Załącznik 1 do siwz


Urządzenia bezpieczeństwa ruchuPobieranie 0.5 Mb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.5 Mb.
1   2   3   4   5 1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Pkt.

Nazwa

Wymagania
Systemy sterowania ETCS/ERTMS.

Lokomotywy należy przystosować do montażu urządzeń pokładowych ERTMS poziom 2. Wykonawca przygotuje miejsce na montaż urządzeń.Pokładowe urządzenia kontroli jazdy

Pojazdy powinny być wyposażone w pokładowe komponenty polskich systemów łączności radiowej i bezpiecznej Kontroli jazdy, opisane w załączniku B do TSI odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, przyjętej decyzją komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. L 284 z 16.10.2006), tzn.:

- Samoczynne Hamowanie Pociągu system SHP (opisany w części 2, 10. system)

- System radiowy PKP (opisany w części 1,19. system)

Wymagania są zawarte w dokumentach:

- Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu § 21 ust. 4.

- Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. „Wymagania techniczne na elektromagnes torowy SHP, z późniejszymi zmianami”

- Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. „Ustalenie wartości współczynnika sprzężenia elektromagnesów SHP i sposób jego pomiaru”,

oraz regulacje wewnętrzne zarządców infrastruktury wydane na tej podstawie.

Współpraca z radio-stop, SHP, CA

Lokomotywa musi posiadać 2 kanały wylotowe hamowania awaryjnego od urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu tj. jeden dla SHP, CA, drugi dla RS (obligatoryjne wg wymagań krajowych)Czuwak aktywny

Wg karty UIC 641 i PN-K-88177:1998. 1. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
Pkt.

Nazwa

Wymagania
Wymagania ogólne

układ przedziałów maszynowych i szaf elektrycznych oraz rozmieszczenie i sposób zabudowy zespołów napędowych i urządzeń elektrycznych powinien zapewnić dogodny dostęp do ich elementów podlegających obsłudze i utrzymaniu oraz możliwość szybkiego demontażu kompletnych zespołów; w obwodach sterujących i niskoprądowych do podłączeń demontowanych podzespołów należy stosować złącza wielostykowe; przewody elektryczne powinny być prowadzone w rurach instalacyjnych i kanałach kablowych; wyposażenie elektryczne i elektroniczne powinno spełniać wymagania norm: PN-EN 60077, PN-EN 50155.Silnik spalinowyMoc znamionowa silnika spalinowego powinna zawierać się w przedziale od 550 do 600 kW.

Silnik powinien spełniać wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń wg etapu IIIB (Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszącego się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach z późn. zmianami).

Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej - nie więcej niż  225 g/kWh.

Zużycie oleju na mocy znamionowej - nie więcej niż 0,2% zużycia paliwa.Rozruch silnika spalinowego

Rozrusznik 24 VDC. Zamawiający wymaga zabudowy skrzynki z zaciskami do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła.Układ chłodzenia silnika


Zabudowa nowych układów chłodzenia silnika spalinowego typu cieczowego z obiegiem zamkniętym Główne zespoły to: nowe bloki chłodzące ze zbiornikiem wyrównawczym.

Wentylator z napędem o płynnej regulacji obrotów:- typ

- zalecany napęd silnikiem AC 3x400 VZamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego napędu wentylatora układu chłodzeniaPodgrzewacz cieczy chłodzącej.; wencji właczonych silników spalinowych


 1. Zabudowa podgrzewacza układu chłodzenia silnika spalinowego z funkcją ogrzewania kabiny maszynisty -

 2. Podgrzewacz powinien zapewnić możliwość podgrzania silnika od temperatury otoczenia -35ºC do +5ºC do temperatury określonej w DTR silnika w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

 3. Urządzenie elektryczne do podtrzymania technologicznej temperatury silnika w trakcie postoju zasilane zewnętrznie 3x400VPrądnica główna

synchroniczna prądu przemiennego, bezszczotkowa, uniwersalna: moc odpowiednia do mocy silnika spalinowego przeznaczonej na cele trakcyjne (praca S1); klasa izolacji minimum H; o możliwie największej wartości prądu maksymalnego w stosunku do prądu ciągłego; o możliwie największej wartości napięcia roboczego w stosunku do napięcia nominalnego.Prostownik główny

o parametrach dostosowanych do prądnicy głównej silników trakcyjnych, odporny na krótkotrwałe zwarcia i przepięcia w obwodzie głównym.

Silniki trakcyjne


prądu stałego, szeregowe (konieczne jest wzajemne dopasowanie parametrów silników trakcyjnych do parametrów zasilania nowym agregatem prądotwórczym w sposób zapewniający uzyskanie co najmniej dotychczasowej niezawodności silników oraz konieczne jest wprowadzenie zabezpieczeń ograniczających skutki elektrycznych uszkodzeń w obwodzie głównym - silników lub innych elementów obwodu wysokoprądowego).

Przezwojenie silnika (dotyczy wirnika i stojana) : wymagana izolacja w klasie H – wymaganie obligatoryjne.Regulator agregatu prądotwórczego

elektroniczny - mikroprocesorowy, realizujący następujące funkcje: samoczynne utrzymywanie statycznych i dynamicznych charakterystyk agregatu prądotwórczego -; zabezpieczenie agregatu prądotwórczego przed skutkami błędów obsługi, nieprawidłową pracą zespołów agregatu prądotwórczego oraz jego urządzeń i układów pomocniczych; dozorowanie i diagnozowanie pracy układu napędowego; zapewniający optymalne zużycie paliwa i minimalną emisję zanieczyszczeń w spalinach; zapewniający ograniczenie prądu zwarcia w obwodzie głównym.Prądnica pomocnicza

Zastosować dwie prądnice synchroniczne prądu przemiennego (bezszczotkowa, uniwersalna) - 3x400 VAC,

Moc odpowiednia do potrzeb na cele nietrakcyjne (praca S1); klasa izolacji minimum H;Zamawiający dopuszczenie zastosowanie jednej prądnicy pomocniczej (synchronicznej), której moc będzie wystarczająca dla potrzeb zasilania wszystkich urządzeń pomocniczychUkłady i obwody pomocnicze.

Zastosowanie poniższych rozwiązań w zakresie:

 1. napięcia zasilania:

 • 3x400 V– do napędów pomocniczych,

 • 230 V – do urządzeń pomocniczych,

 • 24 VDC – z przetwornicy statycznej do zasilania styczników o napędzie elektromagnetycznym, urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu i łączności, oświetlenia, wycieraczek i spryskiwaczy elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych;

 • baterii akumulatorów: ładowanej z przetwornicy statycznej

 1. ochrony przeciwprzepięciowej w obwodach NN: wszystkie cewki styczników i przekaźników muszą być wyposażone w indywidualne elementy tłumiące przepięcia powstające przy wyłączaniu napięcia zasilającego

Rozwiązanie konstrukcyjne minimalizujące moc pobieraną przez napędy pomocni cze; silniki napędów pomocniczych asynchroniczne zasilane z pomocniczej prądnicy synchronicznej; system sterowania i dozorowania pracy układów podgrzewania silnika spalinowego przed uruchomieniem oraz utrzymywania minimalnej tempera tury.Oświetlenie awaryjne


Oświetlenie awaryjne winno być zasilane z baterii akumulatorów.Bateria akumulatorów

 1. Zainstalować baterie akumulatorów o pojemności: wersjach:

 1. min. 200 Ah do pracy hybrydowej lokomotywy na wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali

 2. min. 140 Ah do pracy hybrydowej lokomotywy z przeznaczeniem na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.

 1. Wymiary i projekt skrzyni akumulatorowej ma być dostosowany do zabudowy baterii akumulatorowych dla obydwóch wersji.

 2. Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych Zabudowa akumulatorów zasadowych typu X wg PN-EN 60623 - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, żywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze – 35°C ÷ +50 °C i zapewniać odporność na korozję, wstrząsy i wibracje.

 3. Monitorowanie i diagnostyka napięcia i prądu ładowania oraz temperatury (centralnego ogniwa).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie super kondensatorów do rozruchu silnikaUkład paliwowyUkład zasilania w paliwo.


zgodny z wymogami karty UIC 627-2
Zbiornik paliwa.


Przebudowa zbiornika w następującym zakresie; kompensacji rozszerzalności objętości paliwa ze względu na wzrost temperatur z zaworem odpowietrzającym zabezpieczającym przed wyciekiem w razie wykolejenia, zabudowania zewnętrznych wskaźników poziomu paliwa.Pojemność zbiornika na paliwo nominalna

Nie mniej niż 2300 litrówUkład pomiaru ilości i zużycia paliwa i zbiornik paliwa.


Przebudowa lub zabudowa nowego układów pomiaru ilości paliwa na lokomotywie i zużycia paliwa.

Komunikacja układu z innymi systemami po magistrali CAN, dane wyświetlane na DMI pojazdu.

System zintegrowany z obecnie stosowanym systemem monitorowania zużycia paliwa u Zamawiającego (dokumentacja dostępna u zamawiającego) lub równoważny
Sprężarka

Wymagana wydajność łączna min. a 2,4 m3/min; Ciśnienie zasilania (robocze) 0,85-0,95 MPa, Napęd silnikiem AC 3x400 VInstalacja pneumatyczna

Ciśnienie zasilania (robocze) – do 1 MPa

Przewód zasilający obligatoryjny o przekroju DN min. 30 mm z wyjściem na 1¼” czołownicy dwa wyprowadzenia, kurki końcowe z aretacją wg UIC 541-1.Lokomotywa musi posiadać 2 kanały wylotowe hamowania awaryjnego od urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągu tj. jeden dla SHP, czuwak aktywny, drugi dla radioskop.Wycieki płynów eksploatacyjnych

Wycieki płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodzący silnika, kondensat z odwadniaczy) na tor są niedopuszczalne. Wymagana zabudowa wanny zabezpieczającej przed wyciekami wraz z instalacją zbierającą.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonawca musi zagwarantować 120 miesięczny okres trwałości i odporności powłoki na perforację.Powłoki malarskie

wykonane z farb chemoutwardzalna wraz z warstwę antygraffiti z 60 miesięczną gwarancją na powłokę lakierowaną wolnej od wad lakierniczych (typu odbarwienie, łuszczenie, utrata połysku, itp.),Kolorystyka zewnętrzna i wewnętrzna

Kolorystyka pojazdu winna być zgodna z wzorem i barwami określonymi w SIWZCzyszczenie zewnętrzne


Odporność powłoki lakierowej na działanie roztworów środków myjących:

 • NaOH - stężenie 2%,

 • H2SO4 - stężenie 3%,

 • C H3COOH - stężenie 5%,

 • środek myjący o ph < 9.

 • koncentracji woda środek czyszczący 1:1;

 • ciśnienia ≤ 10 bar,

 • temperatura 0-25 °C
 1. Urządzenia rejestrujące
  1. Zintegrowany system pomiaru prędkości i drogi
Pkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólne

Lokomotywa musi być wyposażona w zintegrowany system realizujący funkcje pomiaru prędkości i drogi oraz pomiaru i rejestracji parametrów przejazdu; dane te powinny być wyświetlane na obydwu pulpitach pojazdu.

Urządzenie powinno być wykonane z wykorzystaniem techniki cyfrowej i realizować następujące funkcje: 1. pomiaru, z dokładnością ±1 km/h prędkości chwilowej Pojazdu w całym zakresie pomiarowym oraz przebytej drogi całkowitej z dokładnością nie mniejszą niż 10 m na 1000 m przebytej drogi, przy poprawnie wprowadzonych danych związanych ze sposobem pomiaru prędkości i drogi (np. średnicach kół i przy pominięciu ich poślizgu),

 2. prezentacji pomiaru prędkości chwilowej i drogi na wyświetlaczach na pulpitach w kabinach maszynisty,

 3. c) przekazywania prędkości chwilowej i drogi całkowitej do rejestratora zdarzeńPomiar prędkości i drogi

 1. Pomiar prędkości Pojazdu powinien odbywać się na podstawie obrotu kół za pomocą czujników umieszczonych na dwóch osiach pojazdu lub poprzez nadajnik dwukanałowy na jednej osi.

 2. Prędkość powinna być obliczana na podstawie danych pochodzących z dwóch źródeł (np. na podstawie danych z dwóch osi) które mają być porównywane; prędkość większa ma być przyjmowana jako wynik pomiaru; gdy różnica między prędkościami będzie ≥3% przez okres 10 s, na pulpicie maszynisty powinna być sygnalizowana awaria.

 3. Pomiar i prezentacja prędkości Pojazdu ma być wyświetlana nie rzadziej niż 2 razy na sekundę, z opóźnieniem pomiędzy pomiarem a wyświetlaniem na pulpicie nie większym niż 0.5 s.

 4. Rozdzielczość prędkości rejestrowanej 1 km/h (raster stempla prędkości).

 5. Wyświetlanie prędkości, na obu pulpitach, może się odbywać w formie cyfrowej lub ze wskazaniem analogowym. W przypadku wyświetlania prędkości na centralnym wskaźniku analogowym, prędkość w formie cyfrowej musi być wskazywana na DMI.

 6. Pomiar drogi ma wykorzystywać te same czujniki co system pomiaru prędkości; zakres wskazań ma być nie mniejszy niż siedmiocyfrowy.


Pobieranie 0.5 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna