Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08Pobieranie 10.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.64 Kb.

Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08


Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 4 listopada 2008 r.

Uchwała Nr…………………

Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia……………………….


w sprawie wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia Regionów Europejskich

Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 57 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) – uchwala się, co następuje:§ 1.
Wyraża się wolę wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia Regionów Europejskich
§ 2.
Informację o wystąpieniu Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia Regionów Europejskich przedkłada się:

  1. Wojewodzie Mazowieckiemu;

  2. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

  3. Ministrowi Rozwoju Regionalnego;

  4. Ministrowi Spraw Zagranicznych.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER) powstało w 1985 roku. Zrzesza ponad 260 regionów (również z państw spoza Unii Europejskiej) z 33 krajów oraz 13 międzyregionalnych organizacji. Celem AER jest promocja zasady subsydiarności, umocnienie politycznego wpływu regionów w ramach instytucji Unii Europejskiej, wsparcie regionów w procesach poszerzenia Unii Europejskiej oraz globalizacji, a także rozwój współpracy międzyregionalnej. Tematyka konferencji, organizowanych przez AER dotyczy takich zagadnień jak sprawy socjalne i opieka zdrowotna, rolnictwo, zrównoważony rozwój, gospodarka energetyczna, promocja regionów i wzrost ich konkurencyjności.

Województwo Mazowieckie przystąpiło do AER zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 150/04 z dnia 10 listopada 2004 r. oraz na podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 2004 r.

Na mocy podpisanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego formularza zgłoszeniowego w grudniu 2004 r. Pan Paweł Połanecki – ówczesny Wiceprzewodniczący Sejmiku, inicjator przystąpienia do Zgromadzenia został koordynatorem prac w ramach organizacji.

W roku 2006, w spotkaniach w ramach Zgromadzenia Regionów Europejskich uczestniczyli radni: Pan Paweł Połanecki oraz Pan Maciej Białecki.

W dniu 9 października 2006 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą


Nr 182/06 przyjął zasady działania delegacji Województwa Mazowieckiego w Zgromadzeniu Regionów Europejskich AER.

Zgodnie z ww. uchwałą każdorazowo przed uczestnictwem przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Walnym Zgromadzeniu AER delegacja powinna zasięgać opinii Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. Delegacja zajmuje stanowisko w imieniu Województwa Mazowieckiego, jeżeli uzyska ono poparcie bezwzględnej większości członków delegacji (co równa się bezwzględnej większości liczby wszystkich radnych województwa i Marszałka Województwa).

Co roku Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do płacenia składki z tytułu członkostwa w AER średnio w wysokości ok. 125 000 zł.

W związku z ponoszonymi przez Województwo Mazowieckie kosztami z tytułu członkostwa w AER, brakiem reprezentacji Województwa Mazowieckiego na forum AER oraz brakiem wymiernych korzyści, wyraża się wolę wystąpienia Województwa Mazowieckiego ze Zgromadzenia Regionów Europejskich.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 717/227/09

Pobieranie 10.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna