Załącznik 4 do rpk. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiejPobieranie 0.56 Mb.
Strona13/13
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Tabela T12. Lista załączników.


L.p.

Nazwa Skrócona Podmiotu

Opis załącznika

1a.

Wnioskodawca

Skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF, jeżeli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

PDF

2a.

Wnioskodawca

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PDF

3a.

Wnioskodawca

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy

PDF

4a.

Wnioskodawca

Wyliczenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto, zatwierdzone przez głównego księgowego podmiotu – wymagany wyłącznie w przypadku rozliczania wynagrodzeń

metodą uproszczoną - wymagane przy wniosku


o dofinansowanie w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu).

PDF

5a.

Wnioskodawca

Formularz PNT-01„Sprawozdanie o działalności badawczej
i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli dotyczy, wymagany format „xml”).

xml

6a

Wnioskodawca

Informacje na potrzeby ewaluacji

doc

1b.

Konsorcjant

Skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF, jeżeli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

PDF

2b.

Konsorcjant

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PDF

3b.

Konsorcjant

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy

PDF

4b.

Konsorcjant

Wyliczenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto, zatwierdzone przez głównego księgowego podmiotu – wymagany wyłącznie w przypadku rozliczania wynagrodzeń

metodą uproszczoną – wymagane przy wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu).PDF

5b.

Konsorcjant

Formularz PNT-01„Sprawozdanie o działalności badawczej
i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, składane w przypadku, gdy Konsorcjant jest objęty obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli dotyczy, wymagany format „xml”).

xml

6b

Konsorcjant

Informacje na potrzeby ewaluacji

doc

7b.

Konsorcjant

Oświadczenie Konsorcjanta.

PDF

7.

Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT) – w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu).

PDF

8.

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt
w ramach konsorcjum i ubiegającymi się o zwiększenie intensywności pomocy publicznej z uwagi na realizację projektu w ramach tzw. „skutecznej współpracy” – wymagane wyłącznie w przypadku ubiegania się o zwiększoną intensywność pomocy z uwagi na realizację projektu w ramach “skutecznej współpracy”.

PDF

9.

Kopia umowy konsorcjum – dotyczy wyłącznie projektów realizowanych
w ramach konsorcjum przedsiębiorstw (poświadczona za zgodność
z oryginałem).

PDF1 Wnioskodawca zaznacza opcję „tak” w przypadku, gdy projekt będzie generował dochód w rozumieniu art. 61 Rozp. PE i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające go przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), a jednocześnie Wnioskodawca/Konsorcjant jest dużym przedsiębiorcą. W razie wątpliwości Wnioskodawca powinien zapoznać się
z dokumentem pn. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I
i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dostępnym na stronie internetowej NCBR dedykowanej konkursowi.

2 Przez miejsce realizacji Projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter Projektu wymaga prowadzenia prac B+R w różnych miejscach (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji Projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część. Uwaga: W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum – wiersze określające miejsce realizacji projektu należy odpowiednio powielić wpisując główne miejsce realizacji projektu dla każdego konsorcjanta.

3 Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach konkursu jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, sformułowanej w art. 8 Rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1303/2013. Wniosek, w którym nie zostanie wybrany i opisany żaden ze sposobów zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, nie otrzyma dofinansowania.

4 W polu „Uzasadnienie” należy opisać pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto, aby kryterium zostało spełnione należy przedstawić odpowiednie dla realizacji danego projektu i zakładane do osiągnięcia wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko (przykładowe wskaźniki to m.in. zmniejszenie materiałochłonności produkcji, zmniejszenie energochłonności produkcji, zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym etc.).Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK.
Należy pamiętać, że wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

5 Należy zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od tego czy projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu (tj. dotyczy działalności badawczo-rozwojowej, infrastruktury na potrzeby badań i rozwoju, transferu technologii i współpracy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, oszczędnego gospodarowania zasobami oraz łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania ryzykiem).

1 Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP, wsparcia w konkursie, jest opisanie we wniosku o dofinansowanie możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem. W związku z tym przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest w tym punkcie wniosku opisać występowanie efektu dyfuzji, w szczególności
w dziedzinie B+R dzięki realizacji projektu. W związku z wymogiem opisu we wniosku efektu dyfuzji należy odnieść się do dyfuzji ukierunkowanej na zewnątrz podmiotu realizującego projekt (outbound diffusion). Przykładowo dyfuzja na zewnątrz może zachodzić w szczególności poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji (innovation co-operation), np. poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z innymi podmiotami (mogą to być inne przedsiębiorstwa, w szczególności MSP lub instytucje niekomercyjne) bądź poprzez kooperację w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany będzie MŚP m.in. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku etc. W przedmiotowym konkursie ten właśnie rodzaj dyfuzji będzie brany pod uwagę przy ocenie projektów. Reasumując, w ramach ww. opisu konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ technologii/usług lub know-how, pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MSP lub przewidują współpracę z MSP, NGO i organizacjami badawczymi. Ta kooperacja może obejmować także okres, po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości. Opisane plany w zakresie dyfuzji działań B+R+I będą monitorowane w trakcie trwania obowiązywania umowy, w tym również w okresie trwałości projektu.1 BPR – badania przemysłowe, PRO – prace rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2 Koszty pośrednie (kategoria O) mogą wynosić maks. 17% z wyłączeniem kategorii E.

1 Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).

1 Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).

1 Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).

2 Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).3Kategorie kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z dokumentem Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.2).1 Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

1 W wyjątkowych przypadkach, za uprzednią zgodą Dyrektora Centrum, niniejsze oświadczenie może być złożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W takim przypadku, zgoda Dyrektora Centrum na późniejsze złożenie niniejszego oświadczenia, może być uzależniona od przedstawienia aktualnych zaświadczeń z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.”

2 Dodatkowo, jeżeli, projekt zawiera przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 13) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), beneficjent zobowiązany jest do złożenia wypełnionego formularza „Analiza zgodności projektu z polityka ochrony środowiska”, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Złożenie ww. formularza wraz z dokumentacją środowiskową wskazaną w w/w formularzu może nastąpić najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji w/w. przedsięwzięcia, tj. tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie można przystąpić do realizacji w/w etapu bez złożenia do instytucji organizującej konkurs formularza oraz dokumentacji środowiskowej.3 Dotyczy wyłącznie Wnioskodawców będących przedsiębiorcami innymi niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.Pobieranie 0.56 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna