Załącznik do uchwały Nr /13Pobieranie 242.49 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar242.49 Kb.
  1   2   3
Załącznik do uchwały Nr ………………/13


du Województwa Mazowieckiego

z dnia ………………. 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 1734/291/13


Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 1 października 2013 r.

Plan Działania


Sekretariatu Regionalnego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

w Województwie Mazowieckim

na lata 2014-2015

Wrzesień 2013 r.


Spis treści


 1. Wprowadzenie

 2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

 3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim

 4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

4.1 Lista dotychczasowych partnerów KSOW na poziomie regionalnym


 1. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 2. Monitorowanie i ocena KSOW

 3. Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015

 4. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim

  1. Obowiązkowe części Planu Działania SR KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015

  2. Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań

 5. Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Mazowieckim w latach 2014-2015


1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.


w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest
z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych (SR) na okres 2014-2015.

Niniejszy Plan Działania jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich z późn. zm.

SR ma za zadanie realizację Planu Działania KSOW obejmującego zakresem informacje


i promocję programów wsparcia potencjału rozwojowego regionu (województwa) na obszarach wiejskich tj. wszelkich programów unijnych (np. PROW 2007 – 2013, RPO, Equall, Interreg), lokalnych i regionalnych oraz innych inicjatyw pomocowych (rolnictwo ekologiczne, grupy producenckie itp.).

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie mazowieckim, kontynuując zadania zawarte w Planie Działania KSOW na lata 2012-2013, będzie koordynował wymianę wiedzy, informacji i dobrych praktyk między podmiotami włączonymi do sieci. Sekretariat Regionalny będzie zabiegał o aktywne uczestnictwo Partnerów Sieci w realizację założeń Planu Działania na lata 2014-2015.Rola Sekretariatu Regionalnego KSOW:

 1. Umożliwienie nawiązywania kontaktów między podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów wiejskich,

 2. Aktywizacja podmiotów w celu realizacji zadań sieci.


2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan Działania KSOW na lata 2014-2015 zawiera: 1. Opis działań, które będą realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW
  w województwie mazowieckim w latach 2014 -2015, w szczególności:

 1. identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

 2. przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,

 3. przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

 4. zarządzanie siecią,

 5. pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,

 6. wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.

 7. wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 1. Ramowy harmonogram działań z podziałem na kwartały w latach 2014-2015,

 2. Indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

Powyższy podział Planu Działania, został zatwierdzony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich z późn. zm.

3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW
w województwie mazowieckim

Komórką organizacyjną wypełniającą zadania Sekretariatu Regionalnego KSOW
w województwie mazowieckim jest Biuro ds. obsługi Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jest to komórka wyodrębniona ze struktur wdrażania PROW 2007–2013, podległa bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu.
4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) to podmioty, które aktywnie angażują się


w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji
w tym zakresie. Są to przede wszystkim:

 1. urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

 2. samorządy gmin i powiatów,

 3. organizacje branżowe,

 4. izby rolnicze,

 5. instytuty resortowe,

 6. jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe,

 7. ośrodki doradztwa rolniczego,

 8. służby ochrony przyrody,

 9. lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

 10. szkoły średnie i wyższe,

 11. organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział
  w programowaniu rozwoju lokalnego.4.1. Lista dotychczasowych partnerów KSOW na poziomie regionalnym

Wykaz dotychczasowych partnerów KSOW na poziomie regionalnym na dzień 2 września 2013 r. przedstawia załącznik nr 1 do Planu Działania SR KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2015. Podmioty wymienione w załączniku zostały Partnerami Sieci po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opracowanego przez Sekretariat Regionalny KSOW w województwie mazowieckim lub po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie ksow.pl.5. Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W latach 2014-2015 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, podobnie jak w latach poprzednich, będzie realizować cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to przede wszystkim:

 • wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;

 • aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się
  w rozwój obszarów wiejskich;

 • wzmocnienie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich;

 • usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi;

 • promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich;

 • wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.


6. Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z PROW 2007-2013 będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013 oraz przez Jednostkę Centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna KSOW.

Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

7. Priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2015
W struktury organizacyjne KSOW, oprócz Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych, wchodzi Grupa Robocza ds. KSOW. Istnienie grupy uregulowane jest Zarządzeniem Nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jest to organ opiniodawczo – doradczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 17 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW, zostały przyjęte priorytety Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowanych w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2015: 1. Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD) w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju.

 2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej, na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej.

 3. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 4. Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.

 5. Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno- spożywczym i na obszarach wiejskich.


8. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w Województwie Mazowieckim
8.1 Obowiązkowe części Planu Działania KSOW na lata 2014 – 2015

Celem działań przedstawionych w tym Planie Działania KSOW jest skuteczne dotarcie do partnerów KSOW, uświadomieniu korzyści płynących z udziału w KSOW, zachęceniu do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach, a przede wszystkim promocji nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarów wiejskich.
Działania

Planowana realizacja

Koszt(zł)


Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich


oraz przekazanie informacji na ich temat

Konferencje m.in.:

- Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
Organizacja imprez na temat działań z zakresu kształtowania polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich, perspektyw podejścia Leader w Polsce i Europie, przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich oraz promujących wszelkie dobre praktyki, programy i inicjatywy służące rozwojowi obszarów wiejskich

200.000

Konkursy m.in.:

- ekologiczny

- „Przyjazna Wieś”


Realizacja konkursów mających na celu ukazanie najlepszych praktyk, projektów realizowanych na obszarach wiejskich, promocję dziedzictwa kulinarnego i kulturalnego, rolnictwa ekologicznego oraz działań aktywizujących i innowacyjnych

300.000


Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

Działalność edukacyjno-szkoleniowa, identyfikowanie i przekazywanie dobrych praktyk, publikacje i wkładki tematyczne

Publikacje tematyczne w tym e-katalogi oraz spotkania informacyjno – szkoleniowo – seminaryjne w tym e-learning, o tematyce m.in.:

1. produkt tradycyjny i regionalny na Mazowszu

2. rolnictwo ekologiczne i promocja żywności ekologicznej, w tym certyfikowane gospodarstwa ekologiczne

3. sieć dziedzictwa kulinarnego

4. grupy producentów rolnych

5. zrównoważony rozwój z uwzględnieniem ochrony środowiska

6. sieć edukacyjnych gospodarstw agroturystycznych

7. turystyka wiejska

8. wioski tematyczne

9. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości i innych form na rzecz innowacyjności i aktywizacji

10. promocja programów wsparcia potencjału rozwojowego regionu


700.000

Imprezy promocyjne, wystawy, targi m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Współfinansowanie oraz udział w lokalnych imprezach, wystawach, targach krajowych i zagranicznych mających na celu propagowanie i organizację m.in. wystaw okolicznościowych, degustację potraw tradycyjnych, regionalnej kultury i historii, warsztatów etnograficznych, rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń

700.000Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między
lokalnymi grupami działania


Działania informacyjno –promocyjne dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania


Przeprowadzenie działań informacyjno –promocyjnych (szkolenia, warsztaty, konkursy

publikacje tematyczne, itp.) mające na celu zwiększenie efektywności zadań realizowanych przez Lokalne Grupy Działania w tym aktywizacja społeczności wiejskiej200.000

Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD

Pozyskiwanie informacji i umieszczanie ofert współpracy na stronie internetowej KSOW, aktualizacja danych


-Zarządzanie siecią

Promocja w mediach


Audycje na temat rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu (TV, radio, prasa, internet)

500.000

Elementy systemu wizualizacji KSOW

Projekt graficzny, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych nt. KSOW

100.000
Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wizyty studyjne


Cykl wizyt krajowych i zagranicznych w związku z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk

300.000
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

Współpraca ze szkołami wyższymi
i jednostkami badawczo – rozwojowymi

Dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych lub popularno – naukowych poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu, a także opracowanie treści, druk publikacji o charakterze informacyjnym na temat obszarów wiejskich

200.000


Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich w tym projekty sieciujące dla partnerów KSOW

Organizacja spartakiady partnerów KSOW, dofinansowanie wspólnych form działania partnerów KSOW

200.000

Bazy danych Partnerów Sieci

Aktualizacja baz danych Partnerów Sieci, pozyskiwanie nowych partnerów (promowanie KSOW, na spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach)

-Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracy

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu i publikacja pracy wyłonionej w konkursie. Koszty związane
z organizacją konkursu będą obejmować m.in.: nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, obsługę posiedzeń Komisji Konkursowej, opracowanie graficzne i druk pracy

100.000

Badania i analizy

Badania naukowe i analizy obejmujące wpływ środków UE na rozwój obszarów wiejskich, projektów wchodzących w zakres wybranych lokalnych strategii rozwoju oraz potrzeby i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, w tym analizy zasobów cennych przyrodniczo oraz publikacja uzyskanych wyników

200.000

Strona internetowa

Redagowanie podstrony internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW

-
  1. Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań
Nazwa zadania

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat


KonferencjeKonkursyPrzeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

Działalność edukacyjno-szkoleniowa, identyfikowanie i przekazywanie dobrych praktyk, publikacje i wkładki tematyczneImprezy promocyjne, wystawy, targiPrzygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

Działania informacyjno –promocyjne dla przedstawicieli Lokalnych Grup DziałaniaIdentyfikacja partnerów zagranicznych dla LGDZarządzanie siecią

Promocja w mediach
Elementy systemu wizualizacji KSOWPomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wizyty studyjne
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

Współpraca ze szkołami wyższymi
i jednostkami badawczo-rozwojowymiAktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich w tym projekty sieciujące dla partnerów KSOWBazy danych Partnerów SieciWymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej pracyBadania i analizyStrona internetowa

9. Indykatywny budżet KSOW na realizację Planu Działania SR w Województwie Mazowieckim w latach 2014 i 2015


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 242.49 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna