Załącznik 1 do siwzPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

freeform 4freeform 5freeform 6freeform 7freeform 8freeform 9freeform 10freeform 11freeform 12freeform 13freeform 14freeform 15freeform 27freeform 28freeform 29freeform 30freeform 31freeform 32

Zfreeform 3nak postępowania: BFZ4-073-PU-14/2013 SPÓŁKA AKCYJNAZałącznik 1.1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

wymagania techniczne
część 1 przedmiotu zamówienia - wykonanie modernizacji 10 lokomotyw spalinowych wraz
z wymianą silnika spalinowego na nowy oraz wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające sterowanie lokomotywy i jazdę z wykorzystaniem energii z akumulatorów

ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ NAPĘDU Z AKUMULATORÓW.
 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 10 lokomotyw serii SM42 obejmująca dokonanie zmian konstrukcyjnych w lokomotywie opisanych w SIWZ, w tym 5 lokomotyw ze zwiększoną pojemnością baterii do jazdy lokomotywy ze składem wagonowym.

Lokomotywy po dokonaniu modernizacji będą przeznaczone do pracy manewrowej: 1. 5 lokomotyw do pracy: w węźle krakowskim – 4 pojazdy i w węźle gdyńskim – 1 pojazd

 2. 5 lokomotywy w wersji ze zwiększoną pojemnością baterii do pracy na węźle warszawskim. 1. Podstawowe parametry lokomotywy po modernizacji

Podstawowe parametry lokomotywy po modernizacji są przedstawione w tabeli 1:
Lp.

Parametr

Wymaganie

1.

Szerokość toru


1435 mm

2.

Skrajnia


skrajnia zgodna z UIC 505-1

3.


Ilość osi lokomotywy

4, w układzie Bo’Bo’

4.

Moc silnika lokomotywy

Od 550 do 600 kW


5.

Maksymalny nacisku osi na tor


≤ 18,5 t

6.

Maksymalne pochylenie

podłużne


45‰

7.

Maksymalna prędkość eksploatacyjna

90 km/h

8.

Obsługa

jednoosobowa

Tabela 1: Zasadnicze parametry techniczne i warunki eksploatacji lokomotyw 1. Postanowienia ogólne
Lp.

NazwaPrzygotowanie do modernizacji lokomotywy obejmuje:

 1. demontaż wszystkich maszyn, urządzeń, podzespołów, zespołów i elementów;

 2. oczyszczenie wszystkich zespołów i elementów podwozia z brudu, smaru , usunięcie starych powłok malarskich i korozji oraz wytworzenie profilu powierzchni właściwego do nakładanej powłoki;

 3. weryfikację elementów (sprawdzenie i pomiar) ostoi, belek skrętnych, ram wózków, usprężynowania, zestawów kołowych, maźnic i czopów, części mechanicznej hamulca, zbiorników powietrznych i paliwa, zgarniaczy oraz stopni i poręczy.Podczas modernizacji uszkodzone elementy podzespołów wymienione pkt. 3.1 c ) należy naprawić lub wymienić na nowe, a w razie braków uzupełnić nowymi, o parametrach jakościowych tych samych lub wyższych spełniających kryteriów określonych w warunkach technicznych odbioru, dokumentacji techniczno - ruchowej, normach i standardach (EN, PN, ZN , UIC, TSI), DSU SM42-6D oraz instrukcjach i przepisach wewnętrznych Zamawiającego, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZPodczas modernizacji osie, obręcze i wieńce kół zestawu kołowego sprawdzić poprzez badania nieniszczące (w tym defektoskopowe) uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe.Podczas modernizacji łożyska osiowe wymienić na nowe oznaczone numerem identyfikacyjnym;Podczas modernizacji wyważyć statycznie zestawy kołoweCzęści wymienne zestawów kołowych jak oś, koła bose i obręcze muszą być zaopatrzone w znaki i cechy odbiorcze.Podczas modernizacji wszystkie połączenia śrubowe należy wykonać przy użyciu nowych śrub, podkładek i nakrętek, a wszystkie zabezpieczenia przy użyciu nowych zawleczek lub specjalnych podkładek zabezpieczających. Zaleca się stosowanie dwuczęściowych podkładek zabezpieczających połączenia przed samoistnym odkręcaniem nakrętek połączeń śrubowych.Podczas modernizacji wszystkie uszczelki, elementy gumowe i metalowo - gumowe wymienić na nowe.Podczas modernizacji zbiorniki podlegające TDT należy wymienić na nowe.Wszystkie niemetalowe materiały przewidziane do modernizacji lokomotywy (w szczególności w rodzaju izolacji kabli, mas izolacyjnych, okładzin przedziału maszynisty oraz elementów składowych fotela), użyte w wielkościach objętych obowiązującymi normami przeciwpożarowymi muszą spełniać wymogi stawiane przez te normy.Wszystkie zespoły i podzespoły i ich elementy lokomotywy winny posiadać parametry i wymiary  konstrukcyjne, o ile treść niniejszego załącznika, umowy, DSU SM42-6D dla naprawy poziomu P5 nie stanowi inaczej.

Powyższe dotyczy w szczególności:

- oś zestawu kołowego (wymienić na nową w przypadku przekroczenia wymiarów konstrukcyjnych średnic szyjek pod koła bose i koło zębate);

- koło bose (wymienić na nowe w przypadku przekroczenia wymiarów konstrukcyjnych otworów piasty koła bosego oraz szerokości piasty i wieńca);

- koło zębate silnika trakcyjnego (wymienić na nowe w przypadku przekroczenia wymiarów konstrukcyjnych);

- komutator silnika trakcyjnego (wymienić na nowy podczas obligatoryjnego przezwajania wirnika w przypadku przekroczenia wymiarów konstrukcyjnych);

- panewki zawieszenia silnika trakcyjnego (wymienić na nowe w przypadku, przekroczenia wymiarów konstrukcyjnych).

Wyciąg z DSU SM42-6D stanowi załącznik nr 1.3 do SIWZ

Wykonany zakres czynności przy modernizacji oprócz wyżej wymienionych prac, musi obejmować również czynności i prace wynikające z warunków konstrukcyjnych i technologicznych lokomotywy ujętych w DTR lokomotywy lub DTR jego podzespołu, DSU SM42-6D, przepisów obowiązujących u Zamawiającego oraz wynikające z istoty samej modernizacji.W przypadku zgodnego stwierdzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego, że:

a) korozja i wytarcia ostoi pudła przekracza 0,2 grubości blachy ostoi zgodnie z DSU lokomotywy SM42 (sposób weryfikacji polega na wycięciu wycinka ostoi i sprawdzeniu grubości blachy) lub

b) korozja i wytarcia ramy wózka przekracza 0,2 grubości blachy podłużnic czołownic i poprzecznic wózka lub

c) Rama wózka posiada ślady wcześniejszych napraw pęknięć (łaty, spawanie pęknięć), lub

d) Wichrowatość ostoi przekracza 10 mm lub

lub


e) Stwierdzenia innych przyczyn, które uniemożliwiają uzyskanie zamierzonych parametrów konstrukcyjnych ostoi lub ram wózków modernizowanej lokomotywy (np. skutki wcześniejszych wypadków kolejowych, skutków nieprawidłowo wykonanych napraw, wielokrotnie naprawianych pęknięć lub odkształceń itp.)proces modernizacji zostaje wstrzymany, a ostoja lub rama wózka podlega wymianie na inny.

W takim przypadku Zamawiający poniesie koszty wykonanych pomiarów i badań na postawie uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, z zastrzeżeniem że łaczna kwota nie będzie wyższa, niż 10 tys. zł na lokomotywę.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń ostojnicy wykluczających dalszą modernizację lokomotywy Strony uzgodnią dalszy tok postępowania. W tym przypadku Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć inną lokomotywę do modernizacji. Czas wykonania modernizacji w tym przypadku będzie liczony od daty dostarczenia przez Zamawiającego lokomotywy zamiennej.

 1. Wymagany zakres modernizacji

Zakres modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 z wymianą silnika spalinowego na nowy wraz z zabudową urządzeń do pracy hybrydowej lokomotywy ujęto w tabeli poniżej.
Lp.

Nazwa

Opis zakresu, zalecenia ogólne

Wymaganie szczegółoweSilnik spalinowy

Wymiana silnika spalinowego a8C22 na silnik czterosuwowy z zapłonem samoczynnym o emisji substancji szkodliwych zgodnym z obowiązującymi przepisami

Wg.

wymagań pkt.7.2

Układ chłodzenia silnika

Zabudowa nowych układów chłodzenia silnika spalinowego typu cieczowego z obiegiem zamkniętym.

Wg.

wymagań pkt.7.3

Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Zabudowa podgrzewacza układu chłodzenia silnika spalinowego z funkcją ogrzewania kabiny maszynisty.

Wg.

wymagań pkt.7.5

Prądnica główna

Zabudowa synchronicznej prądnicy głównej z prostownikiem AC-DC.


Wg.

wymagań pkt. 7.6

Prądnica pomocnicza

Wymiana prądnicy pomocniczej LSPa-280 prądu stałego 110 VDC na nową synchroniczną prądnicę prądu przemiennego 3x400 VAC.

Wg.

wymagań pkt. 7.10.

Elektryczne układy i obwody pomocnicze

Zastosowanie do zasilania do napędów urządzeń pomocniczych i ruchomych odbiorników prądu przemiennego.

Wg.

wymagań pkt. 7.11.

Bateria akumulatorów

Zainstalować nowe baterie akumulatorów do jazdy lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów z przeznaczeniem:

 1. na wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali

 2. na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.

Wg.

wymagań pkt.7.13

Hamulec pneumatyczny


Zabudowa nowego hamulca pneumatycznego


Wg.

wymagań pkt. 5.3.1

Hamulec postojowy

Zabudowa hamulca postojowego typu sprężynowego.

Wg.

wymagań pkt. 5.3.1

Hamulec awaryjny

Zabudowa hamulca awaryjnego z zaworem wylotowym o dużych wymiarach (otwór wylotowy o przekroju nie mniejszym niż DN 20 mm) umożliwiający połączenie przewodu hamulcowego bezpośrednio do atmosfery, wraz z czerwonym przyciskiem uderzeniowym na każdym pulpicie.

Wg.

wymagań pkt. 5.3.1

Sprężarka powietrza


Zamiana sprężarki głównej tłokowej na jedną lub dwie sprężarki śrubowe z napędem silnikiem elektrycznym 3x400VAC. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek tłokowej bezolejowej.

Wg.

wymagań pkt.7.16

Instalacja pneumatyczna

Wymiana instalacji pneumatycznej zapewniającej

Wg.

wymagań pkt. 7.17.

Ostoja

Dostosowanie ostoi zapewniające wykonalność przedmiotowej modernizacji w tym umożliwiające zabudowę zderzaków z elementem Crash.

Wg.

wymagań pkt. 5. do 7.

Wózki jezdne, zestawy kołowe.

Zastosowanie wózków jezdnych typu 1LN i 1LNa na wszystkich zmodernizowanych lokomotywach.

Wg.

wymagań pkt. 5.2.5

Urządzenia cięgłowo - zderzne

Zabudowa urządzeń cięgłowych z kładem elastomerowym oraz zderzaków elastomerowych z elementem Cash.

Wg.

wymagań pkt. 5.1.1.

Nadwozie

Całkowicie nowe nadwozie lokomotywy. Przedziały maszynowe o maksymalnie obniżonej wysokości zdecydowanie poprawiające widoczność z kabiny maszynisty.

Wg.

wymagań pkt. 5.4; 5.5; 5.6.2.; 5.7.; 5.8.; 5.9.

Kabina maszynisty

Kompleksowa modernizacja kabiny w tym zabudowa dwóch pulpitów.

Wg.

wymagań pkt. 5.7.1.

Okna i szyby


Zabudowa:

 1. okien czołowych i bocznych szybami ze szkłem, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), laminowanym lub hartowanym.; szyby czołowe należy wyposażyć w międzywarstwowe ogrzewanie elektryczne;

 2. wycieraczek i spryskiwaczy z napędem elektrycznym

 3. regulowanych zasłon przeciwsłonecznych na oknach czołowych i bocznych
Wg.

wymagań pkt. 5.7.2.

Światła zewnętrzne

Zabudowa nowych małogabarytowch reflektorów głównych na ścianach czołowych lokomotywy.

Wg. 5.5.1Urządzenia przeciwporażeniowe

Zainstalować elektroniczny układ kontroli doziemienia obwodu głównego.

Wg.

wymagań pkt. 5.6.11.

Urządzenia przeciwpożarowe

Zabudować stałe urządzenie gaśnicze (bezhalonowe).

Wg.

wymagań pkt. 5.8.4.

Radiołączność i system lokalizacji lokomotywy.


Wymagana zabudowa radiotelefonu dwuzakresowego (łączności manewrowej i pociągowej) oraz instalację GPS.

Wg.

wymagań pkt. 6.2

Urządzenia samoczynnego hamowania pociągu (SHP) i czuwaka CA.

Zainstalować elektroniczne urządzenia bezpieczeństwa: samoczynnego hamowania pociągu (SHP) i czuwak aktywny (CA).

Wg.

wymagań pkt. 6.2; 6.3

Układ pomiaru ilości i zużycia paliwa; zbiornik paliwa.

Zabudowa lub przebudowa do nowej konstelacji układów pomiaru ilości paliwa na lokomotywie i zużycia paliwa.

Wg.

wymagań pkt. 7.15.

Prędkościomierz (rejestrator zdarzeń)

Instalacja prędkościomierza elektronicznego.

Wg.

wymagań pkt. 8.

System monitoringu wizyjnego i audio rozmów.

Zabudować system monitoringu wizyjnego zapewniających obserwację szlaku i obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty.

Wg.

wymagań pkt. 8.3.System sterowania i diagnostyki.

 1. Należy zainstalować mikroprocesorowy system sterowania i diagnostyki.

 2. Zainstalować sterowanie do jazdy lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów

Wg.

wymagań pkt. 9.1.; 9.2.

Moduł komunikacyjny

Lokomotywę należy wyposażyć w moduł komunikacyjny do realizacji połączeń wysokiej jakości w technologiach CDMA, GSM 2G, GSM 3G, Wi-Fi 2,4GHz, Wi-Fi 5,1GHz.

Wg.

wymagań pkt. 9.3.
Pobieranie 0.5 Mb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna