Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


III. 3. Szanse rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki



Pobieranie 2.05 Mb.
Strona11/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

III. 3. Szanse rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki

Druga część analizy SWOT polega na zidentyfikowaniu tendencji występujących


w otoczeniu Gminy Mińsk Mazowiecki, które mogą sprzyjać (szanse) bądź spowolnić (zagrożenia) procesy rozwojowe gminy. Na uwarunkowania te gmina nie ma możliwości wpływu.

Szanse rozwoju gminy wiążą się przede wszystkim z:



 • Integracją europejską, która m. in. stwarza możliwości pozyskania środków pomocowych.

 • Dopływem krajowego i zagranicznego kapitału i technologii.

 • Zwiększeniem siły nabywczej mieszkańców.

 • Rozwojem informatyzacji i telekomunikacji.

 • Rozwiniętym rynkiem dóbr konsumpcyjnych, szczególnie działem spożywczym.

 • Wzrostem liczby turystów przyjeżdżających do Polski.

 • Rozwojem i powszechnością edukacji na poziomie wyższym.

 • Promocją przedsiębiorczości.

 • Wysoką pozycją Polski w ocenach atrakcyjności inwestycyjnej.

 • Rozwojem systemów infrastruktury technicznej.

 • Możliwością zewnętrznego finansowania działań ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich.

 • Współpracą ponadlokalną na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
  i przestępczości.

 • Wprowadzeniem standardów jakości usług medycznych.

Ważnym czynnikiem wpływającym na region i gminę, szczególnie w odniesieniu do celów Strategii Lizbońskiej, jest „moda na edukację”. Coraz więcej ludzi młodych chce się kształcić, rozumiejąc przemiany jakie zachodzą na rynku pracy. Młodzież wie, że edukacja to lepsze warunki życia i pracy. Problemem jest fakt niedostępności nauki dla osób ubogich
i nierówne szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i miejskich.

Szansą dla regionu jest wzrost liczby turystów odwiedzających nasz kraj. Szukają oni dziewiczych, czystych terenów. Wzrost dochodów ludności miast regionu powoduje, iż także polscy turyści coraz częściej podróżują po kraju.



III. 4. Zagrożenia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki


Zagrożenia rozwoju omawianego obszaru to przede wszystkim:

 • Niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania dodatkowo zlecone gminie na podstawie wprowadzonych aktów prawnych.

 • Drogie kredyty, trudny dostęp do kredytów preferencyjnych co przekłada się na system pożyczkowo-kredytowy.

 • Brak sprawnego systemu aktywizacji bezrobotnych.

 • Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki UE.

 • Niedostateczny postęp w reformowaniu finansów publicznych i nadmierny wzrost obciążeń podatkowych.

 • Zahamowanie wzrostu gospodarczego dla zapewnienia odpowiedniego tempa tworzenia miejsc pracy.

 • Niedostateczne finansowanie pomocy społecznej, przy niedoskonałości rozwiązań systemowych.

IV. Realizacja zadań i projektów inwestycyjnych


Poniżej, w kartach projektu przedstawiono inwestycje, które Gmina Mińsk Mazowiecki planuje zgłaszać do dofinansowania ze środków programów operacyjnych. W kartach podano przewidywany koszt każdego z projektów, krótki opis oraz przewidywany wkład własny. Inwestycje, które nie zostały zawarte w bieżącym rozdziale, ze względu na niewielkie szanse uzyskania dofinansowania, zostały jednak umieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Ponadto, te inwestycje, które nie uzyskają dofinansowania będą realizowane zgodnie z WPI.


1. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa hali sportowej przy szkole gminnej w Stojadłach

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

3 100 tys. zł
2007: 100 tys.

2008:1500 tys.

2009:1500 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę hali sportowej z zapleczem przy szkole gminnej



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

465 tys. – środki własne (15%)

2635 tys. – środki UE (85%)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.

Kategoria interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty
Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria”.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2009




2. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa hali sportowej przy szkole gminnej w Brzózem

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

2 200 tys. zł
2010: 100 tys.

2011: 500 tys.

2012: 500 tys.

2013: 1100 tys.



OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę hali sportowej z zapleczem przy szkole gminnej



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

330 tys. – środki własne (15%)

1870 tys. – środki UE (85%)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.

Kategoria interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty
Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria”.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 - 2013




3. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Brzózem

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

270 tys. zł
2007: 20 tys.

2008: 20 tys.

2011: 230 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- wykonanie prac związanych z remontem pomieszczeń i sal

lekcyjnych (wymiana podłóg, malowanie ścian, o.c. itp.)


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Mazowieckiego

40,5 tys. – środki własne (15%)

229,5 tys. – środki UE (85%)

Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.

Kategoria interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty
W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria. Szkoły będą „otwarte” dla społeczeństwa dzięki wyposażeniu w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu.”
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

67,5 tys. – środki własne (25%)

202,5 tys. – środki UE (75%)
Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2011




4. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Hucie Mińskiej

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

400 tys. zł
2007: 350 tys.

2008: 20 tys.

2009: 30 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z

siedzibą w Cielechowiźnie.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Mazowieckiego

60 tys. – środki własne (15%)

340 tys. – środki UE (85%)

Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.

Kategoria interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty
W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana będzie również przyszkolna infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria. Szkoły będą „otwarte” dla społeczeństwa dzięki wyposażeniu w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu.”
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

100 tys. – środki własne (25%)

300 tys. – środki UE (75%)
Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2009




5. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Mariance

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

140 tys. zł
2007: 10 tys.

2008: 130 tys.



OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- wyburzenie starego budynku szkoły, niwelacja terenu, budowa

ogrodzenia.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

35 tys. – środki własne (25%)

105 tys. – środki UE (75%)


Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2008.




6. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Starej Niedziałce

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

70 tys. zł
2007: 20 tys.

2008: 50 tys.



OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę ogrodzenia.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

17,5 tys. – środki własne (25%)

52,5 tys. – środki UE (75%)


Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2008




7. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja bazy oświatowej w szkole w Janowie

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

110 tys. zł
2007: 5 tys.

2008: 5 tys.

2012: 100 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- remont elewacji, malowanie dachu.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

27,5 tys. – środki własne (25%)

82,5 tys. – środki UE (75%)


Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2012


8. TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja przedszkola w Nowych Osinach

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

350 tys. zł
2012: 350 tys.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- rozbudowę budynku przedszkola o jedną salę dydaktyczną z zapleczem.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

52,5 tys. – środki własne (15%)

297,5 tys. – środki UE (85%)

Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”.

Kategoria interwencji 75 – Infrastruktura systemu oświaty


W celu zapewnienia równego startu edukacyjnego dzieciom ze wsi, planuje się szczególne wsparcie placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich”.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

87,5 tys. – środki własne (25%)

262,5 tys. – środki UE (75%)
Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2012




9. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa mini-centrów kultury, sportu i rekreacji.

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

300 tys. zł
Huta Mińska

2008: 50 tys. zł.

2009: 50 tys. zł

Barcząca


2010: 50 tys. zł

2011: 50 tys. zł

Osiny

2012: 50 tys.



Królewiec

2013: 50 tys.



OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- m. Huta Mińska - budowa budynku z szatnią stanowiącego zaplecze dla istniejącego boiska),

- m. Osiny - budowa budynku z szatnią stanowiącego zaplecze dla istniejącego boiska),

- Królewiec - budowa budynku z szatnią stanowiącego zaplecze dla istniejącego boiska),

- m. Barcząca - remont świetlicy.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

75 tys. – środki własne (25%)

225 tys. – środki UE (75%)


Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”
Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:



1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne
i sportowe,


b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,


2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2013


Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna