Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do spraw zamówień publicznychPobieranie 14.13 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.13 Kb.
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do spraw zamówień publicznych


 1. Opis stanowiska Specjalista do spraw zamówień publicznych

I. Wymiar etatu - 1


II. Miejsce wykonywania pracy - Szczecin
III. Główne obowiązki

 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

 2.  kwalifikowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do trybu określonego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

 3. uczestnictwo w czynnościach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 4.  analiza składanych ofert przetargowych;

 5. opracowywanie harmonogramu realizacji przetargów;

 6.  przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 7. udział w opiniowaniu projektów dokumentów wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 8. przygotowywanie opinii związanych z zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

 9. uczestnictwo w komisjach przetargowych i postępowaniach odwoławczych ;

 10. nadzorowanie realizacji procesów zamówień publicznych;

 11. kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

 12. koordynacja obiegu dokumentów przetargowych (składanie ofert, wadia, polisy, zaświadczenia);

 13. koordynacja rozwiązywania problemów prawnych związanych z realizacją umów o udzielenie zamówień publicznych;

 14. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zamówień publicznych;

 15. prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;

 16. monitorowanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów i procedur w zakresie zamówień publicznych.

IV. Wymagania konieczne :

 1. wykształcenie wyższe o profilu prawniczym lub ekonomicznym;

 2. doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych w roli zamawiającego;

 3. znajomość zagadnień prawa zamówień publicznych, cywilnego, administracyjnego oraz handlowego;

 4. umiejętności analityczne, odpowiedzialność;

 5. dobra organizacja pracy;

 6. umiejętności analityczne;

 7. sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), Excel, aplikacje baz danych i aplikacje internetowe na poziomie zaawansowanym.

V. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

 2. umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych;

 3. umiejętność szybkiego uczenia się;

 4. aktywne prawo jazdy.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. list motywacyjny,

 2. życiorys ,

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).” (w załączeniu do CV),
 1. Miejsce i termin składania dokumentów

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

pok. 110 I p (Sekretariat)
 1. do dnia 2 sierpnia 2012 r. z dopiskiem „specjalista do spraw zamówień publicznych
 1. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZARR S.A.),

 2. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami,

 3. zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,

 4. nadesłane dokumenty nie będą zwracane.


Pobieranie 14.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna