Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona1/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Załącznik

do Uchwały Nr X/60/07


Rady Gminy

Mińsk Mazowiecki

z dnia 18 października 2007 roku
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA LATA 2007 - 2013Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2007-2013

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Adres: ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki


Autor: Angelika Nowak

Współpraca: Agnieszka DubińskaSpis treści

2

I.Wstęp

5

II.Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu

7
1.
Położenie i powierzchnia gminy

7
2.
Środowisko naturalne i jego zanieczyszczenia

81.

Rzeźba terenu

82.

Lasy i pomniki przyrody

93.

Obszary chronione

94.

Gleby

115.

Warunki klimatyczne

126.

Zasoby wodne

12


1. Wody powierzchniowe

12


2. Wody podziemne

137.

Powietrze

148.

Hałas

14
3.
Turystyka

151.

Infrastruktura turystyczna

152.

Historia i dziedzictwo kulturowe

17
4.
Infrastruktura techniczna

241.

Sieć komunikacyjna

24


1. Połączenia drogowe

24


2. Komunikacja publiczna

262.

Sieć wodociągowa

273.

Sieć kanalizacyjna

304.

Gospodarka odpadami

315.

Sieć ciepłownicza

346.

Sieć gazowa

357.

Sieć elektryczna

358.

Sieć telefoniczna i Internet

36
5.
Możliwości budżetu gminy

36
6.
Identyfikacja problemów w zakresie położenia gminy, środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej oraz możliwości budżetu.

38
7.
Gospodarka

381.

Charakterystyka działalności gospodarczej

382.

Rolnictwo

43
8.
Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej

44
9.
Sfera społeczna

441.

Liczba ludności

442.

Struktura wieku ludności

453.

Struktura ludności wg. poziomu wykształcenia

474.

Przyrost naturalny

485.

Migracja

496.

Bezrobocie

517.

Infrastruktura edukacyjna

538.

Sport

589.

Kultura

6110.

Bezpieczeństwo publiczne

62


1. Policja

62


2. Straż pożarna

6511.

Opieka zdrowotna

6612.

Pomoc społeczna

67
10.
Identyfikacja problemów w sferze społecznej

70

III.Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

71
1.
Celowość zadań planowanych do realizacji - misja

71
2.
Identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Mińsk Mazowiecki

74
3.
Szanse rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki

76
4.
Zagrożenia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki

77

IV.Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych

78

V.Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa.

109
1.
Powiązania z Narodową Strategią Spójności

109
2.
Powiązania z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

111
3.
Powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

112

VI.Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

114

VII.Plan finansowy

122

VIIISystem wdrażania

143

IX.Sposoby monitorowania, oceny oraz komunikacji społecznej

145
1.
Zarządzanie i koordynacja

145
2.
Komitet Monitorujący

146
3.
Ocena i komunikacja społeczna

148

X.Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

151
1.
Uwarunkowania współpracy

151
2.
Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego

153


Załącznik 1. Raport monitoringowy z realizacji projektu

155


Załącznik 2. Tabela ewaluacyjna

157


Załącznik 3. Karta realizacji projektu

158

I. Wstęp
Podstawowym celem działania samorządu, w tym także samorządu Gminy Mińsk Mazowiecki jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Znaczącą funkcję pomocniczą dla realizacji tego celu pełni opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2007-2013.

Niniejszy dokument jest wynikiem procesu planowania strategicznego w gminie, podczas którego sformułowane zostały długofalowe cele, inwestycje zapewniające ich osiągnięcie oraz podmioty odpowiedzialne za wdrożenie i monitoring prawidłowości realizacji założeń. Proces ten wymagał przygotowania diagnozy zasobów i potrzeb oraz określenia planowanych działań z uwzględnieniem sposobów ich finansowania lub współfinansowania.

Plan Rozwoju Lokalnego jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowania z funduszy Unii Europejskiej. W praktyce niemożliwe jest, pozyskanie środków finansowych
z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju gminy i określenia zadań inwestycyjnych.

W okresie programowania 2007 - 2013 najważniejszym dokumentem, którym należy się kierować przygotowując projekty do aplikowania o dofinansowanie, jest Strategia Lizbońska. Dokument ten, to długofalowy program społeczno - ekonomiczny, zakładający modernizację gospodarek krajów Unii Europejskiej poprzez wsparcie m.in.: działań edukacyjnych, innowacji, przedsiębiorczości, nowych technologii i badań oraz ochrony środowiska. To właśnie inwestycje odnoszące się do tych działań, będą miały największe szanse na uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Cele i plany inwestycyjne Gminy Mińsk Mazowiecki, zawarte w niniejszym dokumencie zostały zaprezentowane


z uwzględnieniem założeń Strategii Lizbońskiej.

Ponadto, Plan Rozwoju Lokalnego jest niezbędny do efektywnego wykorzystania wszystkich możliwości jakie stwarzają środki strukturalne. Jest to szczególnie istotne


w świetle wprowadzonych w okresie programowania 2007 - 2013 kryteriów demarkacyjnych czy odmiennych poziomów dofinansowania w Programach Operacyjnych. Co więcej, Gmina Mińsk Mazowiecki, jako gmina wiejska, jest podmiotem uprawnionym do opierania swego rozwoju na środkach Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowanie zgłaszanych do tego programu zadań i monitorowanie ich realizacji jest niezbędne, ponieważ określa on maksymalne limity dofinansowania i liczbę złożonych wniosków dla jednej gminy/miejscowości.

Dodatkową funkcją Planu Rozwoju Lokalnego jest możliwość wykorzystania zawartych w nim informacji do tworzenia studium wykonalności dla inwestycji ujętych


w Planie, dla opisania otoczenia społeczno-gospodarczego poszczególnych projektów.

Ponadto, w ostatnim rozdziale opracowania, zawarto wytyczne i uwagi w zakresie współpracy samorządu Gminy Mińsk Mazowiecki, z organizacjami pozarządowymi. Taka współpraca staje się warunkiem „sine qua non” dla rozwoju gminy oraz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tego rozwoju. Jest to związane z postępującą decentralizacją procesów decyzyjnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego na rzecz społeczności lokalnych, najlepiej znających problemy i potrzeby obszaru, na którym zamieszkują.

Pobieranie 2.05 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna