Zaburzenia funkcjonowania społecznegoPobieranie 12.57 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar12.57 Kb.
Sylabus kursu Zaburzenia funkcjonowania społecznego

I Zajęcia organizacyjne

.

II. Omówienie pojęć: nieprzystosowanie społeczne, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania w ujęciu psychologicznym, psychiatrycznym, socjologicznym i kryminologicznym.Lit.: Urban B.,(2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wyd. UJ cz.I, r.1,2.

Pospiszyl I. (2008) Patologie społeczne. Wyd Nauk. PWN W-wa r.

Sęk H. (2000) Społeczna psychologia kliniczna. PWN cz.I, r. 7

Urban B., Stanik (red.) (2008) Resocjalizacja

.

III.Zaburzenia funkcjonowania społecznego w kontekście ewolucyjnym.Lit. Morris D.(2000) GWP Gdańsk

Buss D. (2007) Morderca za ścianą. GWP Gdańsk


IV..Eksternalizacyjne zaburzenia w zachowaniu. Co sprawia, że ludzie czynią zło? Podejścia szukające odpowiedzi w dyspozycjach człowieka

.


  1. Osobowościowe uwarunkowania zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Osobowość dyssocjalna, antyspoleczna, psychopatia.

Lit. Millon T.,Davis R.,(2005) Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Inst. Psych. Zdrowia PTP W-wa

Hare R.,(2006) Psychopaci są wśród nas. Wyd. Znak

Babiak P., Hare R. (2009) Węże w garniturach. Gdy psychopaci idą do pracy. Jeżeli p to q Poznań

Pospiszyl K.,(2000) Psychopatia. Wyd. Akad. Żak

Film : Psychopaci


  1. Koncepcja „Przestępczego rdzenia osobowości”. Teoria Eysencka.

Lit. Urban B. (2000) Zaburzenia w zachowaniu…str. 112 – 113

.


  1. Teoria napięcia : socjologiczno – psychologiczna próba interpretacji przestępczości współczesnej młodzieży.

Lit. Urban B.(2000) Zaburzenia w zachowaniu…cz. III, r.3

.

V. Środowiskowe uwarunkowania zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym.

1. Rodzina jako źródło zachowań dewiacyjnych. Niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i miłości jako predykator zachowań antyspołecznych.

Lit. Urban B.,(2000) Zaburzenia w zachowaniu….cz.III, r.3
2. Rola grupy rówieśniczej etiologii niedostosowania społecznego.

Lit. Urban B.,(2000) Zaburzenia w zachowaniu…cz.II, r.2

Pospiszyl K.,,Żabczyńska E.(1985) Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. PWN W-wa

Piotrkowski P.,(2003) Subkultury młodzieżowe – aspekty psycho-społeczne. Wyd. Akad. Żak W-wa  1. Znaczenie mediów w kreowaniu agresji.

Lit. Pospiszyl I. (2008) Patologie społeczne…

Clarke D.,(2005) Wpływ mediow na zachowania prospoleczne i antyspołeczne. GWP

Baun-Gałkowska M., Ulfik I. (2000) Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej na ekranie na psychikę dzieci. Krupski i S-ka W-wa

.


  1. Czynniki makrospołeczne: urbanizacja, poziom bezrobocia, rozwój ekonomiczny – w kontekście problematyki zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Lit. Kiersztyn A. Czy bieda czyni złodzieja. Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością.

Kmiecik-Baran K. Bezrobocie czynnikiem marginalizacji.

VI. Sytuacyjne i systemowe przyczyny zachowań dewiacyjnych - znaczenie takich zmiennych jak: rola społeczna, anonimowość, władza, autorytet, odindywidualizowanie, konformizm, posłuszeństwo, dehumanizacja. Analiza wyników eksperymentów Zimbardo, Miligrama, Ascha, Bandury. Analogie z przebiegiem wypadków w więzieniu w Abu Ghraib…

Lit. Zimbardo Ph. (20080 Efekt Lucyfera. Wyd, Nauk. PWN W-wa

Film dok. Z przebiegu Więziennego Eksperymentu Zimbardo

.

VII. Zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej w środowisku rodzinnym, szkolnym, w miejscu pracy.


Lit……….
VIII. Internalizacyjne formy zaburzeń funkcjonowania społecznego – wycofanie, nieśmiałość, bierność, lęki i fobie społeczne, osobowość unikająca, osobowość zależna…

Lit. Zimbardo Ph. Nieśmiałość

CarsonR.C., ButcherJ.,Mineka S.(2003) Psychologia zaburzeń. GWP Gdańsk

Urban B.(2000) Zaburzenia w zachowaniu… str. 94 – 97Sposób realizacji programu: opracowanie i prezentacja wybranych tematów przez uczestników kursu, dyskusja.

Zaliczenie kursu – obecność na zajęciach (limit dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności), prezentacja na zajęciach wybranego tematu, aktywność w dyskusjach, egzamin w formie pracy pisemnej uwzględniającej treści interesujące słuchacza i mieszczące się tematyce kursu.
: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowego
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Program konferencji
weblog files -> Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna