Załącznik do Uchwały Nr ix/ 33 /2011 z dnia 26 maja 2011 roku. Zasady udzielania I rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowychPobieranie 10.06 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar10.06 Kb.
Załącznik do Uchwały Nr IX/ 33 /2011
z dnia 26 maja 2011 roku .

Z A S A D Y
udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Perzów .

§ 1


Zasady stosuje się do :
1 ) dyrektorów ,
2 ) wicedyrektorów ,
3 ) nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze ,
4 ) nauczycieli , którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela , któremu powierzono stanowisko kierownicze , zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Perzów .

§ 2
Nauczycielom , o których mowa w § 1 , w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ,


wychowawczych i opiekuńczych , określony w art. 42 , ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 roku : Nr 97 , poz. 674 , ze zmianami ) o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć , a następującym wymiarem :

1 . Dyrektor przedszkola :1 ) czynnego pięć godzin dziennie:
a ) liczącego do dwóch oddziałów przedszkolnych : 20 godzin tygodniowo ,
b ) liczącego trzy i więcej oddziałów przedszkolnych : 18 godzin tygodniowo ,
2 ) czynnego ponad pięć godzin dziennie:
a ) liczącego do dwóch oddziałów przedszkolnych : 12 godzin tygodniowo ,
b ) liczącego trzy oddziały przedszkolne : 10 godzin tygodniowo ,
c ) liczącego cztery i więcej oddziałów przedszkolnych : 8 godzin tygodniowo ,

2 .Dyrektor : szkoły podstawowej , gimnazjum , zespołu:


1 ) liczącego do czterech oddziałów : 12 godzin tygodniowo ,
2 ) liczącego od pięciu do ośmiu oddziałów : 6 godzin tygodniowo ,
3 ) liczącego od dziewięciu do szesnastu oddziałów : 5 godziny tygodniowo ,
4 ) liczącego siedemnaście i więcej oddziałów : 3godzin tygodniowo ,

3 . Wicedyrektor : szkoły podstawowej , gimnazjum , zespołu:


1 ) liczącego od siedmiu do ośmiu oddziałów : 16 godzin tygodniowo ,
2 ) liczącego od dziewięciu do szesnastu oddziałów : 14 godzin tygodniowo ,
3 ) liczącego siedemnaście i więcej oddziałów : 10 godzin tygodniowo ,
4 . Kierownik punktu filialnego szkoły / zespołu / każdego typu:

1 ) liczącej do czterech oddziałów : 12 godzin tygodniowo ,


2 ) liczącej pięć i więcej oddziałów : 10 godzin tygodniowo ,
5. Kierownik półinternatu, świetlicy szkolnej z dożywianiem, liczącej:

1 ) do 30 wychowanków : 20 godzin tygodniowo ,


2 ) od 31 do 80 wychowanków: 16 godzin tygodniowo ,
3 ) od 81 do 120 wychowanków: 14 godzin tygodniowo ,
4 ) powyżej 120 wychowanków: 12 godziny tygodniowo ,

§ 3
Do ilości oddziałów , od której zależy obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , o których mowa w § . 1 , określonych w § 2 , ust. 2 i 3 wlicza się :


1 ) oddział(y) wychowania przedszkolnego , funkcjonujący(e) w szkołach podstawowych ,


2 ) oddział(y) przedszkola , wchodzący(e) w skład zespołu szkolno – przedszkolnego.

§ 4


1 . Jeżeli warunki funkcjonowania placówki oświatowej powodują znaczne zwiększenie zadań i obowiązków dyrektora lub zaistnieją przyczyny związane że specyfiką organizacyjną tej placówki , powodujące czasową destabilizację jej bieżącej pracy - Wójt Gminy Perzów może w uzasadnionych przypadkach :
1 ) zastosować większą ilość godzin obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć , niż wynikający z § 2 ,
2 ) zwolnić dyrektora placówki oświatowej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć , określonego w art. 42 , ust. 3 Karty Nauczyciela .

2 . Dyrektor korzystający z dodatkowego obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć , o których mowa w ust. 1 nie może mieć przydzielonych w tygodniowym planie zajęć godzin ponadwymiarowych , ani też ich realizować w ciągu trwania roku szkolnego , z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Wójta Gminy Perzów.

§ 5
Nauczycielom , o których mowa w § 1 - Wójt Gminy Perzów może przydzielić godziny ponadwymiarowe , w wymiarze nie przekraczającym sześciu godzin tygodniowo , jeśli potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z naturalnego przekroczenia pensum oraz z planu nauczania przedmiotu .

§ 6
Tygodniowy wymiar zajęć ustalony w § 2 odnosi się również do :


1 ) nauczycieli , którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie za nauczyciela , któremu powierzono to stanowisko ,
2 ) wicedyrektorów , którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie za nieobecnego dyrektora – w wymiarze zajęć określonym dla dyrektora placówki oświatowej w § 2 , pkt 2, z tym jednak , że ten wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powierzono zastępstwo , a jeśli zastępstwo zostało powierzone od pierwszego dnia miesiąca ; to od tego dnia .
: WDU P -> 2011 -> 193
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna