Załącznik 1 do siwzPobieranie 0.5 Mb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Wizualizacja układu świateł

Zamawiający wymaga zainstalowania na ekranie DMI wizualizacji stanu włączenia świateł.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równorzędne.

Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze)Wymagania ogólne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2, PN EN 15153-2:2007, UIC 644,Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 PN EN 15153-2:2007, UIC 644,Zabezpieczenie


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 i UIC 644Sterowanie sygnałem dźwiękowym

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 i UIC 644, uruchamianie ręczne i nożne.  1. Urządzenia trakcyjne i elektrycznePkt.

Nazwa

WymaganiaOsiągi trakcyjneWymagania ogólne dla parametrów trakcyjnych lokomotywy po modernizacji.


 1. Jednostkowe opory ruchu lokomotywy zmodernizowanej nie mogą być większe od jednostkowych oporów ruchu lokomotywy przed modernizacją

 2. Należy zapewnić możliwość sterowania prędkością, w granicach 2 - 5 km/h, pociągów, które mają być czyszczone z zewnątrz w myjni na poziomym torzeNajwiększe wzniesienie, na którym lokomotywa powinna ruszyć z pociągiem brutto 800 ton

10,0 ‰Lokomotywa powinna być zdolna do prowadzenia pociągu pasażerskiego o masie 350 t na profilu 0‰

z prędkością 60 km/hWymagania dla osiągów pojazdu w pracy hybrydowejLokomotywa (bez składu) powinna być zdolna do wyjazdu i wjazdu z hali

Każda z jazdą na 1 silniku trakcyjnym lub na jednej grupie silników trakcyjnych (2 silniki)Lokomotywa powinna być zdolna do wjazdu i wyjazdu z hali pociągiem pasażerskim, skład 14 wagonowy o masie 700 t, na profilu 0‰, z dwukrotnym zatrzymaniem i rozruchem i na odcinku 600 m

prędkością do 5 km/h
Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi

Zainstalować elektroniczny układ kontroli doziemienia obwodu głównego.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych musi być zgodne z przepisami zapewniającymi uziemienie wszystkich metalowych elementów lokomotywy, jakie mogłyby znaleźć się pod napięciem ze względu na usterkę izolacji lub oddziaływanie indukcyjne lub pojemnościowe. W zakresie ochrony przed porażeniem prądem powinny być spełnione wymagania TSI LOC&PAS p. 4.2.8.4 oraz PN-EN 50153, w tym stosowne blokady dostępu do obszarów zagrożeń elektrycznych i wymaganie maksymalnej dopuszczalnej impedancje między pudłem a szyną.

  1. Kabina maszynisty i interfejs maszynista/pojazdPkt.

Nazwa

WymaganiaKabina maszynistyWymagania ogólneKabina maszynisty powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający ich obsługę przez jednego maszynistę zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.1.

- Ergonomia i bezpieczeństwo pracy zgodne z wymaganiami UIC 651 i oraz zaleca się spełnienie wymagań karty UIC 612 w zakresie możliwości dla lokomotywy manewrowej jednokabinowej i Załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami). PN-90/K-11001;

- Maksymalny dopuszczalny hałas w kabinie wg TSI NOI.

- Kabina oddzielona od pozostałych pomieszczeń i zamykana na klucz; o objętości powietrza co najmniej 10m3 (p.2.1 karty UIC651);

- Pulpity maszynisty po prawej stronie pojazdu w kierunku jazdy;

- Elementy wyposażenia powinny być pozbawione ostrych krawędzi i w miarę możliwości zaopatrzone w miękkie powierzchnie amortyzujące uderzenie;

- Wyposażenie kabiny powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego wg karty UIC 564-2 oraz PN-K-02511:2000;

- Kabina posadowiona na elementach elastycznych.

Poziom drgań mechanicznych

Wg PN-91/N-01354Dopuszczalna gęstość pola magnetycznego

Nie więcej niż 2 mT, wg zaleceń IPMWsiadanie i wysiadanieWsiadanie i wysiadanie w warunkach eksploatacyjnych

zgodnie z wymaganiami UIC 651.Wyjście bezpieczeństwa z kabiny maszynisty

zgodnie z wymaganiami UIC 651.Widoczność na zewnątrzWidoczność do przodu

zgodnie z wymaganiami UIC 651.Widoczność do tyłu i na boki

zgodnie z wymaganiami UIC 651.

Z każdego boku kabiny powinno być okno otwierane, przez które można bezpośrednio rozmawiać i podawać dokumenty.

Wymagane lusterka boczne, podgrzewane elektrycznie, regulacją z kabiny maszynisty.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer.

Widoczność zderzaków

Zachować wolną przestrzeń umożliwiającą obserwację tarczy zderzaka ze stanowiska maszynisty ( szczelina w pomoście lokomotyw nad zderzakami) lub zapewnić rozwiązanie równorzędne.Układ wnętrza

zgodnie z wymaganiami UIC 651.

Dwa gniazdka elektryczne odbiorcze w kabinie 230-240 V, 50 Hz, 2,5 kVA każde.

Fotel maszynisty

zgodnie z wymaganiami UIC 651. Zainstalowany fotel maszynisty musi umożliwiać obsługę lokomotywy na stojącoPulpit maszynisty – ergonomia

Pulpity o rozdzielonych płaszczyznach informacyjnej i wykonawczej, wyposażony w manipulatory i łączniki niezbędne do sterowania procesem uruchomienia pociągu i jazdą zgodnie z zaleceniami projektu Karty 612;

Na pulpicie należy przewidzieć usytuowanie wskaźnika prędkościomierza, wskaźników ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym (manometry przewodu głównego winny posiadać średnice, tarczy 100 mm. pozostałe o minimalnej średnicy tarczy 80 mm ,tarcze czarne kl. 1,5) oraz lampek kontrolnych;

Urządzenia sterujące na pulpicie maszynisty pod względem spełnianych funkcji, usytuowania, postaci, części manipulacyjnych i kierunków manewrowania nimi powinny być zgodne z Kartą UIC 651;

Nastawnik jazdy, po lewej , natomiast nastawnik (dźwignia zaworu) hamulca samoczynnego i hamulca dodatkowego po prawej stronie pulpitów.


Klimatyzacja i jakość powietrza

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.1.7.

Wymagana integracja ogrzewania nawiewnego z klimatyzacją. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19o C -24o C. Zamawiający dopuszcza możliwość montowania klimatyzatora bez funkcji grzania, w przypadku gdy zabudowane nagrzewnice elektryczne podpulpitowe będą gwarantowały wymagany komfort cieplny w kabinie

Oświetlenie wewnętrzne

Zgodnie z wymaganiami UIC 651 z regulacją natężenie w granicach 0 – 150 lx.

Szyba czołowaWłaściwości mechaniczne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.1.Właściwości optyczne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.2.Wyposażenie


zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.3. i UIC 651. Okna wyposażone w spryskiwacze i wycieraczki z regulacją prędkości oraz elementy grzejne.Interfejs maszynista / pojazdFunkcja kontroli czujności maszynisty

Czuwak aktywny zgodny z wymaganiami karty UIC 641

i PN-K-88177:1998.Zainstalować zdublowany komplet lampek sygnalizacyjnych czuwaka i SHP dla jazdy tyłem z obydwóch stanowisk maszynisty.Pomiar prędkości


Lokomotywa powinna być wyposażona w system pomiaru i rejestracji prędkości ze wskaźnikami w obu pulpitach zgodny z wymaganiami TSI CCS:2012.Wyświetlacz i monitory w kabinie maszynisty

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.3 i UIC 612 (seria), zgodnie funkcjami ERTMS i TSI CCS.Manipulatory i wyświetlacze

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.4 i UIC 612 (seria), zgodnie funkcjami ERTMS i TSI CCS.Oznakowanie


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.5 i UIC 612 (seria).Narzędzia pokładowe i sprzęt przenośny

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.4.Skrytki do użytku personelu


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.5.Inne wyposażenie

Wymagana kuchenka dla podgrzewania posiłków i lodówka do ich przechowywania, umywalka, pojemniki na odpady, apteczka, gaśnice ręczne.  1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacjaPkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólne i klasyfikacja

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.1. Projektowa kategoria pożarowa A wg TSI SRTWymagania materiałowe


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.2.Środki specjalne dotyczące płynów łatwopalnych

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.3.Urządzenia przeciwpożaroweInstalacja sygnalizacyjna

Obligatoryjnie; instalacja z funkcjonalnością sygnalizacji w systemie trakcji wielokrotnej.

Stałe urządzenia gaśnicze

Wymagana zabudowa stałego urządzenia gaśniczego (bez związków halonu).

Typ i rozwiązania techniczne urządzeń, uruchamiane z zewnątrz i wewnątrz kabiny

  1. Obsługa
Pkt.

Nazwa

WymaganiaZewnętrzne czyszczenie lokomotyw

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.2.Specjalne wymagania dotyczące postoju lokomotyw

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.6.

Wymagana możliwość ładowania akumulatorów oraz zasilania urządzeń pomocniczych podczas postoju pojazdów z sieci 3x400 V, w tym urządzeń do mechanicznego czyszczenia pomieszczeń pojazdów.

Urządzenia do tankowania paliwa

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.7 i UIC 627-2:1980.


  1. Dokumentacja wymagana do celów eksploatacji i utrzymania
Pkt.

Nazwa

WymaganiaDokumentacja ogólna


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.2 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1771 z póź. zm.)Dokumentacja dotycząca utrzymania

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3 2 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1771 z póź. zm.)Akta uzasadnienia projektu utrzymania

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3.1.Opis utrzymania


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.3.1Dokumentacja eksploatacyjna

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.11.4.Schemat podnoszenia i instrukcje

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.5Opisy dotyczące działań ratowniczych

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.12.6


Pobieranie 0.5 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna