Z XIII sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 05 sierpnia 2004 rokuPobieranie 33.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar33.2 Kb.P R O T O K Ó Ł Nr XIII/04

z XIII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 05 sierpnia 2004 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pana Mariana Andrzeja Rutkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1000 a zakończono o godzinie 1130

Stan osobowy Radnych Rady Gminy – 15 Radnych

Uczestniczyło w posiedzeniu, wg załączonej listy obecności – 13 Radnych

Nieobecny Pan, Pan Boćkowski Stanisław, Gil Stanisław.Spoza Rady w Sesji udział wzięli:
1. Pan Warecki Jan - Wójt Gminy

2. Pani Kownacka Krystyna - Sekretarz Gminy

3. Pani Waśniewska Barbara - Skarbnik Gminy

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, w liczbie – 3 osoby

5. Sołtysi, wg załączonej listy obecności, w liczbie – 20 osób

Przebieg obrad XIII Sesji Rady Gminy:
Ad. pkt 1
Pan Rutkowski Marian Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy otwierając obrady XIII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna powitał zebranych Radnych, Pana Wójta Gminy, Panią Sekretarz i Skarbnik Gminy, kierowników gminnych jednostek, sołtysów oraz wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad: na stan 15 Radnych w obradach uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przekazał, że wraz z zawiadomieniem o sesji Radni otrzymali porządek obrad XIII Sesji

i projekty uchwał. Zwrócił się do Radnych o inne propozycje do porządku obrad.
Radni nie zgłosili innych propozycji.

Realizowany porządek obrad XIII Sesji:


 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie Protokółu z XII Sesji Rady Gminy.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok..

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia.

 8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za okres od początku kadencji do dnia 31.12.2003 roku.

 9. Interpelacje.

 10. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.Ad.pkt 2

Pan Przewodniczący Rady Gminy– zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady o przedstawienie wniosku w sprawie przyjęcia Protokółu Nr XII/04 z XII Sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.


Pan Sadowski Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek w sprawie przyjęcia Protokółu Nr XII/04 z XII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.

Wniosek swój uzasadnił tym, że osobiście zapoznał się z jego treścią i odzwierciedla on w pełni przebieg obrad.


Pan Przewodniczący Rady Gminy– wystąpił z pytaniem o wnioski do Protokółu z XII Sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie Rady wniosek w sprawie przyjęcia Protokółu Nr XII/04 z XII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Protokół Nr XII/04 z XII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.
Ad.pkt 3
Pan Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 kwietnia 2004 roku do dnia 05 sierpnia 2004 roku. / Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu/.
Radni w tym punkcie nie zabierali głosu.

Ad. pkt 4
Pan Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy na XII Sesji w dniu 30 kwietnia 2004 roku. / Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu/.
Radni w tym punkcie nie zabierali głosu.


Ad.pkt 5

a/ Pan Warecki Jan – Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Następnie omówił proponowane zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Pan Rutkowski Marian Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Na wstępie zwrócił się o przedstawienie wypracowanych przez komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Pan Sieński Tadeusz – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, że Komisja na posiedzeniu zapoznała się ze zmianami budżetu gminy na 2004 rok i oceniła, że proponowane zmiany m.in. wynikłe ze zmiany podatku VAT są konieczne i należy ich dokonać. Wydana została jednogłośnie opinia pozytywna.
Pani Brzozowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przekazała, że Komisja wnioskowała za przyjęciem zmian budżetu gminy na 2004 rok w wersji proponowanej przez Wójta Gminy.
Pan Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/68/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok, stanowiącą załącznik do Protokółu.
Ad.pkt 6

Pan Wójt Gminy – dokonał wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.

Poinformował, że Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie daje dyspozycję Radzie Gminy do ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego jak również ustalania wartości jednego punktu w złotych. Ostatnia uchwała Rady Gminy w powyższej sprawie jest z dnia 28 kwietnia 1999 roku. Zaproponował więc Radzie Gminy ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami na kwotę 400 zł oraz wartość jednego punktu na kwotę 2,50 zł.

Pan Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Zwrócił się o przedstawienie wypracowanych przez merytoryczne komisje opinii do projektu w/w uchwały.


Pani Brzozowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przekazała, że Komisja na posiedzeniu wnioskowała za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
Pan Sieński Tadeusz – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przedstawił Radzie Gminy pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
Pan Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/69/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik do Protokółu.

Ad.pkt 7

Pan Wójt Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalania zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia. Przekazał, że Rada Gminy ma zdecydować, w jaki sposób będzie udzielana pomoc społeczna, na jakich zasadach będzie ustalany zwrot wydatków za przyznane świadczenia. Komisja merytoryczna Rady zaproponowała zmianę do projektu w/w uchwały, którą przedstawi Przewodniczący Komisji.


Pan Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Zwrócił się o przedstawienie wypracowanych przez merytoryczne komisje opinii do projektu w/w uchwały.
Pani Brzozowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła wniosek Komisji treści następującej: W załączniku Nr 1 do projektu w/w uchwały wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych powyżej 125% do 150% - ustalić 0%, powyżej 150% do 200% - 10%, powyżej 200% do 250% - 15%, powyżej 250% do 300% - 30%, powyżej 300% do 400% - 50%, powyżej 400% i więcej – 100% - dla osób samotnie zamieszkujących.
Pan Sieński Tadeusz – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przekazał, że Komisja zapoznała się z projektem w/w uchwały lecz nie wypracowała opinii.
Pan Stajszczak Mirosław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał, że Komisja jako pierwsza analizowała projekt w/w uchwały i wówczas ustosunkowała się pozytywnie do wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o ustosunkowanie się Wójta Gminy do wniosku Komisji.
Pan Wójt Gminy – przekazał, że z punktu widzenia budżetu gminy wniosek Komisji należy uszanować.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.


Pan Wójt Gminy - odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/70/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia, stanowiącą załącznik do Protokółu.
Ad.pkt 8
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przekazał, że zgodnie z ustawowym obowiązkiem komisje Rady są zobowiązane do przedstawiania Radzie Gminy sprawozdań ze swojej działalności. Komisje opracowały sprawozdania za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Pan Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdań.


Pan Stajszczak Mirosław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu.
Pan Sieński Tadeusz – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu.
Pan Kołakowski Marek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony Przeciwpożarowej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu.
Pani Brzozowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu.
Pan Szczepkowski Adam Andrzej – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za okres od początku kadencji do dnia 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do Protokółu.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Pan Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowanie za pracę. Plany pracy jak wynika z przedstawionych sprawozdań zostały w pełni zrealizowane a nawet były rozszerzane.
Ad.pkt 9
Nie zgłoszono.

Ad.pkt 10
Pan Skolimowski Mirosław – Radny z m. Uniszki Zawadzkie wystąpił z zapytaniem o ile zwiększyły się wpływy z firmy USKOM z tytułu składowania odpadów na wysypisku na Żulinku.
Pani Borkowska Bożenna - Sołtys wsi Uniszki Zawadzkie wystąpiła z pytaniem kiedy będzie można dokonać zakupu pojemnika na odpady?
Pan Wójt Gminy – poinformował o realizowanym przez Powiat Mławski programie stypendialnym. Wnioski należy składać do dnia 10 sierpnia br. w Starostwie w Mławie. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy.

Następnie Pan Wójt Gminy poinformował o rentach strukturalnych w rolnictwie. Zapoznał z kryteriami ustawowymi.

Przedstawił również informację na temat interwencyjnego skupu zbóż.
Ad.pkt 11
Pan Wójt Gminy – udzielając odpowiedzi na zapytanie Pana Skolimowskiego Mirosława – Radnego z m. Uniszki Zawadzkie wyjaśnił, że wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów stanowią w 50% przychód gminnego funduszu gminy. Za II kwartał sprawozdania jeszcze nie było. Przekazał, że zapewne będzie podobnie jak w I kwartale br.

Temat zgłoszony przez Panią Sołtys a dotyczący pojemników na odpady w najbliższym czasie będzie zrealizowany.


Ad.pkt 12
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Rady Gminy Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranych za udział i zamknął obrady XIII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.
Protokółował:

Maria Wernik Przewodniczący Rady


Marian Andrzej Rutkowski©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna