Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lutego 2012 r o godPobieranie 118.88 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar118.88 Kb.
  1   2   3


Protokół Nr XVII/12
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 1100

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Głuchołazach.


W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, społeczność miejska i wiejska.
Sesja trwała od 11,00 – 15,00

Stan Rady – 21 radnych

Obecnych – 19 radnych

Ad. 1a
Sesja rozpoczęła się wysłuchaniem hejnału Głuchołaz. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała. Przywitał przybyłych na sesję radnych, naczelników wydziałów, zaproszonych sołtysów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, społeczność miejscowości Gierałcice, media oraz wszystkich gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad /lista obecności stanowi integralną część protokołu/. Proponowany porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

Ad. 1b

Proponowany porządek obrad:


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie porządku obrad;

  3. powołanie sekretarza obrad;

  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja Przewodniczącego o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja dotycząca realizacji głównych zadań w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 5. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych (stan na 17 lutego 2012r.).

 6. Sprawozdanie dotyczące realizacji programu „Odnowa wsi” na terenie gminy Głuchołazy w 2011r.

 7. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego za 2011 rok.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał:

1] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach oraz materiał dot. „Racjonalizacji sieci szkół

i przedszkoli na terenie gminy Głuchołazy”;

2] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej;

3] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2012 rok;

4] projekt uchwały Rady Miejskiej wyodrębnienia w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki;

5] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli;

6] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do

projektu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE – edycja 2012r.”

w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych;

7] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014;


 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

 4. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Czy Pan Burmistrz ma propozycje lub poprawki do przedstawionego porządku? Nie widzę, ale ja mam prośbę, aby temat racjonalizacji sieci szkół wyłączyć z porządku uchwał i zrobić, jako odrębny punkt wraz z dyskusją. Proszę zatem o przegłosowanie przedstawionego wniosku. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Za radni głosowali jednogłośnie. Kto z Państwa jest za proponowanym porządkiem obrad? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.


Zatwierdzony porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie porządku obrad;

  3. powołanie sekretarza obrad;

  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja Przewodniczącego o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja dotycząca realizacji głównych zadań w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

 5. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych (stan na 17 lutego 2012r.).

 6. Sprawozdanie dotyczące realizacji programu „Odnowa wsi” na terenie gminy Głuchołazy w 2011r.

 7. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego za 2011 rok.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy Głuchołazy.

10. Podjęcie uchwał:

1] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej

Szkoły Podstawowej w Gierałcicach.

2] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/163/11

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej;

3] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy

Głuchołazy na 2012 rok;

4] projekt uchwały Rady Miejskiej wyodrębnienia w budżecie gminy Głuchołazy

na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki;

5] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/352/10

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu

postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w

celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli;

6] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Głuchołazy do

projektu pn. „Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE – edycja

2012r " w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i

aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” koordynowanego przez Ministra

Spraw Wewnętrznych;

7] projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014;

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Odczytanie protokołów pokontrolnych.

14. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Na dzisiejszej sesji gościmy trzech stypendystów głuchołaskiego sportu, którzy otrzymali stypendium Burmistrza Głuchołaz. Wśród nich są: Bartek Przedwojewski, Patryk Wróbel i Mikołaj Klimczak. Niestety obowiązki nie pozwoliły, aby osoby te o osobiście odebrały nagrodę. Są to przedstawiciele lekkoatletyki i chcieliśmy im wręczyć wartość tego stypendium w postaci pieniężnej i drobnego upominku.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński - zgodnie z uchwałą nagrody są wypłacane w obecności Rady Miejskiej. Dlatego też na dzisiejszą sesję zostały poproszone te trzy osoby, które witam serdecznie. Osiągnięcia są bardzo duże, że wniosek został przyjęty, co zostało wyrażone kwotowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poprosił nagrodzonych, aby opowiedzieli o swoich osiągnięciach, po czym zostały wręczone im stypendia sportowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jak Państwo zauważyliście mamy już profesjonalne mikrofony, a ich obsługa jest bardzo prosta.Ad. 1c

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – powołanie sekretarza obrad.

Zgłaszam kandydaturę radnej Jolanty Gawlik.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy wyraża Pani zgodę?

Radna Jolanta Gawlik – tak wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – kto z Państwa jest za

przyjęciem kandydatury radnej Jolanty Gawlik? Za głosowało 20 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad jest radna Jolanta Gawlik.
Ad. 1d

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są pytania lub uwagi? Nie widzę, proszę zatem o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Za głosowało 18 radnych, przeciw nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty.Ad. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie - informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Czy są pytania?

Radna Jolanta Gawlik - 15.02, pkt 30 - czy tam się coś sensownego dzieje, czy tylko data?

Jeszcze jedno pytanie z 31 stycznia, poz. 11 - jaka obowiązuje obecnie stawka?

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - aneks z Komunalnikiem dotyczy wywozu nieczystości. Jest tam zmiana stawki na poziomie 4-5% innych zmian nie ma. Co do umowy z GTBS na kolejny rok nie ma zmiany stawek. Główny temat, to przedłużenie terminu obowiązywania umowy. Stawki czynszu wchodzą od 1 czerwca.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie Informacja dotycząca realizacji głównych zadań w ramach Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Komisje przyjęły do wiadomości informację (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Z-ca Prezesa Spółki "Wodociągi" Dariusz Wór-Grech przedstawił standardowe podsumowanie robót budowlanych wg stanu na dzień 01.02.2012r. (informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - czy są pytania?

Radny Adam Łabaza - czy nie można było zmodyfikować prac związanych ze studzienkami wokół budynku zwłaszcza, że wod.-kan. zostało już tam wykonane.

Z-ca Prezesa Spółki "Wodociągi" Dariusz Wór-Grech - niestety tak będzie, ponieważ jest to zadanie z Funduszu Spójności, bo taki jest zakres kwalifikowanych prac. To będą zupełnie inne firmy, które będą wykonywać nowe zadanie przyłączy i nie da się tego pogodzić. To są inne pieniądze, inne fundusze.

Radny Adam Łabaza - mi chodzi o ten odcinek na jezdni, aby nie rozkopywać ponownie.

Z-ca Prezesa Spółki "Wodociągi" Dariusz Wór-Grech te odcinki od posesji są wszędzie wyprowadzone. Taki zakres ma do wykonania wykonawca w związku z tym nie będzie odkopywania ponownego tych rur tylko na posesjach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - czy są pytania? nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych - stan na 17 lutego 2012r. (informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? To może ja zadam. Kiedy wchodzimy na ul. Karłowicza?

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - wykonawca dzisiaj ma ustalić harmonogram prac, chociaż przy obecnych mrozach nie wiem czy będzie to możliwe.

Radny Mieczysław Skupień - chcę zapytać o kanalizację w Suchej Kamienicy i Starym Lesie.

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - to pytanie bardziej dotyczy spółki "Wodociągi". Wniosek jest złożony i informacje i informacje na ten temat będziemy znać nie wcześniej jak w czerwcu. Jaki będzie efekt naszego wniosku czy dostaliśmy dofinansowanie czy nie?

Radny Jan Dolny - chciałem się zapytać o ten plac za urzędem. Jakie są wobec niego plany, bo ludzie pytają?

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - ma tam być coś w rodzaju małego rynku, plac. W pierwszej kolejności należy wyburzyć szalety, w drugiej zaś przenieść kiosk i chcemy stworzyć tam plac rekreacyjny. Natomiast sam projekt nie obowiązuje wizualizacji targu.

Radna Jolanta Gawlik - chciałabym również nawiązać do tego baru piwnego znajdującego się na tym terenie. Czy nie warto pokusić się o wykupienie tegoż terenu, aby nie stwarzać możliwości do niekontrolowanego spożywania alkoholu.

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - rok temu sondowaliśmy właściciela pod kątem sprzedaży za ile itd. Stawka idzie w dziesiątki tysięcy złotych. Teraz przedsięwzięcie jest zbyt zaawansowane i nie ma możliwości takiego przedsięwzięcia. Można owszem zrobić to w przyszłości, jako zadanie własne lub z zadania unijnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.Ad. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie: Sprawozdanie dotyczące realizacji programu „Odnowa Wsi” na terenie gminy Głuchołazy w 2011r. Komisje pozytywnie przyjęły sprawozdanie (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Proszę zatem Pana Mariana Bławickiego insp. wydz. rolnictwa w tut. urzędzie o przedstawienie prezentacji dotyczącej przedłożonych materiałów.

Po czym Pan Marian Bławicki przedstawił prezentację sprawozdania, które stanowi (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad. 7

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - jesteśmy w punkcie informacja o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego za 2011 rok. Komisje przyjęły do wiadomości powyższą informację, która (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.Ad.8

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie do mnie wpłynęły 4 interpelacje. Pierwsza radnego Artura Kamińskiego w sprawie efektu prowadzonych negocjacji Gminy Głuchołazy ze Starostwem Powiatowym w Nysie, w sprawie bonifikat dla spółki "Wodociągi" Sp. z.o.o w Głuchołazach za opłaty wynikające z ulokowania infrastruktury wod. - kan. w pasie dróg powiatowych (interpelacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Druga interpelacja również jest zgłoszona przez radnego Artura Kamińskiego odnośnie przyszłego zagospodarowania działki nr 848/28, której jest właścicielem, położonej w Rudawie koło Fabryki Papieru MALTA DECOR SA (interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Trzecia interpelacja radnego Adama Łabazy w sprawie stosownych rozwiązań, które zabiegają spływowi wód opadowych, a w konsekwencji nanoszeniu piachu i żwiru z drogi gruntowej na drogę powiatową nr 1617 0 - relacji Łąka Prudnicka - Jarnołtówek (interpelacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) oraz moja interpelacja w sprawie podjęcia działań dotyczących modernizacji targowiska przy ul. Moniuszki (interpelacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Tyle interpelacji na piśmie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?

Radny Kamil Bortniczuk - pierwsze pytanie jest pokłosiem artykułu, który ukazał się w prasie w sprawie żłobka miejskiego, gdzie za dwumiesięczną nieobecność dziecka w żłobku z powodu choroby, matka została zmuszona do pełnej opłaty za żłobek. Rozumiem, że do żłobka sporo dopłacamy i musimy dbać o finanse gminy, ale w przypadku choroby w regulaminie żłobka powinna być zawarta klauzula, aby zwolnić rodziców z ponoszenia opłaty w sytuacji takiej jak ta, ponieważ nie jest to logiczne i pozbawione sensu.

Kolejne pytanie dotyczy festiwalu bębniarskiego, który cieszy się dużą popularnością w Głuchołazach. Otrzymałem informacje, że w tym roku impreza nie zostanie dofinansowana ze środków gminy. Czy to prawda?

Następne pytanie dotyczy odprawy dla Pana Burmistrza w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Gierałcicach. Mam pytanie? Jaki jest stan faktyczny czy są to może rozbieżne sytuacje. Ostatnio pojawiła się informacja, że w związku z tym planuje Pan przeniesienie do innej jednostki, aby tej odprawy nie pobrać. Ja bym proponował, skoro się Panu ta odprawa należy, to proszę ją wziąć i nie robić dziwnych ruchów, a tym samym zwolni Pan miejsce dla innych nauczyciel, a odprawę może Pan przekazać na szczytny cel np. przekazać na Stowarzyszenie w Gierałcicach.

Co roku pytam i w tym też zapytam o tą tańczącą kostkę w Rynku. Czy będzie to naprawione i ile zostało jeszcze gwarancji?

Kolejne pytanie o Centrum Kształcenia Rolników w Charbielinie? Z czym związane są problemy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tego budynku w Charbielinie i czy prawda, że zamierza się budować w nim windę?

Sprawa nagłośnienia. Mamy wreszcie profesjonalne nagłośnienie, z którego uda się odtworzyć nagranie do protokołu. Czyli rozumiem, że nie będzie już technicznych problemów z tym związanych i umieszczanie zapisu dźwiękowego na stronie internetowej, aby każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać. Skoro już mamy nagłośnienie może pomyślmy o systemie naliczania głosów. To, co mamy obecnie niewiele ma wspólnego z demokracją, ponieważ po miesiącu czy po dwóch latach nie jesteśmy w stanie stwierdzić jak i kto za daną uchwałą głosował.

Radny Adam Łabaza - jaki jest efekt rozmów prowadzonych z Panem Posłem Republiki Czeskiej w sprawie kolejowego połączenia linii tranzytowej, która biegnie przez Głuchołazy.

Dostałem też informację, że mieszkańcy Podlesia skarżą się, że po stronie drogi, która łączyła ich miejscowość została ustawiona bariera, która skutecznie uniemożliwia im dojazd do głównej drogi.

Ostatnia sprawa do Pana Prezesa "Komunalnika", aby uskutecznić wywóz odpadów szklanych, aby one nie zalegały na terenie gminy, a radny nie był tutaj jakby administratorem, który dzwoni i wskazuje te miejsca.

Radny Ryszard Udziela - są zapowiedzi rządowe o przyznaniu dotacji na przedszkola gminne. Czy jest coś wiadome na ten temat? Pytam w aspekcie prowadzenia przedszkoli przez stowarzyszenia.

Radny Kazimierz Stychno - mi chodzi o ul. Batorego. Narzekają kierowcy, bo pogubili tłumiki i nie mogą przejechać na ul. Batorego i trzeba coś z tą drogą zrobić.

Radny Artur Kamiński - dotyczy problemów związanych z rozliczaniem dotacji przez dwa kluby tj.: LZS Biskupów i ŁKS Bodzanów. Po zakończeniu roku budżetowego 2011 maja wpłacić 1360 zł do kasy Urzędu Miejskiego, a wiadomym jest, że kluby te całą dotację wydatkują na swoje zadanie. Teraz pojawia się pytanie idąc wzorem Urzędu Marszałkowskiego, który wlicza wolontariat, czyli pracę społeczną członków klubu, która jest bardzo silna i czy nie zaliczyć tych prac społecznych na poczet prac wolontariackich i tym samym pomóc tym klubom.

Druga sprawa dotyczy wątpliwych zapisów w planie przestrzennego zagospodarowania z racji tego, że te dokumenty są bardzo rozbudowane dokumentacyjnie i nie jest to czasami możliwe wniknąć w nie szczegółowo. Pojawiły się moje wątpliwości w sprawie pewnych zapisów, a mianowicie. Np. na ulicy nie pamiętam nazwy są działki budowlane i zauważyłem napisy "ułożenie szczytów dachów północ-południe". Biorąc pod uwagę technikę budowlaną tworzenie szczytów dachów w kierunku północ-południe, czyli dwie połacie leżące jedna na wschód, druga na zachód, chyba jest troszeczkę nieatrakcyjne położenie, ponieważ uniemożliwiamy całodobowy dostęp światła, ponieważ oświetlenie pada z południa. Nie wiem, dlaczego takie zapisy się tam pojawiły, proszę o wytłumaczenie, ponieważ uniemożliwia to założenie np. solarów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem proszę Pana Burmistrza o udzielenie, jeśli jest to możliwe odpowiedzi.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński - odnośnie warsztatów bębniarskich. Wkrada się tu jakieś nieporozumienie, ponieważ tak jak w zeszłym roku warsztaty te otrzymają dofinansowanie w kwocie 5.000 zł.

Odnośnie odprawy. Myślę, że fajnie jest komuś służyć radą, na co każdy może przekazać pieniądze. Zacytuję Państwu kodeks pracy - "pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go od chwili wyboru na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeśli zgłosi swój powrót w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru, a nie dotrzymanie tego warunku spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy chyba, że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika". Druga rzecz, która łączy się również, na stronach internetowych Państwo mieliście okazję śledzić, jestem na dzień dzisiejszy nauczycielem w Gierałcicach. I jak co roku, kiedy jest likwidacja jakiejś placówki, każdy ma prawo złożyć podanie o przeniesienie do innej placówki. Myślę, że z takiego prawa będę korzystał, ponieważ od roku 1999 kiedy zostałem na urlopie bezpłatnym, pracując w samorządzie, ustawa daje mi możliwość powrotu. Jeżeli szkoły nie będzie, to nie ma tego powrotu, ale jak każdy nauczyciel mam prawo ubiegania się o zatrudnienie w innej placówce. W tej kwestii nie chciałbym dyskutować, bo każdy ma prawo wyliczać drugiemu pieniądze i czy dostanę odprawy 23.000 zł czy 6.000 zł. Odprawa jest liczona na dzień, kiedy aktualnie pracownik jest urlopowany. Myślę, że każdy może przeznaczyć pieniądze na Gierałcice i proszę nie sugerować tutaj imiennie, bo to są sprawy indywidualne, na co kto przeznacza pieniądze.

Z-ca Burmistrza Roman Sambor - opłata za żłobek - uchwała reguluje, że rodzice są zwolnieni z opłat za wyżywienie, jeżeli dziecko nie uczęszcza do żłobka, ponieważ są to koszty zmienne. Natomiast pozostałe koszty są stałe niezależnie od pobytu dzieci lub nie. Natomiast Pani Dyrektor posiada taka możliwość indywidualnego podejścia do zaistniałej sytuacji. Jeśli chodzi o ten przypadek umieszczony w gazecie, Pani ta skorzystała właśnie z tej możliwości. Dopowiem Państwu, że przychody mamy około 100.000 zł natomiast wydatki 500.000 zł. Takie przypadki zdarzają się, więc musimy zastanowić się nad zabezpieczeniem środków w budżecie.

Kostka na Rynku - o ile wiem gwarancja jest jeszcze do przyszłego roku. Zapisy wydłużonego porozumienia. Warunki gwarancji są tak skonstruowane, że jeżeli po okresie zimowym ta sytuacja będzie się utrzymywała mamy prawo wezwać firmę do oceny zaistniałej sytuacji. Zauważyłem, że w trzech miejscach coś się dzieje, ale musimy poczekać aż się skończy okres zimowy.

Odnośnie Charbielina. Nikt nie popełnił błędu Panie radny. Opracowując projekt od początku była winda. Projekt jest wykonany zgodnie z prawem budowlanym. Zakres tego projektu jest na znacznie powyżej 1 mln zł. Myśmy założyli, że w pierwszym etapie wykonamy zakres robót na ile dostaniemy dofinansowanie i taka jest umowa ze stowarzyszeniem, a w kolejnych latach będą realizowali kolejne etapy. Polskie prawo dla obiektów użyteczności publicznej, jakim jest świetlica i tam są dwie kondygnacje i wymusza windę i tam ta winda jest zaprojektowana. Liczyliśmy na to, że będzie można w tym pierwszym etapie skupić się na innych zadaniach. Zapraszam do wydziału IRG tam można uzyskać dane dotyczące tej dokumentacji. W pierwszym etapie rozstrzygamy przetarg na sam budynek.

Odnośnie nagłośnienia i systemu liczenia głosów jest to bardziej techniczne pytanie i powinno być do Pana Przewodniczącego skierowane, więc nie będę się na ten temat wypowiadał.

Odnośnie barierek w Podlesiu. Jest to trudny temat. Okazało się, że za zamknięciem tego połączenia stoi zakład po drugiej stronie droga jest przez teren zakładu. Zaraz po informacji na sesji były rozmowy ustne ze Starostą ze Zlatych Hor. Pan Szymanowski, który mieszka w Podlesiu tez się zaangażował w rozmowy. Była prośba o ustosunkowanie się na piśmie starosty ze Zlatych Hor. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt dalszy i czy zakład pójdzie na ugodę i otworzy ten przejazd.

Ulica Batorego. Tutaj ten temat sam się rozwiąże, ponieważ będzie miał on połączenie z tym placem za urzędem i rewitalizacją. Powinno to nastąpić w pierwszej połowie tego roku. Jeżeli zauważymy, że stan tej ulicy będzie się pogarszał, to zmienimy harmonogram robót zaplanowanych.

Kolejna sprawa studium przestrzennego zagospodarowania. Na dyskusję z planistami czy urbanistami jest miejsce na komisjach. Jeżeli ten plan został przyjęty, to już nie ma miejsca na dyskusję. Na osiedlu pomiędzy szpitalem, a ul. Powstańców Śl. połowa działek jest już zabudowana. Po raz pierwszy słyszę taki sygnał, a te sprawy proszę uzgadniać ze specjalistami na komisjach.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński - odnośnie połączeń kolejowych dwukrotnie nastąpiło spotkanie w urzędzie Posła Republiki Czeskiej Pana Kratkiego jak również z Panią Okrągły Posła Rzeczypospolitej. Czekamy w tej chwili na spotkanie w Ministerstwie, ponieważ formalnie umowa w związku z wejściem strefy Schengen nie obowiązuje i niestety w dalszym ciągu przepisy obowiązują, które zostały podpisane jeszcze przez Prezydenta Bieruta o uprzywilejowanym ruchu transgranicznym z Republiki Czeskiej przez Polskę. Koleje czeskie starają się o homologację, konkretnie o to, jeżeli będzie taka możliwość wydzierżawienia torowiska na tych samych zasadach, co pociągi polskie, aby móc przemieszczać się na tym odcinku. Czy będzie to możliwe nie wiemy, ponieważ tak jak w Polsce sam teren przygraniczny odczuwa jakby pominięcie z centralą. Natomiast pociągi towarowe, które dotychczas tą trasą się przemieszczały od kilku miesięcy już się nie przemieszcza z gminy Głuchołazy, robiąc około 300 km, aby dotrzeć do celu, o którym tu mówimy. Na dzień dzisiejszy nie zostały zmienione rozkłady i one według informacji, jaką posiadamy będą funkcjonowały do końca grudnia. Później definitywne zamknięcie lub funkcjonowanie. Rząd Polski jak i Czeski wezmą ta sprawę pod uwagę. Jesteśmy takim punktem gdzie obowiązywał ruch transgraniczny.

Sprawa dwóch klubów. Z przykrością muszę stwierdzić, że te dwa kluby w zeszłym roku przeżywały te same problemy i próbowaliśmy je rozwiązać. Teraz były również wezwane do uzupełnienia i na dzień dzisiejszy tych uzupełnień nie otrzymałem. Tu chodzi wkład własny, który wynika z ustawy i z porozumienia między tymi klubami.

Radny Artur Kamiński - wiem, że tu chodzi o wkład własny, tylko wkład własny może finansowy i niefinansowy. Nie wszystkie organizacje mają wkład niefinansowy, czyli wolontariat. Czy nie możemy wzorem działań Urzędu Marszałkowskiego zezwolić tym organizacjom pozarządowym, aby takie wkłady pokazywały w swoich rozliczeniach. Poza tym dziwi mnie też stanowisko wydziału sportu, gdzie my podejmujemy pewne stanowiska na komisji sportu, a później one nie mają odzwierciedlenia w działaniach komisji. Przykładem tego jest tegoroczna oferta na realizacje zadań wszystkich stowarzyszeń sportowych, gdzie korzystamy ze znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który zezwala na nową ofertę społeczną, którą neguje wydział sportu i nie zezwala na wprowadzanie takich zapisów. Proszę o pozytywny wpływa na wydział, aby zezwolił na taki ruch organizacjom społecznym, ponieważ praca społeczna na terenie wiejskim jest bardzo duża.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński - nie zabraniam prowadzenia dyskusji ani też nie blokuję tego tematu. Proszę o tym na komisji rozmawiać.

Radny Adam Łabaza - jeśli chodzi o jazz jamboree tu się wkradło pewne nieporozumienie. Tu chodziło o dofinansowanie ze środków Centrum Kultury, a wiem, że tego dofinansowania nie będzie. Chyba, że coś się zmieniło w tym zakresie?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - Pan dyrektor Centrum Kultury przebywa na szkoleniu, więc odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu.Pobieranie 118.88 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna