Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze



Pobieranie 2.05 Mb.
Strona10/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

III. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze



III. 1. Celowość zadań planowanych do realizacji - misja
Głównym celem rozwoju, misją Gminy Mińsk Mazowiecki jest:

zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na rozwój gospodarczy (turystyka), tworzenie wysokiego standardu zamieszkania, ochronę zdrowia


i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej.

 

Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe, zgodnie


z wykresem poniżej:

Wykres 3. Cel główny i cele strategiczne rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki
Cel strategiczny I Rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy, innowacji i zachowań obywatelskich mieszkańców gminy.

  1. Dalszy rozwój funkcji edukacyjno – oświatowych w gminie.

  2. Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej.

  3. Wdrażanie nowoczesnych form edukacji, w tym kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

  4. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji w szczególności do Internetu.

  5. Promocja i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Cel strategiczny II – Zmiana charakteru gminy na osadniczo – rekreacyjną i turystyczną

 1. Dbanie o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców gminy.

 2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa socjalnego.

 3. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie.

 4. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie turystyki.

 5. Zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali ponadlokalnej i międzynarodowej.

Cel strategiczny III Równoważenie rozwoju gminy przy zachowaniu norm ekorozwoju dla podniesienia poziomu życia mieszkańców.

 1. Poprawa stanu otaczającego środowiska naturalnego.

 2. Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego.

Cel strategiczny IV – Rozwój przedsiębiorczości z sektorem usług dla kreowania miejsc pracy i wpływów budżetowych gminy.

 1. Kształtowanie w społeczności gminy przedsiębiorczych postaw.

 2. Tworzenie dogodnych warunków i wsparcie dla nowo powstających przedsiębiorstw.

 3. Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

 4. Kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym zawodzie lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

 5. Rozwój infrastruktury informatycznej.

 6. Udostępnienie terenów inwestycyjnych.

Cel strategiczny V – Rozwój infrastruktury technicznej dla zwiększenia konkurencyjności gminy poprzez bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Cel strategiczny VI – Wykorzystanie zewnętrznych szans rozwojowych gminy
i podniesienie poziomu współpracy regionalnej.


 1. Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi oraz powiatem.

 2. Rozwój i instytucjonalizacja współpracy zagranicznej.



III. 2. Identyfikacja mocnych i słabych strony Gminy Mińsk Mazowiecki


Analiza SWOT

Niezbędne dla określenia kierunków rozwoju gminy jest uwzględnienie czynników mających wpływ na rozwój obszaru objętego niniejszym Planem, jego mocnych stron, potencjału rozwojowego oraz zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń. Poniżej została przedstawiona analiza SWOT gminy .

Analiza SWOT tworzona jest w celu zdefiniowania najważniejszych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Analiza przeciwstawia „Mocne Strony” obszaru jego „Słabym Stronom” oraz „Zagrożenia” zewnętrzne – „Szansom” wypływającym, na przykład, z położenia geopolitycznego obszaru. Analiza wynikająca z rozdziału II. „Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu” zwraca szczególną uwagę na czynniki, które bezpośrednio związane są z procesami odnowy, poprawy warunków życia społecznego i funkcji gospodarczych, spełnieniem kryterium zadowolenia społeczności lokalnej.

Pierwsza część analizy SWOT polega na określeniu mocnych stron obszaru, które należy wykorzystać w działaniach rozwojowych oraz na zidentyfikowaniu słabych stron, które mogą być dla tego rozwoju przeszkodą.



Tabela 33. Analiza mocnych i słabych stron gminy w zakresie położenia i środowiska naturalnego

Mocne strony

Słabe strony

 • Korzystne położenie gminy na transeuropejskim szlaku kolejowym i drogowym.

 • Bliskość Warszawy i wschodniej granicy Unii Europejskiej.

 • Dość niski poziom zanieczyszczenia powietrza.

 • Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska.

 • Bardzo dobra dostępność komunikacyjna.

 • Bliskość dużych ośrodków miejskich.

 • Zbyt słabe wykorzystanie krajobrazu gminy i walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

 • Degradacja środowiska przez brak sieci kanalizacyjnej i wysypiska odpadów.

 • Niska klasa czystości wód.

 • Brak identyfikacji, oznakowania obiektów dziedzictwa kulturowego.


Tabela 34. Analiza mocnych i słabych stron gminy w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej

Mocne strony

Słabe strony

 • Znaczący potencjał terenów niezagospodarowanych.

 • Położenie w pasie rosnącej urbanizacji i wzrostu gospodarczego.

 • Rozwinięta sieć telekomunikacyjna.

 • Dobrze rozwinięta i funkcjonalna sieć komunikacyjna.

 • Słabo rozbudowana infrastruktura techniczna w zakresie sieci kanalizacyjnej.

 • Niedostateczna ilość dróg dla rowerów.

 • Duże braki w zakresie systemów infrastruktury technicznej.

 • Niezadowalający stan techniczny znacznej części dróg gminnych.

 • Brak uzbrojenia technicznego w sołectwach.

 • Niedobór uzbrojenia części terenów budowlanych w infrastrukturę techniczną w szczególności dotyczy gospodarki ściekowej.


Tabela 35. Analiza mocnych i słabych stron gminy w zakresie gospodarki i rolnictwa

Mocne strony

Słabe strony

 • Bliskie położenie względem Warszawy.

 • Utrzymujący się, znaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych.

 • Aktywność gospodarcza w rentownych sektorach.

 • Słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu.

 • Mała ilość inwestorów z zewnątrz, szczególnie zagranicznych.

 • Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niska dochodowość.

 • Brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem.

 • Niski poziom innowacji w gospodarstwach.


Tabela 36. Analiza mocnych i słabych stron gminy w zakresie kultury, sportu, turystyki

Mocne strony

Słabe strony

 • Występowanie wielu ciekawych zabytków i znacznych walorów krajobrazowych.

 • Wolne tereny rekreacyjne do zagospodarowania.

 • Bardzo dobrze rozwinięta aktywność mieszkańców w zakresie sportu.

 • Dość duża liczba miejsc noclegowych w pobliżu gminy.

 • Znacząca liczba wydarzeń sportowych w gminie.

 • Niedostatecznie rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna i kulturalna.

 • Brak punktu informacji turystycznej.

 • Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.

 • Niedobór środków finansowych na inwestycje związane z kulturą i sportem.

 • Brak szerokich działań na rzecz promocji regionu.


Tabela 37. Analiza mocnych i słabych stron gminy w zakresie warunków socjalno-bytowych i potencjału ludzkiego

Mocne strony

Słabe strony

 • Dobre warunki przyrodnicze do uprawiania sportu i rekreacji.

 • Liczne działania prewencyjno-edukacyjne.

 • Znaczna wykrywalność przestępstw.

 • Rosnąca w świadomości społeczeństwa potrzeba aktywnego stylu życia.



 • Niski przyrost naturalny.

 • Ubożenie części mieszkańców.

 • Występowanie przestępczości oraz zjawiska patologii społecznych.

 • Pogłębiające się różnice dochodów w poszczególnych grupach społecznych.

 • Brak zintegrowanego systemu zarządzania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

 • Wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej.


Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna