Załącznik A15 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 rokuPobieranie 35.13 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar35.13 Kb.

Załącznik A15 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 rokuInstytut Filozofii
A. Kryteria dla doktorantów 1-ego roku.


  1. Średnia ocen studiów: min. 4,7
Średnia ocen

Liczba punktów

4,7 – 4,79

1

4,8 – 4,89

2

4,9 – 5,0

3
  1. Ocena bardzo dobra za pracę magisterską i egzamin magisterski.

  2. Posiadanie publikacji w czasopismach studenckich: każda publikacja – 1 punkt.

  3. Projekt pracy doktorskiej, zawierający strukturę problemową, wysoko oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Liczba punktów wg wzoru:

(liczba punktów z postępowania rekrutacyjnego)/10 [zaokrąglenie do 0,5 w górę]


B. Kryteria dla doktorantów wyższych lat studiów (2-4)
I. Aktywność naukowa.

1. Publikacje (tylko recenzowane) - na podstawie przyjęcia do druku.
Rodzaj publikacji

Liczba punktów

Redakcja pracy zbiorowej

w j. polskim

5

w j. obcym

7

Rozdział pracy zbiorowej

w j. polskim

3

w j. obcym

5

Monografia

w j. polskim

10

w j. obcym

12

Artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW, JCR, ERIH

w j. polskim

5

w j. obcym

7

Recenzja pracy naukowej (wyłącznie w czasopismach punktowanych)

w j. polskim

1

w j. obcym

2

Przekład prac naukowych

1/15 tys. znaków (ze spacjami)


Uwaga. W przypadku większej ilości autorów – punkty dzielimy i zaokrąglamy do 0,5 w górę. Aby publikacja była uwzględniona przy punktacji należy dostarczyć kserokopie pierwszej strony (w przypadku tekstu opublikowanego) lub poświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu do druku. (Poszczególny tekst można zgłosić tylko raz.)
2. Udział w projektach badawczych (punkty otrzymuje się tylko po przyznaniu środków i jeżeli grant jest realizowany co najmniej przez 4 m-ce w roku akademickim)


Rodzaj projektu

Funkcja

Liczba punktów

Krajowy

Kierownik

6

Główny wykonawca

4

Wykonawca

2

Zagraniczny

Kierownik

9

Główny wykonawca

6

Wykonawca

3Uwaga. W przypadku udziału w projekcie zespołowym konieczne jest precyzyjne określenie, jaki element projektu realizuje doktorant i jaki będzie efekt tego udziału.
3. Referaty w konferencjach naukowych (maksymalnie 3 konferencje rocznie)


Rodzaj konferencji

Rodzaj wystąpienia

Liczba punktów

Konferencja ogólnopolska

referat/poster w j. polskim

1

referat/poster w j. polskim

2

Konferencja międzynarodowa

referat/poster w j. polskim

2

referat/poster w j. polskim

3


Uwaga. Należy podać: (1) nazwę, czas i miejsce konferencji, (2) tytuł referatu lub posteru; należy dołączyć zaświadczenie i program, ewentualnie ksero posteru.
4. Odbyte, udokumentowane stypendia/staże w zagranicznych instytucjach naukowych, badawczych (wg okresu trwania - czas trwania sumuje się np. dwa wyjazdy 5 tygodniowe to nie dwa razy 4 punkty, ale jeden raz cztery punkty). Staż powinien odbywać się pod opieką naukową.

Rodzaj stypendium/stażu

Czas trwania

Liczba punktów

Krajowy

do 1 mies.

1

od 1 do 3 mies.

2

powyżej 3 mies.

3

Zagraniczny

do 1 mies.

2

od 1 do 3 mies.

4

powyżej 3 mies.

6

II. Pozostała działalność
Rodzaj działalności

Liczba punktów

Organizacja konferencji (główny organizator, sekretarz)

2

Obecność w zarządzie towarzystwa naukowego lub redakcji czasopisma naukowego

1


Uwagi dodatkowe. (1) Osiągnięcia dotyczą wyłącznie ostatniego roku akademickiego (punkty z różnych lat nie kumulują się). (2) Dodatek projakościowy przyznaje się na wniosek doktoranta, który powinien być złożony do 30 czerwca. Osoba ubiegająca się o przejęcie na studia doktoranckie składa wniosek o przyznanie dodatku projakościowego wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia doktoranckie.


Pobieranie 35.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna