyjmiemy informację czyli podejmiemy uchwałę o zamiarze likwidacji. Czy nie może być tak, że dajemy czas do września szkołom i może wydarzyć się tak, że te szkoły pozyskają większą liczbę uczniów i w zasadzie ta uchwała o zamiarze likwidacji będzie tylko taką informacją i zamiaru nie będzie. Rozumiem, że dzisiaj nie jest to ostateczna decyzja, a informacja przed uchwałą. Teoretyzując, czy istnieje taka możliwość bo różnie to bywa i szkoły te pozyskają uczniów, spełnia ten warunek ustalony i wtedy nie będziemy tej uchwały podejmować. Trzecie pytanie dotyczy przekształcenia wszystkich szkół w naszej gminie. Na dzień dzisiejszy jest tak, że szkoła w Bodzanowie, w Nowym Świętowie poprzez wprowadzone projekty unijne w zasadzie ta droga do likwidacji jest zamknięta. Czy jest tak, że ta sytuacja zmusza nas, ż nie możemy takiej decyzji podjąć.

Radny Andrzej Gębala – w podejmowaniu kroków są dwie drogi: rewolucyjna i ewolucyjna. W tej chwili pozostały nam dwie szkoły nie zagrożone likwidacją to Bodzanów i Nowy Świętów. Gdybyśmy podjęli decyzję w przyszłym roku o likwidacji to zostaną nam te dwie szkoły. Tak czy inaczej w przyszłości staniemy przed faktem konieczności budowy czy adaptacji w mieście, który będzie bazą szkoły zbiorczej dla całej gminy. tego nie da się zrobić z dnia na dzień ponieważ są to pieniądze spore więc do tego musimy się przygotować. To jest pierwsza sprawa, druga wyrwanie tak nagle bez ostrzeżenia ze szkół, które nie czują się zagrożeni likwidacją, i będzie to wielkim szokiem dla dzieci, rodziców i zapewne nie będzie to tak konfliktowe jak likwidacja tych dwóch szkół, które w jakiś sposób musiały się do tego przygotować. Ja skłaniam się do tej drugiej drogi ewolucyjnej i Państwa też do tego nakłaniam.

Radny Piotr Kędroń – ja bym do tego podszedł może troszkę inaczej. Mówimy tylko i wyłącznie o oszczędnościach, ale popatrzmy z punktu widzenia ucznia. Weszła reforma edukacji, zmieniły się wymagania. Dzisiaj żeby dobrze kształcić trzeba mieć dobre zaplecze i tu chodzi o zaplecze przede wszystkim edukacyjne. Jeżeli będziemy tak dalej postępować i zakładać tylko szkoły stowarzyszeniowe, a nie stworzymy prężnych szkół kształcenia na wyższym poziomie. Tworzenie szkół stowarzyszeniowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Silne placówki prowadzone przez gminę inaczej to wygląda. Ja swój pogląd na komisji oświaty przedstawiałem w taki sposób, że powinniśmy iść w takim kierunku aby nie rozdrabniać sieci szkół na mniejsze stowarzyszeniowe, które nie będą w stanie zakupić podstawowych rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania, a przede wszystkim do zajęć pomocy dydaktycznych, a tym samym nie poszerzą wiedzy dydaktycznej. Patrząc z pozycji ucznia powinien otrzymać lepszą bazę i dlatego powinniśmy zastanowić się czy aby nie pójść w kierunku procesu tworzenia zbiorczych dużych szkół. Co do karty nauczyciela powiem Państwu jedną rzecz, słucham tych dyskusji i nie chciałbym aby moje dzieci uczył słabo wynagradzany nauczyciel. Powinniśmy zadbać o dobro ucznia przede wszystkim, a nie tylko i wyłącznie same oszczędności.

Radny Ryszard Udziela – w Biskupowie stowarzyszenie zostało już zawiązane mamy potwierdzenie Pana Burmistrza o lokalizacji. Gmina wyszła nam na przeciw i pomogła nam w tworzeniu stowarzyszenia. Podzielam natomiast spostrzeżenia niektórych radnych dotyczące gwałtownego likwidowania szkół. W Biskupowie o zawiłościach finansowych, rodzice dowiedzieli się dopiero na zebraniu i byli tym niepocieszeni. Ja oczywiście będę głosował przeciw tej uchwale ponieważ obligują mnie do tego moi mieszkańcy.

Radny Kamil Bortniczuk – chciałem się jeszcze odnieść do wypowiedzi radnego Kędronia. Otóż szkoły stowarzyszeniowe nie są rozwiązaniem trwałym i nie są rozwiązaniem naszego problemu. Jest to działanie przejściowe. Myślę, że przyjdzie taki czas, że społeczeństwo samo zauważy różnice w poziomie nauczania, edukacji i przygotowania dziecka do życia tak aby później miało równe szanse w znalezieniu pracy. Dlatego nie mogę się zgodzić z ewolucyjną, o której mówił radny Gębala, tą drogą ewolucji idziemy już od 10 lat i końca nie widać. Obawiam się, że jak wreszcie skończymy, to w wyniku działań ustawodawcy, bo sytuacja jest tutaj bardzo dynamiczna, poprzez zmieniające się realia, znowu będziemy musieli myśleć o kolejnej reformie, bo będziemy daleko z tyłu.

Radny Stanisław Szul – wchodzimy w okres dyskusji funkcjonowania oświaty na terenie naszej gminy gdzie trzeba podejmować decyzję co dalszego funkcjonowania placówek oświatowych ponieważ wiąże się to ściśle ze środkami finansowymi, które trzeba przeznaczyć na funkcjonowanie placówek oświatowych. Kilkanaście lat temu bo wtedy rozpoczął się ten proces w naszej gminie, w którym uczestniczyłem od początku i była mowa o tworzeniu szkół stowarzyszeniowych. Wtedy być może było to dobre rozwiązanie bo każdy chciał mieć to dziecko obok siebie. Teraz edukacja jest troszkę inna. Mimo tego, ze te szkoły są w danej miejscowości to bywa tak, że te dzieci uczą się gdzieś indziej w dobrych szkołach z dobrym, nowoczesnym zapleczem edukacyjnym. Może należałoby wyjść do rodziców z własną alternatywą aby stworzyć u siebie takie warunki, takie placówki gdzie rodzice chętnie poślą swoje pociechy. Jeżeli taka propozycja by padła, ze zaproponowano by taki system oświaty, takie placówki, z takim wyposażeniem aby chętnie te dzieci do tych placówek dawali.

Radny Tadeusz Wojdyła – Proszę Państwa, nie chcę polemizować, bo wszyscy macie rację i w tym tkwi problem. Jak to przełożyć na rzeczywistość. Trzeba jeździć na te spotkania i rozmawiać z rodzicami. Przygotowałem na piśmie moje spostrzeżenia na przełomie lat, które teraz Państwu odczytam(pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – rozumiem, że możemy zbliżać się ku końcowi tej dyskusji.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – chciałbym udzielić tylko odpowiedzi na jedno pytanie radnego Artura Kamińskiego. Jeżeli my nie dokonamy likwidacji formalnej, bo przynajmniej do końca lutego musi być nasza uchwała o likwidacji. Mówię przynajmniej ponieważ ustawa mówi, że musi być taka uchwała podjęta o zamiarze likwidacji, a druga uchwała najpóźniej do końca maja bo nam cały rok następny ucieka. Natomiast kończąc, Proszę Państwa organem prowadzącym szkoły jest gmina nie Burmistrz. A Państwo jako radni zawsze możecie przygotowywać uchwały daleko idące. Przygotowywać społeczeństwo i na zebraniach przekonywać do tego co Pan Kędroń powiedział, Pan Bortniczuk. Jeżeli uzyskacie taką aprobatę środowiska, że należy dzieci przewieźć, to Państwo jako radni możecie takie uchwały wprowadzać i podejmować. Ja mimo wszystko będę tutaj tą osobę, która od wielu lat pokazuje, że można do wszystkiego dojść w taki sposób żeby jednak nie dyskryminować środowisk wiejskich ukazując, że maja gorszy poziom. To jest nieprawda. Nie ma gorszego poziomu bo egzamin wewnętrzny nie jest przeprowadzany w szkole. Proszę porównać wyniki mówiące o przygotowaniu dzieci. Może dla tych maluchów z obszarów wiejskich egzamin wypada bardzo dobrze bo jest bardzo dobra kadra nauczycielska także w szkołach stowarzyszeniowych. To nie jest tak, że szkoły stowarzyszeniowe odbiegają od poziomu egzaminu zewnętrznego. Daleki jestem od ukazywania różnic. Różnica oddziałów jest niewielka i jest pewna opinia, która krąży gdzieś, ja nie umiem tego zrozumieć, że gdzieś jest lepiej, a gdzieś gorzej. To wszystko zależy od kadry, od rodziców, od przygotowania. I dzisiaj bałbym się powiedzieć, że utrzyma się gimnazjum Nr 1, a gimnazjum Nr 2 nie. Uważam, że jeżeli jest to klarownie postawione – liczba oddziałów, to dyrekcja, rada pedagogiczna i osoby wspierające daną placówkę powinny zrobić wszystko aby te dzieci były. Tak robią szkoły prywatne, przyciągają do siebie. My wiemy , bo szkoła Rolnik w Nysie miała problem, bo dzieci wysiadały blisko Carollinum, to wpłynięto na PKS i zatrzymuje się koło Rolnika po to tylko żeby ta młodzież miała krok tylko do szkoły. Jarnołtówek wozi dzieci z Konradowa chociaż obwód jest w Głuchołazach przez Moszczankę. Przykładów jest wiele i dzisiaj to jest zadaniem, które przed szkołą staje. Myślę, że dalej jest fatalnym błędem, że nie ma domu oświatowego, którego nie chce żaden rząd wprowadzić, bo wtedy samorząd miałby naprawdę ułatwione zadanie. I wtedy nie będzie dyskusji dyskryminacji nauczycieli, nie będzie mowy o karcie nauczyciela, pracownikach zatrudnionych na kodeks pracy i będzie konkretna sytuacja, bo tak na dobrą sprawę bum oświatowy mają stowarzyszenia. Mają jasną sytuację, bo mają wskazaną kwotę na przedszkole i więcej nie ma. Chyba, że coś się wydarzy. To nie jest tak, że stowarzyszenie dostaje a muzo, radźcie sobie i mamy temat z głowy. Na tej sali były podejmowane uchwały kiedy brakowało pieniędzy w Starym Lesie na opał, jak trzeba było wyremontować dach w Burgrabicach jak dokonać remontu w Jarnołtówku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – kończąc tą dyskusję myślę, że wszystkie głosy dotyczyły jednego dobra ucznia. I chciałbym przytoczyć ten fragment, w którym wypowiedział się Pan Wojdyła – „naprawdę to co dzisiaj dzieje się na tej sesji, na której jest likwidacja, a to co działo się dziesięć lat temu to jest sielanka. Młodzi radni nie wiedza, co to znaczy podejmować decyzję o likwidacji przy presji stu osób na tej sali – wyzwisk, krzyków, śpiewania Boże coś Polskę, mieć drugą marynarkę zapasową i czuć obawę rzucanych jajek na sobie. My nie jesteśmy tutaj aby stać po drugiej stronie barykady i stawać przeciwko danej społeczności tylko po to tutaj dywagujemy i podejmujemy jakieś decyzje aby zracjonalizować i wydatki społeczeństwa i sieć szkół. Jakby na podsumowanie, Państwo słyszeliście, że samorządy przygotowują się do likwidacji tysiąca szkół.

Radny Kamil Bortniczuk – jestem pełen podziwu dla Pana, Panie Przewodniczący, dla Pana Tadeusza i dla wszystkich radnych z tamtego okresu kiedy rzeczywiście te uchwały w bardzo trudnych warunkach były podejmowane, i teraz kiedy można zrobić o wiele łatwiej i więcej, bardzo, bardzo po woli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – i tym miłym podsumowaniem zbliżyliśmy się do końca przechodząc do kolejnego punktu obrad.

Pobieranie 130.46 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna