Załącznik do uchwały nr 2/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dn. 24 II 2011 rPobieranie 0.79 Mb.
Strona1/13
Data06.05.2016
Rozmiar0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Załącznik do uchwały nr 2/2011 Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Perły Mazowsza

-Lokalna Grupa Działania z dn. 24 II 2011 r.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA

-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIASPIS TREŚCI:

WSTĘP 4

I. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej
za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 7

1. Nazwa i status prawny LGD oraz data rejestracji w sądzie 7

2. Proces budowania partnerstwa 7

3. Charakterystyka członków/partnerów LGD i sposób rozszerzania lub zmiany
składu LGD 9

4. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego 11

5. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego. 15


6. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji. 15

II Opis obszaru objętego LSR 16

1. Uwarunkowania przestrzenne 16

2. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 17


3. Uwarunkowania historyczne i kulturowe. 22

4. Ocena społeczno – gospodarcza obszaru 32

5. Specyfika obszaru 35

III Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR 36

IV Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane przedsięwzięcia służące osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane operacje,
zwanych dalej „przedsięwzięciami” 41

Drzewo celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 44

CEL OGÓLNY I 45

CEL OGÓLNY II 50

CEL OGÓLNY III 59

CEL OGÓLNY IV. 65V. Misja LGD 88

VI Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 89

VII Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych


w ramach LSR przedsięwzięć 91

 1. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR
  przedsięwzięć. 93

IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez
LGD i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru
operacji w ramach działania, 94

X Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji 95

XI. Proces przygotowania LSR 96

XII Harmonogram konsultacji społecznych przeprowadzonych


na obszarze działania LGD Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa
Działania 99

XIII. Powiązanie LSR z innymi dokumentami szczebla wojewódzkiego: 101

XIV. Powiązanie LSR Programami Operacyjnymi realizowanymi na obszarze
województwa mazowieckiego. 103


 1. Planowane działania, przedsięwzięcia lub operacje realizowane przez LGD
  w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 132

 2. Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 136

 3. Informacja o załącznikach 137

WSTĘP


Koncepcja zawiązania Unii Europejskiej zakładała rozwój gospodarczy państw po zniszczeniach II wojny światowej. Zaczęło się od wydobycia węgla i produkcji stali, a w konsekwencji do rozwoju branży motoryzacyjnej i innych gałęzi przemysłu. Ten dynamiczny rozwój spowodował dostęp społeczeństwa do dóbr materialnych,
a z drugiej strony spowodował liczne skutki uboczne, w tym głównie na zagrożenie środowiska naturalnego człowieka. Nie zwracano uwagi na zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, na postępującą degradację najbliższego otoczenia i na nierówny rozwój pozostałych państw kontynentu.

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Unia Europejska przyjęła strategię rozwoju gospodarczego w oparciu o potrzeby społeczne i środowiska naturalnego, co oznacza, że nie faworyzuje się ani nie degraduje żadnego z jego elementów. Oznacza to, że gospodarka nie może rozwijać się kosztem ludzi i przyrody. Ostatecznie „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej” została przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2001 r.

Od początku istnienia Unii Europejskiej największym i najtrudniejszym do rozwiązania problemem był problem obszarów wiejskich, ponieważ pomimo rozwijającej się gospodarki, obszary te pozostawały poza marginesem rosnącego dobrobytu. Ten problem legł u podstaw masowej ucieczki mieszkańców wsi do ośrodków miejskich, gdzie zdecydowanie łatwiej było zdobyć pracę, zapewnić sobie odpowiedni poziom wykształcenia oraz uczestniczyć w zdobyczach kulturalnych i materialnych. Z tych przyczyn, równolegle z budowaniem strategii zrównoważonego rozwoju, zaczęto toczyć dyskusję, w jaki sposób w ten zrównoważony rozwój włączyć obszary wiejskie. W efekcie Unia Europejska przygotowała specjalny program rozwoju wsi nazwany podejściem LEADER.

To stworzyło możliwość rozwoju lokalnych społeczności, gdyż reprezentanci obszarów wiejskich w formie fundacji lub stowarzyszenia powołują Lokalną Grupę Działania, której pierwszoplanowym zadaniem jest określenie mechanizmów i potrzeb, a następnie zrealizowanie określonych zamierzeń. Oznacza to, że w ramach programu LEADER lokalnych grup działania ma być zaplanowanie działań prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich na określonym terenie, a następnie za unijne pieniądze zrealizowanie postawionych sobie celów.

Polska została członkiem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Z przyczyn od nas niezależnych nie uczestniczyliśmy w uwieńczonym sukcesem rozwoju gospodarczym unijnych państw, lecz nie znaczy to, że nie są naszym udziałem problemy, z jakimi borykają się kraje Europy Zachodniej: społeczności pozbawione możliwości dostępu do materialnych i kulturowych dóbr współczesnego świata (zwłaszcza obszary wiejskie), wyludnianie się wsi, dewastacja środowiska przyrodniczego i inne. Od tych problemów nie jest wolny także obszar terenów leżących wokół Warszawy, do których należą gminy: Prażmów, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna i Tarczyn. Temu właśnie podporządkowana jest inicjatywa czterech gmin powiatu piaseczyńskiego: Konstancin-Jeziorny, Góry Kalwarii, Tarczyna i Prażmowa, które wspólnie postanowiły rozwiązywać w sposób zorganizowany swe problemy. Przystąpiono zatem do powołania lokalnej inicjatywy mającej na celu wyznaczanie działań i ich realizację.

Zebranie założycielskie, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2008 roku podjęło uchwałę o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania.

Walne Zebranie Członków (rozszerzające), które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku podjęło uchwałę o rozszerzeniu stowarzyszenia oraz o zmianie nazwy ze Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania na Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Gmina Konstancin-Jeziorna przystąpiła do tego grona w październiku 2010 r.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

 2. aktywizowanie ludności wiejskiej;

 3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).

 4. przeprowadzanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Konstancin-jeziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn oraz Prażmów, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w następującym zakresie: 1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-jeziorna w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013),

 2. organizowanie i finansowanie:

 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, szkoleń, konferencji i konkursów,

 2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

 3. działalności promocyjnej, w tym:

 • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

 • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

 1. prowadzenie bezpłatnego doradztwa dotyczącego wypełniania wniosków o dofinansowanie związanych z realizacją LSR dla obszaru gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

 2. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

 3. pozyskiwanie oraz pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy i społeczno-kulturalny obszarów wiejskich gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

 4. realizację programów wspomagających rozwój obszarów wiejskich gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna, w szczególności programów społecznych, programów zrównoważonego rozwoju oraz dotyczących produktu lokalnego.

Od dnia 18 listopada 2008 roku Stowarzyszenia wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317853.


Pobieranie 0.79 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna