Załącznik do Uchwały Nr X/60/07Pobieranie 2.05 Mb.
Strona12/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
10. TYTUŁ PROJEKTU

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w aglomeracji mińskiej”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

Wariant I
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła - gm. Mińsk

Mazowiecki


9300 tys. zł

2008: 4000 tys. zł.

2009: 5300 tys. zł.
Wariant II
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Mińsk Mazowiecki, w aglomeracji mińskiej” (13 miejscowości)


85620 tys. zł

2007: 1920 tys. (prace przygotowawcze)

2008: 13100 tys.

2009: 37100 tys.

2010: 33500 tys.
Wariant III
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Mińsk Mazowiecki, w aglomeracji mińskiej, etap 2.”


28300 tys. zł.

2012: 12000

2013: 16300


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Wariant I – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stojadła.


Wariant II – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

Stojadła, Osiny Nowe, Arynów, Królewiec, Wólka Mińska,

Karolina, Kolonia Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga,

Osiny, Targówka, Kolonia Janów, Stare Zakole oraz w części

na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.
Wariant III – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

Borek Miński, Brzóze, Cielechowizna, Prusy, Chochół, Tartak,

Dłużka, Gliniak, Stare Zakole, Żuków oraz w części na terenie

Miasta Mińsk Mazowiecki.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wariant I
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
5300 tys. – środki własne (57%)

4000 tys. – środki UE (43%)


Nazwa działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”
Zakres działania:

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,
Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć (…)

1) 4 000 000 zł - na projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej;
Wariant II i III
1. Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko”

Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1. Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Wariant II
12843 tys. – środki własne (15%)

72777 tys. – środki UE (85%)


Wariant III
4245 tys. – środki własne (15%)

24055 tys. – środki UE (85%)


Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Wariant II


12843 tys. – środki własne (15%)

72777 tys. – środki UE (85%)


Wariant III
4245 tys. – środki własne (15%)

24055 tys. – środki UE (85%)


Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.


Kod interwencji: 44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, 46 - Oczyszczanie ścieków
W zakresie wodociągów i kanalizacji wspierane będą zadania dotyczące sieci wodnokanalizacyjnych, urządzeń i instalacji służących zaopatrzeniu w odpowiedniej jakości wodę oraz gromadzeniu i oczyszczaniu ścieków, jak również prowadzeniu procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz mające na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to właściwe, wsparcie dla budowy nowych wodociągów będzie łączone z budową sieci kanalizacyjnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata:

Wariant I: 2008 - 2009, Wariant II: 2007 - 2010, Wariant III:

2012 - 2013

11. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Arynów

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

190 tys.
2011: 40 tys.

2012: 150 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

28,5 tys. – środki własne (15%)

161,5 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2012


12. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Janów

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

196 tys.
2008: 66 tys.

2010: 130 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

29,4 tys. – środki własne (15%)

166,6 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2010
13. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowościach Osiny/Niedziałka (połączenie drogi krajowej z powiatową)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki


CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

495 tys.
2011: 100 tys.

2012: 200 tys.

2013: 195 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

74,25 tys. – środki własne (15%)

420,75 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013
14. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Zamienie

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

495 tys.
2008: 170 tys.

2009: 325 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

74,25 tys. – środki własne (15%)

420,75 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2009
15. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Wólka Iłówiecka

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

110 tys.
2008: 110 tys.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

16,5 tys. – środki własne (15%)

93,5 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2008
16. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowościach Zakole/Marianka (połączenie drogi powiatowej z wojewódzką)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki


CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

330 tys.
2011: 110 tys.

2013: 220 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

49,5 tys. – środki własne (15%)

280,5 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013
17. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Karolina, ul. Wąska

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

190 tys.
2010: 65 tys.

2012: 125 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

28,5 tys. – środki własne (15%)

161,5 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 - 2012
18. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Stojadła, ul. Szkolna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

94 tys.
2011: 94 tys.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

14,1 tys. – środki własne (15%)

79,9 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2011
19. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowościach Osiny/Targówka (połączenie drogi powiatowej z krajową)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki


CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

495 tys.
2012: 170 tys.

2013: 325 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

74,25 tys. – środki własne (15%)

420,75 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013
20. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Niedziałka II

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

480 tys.
2011: 160 tys.

2012: 320 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

72 tys. – środki własne (15%)

408 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2012
21. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Targówka, ul. Lipowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

276 tys.
2013: 276 tys.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

41,4 tys. – środki własne (15%)

234,6 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 201322. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa drogi w miejscowości Stojadła, ul. Kolejowa (połączenie drogi krajowej z miejską)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

280 tys.
2010: 80 tys.

2012: 200 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę drogi wraz z położeniem nawierzchniŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

42 tys. – środki własne (15%)

238 tys. – środki UE (85%)
Priorytet III „Regionalny system transportowy”
Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu:

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Poza liniową infrastrukturą drogową możliwa też będzie realizacja projektów w zakresie budowy, przebudowy węzłów, skrzyżowań, obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli w ciągach tych dróg.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 - 2012
23. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa chodnika w Starej Niedziałce

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

500 tys.
2007: 100 tys.

2008: 100 tys.

2009: 100 tys.

2010: 100 tys.

2011: 100 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę chodnikaŹRÓDŁA FINANSOWANIA

250 tys. (50%) – Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

125 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

125 tys. (25%) – środki UE (PROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych”
W ramach PROW dofinansowywane będą projekty mające na celu kształtowanie przestrzeni publicznej tj. budowa chodników, oświetleń, zagospodarowanie zieleni, urządzanie placów zabaw, parków, skwerów.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 – 2011
24. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa chodnika w miejscowościach Targówka i Budy Barcząckie

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

360 tys.
2012: 180 tys.

2013: 180 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę chodnikaŹRÓDŁA FINANSOWANIA

180 tys. (50%) – Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
90 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

90 tys. (25%) – środki UE (PROW)


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania „Odnowa i rozwój wsi”


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych”
W ramach PROW dofinansowywane będą projekty mające na celu kształtowanie przestrzeni publicznej tj. budowa chodników, oświetleń, zagospodarowanie zieleni, urządzanie placów zabaw, parków, skwerów.


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013
25. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Maliszewie ul. Górna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

50 tys. zł
2011: 7 tys.

2013: 43 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
12,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

37,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)59


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013
26. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Niedziałce II

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

  1. tys. zł

2009: 15 tys.

2010: 20 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
8,75 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

26,25 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009 - 2010
27. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Królewcu

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

30 tys. zł
2010: 30 tys.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
7,5 tys. (25%) - Gmina Mińsk Mazowiecki

22,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2010
28. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Hucie Mińskiej, ul. Mińska

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

106 tys. zł
2007: 8 tys.

2008: 50 tys.

2009: 8 tys.

2010: 40 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
26,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

79,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2010
29. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Mariance

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

60 tys. zł
2008: 8 tys.

2009: 22 tys.

2010: 30 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
15 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

45 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2010
30. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Wojska Polskiego

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

45 tys. zł.
2008: 5 tys.

2011: 40 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
11,25 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

33,75 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 -2011
31. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Osinach - Targówce, ulice Dębowa i Leśna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

40 tys. zł
2011: 7 tys.

2012: 33 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
10 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

30 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2012
32. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Ignacowie

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

30 tys. zł
2007: 5 tys.

2008: 25 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
7,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

22,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2008
33. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu (do szkoły)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

45 tys. zł
2007: 10 tys.

2008: 35 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
11,25 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

33,75 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2008
34. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu, ul. Osiedlowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

30 tys. zł
2007: 5 tys.

2008: 25 tys.OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
7,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

22,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007 - 2008
35. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabinie

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

25 tys. zł
2010: 5 tys.

2011: 20 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
6,25 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

18,75 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 - 201136. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Leśna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

100 tys. zł
2014: 100 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
25 tys. (25%) ­– Gmina Mińsk Mazowiecki

75 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014
37. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonii Janów, ul. Słoneczna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

100 tys. zł
2014: 100 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
25 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

75 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2014
38. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Podrudziu, ul. Akacjowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

50 tys. zł
2012: 7 tys.

2013: 43 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
12,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

37,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”

HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013
39. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Targówce, ul. Kolejowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

110 tys. zł
2012: 110 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
27,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

82,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2012
40. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zamieniu, ul. Brzozowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

30 tys. zł
2011: 5 tys.

2013: 25 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
7,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

22,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013
41. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Borku Mińskim

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

35 tys. zł
2012: 5 tys.

2013: 30 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
8,75 tys. (25%) - Gmina Mińsk Mazowiecki

26,25 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013
42. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolina, ulica Wąska.

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

60 tys. zł
2012: 10 tys.

2013: 50 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
15 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

45 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013
43. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Osinach, ul. Jaśminowa

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

38 tys. zł
2009: 8 tys.

2011: 30 tys.
OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
9,5 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

28,5 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009 - 2011


44. TYTUŁ PROJEKTU

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Brzózem, ul.

Kościelna

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

Gmina Mińsk Mazowiecki

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

60 tys. zł
2009: 10 tys.

2010: 20 tys.

2011: 30 tys.


OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego (słupy, linie, oprawy).ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa działania: Odnowa i rozwój wsi
15 tys. (25%) – Gmina Mińsk Mazowiecki

45 tys. (75%) – środki UE (PROW)


Zakres działania:

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.”


HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009 - 2011

Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna