Zł., Wydatki zaplanowano na kwotę 95. 454. 728 zł, przychodyPobieranie 100.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar100.59 Kb.
BUDŻET SOCHACZEWA NA 2011 ROK
Dochody budżetu Miasta na 2011 rok oszacowane zostały na kwotę 86.495.000 ., Wydatki zaplanowano na kwotę 95.454.728 zł, przychody, tj. kredyty i wolne środki na rachunku bankowym określono na kwotę 12.600.000 zł. Natomiast rozchody w wysokości 3.640.272 zł przeznaczono na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i uzyskanych pożyczek.
DOCHODY BUDŻETOWE
Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 86.495.000 składają się:

 1. dochody bieżące – 82.742.184 zł,

 2. dochody majątkowe - 3.752.816 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
Ponadto można dokonać innego podziału dochodów na:

 1. Dochody własne w wysokości 57.455.701 zł, co stanowi 66,4 % zaplanowanych dochodów

 2. Subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.648.526 zł, co stanowi 20,4 % planowanych dochodów

 3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane łącznie w wysokości 11.390.773 zł, co stanowi 13,2 % zakładanych dochodów ogółem.


I. Dochody własne

 1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości 19.436.500 , w tym :

 • z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 15.400.000 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Konstruując budżet na 2011 rok przyjęto wzrost stawek podatku o 4,4 %. Wpływy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 11.500.000 zł, a od osób fizycznych 3.900.000 zł. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 26,8%, a w dochodach ogółem 17,8 %. • z podatku rolnego – 105.000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 q żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 q żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku wzrosła w stosunku do ceny w analogicznym okresie ubiegłego roku z 34,10 zł do 37,64 zł za 1 q. Stąd też na 2011 rok zaplanowano wyższe wpływy z tego źródła. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł, a od osób fizycznych w wysokości 103.800 zł.

 • z podatku leśnego – 1.500 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczny. Na 2011 rok założono wyższe wpływy, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku wzrosła z 136,54 zł za m³ do 154,65 zł za m³

 • z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 1.600.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2011 rok przyjęto wzrost stawek podatkowych średnio o 3,0 %. Od osób prawnych zaplanowano wpływy w wysokości 400.000 zł, a od osób fizycznych 1.200.000 zł

 • z podatku od spadków i darowizn – 320.000 zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochodów z tego źródła trudno precyzyjne oszacować, gdyż Miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. Przyjęto 3 % wzrost dochodów z tego źródła.

 • z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.900.000 zł

Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochodów z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Miasta nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Przyjęto wzrost planu dochodów o 4 %.

 • z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 110.000 zł

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Na 2011 rok szacuje się nieznaczny wzrost dochodów.


 1. Wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą 2.739.352 , z tego :

 • opłata skarbowa – 800.000 zł

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na roku 2010.

 • opłata targowa - 360.000 zł

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Zaplanowano wpływy na poziomie dochodów 2010 roku.

 • opłata od posiadania psów - 31.000 zł

Opłatą objęte są osoby fizyczne posiadające psy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje liczne zwolnienia z opłaty. Wpływy na 2011 rok przyjęto z uwzględnieniem wzrostu stawki opłaty o 2 zł.

 • za wieczyste użytkowanie gruntów – 564.352 zł

Przyjęto nieznaczny wzrost dochodów o około 1,5 %.

 • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 620.000 zł

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

 • opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.000 zł

 • pozostałe opłaty – 304.000 zł, w tym:

  • opłata za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto w wysokości 250.000 zł

  • renta planistyczna z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 54.000 zł

 • opłata eksploatacyjna – 50.000 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża.


 1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25.842.756 zł, w tym:

 • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 550.000 zł.

 • 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta w wysokości 25.292.756 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2011 rok przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2010 roku o przewidywanej wysokości dochodów z tego źródła. W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wzrosła z 36,94 % w 2010 roku do 37,12 % w 2011 r.
 1. Dochody majątkowe3.752.816 zł, w tym:

 • Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek gruntu, miejsc garażowych oraz lokali mieszkalnych – 2.600.000 zł

 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych – 76.000 zł

 • Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat realizacji następujących przedsięwzięć: przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 6 - 417.948 zł oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej - 658.868 zł.
 1. Dochody jednostek budżetowych miasta – 4.550.056 zł, w tym :

 • dochody szkół z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych – 65.818 zł,

 • dochody gimnazjów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wynajmu pomieszczeń – 43.584 zł,

 • dochody przedszkoli miejskich z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli przez dzieci spoza miasta – 1.150.082 zł,

 • dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i dzieci w stołówkach szkolnych, dobrowolne wpłaty na rzecz stołówek szkolnych – 1.662.568 zł

 • dochody Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci – 81.150 zł,

 • dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpłat pensjonariuszy za wyżywienie, wynagrodzenia dla płatnika – 176.395 zł,

 • dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 170 zł,

 • dochody z usług opiekuńczych – 46.281 zł

 • dochody Urzędu Miasta z tytułu umów dzierżawnych, wpływy z usług – 17.100 zł

 • dochody tygodnika Ziemia Sochaczewska ze sprzedaży gazety i reklam – 520.000 zł

 • dochody Zakładu Usług Pogrzebowych za świadczone usługi oraz z opłat związanych z pochówkiem – 728.631 zł.

 • dochody z tytułu zwrotu za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 58.277 zł
 1. Pozostałe dochody własne – 1.134.221

 • Dochody z dzierżaw, najmu mienia komunalnego – 400.000 zł

 • Dochody z reklam, za wyceny i podziały nieruchomości, wyceny za lokale komunalne oraz czynsze oszacowano łącznie na kwotę 39.624 zł.

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – 124 zł

 • Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 120.000 zł

 • Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 425.640 zł

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia - 148.833 zł


II. Subwencje – 17.648.526 zł, w tym:

 1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 17.440.537 zł (wzrost o 7,3% w stosunku do 2010 roku.

 2. Część równoważąca dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – 207.989 zł
  (99,7 % przyznanej subwencji równoważącej w 2010 roku).III. Dotacje celowe 11.390.773 zł


 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.570.093 zł, w tym na:

 • administrację samorządową tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących prace zlecone ( USC, OC, Wydział Spraw Obywatelskich) – 260.640 zł ( środki na poziomie 2010 roku)

 • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.353 zł (99,7 % planu 2010 roku),

 • obronę cywilną tj. utrzymanie i konserwację sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta – 1.200 zł ( mniej o 200 zł niż w 2010 roku)

 • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 660.000 zł (wzrost o 9 %)

 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.507.000 zł ( na poziomie 2010 roku)

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24.900 zł (92,2 % planu 2010 roku)

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110.000 zł (na poziomie 2010 roku)
 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 1.286.500 zł przyznane na:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 46.500 zł (101 % dochodów 2010 roku)

 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110.000 zł (87,3 % dochodów 2010 roku)

 • zasiłki stałe – 435.000 zł (96,7 % planu 2010 roku)

 • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 515.000 zł (89,1 % planu 2010 roku).

 • Realizacja programu „pomoc państwa z zakresie dożywiania” -180.000 zł

 1. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.475.500 zł, w tym:

 • 193.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha ( 23.000 zł), Gminy Sochaczew (130.000 zł) i Gminy Brochów (40.000 zł)

 • 1.282.500 zł – dotacje otrzymane z innych gmin na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych na terenie miasta.

 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Zagrajmy o sukces" – 58.680 zł.PRZYCHODY BUDŻETU MIASTAPrzychody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 12.600.000 zł w tym: z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów – 9.000.000 zł, wolne środki pozostałe na rachunku bankowym - 3.600.000 zł.


WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta na 2011 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą 95.454.728.


W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 12.028.985 zł, na wydatki bieżące 83.425.743 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 12,6 % a wydatki bieżące 87,4 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wysokości 2.100na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach działu zabezpieczono kwotę 16.035 zł jako wkład miasta w realizację projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 494.044 zł na: • dopłaty w spółkach prawa handlowego – 400.000 zł na dopłatę do PEC.

 • dopłatę do cen wody w okresie od 1.01.2011 r. do 28.02.2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr LII/478/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.01.2010 r. w wysokości 74.044 zł

 • koszty nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta, aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz na sprzędzenie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 20.000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 7.881.000 zł, w tym:


 • Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej wyniesie 1.193.000 zł. W ramach tej kwoty 130.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Sochaczew, 23.000 zł z Gminy Nowa Sucha oraz 40.000 zł z Gminy Brochów. Środki te przeznaczone są na wspólną realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenach tych gmin.

 • Utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniesie 1.460.000 zł. Środki zabezpieczono na naprawę przełomów, remonty chodników i nawierzchni, w tym tłuczniowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg leszowych i gruntowych, wymianę znaków, tablic, słupków, projekty organizacji ruchu oraz na uregulowanie składki ubezpieczeniowej za drogi gminne.

 • Inwestycje na drogach miejskich zaplanowano na kwotę 5.228.000 zł. W ramach kwoty planuje się wykonanie:  • Przebudowę ul. Warszawskiej – 2.420.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

  • Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Reja – 500.000 zł

  • Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Tadeusza Jasińskiego – 1.100.000 zł

  • Przełożenie trylinki ul. Słowackiego – 200.000 zł

  • przebudowy drogi Sochaczew – Adamowa Góra – Juliopol (asfalt na ul. Batalionów Chłopskich) – 708.000 zł

  • Przebudowa skrzyżowania ul. Płockiej i Gawłowskiej – 200.000 zł

  • Budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze – koncepcja - 100.000 zł


DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W ramach działu została zabezpieczona kwota 10.300 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań w zakresie organizowania aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na wydatki zabezpieczono 4.296.959 zł i rozdysponowano następująco:


 1. Na wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, regulacje stanu prawnego dróg, opłaty sądowe, notarialne, wyrysy, wypisami z rejestru gruntów, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz ogłoszenia prasowe – przeznacza się 241.227 zł .

 2. W ramach kwoty 748.000 zł planuje się remonty lokali mieszkalnych, w tym odzyskanych po eksmisjach oraz budynków i lokali użytkowych, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, wykonanie zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, realizację decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru, czynsz dzierżawny za budynek socjalny, wyceny lokali, wyroki eksmisji, wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, inwentaryzacje budowlane budynków, usługi notarialne, opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, rozbiórki budynków, mapy, usługi projektowe i nadzory robót oraz opłaty sądowe, wypisy z rejestru.

 3. Na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych, na eksploatację części wspólnych oraz wynagrodzenie zarządcy przeznacza się kwotę 546.000 zł.

 4. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 2.761.732 zł na:

 • Przebudowę budynku ul. Towarowa 6 - 1.138.776 zł, w tym finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat wynosi 417.948 zł

 • budowę budynku komunalnego 1.422.956 zł, w tym finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat 658.868 zł

 • wykupy gruntów pod drogi i ulice – 200.000 zł


DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ramach tego działu zaplanowano łącznie kwotę 794.531 zł, w tym:

 1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa wyniosą 54.700 zł. Planuje się wydatki na: pozyskiwanie map do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, koszty gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia i komunikaty w prasie lokalnej, powielanie, kopiowanie i skanowanie map oraz inne opracowania dla potrzeb planów.

 2. Na bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych i zakup materiałów do prowadzenia działalności przeznacza się kwotę 729.831 zł.

 3. Na grobownictwo wojenne ze środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 10.000 zł. Środki przeznacza się na opiekę nad grobami na cmentarzach wojskowych, na zakup energii i wody. Zawarte z Wojewodą Mazowieckim porozumienie przewiduje, iż miasto Sochaczew na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta może przeznaczyć środki własne.DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 9.880.752 i zostały przeznaczone na: 1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 758.305 zł. Część wydatków w wysokości 260.640 zł zostanie pokryta przyznaną dotacją celową.

 2. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę 310.400 zł.

 3. Wydatki Urzędu Miasta przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płac oraz obsługę interesantów wyniosą 7.716.306 zł.

 4. Na promocję miasta, tj. udział miasta w konkursach, promocja w mediach i poprzez sport, udział w targach i wystawach, współpracę z miastami bliźniaczymi, zakupy materiałów promocyjnych, druk wydawnictw poligraficznych, organizację „Dni Sochaczewa” przeznacza się kwotę 405.000 zł.

 5. Koszty wydawania tygodnika „Ziemia Sochaczewska" wyniosą 520.000 zł. Przewiduje się, że całość kosztów zostanie sfinansowana z dochodów uzyskanych przez tygodnik.

 6. Kwotę 102.668 zł zaplanowano na działalność Miejskiego Centrum Informacji (MCI).

 7. Zabezpiecza się 49.000 zł na składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto Sochaczew.

 8. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono 19.073 zł jako wkład własny miasta na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.


DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA
Kwota 6.353 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków 320.344 zł, w tym:

 1. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania.

 2. Na bieżące wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 11.000 zł. Wydatki w wysokości 1.200 zł zostaną pokryte z dotacji celowej.

 3. Zabezpiecza się 289.344 zł na wydatki bieżące dotyczące monitoringu wizyjnego miasta.DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, koszty postępowania sądowego związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zabezpieczono kwotę 200.000 zł.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w ramach tego działu zamykają się kwotą 4.623.452 zł, w tym:

 1. Kwotę 1.495.000 zł, z przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidzianego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu.

 2. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na koszty prowizji bankowych.

 3. Zabezpiecza się kwotę 3.123.452 zł na spłatę ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia Gminy Miasto Sochaczew obligacji wyemitowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o, z siedzibą w Sochaczewie ul. Rozlazłowska 7 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej Miasta Sochaczew”.


DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Utworzono rezerwę budżetową w wysokości 340.000 zł, w tym:

 • 200.000 zł na rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

 • 140.000 zł na rezerwę ogólną


DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą 37.680.869 zł. Środki przeznaczono na:
 1. Utrzymanie szkół podstawowych

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę 15.330.537 zł., w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” wynosi 450.000 zł.


 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wyniosą 800.783 zł.

 1. Przedszkola

Bieżące koszty utrzymania przedszkoli zaplanowano na kwotę 7.403.420 zł , w tym zabezpieczono środki w wysokości 1.600.560 zł na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych: Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39 – 641.250 zł, dla Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha” – 282.150 zł, Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” – 215.460 zł, Prywatnego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” – 461.700 zł.

 1. Gimnazja

Koszty bieżącego utrzymania gimnazjów wyniosą 10.132.997 zł, w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 96.000 zł na dotację dla Prywatnego Gimnazjum
Nr 1.

 1. Na dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z art. 14 a oraz art. 17 ustawy o systemie oświaty zaplanowano 110.000 zł.

 2. Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz na działalność metodyków przeznaczono 100.000 zł

 3. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków tego rozdziału, łącznie z kosztami wyżywienia zamyka się kwotą 3.484.476 zł.

 1. W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 318.656 zł na:

  • przeprowadzenie konkursów i zawodów międzyszkolnych, organizację Dnia Edukacji Narodowej, egzaminy na nauczyciela mianowanego, na wymianę zagraniczną, na zapłatę za dzieci zamieszkałe w mieście a uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach poza miastem, organizację półkolonii, wynagrodzenie opiekuna dowożącego dzieci do Szkoły Specjalnej w Erminowie, wygrodzenie animatora „Orlik 2012” (100.000 zł)

  • fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (218.656 zł).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 638.000 zł, w tym:


 1. Przeznacza się kwotę 6.000 zł na realizację zadań własnych gminy poprzez działania ze świadczeniodawcami realizującymi programy profilaktyczne i prozdrowotne.

 2. 80.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii.

 3. Kwotę w wysokości 540.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 120.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotacja przeznaczona będzie na realizację następujących zadań; wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno – opiekuńczym (50.000 zł), organizowanie wyjazdów szkoleniowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (40.000 zł), organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej, judo, pływaniu i innych (30.000 zł).Plan zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin

20 000

2

Udzielenie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą (MKRPA, punkt konsultacyjny)

15 000

3

Działalność profilaktyczno-edukacyjna (programy szkolne, szkolenia)

25 000

4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w realizacji zadań związanych z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie (świetlice, TPD, szkoły, wakacje, dożywianie, nauka pływania, organizacje pozarządowe)

405 000

5

Promocja trzeźwości w lokalnej społeczności, profilaktyczna działalność środowiskowa (imprezy miejskie, place zabaw i boiska)

25 000

6

Wspieranie integracji społecznej

10 000

7

Działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia, opinie biegłych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu)

40 000


Razem

540.000

4. Kwotę w wysokości 12.000 zł przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia: prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (4.000 zł ) oraz prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych (8.000 zł).DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 14.217.845 zł. Środki rozdysponowano następująco:

 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na finansowanie lub dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wyniosą 51.000 zł,

 2. Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z kosztami wyżywienia pensjonariuszy wyniosą 945.038 zł.

 3. Na pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach dla bezdomnych zabezpieczono kwotę 460.000 zł

 4. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosą 660.000 zł, które w całości zostaną pokryte z dotacji celowej.

 5. Na świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, w tym z tytułu urodzenia dziecka, urlop wychowawczy, samotne wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie nauki szkolnej poza miejscem zamieszkania wychowanie w rodzinie wielodzietnej, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, tzw. „becikowe” przeznacza się kwotę 7.178.531 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosą 328.469 zł. Całość wydatków sfinansowana zostanie ze środków dotacyjnych (7.507.000 zł).

 6. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono kwotę 71.400 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.

 7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 460.000 zł. W ramach tej kwoty 110.000 zł stanowi dotacja celowa na zasiłki, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 350.000 zł.

 8. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 1.100.000 zł w całości pokrytą z budżetu miasta.

 9. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono 450.000 zł W ramach tej kwoty
  435.000 zł stanowi dotacja celowa, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 15.000 zł.

 10. Na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została łącznie kwota 1.721.126 zł, z czego część kosztów w wysokości 515.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celowa z budżetu państwa.

 11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie 303.281 zł, w tym ze środków własnych 193.281 zł, a ze środków zleconych
  110.000 zł.

 12. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 489.000 zł na dożywianie, w tym ze środków własnych miasta 309.000 zł, a z dotacji celowej 180.000 zł.DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


 1. W ramach działu zaplanowano kwotę 544.080 zł na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego wraz z kosztami wyżywienia dzieci.

 2. Kwotę 153.000 zł zabezpiecza się jako wkład własny w realizację projektu „R@CK- Rodziny Cyfrowych Kompetencji”, o który ubiega się miasto w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 1.138.343 zł, są to w całości koszty bieżącego utrzymania świetlic szkolnych.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki ponoszone w ramach działu zaplanowano na kwotę 6.686.467 zł, w tym wydatki bieżące – 3.437.367 zł, a na wydatki majątkowe 3.249.100 zł. Środki rozdysponowano następująco:

 1. Na opłaty za korzystanie ze środowiska, na opłatę za wodę w zdrojach ulicznych
  i wodę do celów ppoż. oraz na remont i konserwację kanalizacji deszczowej, konserwację fontanny i urządzenia napowietrzającego wodę w stawie w Parku im. I. W. Garbolewskiego, wykonanie operatów wodno – prawnych, analizy ścieków, czyszczenie rowów melioracyjnych, dopłatę do cen ścieków na podstawie Uchwały Nr LII/478/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z 26.01.2010 r., remont i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej, zabezpiecza się kwotę 484.367 zł

 2. Poprawę gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – 1.314.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na wniesienie wkładu do miejskiej spółki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o, która będzie inwestorem zadania wnioskowanego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, priorytet „Gospodarka wodno – ściekowa. Gmina Miasto Sochaczew każdego roku powinna zwiększać kapitał zakładowy spółki w celu zapewnienia jej płynności finansowej.

 3. Kanalizacja deszczowa – zabezpieczono ze środków własnych kwotę 1.070.000 zł na budowę kanalizacji deszczowej Osiedlu Asnyka V etap (200.000 zł), budowę kanalizacji deszczowej ul Reja (370.000 zł) oraz wylotów kanalizacji deszczowej (500.000 zł).

 4. Kwotę 75.000 zł zaplanowano min. na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników na zużyte baterie, pojemników do segregacji, na odpady niebezpieczne, utylizację odpadów niebezpiecznych, transport odpadów wielkogabarytowych, zastępczy odbiór odpadów stałych i płynnych, popularyzacja działań ekologicznych.

 5. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 840.000 zł, w tym: ręczne omiatanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych z ulic, koszenie trawników i pasów zieleni wzdłuż ulic gminnych, utrzymanie czystości i porządku na ogródkach jordanowskich, zimowe utrzymanie ulic czyszczenie słupów i tablic ogłoszeniowych, zimowe utrzymanie chodników, usuwanie dzikich wysypisk, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, edukację ekologiczną, deratyzacja, utylizacja padłych zwierząt, koszty postępowania komorniczego przy ściąganiu grzywien w celu przymuszenia, organizacja imprez ekologicznych oraz zakupy koszy ulicznych i wkładów do koszy, słupków ulicznych, kwiatów, krzewów oraz nagród na konkursy ekologiczne.

 6. Na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, koszenie, sadzenie, pielenie roślin sezonowych, pielęgnacje zieleni, czyszczenie stawu przeznacza się 678.000 zł.

 7. W ramach kwoty 285 100 zł. zabezpieczonej na zadaniu „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie” planuje się wykonać termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie. W ramach tego zadania wykonany zostanie m.in. remont elewacji polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Głównym celem projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

 1. Koszty czynszu, usług weterynaryjnych, zakup karmy dla schroniska dla zwierząt wyniosą 100.000 zł.

 2. Oświetlenie ulic

  • Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych oraz montaż oświetlenia świątecznego wyniosą 1.130.000 zł.

  • W ramach inwestycji przeznaczono ze środków własnych kwotę 380.000 zł na przebudowę oświetlenia napowietrznego na kablowe w ul. Żeromskiego etap II, modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicy Żwirowej, Zygmunta Starego, Bolesława Śmiałego i Dewajtis, dobudowa oświetlenia ul. Działkowej.

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą stanowić mienie komunalne.

 1. Koszty utrzymania czystości (toalety wolnostojące) wyniosą 22.000 zł.

 2. Na bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przeznaczono kwotę 78.000 zł.

 3. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu ochrony środowiska – 8.000 zł

 4. Zabezpiecza się kwotę 20.000 zł na wykonanie analiz, ekspertyz i innych dokumentów planistycznych oraz na usługi konsultacyjno – doradcze.

 5. Dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w ramach prowadzenia akcji i kampanii z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt – 2.000 zł

 6. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 200.000 zł na dokumentację techniczną inwestycji planowanych, zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, do realizacji
  w latach przyszłych, takich jak projekt budowy kanalizacji deszczowej w
  ul. Granicznej, Smolnej, projekty oświetlenia ul. Jagiellońskiej, Wróblewskiego, Torowej oraz projekty przebudowy ul. Nowowiejskiej, Spółdzielczej, Granicznej (od ul. Młynarskiej), Asnyka, Modrzewiowej, Dębowej, Bukowej, Jesionowej.DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 3.481.574 i obejmują:

 1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.200.000 zł, w tym na działalność Chóru Towarzystwa Ziemi Sochaczewskiej i orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” oraz na utrzymanie muszli koncertowej.

 2. Dotację dla Klubu Nauczyciela w wysokości 47.529 zł, w tym na działalność Chóru Nauczycielskiego.

 3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 890.000 zł.

 4. Dotację dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w wysokości 470.000 zł.

 5. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (min. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości, choinka, spotkanie noworoczne, współpraca z miastami bliźniaczymi) przeznacza się 107.000 zł.

 6. Przeznacza się kwotę 10.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na działania służące wspieraniu inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz dotację w wysokości 2.000 zł na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych i narodowych.

 7. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 755.045 zł, w tym:

 • Zagospodarowanie terenów nad rzeką Bzurą – 735.045 zł jako wkład własny miasta. Planuje pozyskać się dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.165.255 zł.

 • Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich – 20.000 zł – kwota na wykonanie projektów przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia.


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na wydatki realizowane w tym dziale przeznacza się kwotę 2.048.680, w tym:

 1. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.740.000 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych.

 2. Zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł na organizację przez Urząd Miejski imprez sportowych, turniejów i meczy.

 3. Kwotę 58.680 zł planuje się na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całość zadania sfinansowana z dotacji otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Zagrajmy o sukces".

 4. Zaplanowano kwotę 55.000 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych na wspieranie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej oraz organizowaniu zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ponadto zabezpieczono kwotę 75.000 zł na realizację powyższego zadania przez Miasto na podstawie przepisów prawa cywilnego.ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie 3.640.272 zł, w tym :

 • 200.000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

 • 558.363,16 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit w Wiedniu na finansowanie i prefinansowanie wydatków inwestycyjnych

 • 725.890,68 zł – na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Dexia Kommunalkredit Polska na finansowanie wydatków inwestycyjnych

 • 10.744,59 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację Przedszkola Nr 1

 • 18.350,62 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na termomodernizację Przedszkola Nr 4

 • 608.922,32 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

 • 602.600,00 zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BRE Bank na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 • 915.400 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna