Załącznik 2 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektuPobieranie 154.69 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar154.69 Kb.

Załącznik 2 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu


Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

(projekty innowacyjne)

NR WNIOSKU KSI: WND-POKL

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:…………………………………………………………….

NUMER KONKURSU………………………………………………………………………………………

TYTUŁ PROJEKTU: .....................................................................................................................................

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: .............................................................................................................

NAZWA WNIOSKODAWCY: .....................................................................................................................

OCENIAJĄCY: ...............................................................................................................................................

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
A.

Każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”1.


Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?

□ TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY

FORMALNEJ


□ NIE


KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

(wypełnia IOK):2.

Czy projekt spełnia kryteria dostępu?

□ TAK


□ NIE – ODRZUCIĆ

WNIOSEK

□ NIE DOTYCZY

3.

Czy projekt może być finansowany w ramach innych typów operacji PO KL?


□ TAK – ODRZUCIĆ WNIOSEK

□ NIE

4.


Czy projekt mieści się w Temacie określonym dla projektów innowacyjnych testujących w ogłoszeniu o konkursie?

□ TAK

□ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK

5.


Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym?

□ TAK

□ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK

6.

Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?


□ TAK

□ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK

7.


Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)?


Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

1.


Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i

mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)□ TAK

□ NIE

2.


Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)


□ TAK

□ NIE

3.


Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)

□ TAK

□ NIE

4


Rozwiązanie planowane do wypracowania i działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.2 i 3.3 wniosku o dofinansowanie)

□ TAK

□ NIE

5.


Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie)

□ TAK

□ NIE

6.


Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie)

□ TAK

□ NIE

Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum
Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:
1) profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),
2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),
3) zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

7.

Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum

□ TAK

□ NIE


8.


Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)?

□ TAK

□ NIE – ODRZUCIĆ WNIOSEK
9.

Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają dopuszczalnego poziomu?

□ NIE PRZEKRACZAJĄ□ PRZEKRACZAJĄ–

ODRZUCIĆ WNIOSEK


□ NIE DOTYCZY


10.


Czy poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości?

□ NIE PRZEKRACZA


□ PRZEKRACZA– ODRZUCIĆ

WNIOSEK


□ NIE DOTYCZY –

PROJEKTODAWCA NIE ROZLICZA KOSZTÓW POŚREDNICH RYCZAŁTEMUZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU

(wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące odrzuceniem wniosku)B.


Numer pytania z

wniosku o dofinansowanie projektuPYTANIE


Przyznana liczba punktów

Maksymalna

liczba punktów (100)Uwagi/Komentarze


3.1

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CEL PROJEKTU

20Minimum:


12 pkt

a


Wskazanie problemów, do rozwiązania

których przyczyni się realizacja projektu oraz uzasadnienie potrzeby zmiany dotychczasowego podejścia


9b


Charakterystyka grup docelowych projektu

(tj. osób i/lub instytucji/sektorów, które otrzymają produkt do stosowania oraz osób, które będą skuteczniej wspierane dzięki nowemu produktowi) oraz uzasadnienie ich wyboru


5c


Zdefiniowanie celu ogólnego i celów

szczegółowych projektu


4d


Uzasadnienie zgodności celów projektu z

celami szczegółowymi PO KL


1e


Uzasadnienie zgodności proponowanego

rozwiązania/podejścia z Tematem dla projektów innowacyjnych testujących


1
3.2

INNOWACYJNOŚĆ

20
Minimum:

12 pkt


a

Opis i uzasadnienie innowacyjności

proponowanego rozwiązania/podejścia na tle istniejącej praktyki - wskazanie, czym ono różni się od obecnie stosowanych rozwiązań (również w kontekście relacji nakład/rezultat); określenie i ocena wymiaru innowacyjności produktu; wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki


9b


Wskazanie barier niepozwalających na

stosowanie obecnie proponowanego rozwiązania/podejścia


2
c


Opis produktu finalnego projektu, w tym

określenie, co będzie przedmiotem upowszechniania i włączania do polityki; ocena potencjału produktu do upowszechniania i włączania do polityki


9
3.3

DZIAŁANIA

15

Minimum:


9 pkt

a


Wskazanie i opis działań służących

osiąganiu celów projektu (w tym uwzględnienie działań upowszechniających i włączających na wszystkich wymaganych etapach oraz strategii upowszechniania i włączania produktu finalnego do polityki); ich adekwatność w stosunku do

zidentyfikowanych problemów i grup

docelowych; racjonalność harmonogramu projektu


10b


Opis sposobu, w jaki przedstawiciele grup

docelowych projektu zostali/zostaną włączeni w jego przygotowanie i realizację


5
3.4

REZULTATY PROJEKTU

20Minimum:


12 pkt

a


Opis rezultatów projektu w odniesieniu do

planowanych działań i realność ich osiągnięcia


7b


Opis sposobu w jaki rezultaty przyczynią się

do osiągnięcia celów projektu


2c


Opis, co będzie stanowiło o sukcesie działań

upowszechniających i włączających w politykę


5d


Opis potencjalnego ryzyka i działań

zapobiegawczych


3e


Opis sposobu monitorowania rezultatów

projektu i jego ewaluacji


3

3.5

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM


10Minimum:


6 pkt

a


Wiarygodność - doświadczenie w realizacji

podobnych przedsięwzięć, potencjał instytucjonalny, w szczególności w kontekście upowszechniania i włączania do polityki (lidera i partnerów – jeśli występują)


5/4
b


Sposób zarządzania projektem (czytelność

zasad realizacji, podejście do zarządzania we wszystkich jego aspektach, podział obowiązków; adekwatność personelu kluczowego)


5/4c


Rola partnerów lub innych instytucji (w tym

podwykonawców) zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy)


0/2
IV

WYDATKI PROJEKTU

15
Minimum:

9 pkt


a

Ocena niezbędności wydatków do realizacji

projektu i osiągania jego celów


5
b

Ocena racjonalności i efektywności

wydatków (relacja nakład/rezultat) w odniesieniu do poszczególnych działań w ramach projektu


6
c

Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym

związanych z cross-financingiem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)


1
d

Ocena zasadności poziomu kosztów

pośrednich (w oparciu o przedstawioną

metodologię)

2
e

Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu

projektu

1Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne:Czy wniosek otrzym wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w każdym z pytań 3.1–3.5 i IV?

□ TAK

□ NIE


Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych

(zaznaczyć właściwe znakiem „X” tylko gdy w polu powyżej

zaznaczono „TAK”

oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z Planem działania oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione):


kryterium 1: ........................................................................ waga punktowa: ................................................................. liczba otrzymanych punktów: ............................................
kryterium 2: ........................................................................ waga punktowa: ................................................................. liczba otrzymanych punktów: ............................................
(...)

□ TAK – …… pkt


□ NIE – 0 pkt
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:
C.
CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
□ TAK

NIE
UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)

D.
Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku:
a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne;

b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem;

c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem

d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem.CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI?
□ TAK – uzasadnić

NIE uzasadn
.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Proponowana kwota dofinansowania: ...................................................... PLN
...................................... .........................................

podpis data
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna