Załącznik 4 do rpk. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej


A2.2 Pełna nazwa przedsiębiorcy (członka konsorcjum przedsiębiorstw)Pobieranie 0.56 Mb.
Strona4/13
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

A2.2 Pełna nazwa przedsiębiorcy (członka konsorcjum przedsiębiorstw)

Tabela T3b. Dane członka konsorcjum przedsiębiorstw (wypełnia Wnioskodawca, dla każdego członka konsorcjum przedsiębiorstw oprócz lidera - oddzielna tabela).

Status

Członek konsorcjum przedsiębiorstw

A37b

Rodzaj formy prawnej

Wybór z listy

A38b

Forma własności

Wybór z listy

A39b

Pełna nazwa

 

A40b

Nazwa skrócona

 

A41b

Państwo

Wybór z listy

A42b

Województwo

Wybór z listy

A43b

Ulica
A44b

Nr domu
A45b

Nr lokalu
A46b

Miejscowość
A47b

Kod pocztowy
A48b

Poczta
A49b

Telefon
A50b

Fax.
A51b

Email
A52b

Strona www
A53b

NIP
A54b

REGON
A55b

KRS
A56b

Osoba upoważniona do
reprezentowania podmiotu
(imię nazwisko, stopień naukowy, funkcja).

 

A57b

Należy załączyć skan pełnomocnictwa w formacie PDF jeżeli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących .

PDF

A58b

Osoba do kontaktu
(imię nazwisko, telefon, email)


Dofinansowanie
A59b

Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej?

TAK/NIE


Informacje uzasadniające zwiększenie poziomu intensywności pomocy publicznej brutto wykazanej w harmonogramie i kosztorysie projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR).
BADANIA PRZEMYSŁOWEUzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na badania przemysłowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).

 A60b

Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe o 15 punktów %, (z zastrzeżeniem, że max. poziom dofinansowania projektu może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych), jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1)

Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: 

 1. żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań, 

 1. projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy.

TAK/NIE
2)

Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane: 1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
  i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

 2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu zamieszczonym w dokumentacji konkursu na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

 3. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

TAK/NIEPRACE ROZWOJOWEUzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na prace rozwojowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).

 A61b

Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe o 15 punktów %, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1)

Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz: 

 1. żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań, 

 1. projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy.

TAK/NIE
2)

Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane: 

 1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
  i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

 2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu zamieszczonym w dokumentacji konkursu na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

 3. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

TAK/NIE

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna